Registreringsfelt

Feltnavn [1]

Obligatorisk

Avhengig av

Datatype

Kommentar datatype

Vannlok_kode (WaterLocationCode)

JA

 

Tekststreng

Kode [2]

Aktivitet_id (ActivityID)

JA

 

Tekststreng

Kodeliste

Oppdragsgiver (Employer)

NEI

 

Tekststreng

Fritekstfelt (maks 255 tegn)

Oppdragstaker (Contractor)

NEI

 

Tekststreng

Fritekstfelt (maks 255 tegn)

Parameter_id (ParameterID)

JA

 

Tekststreng

Kodeliste

Medium_id (MediumID)

JA

Parameter

Tekststreng

Kodeliste

LatinskNavn_id (LatinskNavnID)

JA [3]

Parameter og medium

Tekststreng

LatinskNavn_ id (returneres fra Artsdatabanken)

Provetakmetode_id (SamplingMethodID)

JA

Parameter og medium

Tekststreng

Kodeliste

Filtrert_Prove (FilteredSample)

NEI

 

Tekststreng

Settes default til 'False' (dvs. «ufiltrert») dersom feltet står tomt.

UnntattKlassifisering

NEI

 

Tekststreng

Settes default til 'False' (dvs. «ikke unntatt») dersom feltet står tomt.

Analysemetode_id (AnalysisMethodID)

JA

Parameter

Tekststreng

Kodeliste

Operator (ValueOperator)

JA

Parameter

Tekststreng

Kodeliste med matematiske operatorer (=, <, >, ND)

Verdi (RegValue)

JA

Parameter

Desimaltall

Opptil 5 desimaler (kan også være listeverdi)

Enhet_id (UnitID)

JA

Parameter, medium og prøvetakingsmetode

Heltall

Kodeliste

Provenr (SampleNumber)

NEI

 

Tekststreng

Fritekstfelt

Tid_provetak (SamplingTime)

JA

 

Tekststreng

åååå -mm-dd eller åååå-mm-dd-tt

Ovre_Dyp (UpperDepth)

JA4

Medium

Desimaltall

Opptil 5 desimaler

Nedre_dyp (LowerDepth)

JA4

Medium

Desimaltall

Opptil 5 desimaler

DybdeEnhet (DepthUnit)

JA [4]

Medium

Tekststreng

Kodeliste (m, cm)

Ant_verdier (NumerOfValues)

NEI

 

Heltall

Settes default til 1 (dvs. «enkeltverdi») dersom feltet står tomt.

Kommentar (Comment)

JA [5]

UnntattKlassifisering

Tekststreng

Fritekstfelt (maks 2000 tegn)

Deteksjonsgrense (DetectionLimit)

NEI

Parameter

Desimaltall

Opptil 5 desimaler

Kvantifiseringsgrense (QuantificationLimit)

NEI

Parameter

Desimaltall

Opptil 5 desimaler

ID_lokal (SourceID)

NEI

 

Tekststreng

Fritekstfelt (Må være unike verdier i hver rad)

 

 

 

Definisjon av registreringsfelt

 

 

Felt

Beskrivelse

Vannlok_kode

Kode som knytter registreringen til en bestemt vannlokalitet.

Aktivitet_id

Felt for å oppgi hvilken kartleggings- eller overvåkingsaktivitet registreringen primært er knyttet til. Indirekte vil det også vise til i hvilken forvaltningsmessig sammenheng registreringene har en bruksverdi. Aktivitet_id hentes fra egen søkbar liste av lovlige verdier.

Oppdragstaker

Felt for å oppgi hvem som utfører overvåkingen. Oppdragstaker dekker både hovedentreprenør og eventuelle underleverandører (f.eks. analyselaboratorium). Alle skal oppgis med gjenkjennelige navn, dvs. enten med fullt navn eller med den forkortelse som oppdragstaker selv oppgir.

Oppdragsgiver

Felt for å oppgi hvem som står ansvarlig for anskaffelsen av et overvåkingsoppdrag. Oppdragsgiver er i mange tilfeller synonym med den virksomheten som har ansvaret for forvaltningen av datasettet i Vannmiljø. Dersom det er gitt pålegg om overvåking gjennom myndighetsutøvelse er det den pålagte virksomheten som er oppdragsgiver. Pålegget innebærer også krav om registrering/import av data i Vannmiljø. Virksomheten skal oppgis med gjenkjennelig navn, dvs. enten med fullt navn eller med den forkortelse som oppdragsgiver selv oppgir.

Parameter_id

Felt for å oppgi hvilken parameter som er målt eller observert, f.eks. kjemiske komponenter, biologiske indikatorer eller fysiske egenskaper. Parameter_id hentes fra egen søkbar liste av lovlige verdier. Det følger også informasjon om lovlige kombinasjoner av Parameter_id, Medium_id, Prøvetakingsmetode_id og Enhet_id.

Medium_id

Felt for å oppgi hvilket medium en parameter er målt i (vann, sediment, biota eller partikler). Medium_id hentes fra egen søkbar liste av lovlige verdier. Vær oppmerksom på lovlige kombinasjoner av Parameter_id og Medium_id

LatinskNavn_id

Felt for å oppgi art/takson dersom parameteren krever knytning til art (f.eks. utvalgte biologisk parametre eller alle parametre målt i medium biota). Bruker søker på latinsk eller norsk navn (populærnavn) i egen søkefunksjon, som returnerer Taxon_id direkte fra Artsdatabankens Artsnavnebase. Dersom en art/takson ikke er registrert i Artsnavnebasen, må det gis melding til Svartjenesten . Vi oppretter da midlertidig LatinskNavn_id (løpenr. med negativt fortegn) lokalt i Vannmiljø.

Provetakmetode_id

Felt for å oppgi hvilken standard prøvetakingsmetode som er benyttet. Provetakingsmetode_id bygger på Norsk Standards nummerering eller internasjonal standard CEN/ISO. Dersom det ikke er utarbeidet noen standard for vedkommende parameter eller metoden er ukjent, skal Provetakingsmetode_id oppgis som UKJENT. Provetakingsmetode_id hentes fra egen søkbar liste av lovlige verdier. Vær oppmerksom på lovlige kombinasjoner av Parameter_id, Medium_id og Provetakingsmetode_id.

Filtrert_Prove

Felt for å angi at en vannprøve er filtrert, dvs. at vannprøven enten på laboratoriet eller i felt er filtrert gjennom et glassfiberfilter med 0,45µm porestørrelse eller tilsvarende filter i den hensikt å analysere på løst fraksjon av et stoff.

Registrer 'Ja' i feltet dersom vannprøven er filtrert.

UnntattKlassifisering

Felt for å angi om en registrering skal unntas fra klassifisering. Unntak kan rettferdiggjøres ved forhold omkring prøvetaking som gjør registreringen lite representativ for lokaliteten, f.eks. ekstrem flomvannføring/lavvannføring eller akuttutslipp. Usikker analyse kan også være en gyldig grunn. Dersom en eller flere registreringer skal unntas er det obligatorisk å grunngi dette i kommentarfeltet. Registrer 'Ja' i feltet dersom registreringen skal unntas fra klassifisering.

Analysemetode_id

Tilsvarende som for Provetakingsmetode_id.

Operator

Felt for å angi om den oppgitte parameter-verdien er:

1.        Over deteksjonsgrensen, dvs. operatortegn "er lik" (=).

2.        Under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ), dvs. operatortegn "mindre enn" (<).

3.        Så høy at det ikke er mulig å angi eksakt (ikke tilstrekkelig fortynnet prøve), dvs. operatortegn "større enn (>).

4.        Ikke målbar, dvs. operatortegn "not detected" (ND).

 

For parametre med listeverdi skal operator alltid være "er lik" (=).

Verdi

Felt for å registrere målt eller observert verdi. Kan oppgis enten som tallverdi (opptil fem desimaler) eller nominell verdi (verdi fra en liste) avhengig av parameter.

Enhet_id

Felt for å angi standard enhet eller benevning til registreringsverdien. Vannmiljøsystemet tillater bare en benevning for kombinasjonen parameter, medium og prøvetakingsmetode. Parameter kan også være ubenevnt.

Provenr

Felt for å angi prøvenummer dersom prøvetakingen omfatter flere replikate prøver. For eksempel miljøgifter i fisk, dersom resultatet foreligger som målinger av hvert enkelt individ og ikke som blandprøve av flere individer. Samme prøvenummer kan benyttes for flere parametre dersom de er gjort på ett og samme individ.

Tid_provetak

Felt for å angi tidspunkt for når prøven ble tatt eller målingen/observasjonen ble gjort i vannlokaliteten. Det skal som minimum oppgis dato (åååå-mm-dd) når dette er kjent. Det er også mulig å angi tidspunkt (hele time) dersom ønskelig.

Ovre_dyp

Nedre_dyp

To felt for å angi i hvilket dyp prøven er tatt eller målingen/observasjonen er gjort. Angis som heltall eller desimaltall i meter for medium vann (vannsøylen) og i cm for medium sediment (sedimentsjikt). Dersom prøven er tatt i ett bestemt dyp, skal det angis med samme verdi i begge feltene. Dersom prøven representerer en vertikal blandprøve, skal det oppgis med laveste verdi (nærmest overflaten) i feltet Ovre_dyp og med høyeste verdi i feltet Nedre_dyp. Dypbdeangivelse er ikke relevant for andre medier enn vann og sediment.

DybdeEnhet

Må alltid oppgis dersom medium er vann eller sediment. For mediene 'VF' og 'VS' skal det registreres 'm'. For mediene ' SF', 'PSF', 'SS' og 'PSF' skal det registreres 'cm'.

Arkiv_id

Felt for å knytte et eksisterende arkivelement til registreringen, for eksempel et dokument (fulltekstrapport) eller URL til et publisert dokument, som allerede er registrert i Vannmiljø og har en unik id.

Ant_verdier

Felt for å oppgi hvor mange enkeltmålinger den registrerte verdien representerer. Er antall enkeltverdier > 1 vil aggregering settes til JA hvis registreringen skjer vha Excel-importskjema.

Kommentar

Felt for å knytte spesielle kommentarer til registreringen.

Deteksjonsgrense

Felt for å angi deteksjonsgrensen til den aktuelle måleverdien av en gitt parameter. Gjelder bare for spesifikke forurensende stoffer.

Kvantifiseringsgrense

Felt for å angi kvantifiseringsgrensen til den aktuelle måleverdien av en gitt parameter. Gjelder bare for spesifikke forurensende stoffer.

ID_lokal

Felt for å oppgi en ekstern registreringsID ved overføring av data fra ekstern database til Vannmiljø. Benyttes bare ved overføring av større datamengder fra database til database, og skal normalt ikke fylles ut.

 

 [1] Feltnavn i Excel-importskjema. I parentes vises tilhørende feltnavn i databasen.

[2] Koden består av en alfanumerisk streng (vassdragsnummer eller fjordkatalogens kystområdenummer) og et løpenummer adskilt av bindestrek

(f.eks. 002-38005 eller 03.01-29081)

[3] Obligatorisk dersom parameter eller medium krever art.

[4] Obligatorisk dersom medium er vann (VF, VS) eller sediment (SF, PSF, SS, PSF). Kan settes blank for alle øvrige medier.

[5] Obligatorisk dersom en registrering skal unntas klassifisering, dvs. 'UnntattKlassifisering' = 'TRUE'.