Visning av importformat og kodeverk

Aktivitet

All miljøovervåking og -kartlegging har som utgangspunkt å fremskaffe tilstrekkelig kunnskap til å kunne utøve en best mulig forvaltning av naturmiljøet. Det enkelte overvåkingsprosjekt eller -program er innrettet for å oppnå mer spesifikke forvaltningsmål, f.eks. å kontrollere at avbøtende tiltak faktisk fører til forbedring i miljøtilstanden. For å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene til overvåking av miljøtilstanden i vann, er det viktig å ha oversikt over alle pågående og avsluttede overvåkingsaktiviteter. Det gir bedre grunnlag for å samordne aktiviteter gjennom felles prøvetaking og sammenholde ferske data med resultater fra tidligere overvåking. Derfor skal alle overvåkingsdata (vannregistreringer) i Vannmiljø knyttes til en overvåkingsaktivitet. En vannregistrering kan bare tilhøre en overvåkingsaktivitet, mens en vannlokalitet kan ha mange vannregistreringer med forskjellige aktiviteter.

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over alle gyldige aktivitetskoder (ActivityID) med utfyllende beskrivelse av aktivitetene. Listen er ment å skulle være så uttømmende som mulig, men kan utvides ved behov. Vi vil imidlertid være restriktive med stadige utvidelser siden det motvirker formålet med listen, nemlig å gi oversikt. 


Skriv inn del av navn eller id:
ActivityIDNavnBeskrivelse
ANLAOvervåking av anadrom laksefiskNasjonal overvåking av laksebestander for å dokumentere bestandssammensetningen m.m. hos voksen laks, herunder andelen rømt oppdrettsfisk. Etablert bl.a. for å kunne fastsette forskrift om fisketider, tillatt redskap og soner for fiske.
ANNEAnnetAnnen type overvåking eller kartlegging som det ikke er naturlig å gruppere under noen av aktivitetene i listen. Gi en nærmere beskrivelse i kommentarfeltet.
AREAEffekter av planlagt arealbrukArealplanlegging som krever konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven.
BADEOvervåking av badevannOvervåking av hygienisk kvalitet i badesesongen.
BAPOBasisovervåking - påvirka områderOvervåking av langsiktige endringer som følge av omfattende menneskelig virksomhet, jf. Vannforskriftens vedlegg V, avsnitt 1.3.1. Karakterisert ved et fast nettverk av overvåkingslokaliteter med lav prøvetakingsfrekvens hvor alle kvalitetselementer overvåkes.
BAREBasisovervåking - referanseforholdRepresentativ overvåking av tilnærmet upåvirket tilstand (naturtilstand) for å vurdere langsiktige endringer i de naturlige forholdene, jf. Vannforskriftens vedlegg V, avsnitt 1.3.1. Karakterisert ved et fast nettverk av overvåkingslokaliteter med lav prøvetakingsfrekvens hvor alle kvalitetselementer overvåkes.
BIOMOvervåking av biologisk mangfoldNasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i ferskvann og marint miljø.
DEPOOvervåking av avrenning fra landdeponiOvervåking av sigevann og grunnvann som er påvirket av avrenning fra landdeponi (forurenset grunn).
DRIKOvervåking av drikkevannOvervåking (limnologisk undersøkelse) av råvannskilden, dvs. vannforekomsten (elv, innsjø eller grunnvann) som råvannet hentes fra.
ELVEElveovervåkingsprogrammetStatlig miljøovervåking: Elveovervåkingsprogrammet startet i 2017 og er en arvtager av Elvetilførselsprogrammet (RID). Programmet består av 46 av Norges største vassdrag og dekker dermed de største nedbørsfeltene i landet. Biologiske parametere (bunndyr, begroingsalger og fisk) undersøkes hvert tredje år, mens vannkvaliteten (miljøgifter, næringssalter, andre vannkvalitetsparametere) overvåkes månedlig i 20 av elvene. Formålet med programmet er å måle vannkvalitet og effekter av klimaendringer i norske elver, samt beregne totale tilførsler av næringssalter, organisk materiale og miljøgifter til norske havområder.
ELVSElveserien. Kjemisk overvåking av norske vassdrag. Kjemisk overvåking av et utvalg elver på Sørlandet i forbindelse med oppfølging av vassdragsforsuring startet i 1965/66. Denne overvåkingen ble ledet av daværende Fiskeforskningen, Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfisk, senere Direktoratet for naturforvaltning. Målet for denne undersøkelsen var å registrere eventuelle endringer i elvenes forsuringsforhold over tid. Fra begynnelsen av 1990-tallet er antall vassdrag gradvis redusert og flere lokaliteter er etter hvert avviklet. En del vassdrag som fram til 1980-tallet var inkludert i Elveserien, ble siden innlemmet i kalkingsovervåkingen og rapporteres som en del av denne. Elveserien har siden 1995 bestått av 20 lokaliteter fordelt på 18 vassdrag.
FLYPOvervåking av påvirkning fra flyplasserOvervåking i regi av Forsvarsbygg og Avinor for å spore effekter av avrenning til grunnvann og vassdrag fra flyplasser.
FORSForsuringsovervåkingStatlig program for forurensningsovervåking: Overvåking av effekter av langtransportert forurenset luft og nedbør. Programmet skal ivareta registrering av endringer i forsuringsforhold i større nedbørfelt (elver), innsjøer og feltforskningsområder.
FOSJOvervåking av forurenset sjøbunnKartlegging av sedimenter langs norskekysten som har forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter eller myndighetspålagt overvåking i områder hvor det planlegges eller gjennomføres oppryddingstiltak.
FREMOvervåking av fremmede arterOvervåking av arter som opptrer på «Fremmedartlista 2018» publisert av Artsdatabanken.
GEOSGeologi i Oslo-regionen (GEOS)En omfattende geologisk kartlegging og prøvetakning i Oslo-regionen 2003 - 2009. I regi av GEOS-prosjektet har NGU foretatt en heldekkende maringeologisk kartlegging av Oslofjorden. Målet med kartleggingen var blant annet å skaffe informasjon om dybdeforhold, lage kart over bunntyper, definere sedimentmektigheter og akkumulasjonsområder, og å kartlegge miljøtilstanden. I 53 kjerneprøver av bunnsedimenter ble det ved kjemiske analyser målt konsentrasjoner av tungmetaller og andre miljøelementer.
GRUVOvervåking av gruvepåvirka vassdragNasjonal kartlegging av forurensninger fra nedlagte gruver og overvåking av effekter av gjennomførte tiltak for å redusere avrenning av tungmetaller fra gruveområder.
GRVNOvervåking av grunnvannOvervåking i regi av NGU: «Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN)» og «Kartlegging og overvåkning av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning».
HAVFOvervåking av havforsuringStatlig miljøovervåking: Havforsuring er en ganske nyoppdaget problemstilling, og denne typen overvåkning er derfor også ny. I første omgang er det derfor viktig å finne ut mer om hvordan tilstanden er i norske havområder, både hvor store de naturlige svingningene er, men også hvor fort havet blir surere på grunn av menneskeskapte CO2-utslipp. Programmer omfatter prøvetaking i overflaten og i vannsøylen langs faste transekter i Skagerrak, Norskehavet og Barentshavet.
INDUOvervåking av påvirkning fra industriMyndighetspålagt overvåking av industri med utslippstillatelse, jf. Forurensningslovens § 51 eller Forurensningsforskriften.
INNLOvervåking av innlandsfiskOvervåking av fiskebestander for å fastsette lokale forskrifter om fisketider, tillatt redskap og soner for fiske.
JOVAJord- og vannovervåking i landbruketNasjonalt overvåkingsprogram (JOVA-programmet) for landbruksdominerte nedbørfelt. Har et landsdekkende nett av målestasjoner i små nedbørfelt dominert av jordbruk, hvor det måles avrenning og analyseres for vannkvalitet i bekker i jordbrukslandskapet.
JRBNOvervåking av påvirkning fra jernbaneOvervåking i regi av Bane NOR og andre utbyggere for å undersøke miljøeffektene av utbygging av jernbane før og under anleggsperioden og i etterfølgende driftsfase.
KAKAKartlegging av kalksjøerUndersøkelser i innsjøer omtalt som viktig naturtype (Kalksjø E07) i ferskvann/våtmark, jf. DN-håndbok 13-2006.
KALKTiltaksovervåking i kalkede laksevassdragNasjonalt program for biologisk og vannkjemisk overvåking av effekten av kalking i laksevassdrag. De overordnede målene for kalkingsvirksomheten er å sikre eller gjenskape «god økologisk tilstand» etter vannforskriften med hensyn til forsuring, og å sikre god tilgjengelighet til fritidsfiske (høstbart overskudd) i forsuringsrammede områder.
KALLLokal overvåking av kalka vassdragLokalt program for overvåking av effekten av kalking og gi grunnlag for å evaluere og eventuelt kunne justere kalkingsstrategien.
KARTKartlegging av arterNasjonal kartlegging av funksjonsområder til arter i ferskvann og sjø.
KAVEOvervåking av påvirkning fra vegtrafikkOvervåking i regi av Statens vegvesen, Nye Veger AS og andre utbyggere for å undersøke miljøeffektene av utbygging av veg før og under anleggsperioden og i etterfølgende driftsfase.
KOMMOvervåking av påvirkning fra avløpOvervåking i regi av kommuner for å undersøke miljøeffekter i resipienter av utslipp fra renseanlegg, overløp eller andre urensede utslipp.
LANGLange tidsserierÅrlig tilskudd fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til finansiering av lange overvåkingstidsserier for å sikre den grunnleggende forskningsinfrastrukturen som lange tidsserier representerer.
LTAMLangtransporterte atmosfæriske miljøgifterStatlig miljøovervåking: Programmet omfatter overvåking av et utvalg organiske miljøgifter og tungmetaller i luft på Birkenes, Andøya og Zeppelinfjellet (Svalbard). Aktiviteten omfatter også overvåkingsprogrammet Norge - Russland representert ved målestasjonene Svanvik og Karpdalen.
MAREKartlegging av miljøgifter i sedimenter - MAREANOMAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.
MGKKMarine grunnkart i kystsonenEt samarbeid mellom Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet om å samle inn og dele kunnskap og data langs kysten av Norge.
MILKMiljøgifter i kystområdene (MilKys)Statlig miljøovervåking: Programmet følger med på de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer langs kysten fra Oslofjorden til Varangerfjorden. I tillegg undersøkes biologisk effekter på et utvalg av stasjonene. Biologisk effektovervåking er inkludert i programmet for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer. Programmet er en direkte videreføring av "Miljøgifter langs norskekysten" (CEMP).
MINNMiljøgifter i ferskvann (MilFersk)Statlig miljøovervåking: Miljøgifter i næringsnett i en stor norsk innsjø (delprogram 1) og basisovervåking av miljøgifter i ferskvannsfisk (delprogram 2). Hensikten med delprogram 1 er å gi informasjon om forekomst og skjebne til miljøgifter i norske ferskvannsøkosystem. Programmet omfatter prøvetaking og analyse av prøver fra ulike nivåer i næringskjeden (abiotiske prøver, plankton og fisk) i en utvalgt stor innsjø. Det vil også måles miljøgiftnivåer i toppredator i en referansesjø for sammenligning. Hensikten med delprogram 2 er å gi informasjon om forekomst og nivå av EUs prioriterte stoffer i ferskvannsfisk.
MIPLMikroplast i kystområder, elver og innsjøer (Mikronor)Statlig miljøovervåking: Dette overvåkingsprogrammet måler nivåer og typer av mikroplast i norsk kystvann, elver og innsjøer. Mikroplast er definert som faststoffpartikler som inneholder syntetiske eller bearbeidede polymerer i størrelsesorden 5 mm og mindre. Siden mikroplast er en heterogen gruppe med partikler i ulike størrelser, bestående av ulike materialer, med ulik form, tetthet og farge, analyseres hver prøve for størrelse, type plast, form og farge.
MIPRMiljøgifter i produkter 
MITEMiljøgifter i terrestrisk og bynært miljøStatlig miljøovervåking: Programmet søker å besvare spørsmål om miljøgiftene oppfører seg likt i vann som på land, eller om de har en annen skjebne i terrestriske næringskjeder, og om det er forskjeller i miljøgiftnivåer mellom bygd og by. Resultatene fra programmet vil bli brukt i nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, samt artsforvaltning.
MIURMiljøgifter i en urban fjordProgrammet omfatter undersøkelse av kilder til miljøgifter og hvordan miljøgifter oppfører seg i næringskjeden. Indre Oslofjord brukes som modell for andre fjorder i Norge med lignende påvirkning. Programmet skal også se på om stoffene hoper seg opp i næringskjeden. Disse artene er valgt ut til å representere næringsnettet i Indre Oslofjord: børstemark, reker, flatfisk, torsk, blåskjell og gråmåke. I tillegg skal det tas prøver av overvann og avrenning. Resultatene skal brukes i nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, kildesporing, i tiltak mot utslipp, og i artsforvaltningen.
MOMCMiljøovervåking akvakulturanleggMiljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg (Norsk standard, NS 9410:2016 og tidl. NS 9410:2007). C-undersøkelsen.
MONSFeltspesifikk miljøovervåking på norsk sokkelOvervåking av sediment og biota for å påvise og kartlegge forurensning omkring de enkelte installasjonene på norsk sokkel.
MOSEMoseprogrammetStatlig miljøovervåking: Overvåking av tungmetaller og organisk miljøgifter i etasjemose (Hylocomium splendens).
MYFOMyndighetspålagt forurensningsovervåkingKarteggingsundersøkelser eller overvåking av effekter av forurensende virksomhet, jf. Forurensningslovens § 51 eller Forurensningsforskriften. Benytt fortrinnsvis mer spesifikke aktiviteter som «Miljøovervåking akvakulturanlegg» (MOMC), «Effekter av vassdragsinngrep» (VASS), «Overvåking av avrenning fra landdeponi» (DEPO), «Overvåking av forurenset sjøbunn» (FOSJ), «Overvåking av påvirkning fra industri (INDU)», «Overvåking av påvirkning fra flyplasser» (FLYP), «Overvåking av påvirkning fra jernbane» (JRNB), «Overvåking av påvirkning fra vegtrafikk» (KAVE) eller «Overvåking av påvirkning fra skytefelt» (SKYT) dersom de passer.
OEKFØkosystemovervåkning i ferskvann (ØkoFersk)Statlig miljøovervåking: Programmet startet i 2013 og består av to deler som tidligere har vært separate overvåkningsprogrammer, "Overvåkning av langtransportert forurenset luft og nedbør - vannkjemisk og biologisk del" og "Basisovervåking i ferskvann". Hensikten med programmet er å vurdere tilstand og utvikling i forhold til Vannforskriftens mål i et utvalg av norske vannforekomster, og å kunne vurdere utvikling når det gjelder forsuringsstatus i norsk natur.
OEKKØkosystemovervåking i kystvann (ØkoKyst)Statlig miljøovervåking: Overvåkingsprogrammet startet i 2013 som en arvtager til Kystovervåkingsprogrammet (KYO) og Sukkertareoveråkingen (KYS). Programmet omfatter områdene: Skagerrak, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Helgeland, Nordland og Finnmark. I områdene Skagerrak og Rogaland er det særlig fokus på overvåking av sukkertare. Økokyst dekker inn deler av den nasjonale basisovervåkingen i henhold til vannforskriften og danner grunnlaget for utvikling av klassifiseringssystemet under vannforskriften.
OEKSØkosystemovervåking i store innsjøer (ØkoStor)Statlig miljøovervåking: Økosystemovervåking i store innsjøer (ØKOSTOR) startet i 2015. Totalt inngår 24 innsjøer i programmet. Hver innsjø skal undersøkes hvert 4. år. I fire av innsjøene gjennomføres et redusert program hvert år. Formålet med programmet er å fastsette økologisk tilstand i sjøene, styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i store innsjøer og å tilpasse metodikk for overvåkning og klassifisering til bruk i store innsjøer. Disse kvalitetselementer undersøkes i innsjøene: Planteplankton, dyreplankton, bunndyr, vannplanter, fisk og fysisk-kjemiske parametere.
OMASOrganiske miljøgifter i norsk avløpsslam 
PASVPasvikprogrammetVannovervåking i Pasvikvassdraget og innsjøer på Jarfjordfjellet (Pasvikprogrammet), Sør-Varanger kommune. Overvåkingen inngår i det trilaterale vannovervåkingsprogrammet for grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland, og er en del av arbeidsprogrammet for den norsk-russiske miljøvernkommisjonen (DGS-1). Hovedformålet er å kartlegge virkninger av forurensning fra smelteverket i Nikel, Russland.
PROBProblemkartleggingOvervåking iverksatt for å klarlegge årsaken til eventuelle overskridelser eller at vannforekomsten(e) ikke oppfyller miljømålene, jf. Vannforskriftens vedlegg V, avsnitt 1.3.3. Overvåkingen skal danne grunnlag for å utarbeide tiltaksprogram. Kan om nødvendig erstattes av tiltaksorientert overvåking når årsaksforholdene er klarlagt og det er behov for å iverksette tiltak.
RELVReferanseelverStatlig miljøovervåking: Overvåking av referanseelver omfatter vassdrag med ingen eller ubetydelig menneskelig påvirkning. Vassdragene er antatte referanselokaliteter. De overvåkes for å gi kunnskap om referansetilstand i ulike vanntyper og er en viktig del av basisovervåkingen som følger av Vannforskriften. Data fra overvåkingen brukes også til å verifisere og videreutvikle klassifiseringssystemet for miljøtilstand i vann. Parametergruppene som inngår i overvåkingen er miljøgifter, påvekstalger, bunndyr, fisk og vannkjemiske parametere.
RENSRegional miljøovervåking på norsk sokkelOvervåking av bakgrunnsnivåer av forurensningskomponenter fra oljevirksomheten på norsk sokkel. Omfatter både referansestasjoner og regionale stasjoner.
SCREKartlegging av nye miljøgifterStatlig program for forurensningsovervåking: Kartlegging (screening) av utvalgte nye miljøgifter. Programmet skal bidra til tidlig varsling av mulige problemer om potensielt helse- og miljøfarlige stoffer, og skal gi grunnlag for å avgjøre om et stoff bør innlemmes i langsiktige overvåkingsprogrammer.
SJOMSjømatdataProgram for dokumentasjon og overvåkning ved NIFES startet i 1994. Målet er å tilfredsstille behov for uavhengig data for Mattilsynet, fiskerimyndigheter, fiskeribransjen, oppdrettsindustrien, og matvaremarkeder. Det jobbes også for å etablere trender over tid, og avdekke mulige forskningsområder. Omfatter også prosjektet ”Basisundersøkelser av fremmedstoffer i viktige fiskearter i perioden 2009–2010” finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
SKYTOvervåking av påvirkning fra skytefeltOvervåking av forsvarets skyte- og øvingsfelt
SOFPSamordnet overvåking av flere påvirkningerLokal eller regional overvåking etablert som resultat av et spleiselag mellom statlige myndigheter og forurenser. Denne overvåkingsaktiviteten dekker flere typer påvirkninger.
SPFOStatlig program 1980-2000Basisundersøkelser og rutineovervåking av enkeltresipienter i regi av Statlig program for forurensingsovervåking (SPFO) i tidsrommet 1980 - 2000. Finansiert utelukkende med statlige midler.
SUKKSukkertareovervåkingsprogrammetSukkertareovervåkingsprogrammet, ”Miljøovervåking av sukkertare langs norskekysten” under Statlig program for forurensningsovervåking, er et miljøovervåkingsprogram for indre kystområder med fokus på sukkertare.
TILFTilførselsprogrammetStatlig program for forurensningsovervåking: Overvåking av tilførsler av miljøfarlige stoffer til forvaltningsplanområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Programmet ble avsluttet i 2013. Overvåkingen av havforsuring er videreført i eget program for havforsuringsovervåking.
TILTTiltaksorientert overvåkingOvervåking for å fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene, og vurdere eventuelle endringer i tilstanden til slike vannforekomster som følge av tiltaksprogrammer, jf. Vannforskriftens vedlegg V, avsnitt 1.3.2. Overvåkingen vil være kjennetegnet ved et større antall overvåkingslokaliteter med hyppig prøvetakingsfrekvens, hvor overvåkingen er konsentrert om de biologiske kvalitetselementene eller det hydromorfologiske kvalitetselementet som er mest følsomt for den identifiserte belastningen.
TRUAOvervåking av trua arterOvervåking av utvalgte trua arter, bl.a. elvemusling, damfrosk og ferskvannskreps.
VASSEffekter av vassdragsinngrepMyndighetspålagt overvåking fastsatt i konsesjon eller krav om konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven. Gjelder særlig overvåking av effekter etter vannkraftutbygginger.
YOFJOvervåking av Ytre OslofjordMiljøovervåkning i Ytre Oslofjord gjennomføres i regi av Fagrådet for Ytre Oslofjord. Overvåkningen er del av et omfattende program som har pågått siden 2001, og det gjennomføres i programperioder av fem år. Området som undersøkes er avgrenset av Drøbaksterskelen mot Indre Oslofjord, Grenlandsområdet i vest og Iddefjorden i øst.