[{"AnalysismethodID":"NS-ISO 5813","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 5813)","Description":"Bestemmelse av oppløst oksygen - Iodometrisk metode - (= EN 25813:1992) (ISO 5813:1983)"},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 5814","Name":"Elektrokjemisk metode (ISO 5814; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av oppløst oksygen - Elektrokjemisk metode - (= EN 25814:1992) (ISO 5814:1990). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 5814:2012."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 5663","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 5663)","Description":"Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen - Fremgangsmåte etter oppslutning med selen - (= EN 25663:1993) (ISO 5663:1984)"},{"AnalysismethodID":"NS 9425-3 SA","Name":"Elektrokjemisk metode (NS 9425-3)","Description":"Oseanografi - Del 3: Måling av sjøtemperatur og saltholdighet. Salinitet."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7887 K3","Name":"Spektrofotometri (ISO 7887; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av farge - Kap. 3: Bestemmelse av sann farge ved hjelp av optiske instrumenter (ISO 7887:1994). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7887:2011 B."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10304-1:2009","Name":"Væskekromatografi (ISO 10304-1:2009)","Description":"Bestemmelse av oppløste anioner med væskekromatografi. Del 1: Bestemmelse av bromid, klorid, fluorid, nitrat, nitritt, fosfat og sulfat (ISO 10304-1:2009)"},{"AnalysismethodID":"NS 4761","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4761:1987; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av sulfat i vann - Titrimetrisk thorin-metode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10304-1:2009."},{"AnalysismethodID":"NS 4762","Name":"Nefelometrisk metode (NS 4762:1988; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av sulfat i vann - Nefelometrisk metode. Tilbaketrukket"},{"AnalysismethodID":"NS 4733","Name":"Veiing (NS 4733:1983; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av suspendert stoff i avløpsvann og dets gløderest. Tilbaketrukket"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 872","Name":"Veiing (NS-EN 872)","Description":"Bestemmelse av suspendert stoff - Metode med filtrering gjennom glassfiberfiltre."},{"AnalysismethodID":"REUSS_1986","Name":"Reuss and Johnson (1986)","Description":"Reuss and Johnson, 1986. Acid deposition and the acidification of soils and waters. In: Ecological studies 59, Springer, pp. 62–65."},{"AnalysismethodID":"NS 9425-3 TE","Name":"Termometer (NS 9425-3)","Description":"Oseanografi - Del 3: Måling av sjøtemperatur og saltholdighet. Termometer."},{"AnalysismethodID":"NS 9425-3 TM","Name":"Termistor (NS 9425-3)","Description":"Oseanografi - Del 3: Måling av sjøtemperatur og saltholdighet. Termistor."},{"AnalysismethodID":"NS 4764","Name":"Veiing (NS 4764:1980)","Description":"Tørrstoff og gløderest i vann, slam og sedimenter"},{"AnalysismethodID":"NS 4743","Name":"Spektrofotometri (NS 4743:1993; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av nitrogen etter oksidasjon med peroksodisulfat. Tilbaketrukket. Erstatte av NS-EN ISO 11905-1"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11905-1","Name":"Spektrofotometri (ISO 11905-1)","Description":"Bestemmelse av nitrogen - Del 1: Metode basert på oksidativ oppslutning med peroksodisulfat (ISO 11905-1:1997)"},{"AnalysismethodID":"NS 4725","Name":"Spektrofotometri (NS 4725:1984; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av totalfosfor - Oppslutning med peroksodisulfat. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 1189."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 8245","Name":"Infrarød spektrofotometri (ISO 8245; Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 1484."},{"AnalysismethodID":"NS 4723","Name":"Nefelometrisk metode (NS 4723; Tilbaketrukket)","Description":"Nefelometrisk bestemmelse av turbiditet. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 7027."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17993","Name":"Væskekromatografi (ISO 17993)","Description":"Bestemmelse av 15 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann ved HPLC med fluorimetri etter væske-væske ekstraksjon (ISO 17993:2002)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17294-2","Name":"ICP-MS (ISO 17294-2; Tilbaketrukket)","Description":"Bruk av induktivt koplet plasmamassespektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestemmelse av 62 grunnstoffer (ISO 17294-2:2003). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17294-2:2016"},{"AnalysismethodID":"NS 4773","Name":"AAS flamme (NS 4773)","Description":"Atomabsorpsjonsspektrometri i flamme - Spesielle retningslinjer for aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, kobolt, krom, mangan, nikkel og sink."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 12020 K2","Name":"AAS flamme (ISO 12020)","Description":"Bestemmelse av aluminium - Atomabsorpsjon-spektrometrisk metode (ISO 12020:1997). Kap 2: AAS flamme."},{"AnalysismethodID":"NS 4781","Name":"AAS grafittovn (NS 4781; Tilbaketrukket)","Description":"Metaller i vann, slam og sedimenter - Bestemmelse ved flammeløs atomabsorpsjonsspektrometri - Elektrotermisk atomisering i grafittovn - Spesielle retninglinjer for aluminium, bly, jern, kadmium, kobber, kobolt, krom, mangan og nikkel. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 15586."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 12020 K3","Name":"AAS grafittovn (ISO 12020)","Description":"Bestemmelse av aluminium - Atomabsorpsjon-spektrometrisk metode (ISO 12020:1997). Kap. 3: AAS grafittovn."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 6468","Name":"Gasskromatografi (ISO 6468)","Description":"Bestemmelse av klorerte organiske insekticider, polyklorerte bifenyler og klorbenzener - Gasskromatografisk analyse etter væske-væske ekstraksjon (ISO 6468:1996)"},{"AnalysismethodID":"NS 9815","Name":"Gasskromatografi (NS 9815; Tilbaketrukket)","Description":"Gasskromatografisk analyse for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 28540:2011."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 6595","Name":"Spektrofotometri (ISO 6595)","Description":"Bestemmelse av totalarsen - Spektrofotometrisk metode med sølvdietylditiokarbamat - (= EN 26595:1992) (ISO 6595:1982)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11969","Name":"AAS hydridteknikk (ISO 11969; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av arsen - Atomabsorpsjons-spektrometrisk metode (hydridteknikk) (ISO 11969:1996). Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10695","Name":"Gasskromatografi (ISO 10695)","Description":"Bestemmelse av utvalgte organiske nitrogen- og fosforforbindelser - Gasskromatografiske metoder (ISO 10695:2000)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11369","Name":"Væskekromatografi (ISO 11369)","Description":"Bestemmelse av utvalgte plantevernmidler - Metode basert på væskekromatografi med UV-deteksjon etter fast-faseekstraksjon (ISO 11369:1997)"},{"AnalysismethodID":"ISO 11423-1","Name":"Gasskromatografi (ISO 11423-1)","Description":"Determination of benzene and some derivatives - Part 1: Head-space gas chromatographic method"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10301","Name":"Gasskromatografi (ISO 10301)","Description":"Bestemmelse av svært flyktige halogenerte hydrokarboner - Gasskromatografisk metode (ISO 10301:1997)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 5961 K2","Name":"AAS flamme (ISO 5961)","Description":"Bestemmelse av kadmium med atomabsorpsjons-spektrometri (ISO 5961:1994). Kap 2: AAS flamme."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 5961 K3","Name":"AAS grafittovn (ISO 5961)","Description":"Bestemmelse av kadmium med atomabsorpsjons-spektrometri (ISO 5961:1994). Kap 3: AAS grafittovn."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12918","Name":"Gasskromatografi (NS-EN 12918)","Description":"Bestemmelse av paration, paration-metyl og noen andre organofosfor-forbindelser i vann ved diklormetanekstraksjon og gasskromatografisk analyse"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1233-1","Name":"AAS flamme (NS-EN 1233)","Description":"Bestemmelse av krom - Atomabsorpsjonspektrometriske metoder."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1233-2","Name":"AAS grafittovn (NS-EN 1233)","Description":"Bestemmelse av krom - Atomabsorpsjonspektrometriske metoder."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 18412","Name":"Spektrofotometri (ISO 18412)","Description":"Bestemmelse av krom (VI) - Fotometrisk metode for lite forurenset vann (ISO 18412:2005)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15680","Name":"Gasskromatografi (ISO 15680)","Description":"Bestemmelse av utvalgte monosykliske aromatiske hydrokarboner, naftalen og klorinerte forbindelser - Gasskromatisk metode som anvender avdrivning og oppfanging (purge and trap) og termisk avdamping (ISO 15680:2003)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 18856","Name":"Gasskromatografi (ISO 18856)","Description":"Bestemmelse av utvalgte ftalater med gasskromatografi/massespektrometri (ISO 18856:2004)"},{"AnalysismethodID":"NS 4741","Name":"Spektrofotometri (NS 4741:1975)","Description":"Bestemmelse av jern - Fotometrisk metode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17852","Name":"AFS (ISO 17852)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv - Atomfluorescensspektrometrisk metode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 13506","Name":"AFS (NS-EN 13506; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv ved atomfluoresensspektrometri. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17852."},{"AnalysismethodID":"NS 4768","Name":"AAS (NS 4768:1989; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv ved kalddamp atomabsorpsjonsspektrometri - Oksidasjon med salpetersyre. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 1483."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12338","Name":"AAS amalgamering (NS-EN 12338)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv - Metode etter anriking med amalgamering. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 12846:2012"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1483","Name":"AAS (NS-EN 1483; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 12846:2012"},{"AnalysismethodID":"NS 4742","Name":"Spektrofotometri (NS 4742:1975; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av mangan - Fotometrisk metode. Tilbaketrukket"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9377-2","Name":"Gasskromatografi (ISO 9377-2)","Description":"Bestemmelse av olje i vann - Del 2: Metode basert på løsemiddelekstraksjon og gasskromatografi (ISO 9377-2:2000)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1485","Name":"Titrimetrisk metode (NS-EN 1485; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av adsorberende organisk bundne halogener (AOX) Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 9562."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9562","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 9562)","Description":"Bestemmelse av adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) (ISO 9562:2004)"},{"AnalysismethodID":"NS 4746","Name":"Spektrofotometri (NS 4746:1975; Tilibaketrukket)","Description":"Bestemmelse av ammoniumnitrogen. Tilbaketrukket"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11732 K3","Name":"Spektrofotometri FIA (ISO 11732)","Description":"Bestemmelse av ammoniumnitrogen - Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005). Kap. 3: Injeksjonsmetode (FIA)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11732 K4","Name":"Spektrofotometri CFA (ISO 11732)","Description":"Bestemmelse av ammoniumnitrogen - Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005). Kap. 4: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 14911","Name":"Væskekromatografi (ISO 14911)","Description":"Bestemmelse av oppløst Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ og Ba2+ ved ionekromatografi - Metode for vann og avløpsvann (ISO 14911:1998)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9963-1","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 9963-1)","Description":"Bestemmelse av alkalitet - Del 1: Bestemmelse av total og sammensatt alkalitet (ISO 9963-1:1994)"},{"AnalysismethodID":"NS 4758","Name":"Manometrisk metode (NS 4758:1981)","Description":"Biokjemisk oksygenforbruk, BOD - Manometrisk metode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1899-1","Name":"Titrimetrisk metode fortynnet (NS-EN 1899-1; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetting med allyltiourea. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 5815-1:2019."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1899-2","Name":"Titrimetrisk metode ufortynnet (NS-EN 1899-2)","Description":"Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 2: Metode basert på ufortynnede prøver (ISO 5815:1989, modifisert)"},{"AnalysismethodID":"NS 4722","Name":"Spektrofotometri (NS 4722:1973; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av fargetall. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 4787."},{"AnalysismethodID":"NS 4786","Name":"Visuell metode (NS 4786; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av fargetall - Komparatormetode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7887."},{"AnalysismethodID":"NS 4787","Name":"Spektrofotometri (NS 4787; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av farge - Metode for spektrofotometrisk måling av absorbans ved 410 nm. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7887:2011 C."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7887 K4","Name":"Visuell metode (ISO 7887; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av farge - Kap. 4: Visuell metode for å bestemme farge i naturlig vann (ISO 7887:1994). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7887:2011 D."},{"AnalysismethodID":"NS 4724","Name":"Spektrofotometri (NS 4724; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av fosfat. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 1189."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1189","Name":"Spektrofotometri (NS-EN 1189; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av fosfor - Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 6878."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 6878","Name":"Spektrofotometri (ISO 6878)","Description":"Bestemmelse av fosfor - Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat (ISO 6878:2004)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15681-1","Name":"Spektrofotometri FIA (ISO 15681-1)","Description":"Bestemmelse av ortofosfat og totalt fosforinnhold ved automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 1: Injeksjonsmetode (FIA) (ISO 15681:2003)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15681-2","Name":"Spektrofotometri CFA (ISO 15681-2; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av ortofosfat og totalt fosforinnhold ved automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA) (ISO 15681:2003). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 15681-2:2018."},{"AnalysismethodID":"NS 4720","Name":"Elektrokjemisk metode (NS 4720:1979; Tilbaketrukket)","Description":"Måling av pH. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10523:2012."},{"AnalysismethodID":"NS 4735","Name":"Kolorimetrisk metod (NS 4735:1976; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av sulfid i naturlig vann - Kolorimetrisk metode Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 10530."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 10530","Name":"Spektrofotometri (ISO 10530)","Description":"Vannundersøkelse - Bestemmelse av løst sulfid - Fotometrisk metode basert på metylenblått"},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 13358","Name":"Spektrofotometri (ISO 13358)","Description":"Vannundersøkelse - Bestemmelse av lett frigjørbar sulfid."},{"AnalysismethodID":"NS 4747","Name":"Spektrofotometri (NS 4747; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av aluminium - Fotometrisk metode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 4799."},{"AnalysismethodID":"NS 4799","Name":"Spektrofotometri (NS 4799; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av syreløselig aluminium i vann - Fotometrisk metode. Tilbaketrukket"},{"AnalysismethodID":"NS 4775","Name":"AAS flamme (NS 4775)","Description":"Atomabsorpsjonsspektrometri i flamme - Spesielle retningslinjer for natrium og kalium"},{"AnalysismethodID":"NS 4728","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4728:1983; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kalsium og magnesium - Titrimetrisk metode. Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"NS 4776","Name":"AAS flamme (NS 4776; Tilbaketrukket)","Description":"Atomabsorpsjonsspektrometri i flamme - Spesielle retningslinjer for kalsium og magnesium. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7980."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7980","Name":"AAS flamme (ISO 7980)","Description":"Bestemmelse av kalsium og magnesium - Atomabsorpsjonspektrometrisk metode (ISO 7980:1986)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11885","Name":"ICP-AES (ISO 11885; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av 33 grunnstoffer ved induktivt koblet plasma-atomemisjonsspektrometri (ISO 11885:1996). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 11885:2009."},{"AnalysismethodID":"NS 4754","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4754:1981; Tilbaketrukket)","Description":"Alkalitet - Potensiometrisk metode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 9963-2."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9963-2","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 9963-2)","Description":"Bestemmelse av alkalitet - Del 2: Bestemmelse av karbonatalkalitet (ISO 9963-2:1994)"},{"AnalysismethodID":"NS 4748","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4748; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk - Oksidasjon med dikromat (CODcr). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 6060."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 6060","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 6060; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk (ISO 6060:1989). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 15705:2002."},{"AnalysismethodID":"NS 4759","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4759; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av kjemisk oksygenforbruk COD Mn - Oksidasjon med permanganat. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 8467."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 8467","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 8467)","Description":"Bestemmelse av permanganatindeks (ISO 8467:1993)"},{"AnalysismethodID":"NS 4756","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4756:1982; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av klorid - Potensiometrisk titrering. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7393-1:2000"},{"AnalysismethodID":"NS 4769","Name":"Spektrofotometri (NS 4769:1985; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av klorid - Fotometrisk metode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 15682:2001 og NS-EN ISO 7393"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10304-1","Name":"Væskekromatografi (ISO 10304-1; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av oppløst fluorid, klorid, nitritt, ortofosfat, bromid, nitrat og sulfat med væskekromatografi - Del 1: Metode for lite forurenset vann (ISO 10304-1:1992). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10304-1:2009."},{"AnalysismethodID":"NS 4721","Name":"Elektrokjemisk metode (NS 4721:1973; Tilbaketrukket)","Description":"Måling av konduktivitet. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 7888."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 7888","Name":"Elektrokjemisk metode (ISO 7888)","Description":"Bestemmelse av konduktivitet - (= EN 27888:1993)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1484 IR","Name":"Infrarød spektrofotometri (NS-EN 1484)","Description":"Retningslinjer for bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1484 EL","Name":"Elektrokjemisk metode (NS-EN 1484)","Description":"Retningslinjer for bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) og løst organisk karbon (DOC)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16264 K4-1","Name":"Spektrofotometri FIA (ISO 16264)","Description":"Bestemmelse av løselige silikater ved automatisert analyse (FIA og CFA) og fotometrisk deteksjon (ISO 16264:2002). Kap. 4.1: Injeksjonsmetode (FIA)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16264 K4-2","Name":"Spektrofotometri CFA (ISO 16264)","Description":"Bestemmelse av løselige silikater ved automatisert analyse (FIA og CFA) og fotometrisk deteksjon (ISO 16264:2002). Kap. 4.2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)."},{"AnalysismethodID":"NS 4745","Name":"Spektrofotometri (NS 4745:1991)","Description":"Bestemmelse av summen av nitritt- og nitrat-nitrogen."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 13395 K5-1","Name":"Spektrofotometri FIA (ISO 13395)","Description":"Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge ved automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon (ISO 13395:1996). Kap. 5.1: Injeksjonsmetode (FIA)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 13395 K5-2","Name":"Spektrofotometri CFA (ISO 13395)","Description":"Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge ved automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon (ISO 13395:1996). Kap. 5.2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA)."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 6777","Name":"Spektrofotometri (ISO 6777)","Description":"Bestemmelse av nitritt - Spektrofotometrisk metode - (= EN 26777:1993) (ISO 6777:1984)"},{"AnalysismethodID":"UKJENT","Name":"Ukjent metode","Description":"Ukjent metode"},{"AnalysismethodID":"NS 9803","Name":"Infrarød spektrofotometri (NS 9803; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av olje i vann - Infrarødspektrofotometrisk metode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 9377-2."},{"AnalysismethodID":"NS 4738","Name":"Spektrofotometri (NS 4738:1977; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av fenoler. Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 18857-1","Name":"Gasskromatografi (ISO 18857-1)","Description":"Bestemmelse av utvalgte alkylfenoler - Del 1: Metode for ikke-filtrerte prøver ved bruk av væske-væske-ekstraksjon og gasskromatografi med masseselektiv deteksjon (ISO 18857-1:2005)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12673","Name":"Gasskromatografi (NS-EN 12673)","Description":"Gasskromatografisk bestemmelse av noen utvalgte klorfenoler i vann"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17353","Name":"Gasskromatografi (ISO 17353)","Description":"Bestemmelse av utvalgte organiske tinnforbindelser - Gasskromatografisk metode (ISO 17353:2004)"},{"AnalysismethodID":"ARMITAGE_1983","Name":"Armitage et al. (1983)","Description":"Armitage, P.D., D. Moss, J.F. Wright & M.T. Furse 1983. The performance of a new biological water quality score system based on macroinvertebrates over a wide range of unpolluted runningwater sites. Water Res. 17: 333-347."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14407","Name":"Bentiske kiselalger i rennende vann (NS-EN 14407; Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for identifisering og telling av bentiske diatomeer (kiselalger) i rennende vann samt tolkning av data. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14407:2014"},{"AnalysismethodID":"NS 4714","Name":"MPN-rørmetode (NS 4714:1990; Tilbaketrukket)","Description":"Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.Coli - MPN-rørmetode. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 9308:2014."},{"AnalysismethodID":"NS 4792","Name":"Membranfiltermetode (NS 4792)","Description":"Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli - Membranfiltermetode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9308-1","Name":"Membranfiltermetode (ISO 9308-1; Tilbaketrukket)","Description":"Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode (ISO 9308-1:2000). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 9308-1:2014)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9308-3","Name":"MPN-mikrotitrerplater (ISO 9308-3)","Description":"Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier i overflatevann og avløpsvann - Del 3: Inokulasjon i flytende medium på mikrotitrerplater (MPN-teknikk)."},{"AnalysismethodID":"HURLBERT_1971","Name":"Hurlbert (1971)","Description":"Hurlbert, S. H. 1971. The non-concept of species diversity: A critique and alternative parameters. Ecology 52: 577–586"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14011","Name":"Elfiske (NS-EN 14011)","Description":"Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14757","Name":"Garnfiske (NS-EN 14757; Tilbaketrukket))","Description":"Prøvetaking av fisk med garn. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14757:2015."},{"AnalysismethodID":"NS 9456","Name":"Visuell telling (anadrom laksefisk) (Tilbaketrukket)","Description":"Visuell telling av laks, sjøørret og sjørøye. Tilbaketrukket. Ertsattet av NS 9456:2015"},{"AnalysismethodID":"RYGG_2002","Name":"Rygg (2002)","Description":"Rygg, B. 2002. Indicator species index for assessing benthic ecological quality in marine waters of Norway. NIVA-rapport 4548-2002. 32 s."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 6222","Name":"Innstøpning i næringsmedium (ISO 6222)","Description":"Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall) - Kolonitelling ved innstøpning i næringsagarmedium (ISO 6222:1999)"},{"AnalysismethodID":"NS 4766","Name":"Spektrofotometri (NS 4766:1983; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av klorofyll a, spektrofotometrisk måling i acetonekstrakt. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10519:2015"},{"AnalysismethodID":"NS 4767","Name":"Spektrofotometri (NS 4767:1983)","Description":"Bestemmelse av klorofyll a, spektrofotometrisk måling i metanolekstrakt"},{"AnalysismethodID":"NS 4788","Name":"Membranfiltermetode (NS 4788)","Description":"Koliforme bakterier - Membranfiltermetode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 19493:2007","Name":"Marin hardbunn (ISO 19493:2007)","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)"},{"AnalysismethodID":"SHANNON_1948","Name":"Shannon (1948)","Description":"Shannon, C.E. 1948. A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27: 379-423 and 623-656."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16665","Name":"Marin bløtbunnsfauna (ISO 16665; Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15460:2007","Name":"Makrovegetasjon i innsjøer (NS-EN 15460:2007)","Description":"Veiledning i overvåking av makrovegetasjon i innsjøer"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14184","Name":"Makrovegetasjon i rennende vann (NS-EN 14184; Tilbaketrukket)","Description":"Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14184:2014"},{"AnalysismethodID":"BAEKKEN_1990","Name":"Bækken & Aanes (1990)","Description":"Bækken, T., Aanes, K. 1990. Bruk av vassdragets bunnfauna i vannkvalitetsklassifiseringen. Rapport 2: Forsuring. NIVA-rapport 2491-1990. 46 s."},{"AnalysismethodID":"NS 9429:2007","Name":"Marine planktonalger (NS 9429:2007; Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger. Tilbaketrukket. Erstatttet av NS-EN 15972:2011"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15204","Name":"Utermöhls metode (NS-EN 15204)","Description":"Veiledning for kvantifisering av planteplankton ved bruk av omvendt mikroskop (Utermöhls metode)"},{"AnalysismethodID":"STEEMAN-NIELSEN_1952","Name":"Steeman-Nielsen metode (1952)","Description":"Steeman-Nielsen, E. 1952. The use of radioactive carbon (14C) for measuring organic production in the sea. Journal du Conseil 18: 117-140."},{"AnalysismethodID":"FJELLHEIM_1990","Name":"Fjellheim & Raddum (1990)","Description":"Fjellheim, A. & Raddum, G.G. 1990. Acid precipitation. Biological monitoring of streams and lakes. The Science of the Total Environment 96: 57-66."},{"AnalysismethodID":"RADDUM_1999","Name":"Raddum (1999)","Description":"Raddum, G.G. 1999. Large scale monitoring of invertebrates: Aims, possibilities and acidification indexes. In: Raddum, G.G., Rosseland, B.O. & Bowman, J. (eds.) Workshop on biological assessment and monitoring: evaluation of models. ICP-Waters Report 50/99: 7-16."},{"AnalysismethodID":"MJELDE_2007","Name":"Mjelde (2007)","Description":"Mjelde, 2007. Macrophytes and eutrophication in lakes. In: Moe, J. & Pederesen, A. (ed.) 2007."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7027 K6","Name":"Nefelometrisk metode (ISO 7027; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av turbiditet (ISO 7027:1999) - Kap. 6: Kvantitative metoder for bestemmelse av turbiditet med optiske turbidimetre. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7027-1:2016."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7027 K5","Name":"Visuell metode (ISO 7027; Tilbaketrukket))","Description":"Bestemmelse av turbiditet (ISO 7027:1999) - Kap. 5: Semikvantitative metoder for bestemmelse av turbiditet. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7027-2:2019."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12260","Name":"Kjemiluminiscens (EN 12260; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av bundet nitrogen (TNb) etter oksidasjon til nitrogenoksider. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 20236:2021."},{"AnalysismethodID":"SPOERRESKJEMA","Name":"Spørreundersøkelse","Description":"Spørreundersøkelse"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15708:2009","Name":"Bentiske alger i grunne elver (NS-EN 15708:2009)","Description":"Veiledning i overvåking, innsamling og laboratorieanalyse av bentiske alger i grunne elver"},{"AnalysismethodID":"SCHNEIDER_2009","Name":"Schneider & Lindstrøm (2009)","Description":"Schneider, S. & Lindstrøm, E.A. 2009. Bioindication in Norwegian rivers using non-diatomaceous benthic algea: The acidification index periphyton (AIP). Ecol. Indicators 9: 1206-1211."},{"AnalysismethodID":"NS 9462:2006","Name":"UV-absorbans (NS 9462)","Description":"Bestemmelse av UV-absorbans (NS 9462:2006)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15586","Name":"AAS grafittovn (ISO 15586)","Description":"Bestemmelse av sporelementer med atomabsorpsjonsspektrometri i grafittovn (ISO 15586:2003)"},{"AnalysismethodID":"SCHNEIDER_2011","Name":"Schneider & Lindstrøm (2011)","Description":"Schneider, S. & Lindstrøm, E.A. 2011. The periphyton index of trophic status PIT: a new eutrophication metric based on non-diatomaceous benthic algae in Nordic rivers. Hydrobiologia 655:143-155"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 13137:2001","Name":"Karakterisering av avfall","Description":"Karakterisering av avfall - Bestemmelse av totalt organisk karbon (TOC) i avfall, slam og sedimenter"},{"AnalysismethodID":"NS 4780","Name":"AAS grafittovn (NS 4780; Tilbaketrukket)","Description":"Metaller i vann, slam og sedimenter - Bestemmelse ved flammeløs atomabsorpsjonsspektrometri - Elektrotermisk atomisering i grafittovn. Generelle prinsipper og retningslinjer. Tilbaktrukket. Erstattet av NS-EN ISO 15586."},{"AnalysismethodID":"ISO 10382","Name":"Gasskromatografi (ISO 10382; Tilbaketrukket)","Description":"Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron capture detection. Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 23646:2022."},{"AnalysismethodID":"IREL","Name":"Ikke relevant","Description":"Ikke relevant"},{"AnalysismethodID":"MC-LR ELISA","Name":"Spektrofotometri-mikrotitrerplate ELISA","Description":"Spektrofotometrisk bestemmelse av mikrocystin i vann ved \"Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay\" (ELISA)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11885:2009","Name":"ICP-OES (ISO 11885)","Description":"Bestemmelse av utvalgte elementer ved induktivt koblet plasma-optisk emisjonsspektrometrisk analyse (ISO 11885:2007)"},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 7027","Name":"Nefelometrisk metode (EN 27027; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av turbiditet (= EN 27027:1994). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 7027. "},{"AnalysismethodID":"PIELOU_1966","Name":"Pielou (1966)","Description":"Pielou, E.C. 1966. The measurement of diversity in different types of biological collections. Journal of Theoretical Biology 13: 131-144."},{"AnalysismethodID":"NS 4719","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i rennende vann. (NS 4719:1988; Tilbaketrukket)","Description":"Bunnfauna - Prøvetaking med elvehåv i rennende vann. Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"ISO 16703","Name":"Gasskromatografi (ISO 16703)","Description":"Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography"},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 6461-1","Name":"Anrikning i flytende medium (NS-ISO 6461-1)","Description":"Påvisning og telling av sporer fra sulfittreduserende anaerobe mikroorganismer (Clostridium). Del 1: Metode ved anrikning i flytende medium."},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 6461-2","Name":"Membranfiltermetode (NS-ISO 6461-2)","Description":"Påvisning og telling av sporer fra sulfittreduserende anaerobe mikroorganismer (Clostridium). Del 2: Membranfiltreringsmetode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7899-1","Name":"MPN-mikrotitrerplater (NS-EN ISO 7899-1)","Description":"Påvisning og telling av enterokokker i overflatevann og avløpsvann. Del 1: Inokulasjon i flytende medium på mikrotitrerplater (MPN-teknikk)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7899-2","Name":"Membranfiltermetode (NS-EN ISO 7899-2)","Description":"Påvisning og telling av intestinale enterokokker. Del 2: Membranfiltreringsmetode."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15972:2011","Name":"Marine planktonalger (NS-EN 15972:2011)","Description":"Veiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12880:2000","Name":"Veiing (NS-EN 12880)","Description":"Karakterisering av slam - Bestemmelse av tørrstoff og vanninnhold"},{"AnalysismethodID":"BERG_1998","Name":"Van den Berg et al. (1998)","Description":"Van den Berg M, Birnbaum L, Bosveld AT, Brunström B, Cook P, Feeley M, et al. 1998. Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife. Environ Health Perspect 106:775-792."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7887:2011 B","Name":"Spektrofotometri (ISO 7887:2011)","Description":"Bestemmelse av farge - Metode B: Bestemmelse av sann farge ved hjelp av optiske instrumenter (ISO 7887:2011)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7887:2011 D","Name":"Visuell metode (ISO 7887:2011)","Description":"Bestemmelse av farge - Metode D: Visuell metode for å bestemme farge i naturlig vann (ISO 7887:2011)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7887:2011 C","Name":"Spektrofotometri 410 nm (ISO 7887:2011)","Description":"Bestemmelse av farge - Metode C: Bestemmelse av sann farge ved hjelp av optiske instrumenter for måling av absorbans ved bølgelengde 410 nm (ISO 7887:2011)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 12846:2012","Name":"AAS (ISO 12846:2012)","Description":"Bestemmelse av kvikksølv. Atomabsorpsjonsspektrometrisk metode med og uten anriking (ISO 12846:2012)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14184:2014","Name":"Makrovegetasjon i rennende vann (NS-EN 14184:2014)","Description":"Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann"},{"AnalysismethodID":"SOP6A","Name":"SOP 6a - Potentiometric pH","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of the pH of sea water using a glass/reference electrode cell."},{"AnalysismethodID":"SOP6B","Name":"SOP 6b - Spectrophotometric pH","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of the pH of sea water using the indicator dye m-cresol purple."},{"AnalysismethodID":"SOP5","Name":"SOP 5 - Underway p(CO2)","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of p(CO2) in air that is in equilibrium with a continuous stream of sea water."},{"AnalysismethodID":"SOP4","Name":"SOP 4 - Discrete p(CO2)","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of p(CO2) in air that is in equilibrium with a discrete sample of sea water."},{"AnalysismethodID":"SOP3A","Name":"SOP 3a - Total alkalinity (closed cell)","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of total alkalinity in sea water using a closed-cell titration."},{"AnalysismethodID":"SOP3B","Name":"SOP 3b - Total alkalinity (open cell)","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of total alkalinity in sea water using an open-cell titration."},{"AnalysismethodID":"SOP2","Name":"SOP 2 - Total dissolved inorganic carbon","Description":"Dickson et. al. (2007). Determination of dissolved inorganic carbon in sea water."},{"AnalysismethodID":"SEACARB","Name":"Seacarb","Description":"Lavigne & Gattuso (2010). Seacarb: Seawater carbonate checmistry with R."},{"AnalysismethodID":"CO2SYS_AT_CT","Name":"CO2SYS beregnet med total alkalinitet (AT) og totalt uorganisk karbon løst i sjøvann (CT) som input-parametre.","Description":"The program CO2SYS performs calculations relating parameters of the carbon dioxide (CO2) system in seawater and freshwater. The program uses two of the four measurable parameters of the CO2 system [total alkalinity (TA), total dissolved inorganic carbon (CT), pH, and either fugacity (fCO2) or partial pressure of CO2 (pCO2)] to calculate the other two parameters at a set of input conditions (temperature and pressure) and a set of output conditions chosen by the user. Mehrbach et al (1973), modifiisert av Dickson & Millero (1987)."},{"AnalysismethodID":"NS 4718","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på bløtbunn. (NS 4718:1988; Tilbaketrukket)","Description":"Bunnfauna - Prøvetaking med Ekmanhenter på bløtbunn. Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 5814:2012","Name":"Elektrokjemisk metode (ISO 5814:2012)","Description":"Bestemmelse av oppløst oksygen. Elektrokjemisk metode (ISO 5814:2012)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10523:2012","Name":"Elektrokjemisk metode (ISO 10523:2012)","Description":"Måling av pH (ISO 10523:2008) "},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16665:2014","Name":"Marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014) "},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 15705:2002","Name":"Spektrofotometri (ISO 15705:2002)","Description":"Bestemmelse av indeks for kjemisk oksygenforbruk (ST-COD) - Småskalametode i forseglede rør"},{"AnalysismethodID":"MJELDE_2013","Name":"Mjelde et al. (2013)","Description":"Mjelde, M., Hellsten, S. & Ecke, F. 2012. A water level drawdown index for aquatic macrophytes in Nordic lakes. Hydrobiologia DOI 10.1007/s10750-012-1323-6."},{"AnalysismethodID":"CO2SYS_AT_PH","Name":"CO2SYS beregnet med total alkalinitet (AT) og pH (totalskala) som input-parametre.","Description":"The program CO2SYS performs calculations relating parameters of the carbon dioxide (CO2) system in seawater and freshwater. The program uses two of the four measurable parameters of the CO2 system [total alkalinity (TA), total dissolved inorganic carbon (CT), pH, and either fugacity (fCO2) or partial pressure of CO2 (pCO2)] to calculate the other two parameters at a set of input conditions (temperature and pressure) and a set of output conditions chosen by the user. Mehrbach et al (1973), modifiisert av Dickson & Millero (1987)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15216:2007","Name":"Veiing (NS-EN 15216:2007)","Description":"Karakterisering av avfall - Bestemmelse av totalt løst tørrstoff (TLS) i vann og eluater."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14407:2014","Name":"Bentiske kiselalger fra rennende vann og innsjøer (NS-EN 14407:2014)","Description":"Veiledning for identifisering og telling av prøver av bentiske kiselalger fra rennende vann og innsjøer"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 16161:2012","Name":"Spektrofotometri In vivo (NS-EN 16161:2012)","Description":"Veiledning i bruk av in vivo absorpsjonsteknikker for estimering av konsentrasjonen av klorofyll a i prøver fra marint vann og fra ferskvann."},{"AnalysismethodID":"PTACNIK_2009","Name":"Ptacnik et al. (2009)","Description":"Ptacnik, R., A. Solimini & P. Brettum 2009. Water framework directive intercalibration technical report Part 2: lakes. Luxembourg, European Commission JRC report 23838: 176 pp."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 1541:2001","Name":"Ukjent metode (EN 1541:2001)","Description":"Papir og papp beregnet på kontakt med næringsmidler. Bestemmelse av formaldehyd i vannekstrakt. (EN 1541:2001)"},{"AnalysismethodID":"NS-ISO 28540:2011","Name":"Gasskromatografi (ISO 28540:2011)","Description":"Vannundersøkelse - Bestemmelse av 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i vann - Metode basert på gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon (GC-MS) "},{"AnalysismethodID":"ISO 10694 IR","Name":"Infrarød spektrofotometri (ISO 10694)","Description":"Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)"},{"AnalysismethodID":"ISO 10694 EL","Name":"Elektrokjemisk metode (ISO 10694)","Description":"Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)"},{"AnalysismethodID":"ISO 10694 GC","Name":"Gasskromatografi (ISO 10694)","Description":"Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)"},{"AnalysismethodID":"LYDERSEN_2004","Name":"Lydersen et al. (2004)","Description":"Lydersen, E., T. Larssen & E. Fjeld 2004. The influence of total organic carbon (TOC) on the relationship between acid neutralizing capacity (ANC) and fish status in Norwegian lakes. Science of the total environment. 326: 63-69."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 22032:2009","Name":"Gasskromatografi (ISO 22032)","Description":"Bestemmelse av utvalgte polybromerte difenyletere i sedimenter og kloakkslam. Metode med ekstraksjon og gasskromatografi/massespektrometri (ISO 22032:2006)"},{"AnalysismethodID":"LAMI_2008","Name":"NGIG WG LAMI, Unpublished","Description":"Lake Acidification Macroinvertebrate Index (LAMI)"},{"AnalysismethodID":"RAMI_2009","Name":"NGIG WG RAMI, Unpublished","Description":"River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-1","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-2","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (Surber sampler)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-4","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (grabb)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"AnalysismethodID":"BORJA_2000","Name":"Borja et al. (2000)","Description":"Á. Borja, J. Franco, V. Pérez 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft-bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin, 40 (2000), pp. 1100–1114"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16703:2011","Name":"Gasskromatografi (NS-EN ISO 16703:2011)","Description":"Bestemmelse av innholdet av hydrokarboner i størrelsesområdet C10 til C40 ved hjelp av gasskromatografi (ISO 16703)"},{"AnalysismethodID":"RYGG_2013","Name":"Rygg & Norling (2013)","Description":"Rygg, B. & Norling, K. 2013. Norwegian Sensitivity Index (NSI) for marine macroinvertebrates, and an update of Indicator Species Index (ISI). NIVA-rapport 6475-2013. 46 s."},{"AnalysismethodID":"RYGG_2006","Name":"Rygg (2006)","Description":"Rygg, B. 2006. Developing indices for quality-status classification of marine soft-bottom fauna in Norway. NIVA-rapport 5208-2006. 33s."},{"AnalysismethodID":"ISO 11277","Name":"Sikting og sedimentering (ISO 11277)","Description":"Determination of particle size distribution in mineral soil material - Method by sieving and sedimentation."},{"AnalysismethodID":"NS 4797:1987-1","Name":"Spektrofotometri (ISO 6703-2:1984; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av lett tilgjengelig cyanid - Fotometrisk sluttbestemmelse (ISO 6703-2:1984). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17380:2013"},{"AnalysismethodID":"NS 4797:1987-2","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 6703-2:1984; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av lett tilgjengelig cyanid - Titrimetrisk sluttbestemmelse (ISO 6703-2:1984). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17380:2013"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7027-1:2016","Name":"Nefelometrisk metode (ISO 7027-1:2016)","Description":"Bestemmelse av turbidittet. Del 1: Kvantitative metoder (ISO 7027-1:2016)"},{"AnalysismethodID":"FBOX-SENSOR","Name":"FerryBox sensormålinger (Petersen et. al. 2003)","Description":"FerryBox-systemer med sensorer for måling av temperatur, salinitet, turbiditet og fluorescens (klorofyll a). Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17294-2:2016","Name":"ICP-MS (ISO 17294-2:2016)","Description":"Bruk av induktivt koplet plasmamassespektrometri (ICP-MS) - Del 2: Bestemmelse av utvalgte elementer inkludert uranisotoper (ISO 17294-2:2016)."},{"AnalysismethodID":"NS 4755","Name":"Titrimetrisk metode (NS 4755:1981; Tilbaketrukket)","Description":"Aciditet - Potensiometrisk titrering. Tilbaketrukket."},{"AnalysismethodID":"NS 9456:2015","Name":"Visuell registrering (anadrom laksefisk)","Description":"Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag"},{"AnalysismethodID":"CO2SYS_CT_PH","Name":"CO2SYS beregnet med totalt uorganisk karbon løst i sjøvann (CT) og pH (totalskala) som input-parametre.","Description":"The program CO2SYS performs calculations relating parameters of the carbon dioxide (CO2) system in seawater and freshwater. The program uses two of the four measurable parameters of the CO2 system [total alkalinity (TA), total dissolved inorganic carbon (CT), pH, and either fugacity (fCO2) or partial pressure of CO2 (pCO2)] to calculate the other two parameters at a set of input conditions (temperature and pressure) and a set of output conditions chosen by the user. Mehrbach et al (1973), modifiisert av Dickson & Millero (1987)."},{"AnalysismethodID":"VAN_BEMMELEN","Name":"TOC beregnet på grunnlag av glødetap.","Description":"Beregning av totalt organisk karbon (TOC) ved hjelp av omregningsfaktor 0,58 fra glødetap."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9308-1:2014","Name":"Membranfiltermetode (ISO 9308-1:2014)","Description":"Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 1: Membranfiltreringsmetode for vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall (ISO 9308-1:2014)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7393-1:2000","Name":"Titrimetrisk metod (ISO 7393-1:1985)","Description":"Bestemmelse av fritt klor og totalklor - Del 1: Titrimetrisk metode med N,N-dietyl-1,4-fenylendiamin (ISO 7393-1:1985)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7393-2:2018","Name":"Kolorimetrisk metode (ISO 7393-2:2017)","Description":"Bestemmelse av fritt klor og totalklor - Del 2: Kolorimetrisk metode med N,N-dietyl-1,4-fenylendiamin for rutinekontroll (ISO 7393-2:2017)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7393-3:2000","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 7393-3:1990)","Description":"Bestemmelse av fritt klor og totalklor- Del 3: Iodometrisk titreringsmetode for bestemmelse av totalklor (ISO 7393-3:1990)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 11348-3:2008","Name":"Økotoksisitet: Vibrio fischeri (ISO 11348-3:2008)","Description":"Bestemmelse av inhiberende effekt av vannprøver på lysutskillelse hos Vibrio fischeri (luminiscerende bakterier). Del 3: Metode med frysetørkede bakterier (ISO 11348-3:2007)."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10253:2016","Name":"Økotoksisitet: Skeletonema sp. og Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:2016)","Description":"Prøving av veksthemming av marine alger (Skeletonema sp. og Phaeodactylum tricornutum) (ISO 10253:2016)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 15110-1","Name":"Dyreplankton i stillestående vann - kvalitative metoder","Description":"Veiledning i prøvetaking av dyreplankton fra stillestående vann"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15681-2:2018","Name":"Spektrofotometri CFA (ISO 15681-2:2018)","Description":"Bestemmelse av ortofosfat og totalt fosforinnhold ved automatisert analyse (FIA og CFA) - Del 2: Kontinuerlig gjennomstrømning (CFA) (ISO 15681-2:2018)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 7027-2:2019","Name":"Visuell metode (ISO 7027-2:2019)","Description":"Bestemmelse av turbiditet. Del 2: Semikvantitative metoder for vurdering av gjennomsiktighet i vann (ISO 7027-2:2019)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12916:2019","Name":"Væskekromatografi (EN 12916:2019; Tilbaketrukket))","Description":"Bestemmelse av aromatiske hydrokarbontyper i mellomdestillater. Væskekromatografi med deteksjon av brytningsindeks. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 12916:2022"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 18857-2:2011","Name":"Gasskromatografi (ISO 18857-2)","Description":"Bestemmelse av utvalgte alkylfenoler - Del 2: Gasskromatografisk-massespektrometrisk bestemmelse av alkylfenoler, deres etoksylater og bisfenol A i ikke-filtrerte prøver ved bruk av fastfase-ekstraksjon og derivatdannelse (ISO 18857-2:2009)"},{"AnalysismethodID":"DI_2013","Name":"NGIG WG DI, Unpublished","Description":"Density Index (DI)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14757:2015","Name":"Garnfiske (NS-EN 14757:2015)","Description":"Prøvetaking av fisk med garn."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 9308-2:2014","Name":"Metode med mest sannsynlig antall (ISO 9308-2:2012)","Description":"Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier - Del 2: Metode med mest sannsynlige antall (ISO 9308-2:2012)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 5815-1:2019","Name":"Titrimetrisk metode fortynnet (NS-EN ISO 5815-1:2019)","Description":"Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) - Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea (ISO 5815-1:2019)"},{"AnalysismethodID":"ISO 15923-1:2013","Name":"Spektrofotometri (ISO 15923-1)","Description":"Determination of selected parameters by discrete analysis systems — Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 16171:2016","Name":"ICP-MS (EN 16171:2016)","Description":"Slam, behandlet organisk avfall og jord - Bestemmelse av sporstoffer ved bruk av induktorkoplet plasma i massespektrometri (ICP-MS)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 12010:2019","Name":"Gasskromatografi (ISO 12010:2019)","Description":"Bestemmelse av kortkjedete polyklorerte alkaner (SCCP) i vann - Metode ved bruk av gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS) og negativ kjemisk ionisering (NCI) (ISO 12010:2019)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14372:2004","Name":"Gasskromatografi (EN 14372)","Description":"Spedbarns- og småbarnsprodukter - Spisebestikk - Sikkerhetskrav og prøvinger"},{"AnalysismethodID":"ISO 14154:2005","Name":"Gasskromatografi (ISO 14154:2005)","Description":"Determination of some selected chlorophenols — Gas-chromatographic method with electron-capture detection"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 71-12:2016","Name":"Væskekrokatografi (NS-EN 71-12)","Description":"Sikkerhet for leketøy. Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17075-1:2017","Name":"Kolirimetri (ISO 17075-1)","Description":"Kjemisk bestemmelse av krom(VI)-innhold i lær - Del 1: Kolorimetrisk metode (ISO 17075-1:2017)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17075-2:2017","Name":"Væskekromatografi (ISO 17075-2)","Description":"Kjemisk bestemmelse av krom(VI)-innhold i lær - Del 2: Kromatografisk metode (ISO 17075-2:2017)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14614:2020","Name":"Hydromorfologi (EN 14614:2020)","Description":"Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til elver"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 14614:2004","Name":"Hydromorfologi (EN 14614:2004; Tilbaketrukket)","Description":"Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til elver. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14614:2020"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 14189:2016","Name":"Membranfiltreringsmetode (NS-EN ISO 14189:2016)","Description":"Påvisning og telling av Clostridium perfringens - Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 6341:2012","Name":"Økotoksisitet: Daphnia magna (ISO 6341:2012)","Description":"Bestemmelse av hemming av mobiliteten til Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Prøving av akutt toksisitet (ISO 6341:2012)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16712:2006","Name":"Økotoksisitet: Amfipoder i marine sedimenter (ISO 16712:2006)","Description":"Vannundersøkelse - Bestemmelse av akutt toksisitet til marine og estuarine sedimenter for amfipoder (ISO 16712:2006)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 16039:2011","Name":"Hydromorfologi (EN 16039:2011)","Description":"Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til innsjøer"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 71-11:2005","Name":"Sikkerhet for leketøy","Description":"Sikkerhet for leketøy - Del 11: Organiske kjemiske forbindelser - Analysemetoder"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 20236:2021","Name":"Kjemiluminiscens (ISO 20236:2018)","Description":"Bestemmelse av totalt innhold av organisk karbon (TOC), løst organisk karbon (DOC), totalt innhold av bundet nitrogen (TNb) og løst bundet nitrogen (DNb) etter katalytisk oksidasjonsforbrenning ved høy temperatur (ISO 20236:2018)"},{"AnalysismethodID":"ISO 23646:2022","Name":"Gasskromatografi (ISO 23646)","Description":"Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD)"},{"AnalysismethodID":"IOCCG 2021","Name":"Spektrofotometri (IOCCG 2021)","Description":"Measurment protocol of absorption by chromophoric dissolved organic matter (cDOM) and other dissolved materials."},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17943:2016","Name":"Gasskromatografi (ISO 17943)","Description":"Bestemmelse av flyktige organiske forbindelser i vann - Metode ved bruk av fastfase-mikroekstraksjon fulgt av gasskromatografi-massespektrometri (GC-MS)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16017-1:2000","Name":"Gasskromatografi (ISO 16017-1)","Description":"Prøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 1: Aktiv prøvetaking"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 16017-2:2003","Name":"Gasskromatografi (ISO 16017-2)","Description":"Prøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 2: Diffusjonsprøvetaking"},{"AnalysismethodID":"NS-EN 16859:2017","Name":"Overvåking av elvemuslingpopulasjoner (NS-EN 16859:2017)","Description":"Veiledning for overvåking av elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) og deres livsmiljø"},{"AnalysismethodID":"KIRK_2011","Name":"Kirk (2021)","Description":"Kirk, J.T.O. 2011. Light and Photosynthesis in Aquatic Ecosystems. 3rd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, England."},{"AnalysismethodID":"FT-IR_MT250","Name":"Mikroplast: FTIR (>250 µm)","Description":"Mikroplast: Filtrering og infrarød (IR) bildebehandling av partikler >250 µm."},{"AnalysismethodID":"FT-IR_LT250","Name":"Mikroplast: FTIR (<250 µm)","Description":"Mikroplast: Filtrering og infrarød (IR) bildebehandling av partikler <250 µm."},{"AnalysismethodID":"PY-GC-MS_LT250","Name":"Mikroplast: Pyrolyse og GC-MS (< 250 µm)","Description":"Mikroplast: Pyrolyse og gasskromatografi massespektrometri (py-GC-MS) av partikler < 250 µm."},{"AnalysismethodID":"NS-EN 12916:2022","Name":"Væskekromatografi (EN 12916:2019+A1:2022)","Description":"Bestemmelse av aromatiske hydrokarbontyper i mellomdestillater — Væskekromatografi med deteksjon av brytningsindeks"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 15682:2001","Name":"Spektrofotometri (ISO 15682:2000)","Description":"Bestemmelse av klorid ved automatisert analyse (CFA og FIA) og fotometrisk eller potensiometrisk deteksjon (ISO 15682:2000)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 17380:2013","Name":"Spektrofotometri (ISO 17380:2013)","Description":"Bestemmelse av totalt cyanid og lett frigjort cyanid — Kontinuerlig gjennomstrømningsmetode (ISO 17380:2013)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 10519:2015 ","Name":"Spektrofotometri (ISO 10519:2015)","Description":"Bestemmelse av klorofyllinnhold — Spektrometrisk metode (ISO 10519:2015)"},{"AnalysismethodID":"NS 4796:1987-1","Name":"Spektrofotometri (ISO 6703-1:1984; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av lett tilgjengelig cyanid - Fotometrisk sluttbestemmelse (ISO 6703-1:1984). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17380:2013"},{"AnalysismethodID":"NS 4796:1987-2","Name":"Titrimetrisk metode (ISO 6703-1:1984; Tilbaketrukket)","Description":"Bestemmelse av lett tilgjengelig cyanid - Titrimetrisk sluttbestemmelse (ISO 6703-1:1984). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 17380:2013"},{"AnalysismethodID":"CLAESSENS_2013","Name":"Claessens et al. (2013)","Description":"Claessens et al., 2013. New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms. Marine Pollution Bulletin, vol. 70, pp. 227-233."},{"AnalysismethodID":"ISO 6332:1988","Name":"Spektrofotometri (ISO 6332)","Description":"Determination of iron — Spectrometric method using 1,10-phenanthroline"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 14184-1:2011","Name":"Kolorimetri (ISO 14184-1)","Description":"Bestemmelse av formaldehyd - Del 1: Fri og hydrolysert formaldehyd (vannekstraksjonsmetode) (ISO 14184-1:2011)"},{"AnalysismethodID":"NS-EN ISO 8692:2012","Name":"Økotoksisitet: Hemming av algevekst (ISO 8692:2012)","Description":"Prøving av hemming av algevekst i ferskvann med encellede grønnalger (ISO 8692:2012)"},{"AnalysismethodID":"ISO 14669:1999","Name":"Økotoksisitet: Marine hoppekreps (Copepoda) (ISO 14669:1999)","Description":" Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Crustacea)"},{"AnalysismethodID":"NS 4771","Name":"AAS flamme (NS 4771:1980; Tilbaketrukket)","Description":"Metaller i vann, slam og sedimenter — Bestemmelse ved atomabsorpsjonsspektrofotometri i flamme — Ekstraksjon. Tilbaketrukket."}]