Visning av importformat og kodeverk

På disse sidene vil du finne gjeldende format for import av data til fagsystemet Vannmiljø. Alle som utfører miljøovervåking i vann på oppdrag av miljøforvaltningen, virksomheter som gis pålegg om å overvåke effekter av utslipp eller tiltakshavere som utfører lignende undersøkelser/kartlegginger i forbindelse med konsekvensutredninger, skal avlevere data på det formatet som er spesifisert her. Vi ønsker å legge til rette for en enklest mulig dataimport, og håper at du gjennom presentasjonen av kodeverket og konkrete eksempler/tips vil finne disse sidene nyttige.

I menylinjen over finner du gjeldene koder (ID) til obligatoriske registreringsfelt med tilhørende sett av lovlige verdier. Noen registeringsfelt har innbyrdes avhengigheter, slik at det bare tillates en bestemt kombinasjon av koder for de aktuelle feltene. Enkelte biologiske parametre og medier vil kreve at det også oppgis artskode. Det vil fremgå i visningen av parameter.

Selve importmalen lastes ned ved å klikke på Excel-ikonet nedenfor. Oversikt over definisjon og nærmere beskrivelse av de enkelte registreringsfeltene finner du ved å åpne denne lenken:

https://vannmiljokoder.miljodirektoratet.no/DataFiles/Om_VMS_Registreringsfelt.htm


Last ned importmal

Kolonneoverskrifter og formateringer i malen må ikke endres. Det er lov å sette inn en ekstra kolonne for å vise f.eks. navnet på lokaliteten (målestasjonen) i importmalen. Slike hjelpekolonner blir ignorert ved validering og import foutsatt at de har en annen kolonneoverskrift enn de øvrige kolonnene i importmalen.


For å unngå problemer med formateringsfeil i importmalen, er det alltid lurt å registrere data manuelt direkte i importmalen. Dersom du kopierer kolonner eller rader fra andre regneark inn i importmalen, vil du fort introdusere formateringer som gir feilmelding ved validering av importfilen. Det kan uansett være lurt å vaske filen før validering ved å benytte fremgangsmåten beskrevet her.

Validerings- og importfunksjonen startes fra Vannmiljøs oppgavemeny. En veiledning i rutinen for validering av importskjema og import av data finner du her.


Stedfesting av data
All dataimport stedfestes gjennom knytning til vannlokalitet(er), med vannlokalitetskoden som koblingsnøkkel. Det forutsetter at du på forhånd har opprettet vannlokaliteten(e). Les nøye gjeldende retningslinjer for opprettelse av nye vannlokaliteter. Dersom du skal opprette et større antall lokaliteter, er det utarbeidet et eget Excel-importskjema, se lenken nedenfor. Import av vannlokaliteter utføres av systemadministrator (e-post: vannmiljo@miljodir.no).

Skjema (Excel) for import av vannlokaliteter
Veiledning i utfylling av importskjema