Visning av importformat og kodeverk

Medium

Et medium utgjør i denne sammenhengen den fysiske delen av vannmiljøet hvor det gjøres en måling/observasjon eller tas ut en prøve for analyse. I Vannmiljø opererer vi med følgende hovedklasser av prøvetakingsmedium:

  • Vann: prøvetaking for analyse av fysiske egenskaper, oppløste stoffer og organismer i ferskvann og saltvann
  • Sediment: prøvetaking for analyse av fysiske egenskaper og oppløste eller partikulært bundne stoffer i innsjøsedimenter eller sjøbunn
  • Partikler: prøvetaking for analyse av partikulært bundne stoffer i sedimenterende eller suspenderte partikler i vann
  • Biota: prøvetaking for analyse av stoffer i vannlevende organismer eller i ulike vevstyper av organismer.

Overvåking av biologiske kvalitetselementer er for enkelthets skyld knyttet til medium vann, selv om organismer ikke bare opptrer i de frie vannmassene, men også på eller i ulike substrat som står i kontakt med vann.

Vannmiljø er utvidet til å kunne registrere miljøgifter i produkter og andre medier som primært ikke assosieres med vannmiljø. En egen søkefunksjon "Søk i miljøgifter" gir anledning til å hente ut data fra alle typer medier, mens den ordinære søkefunksjonen "Søk i vannregistreringer" bare er avgrenset til medier som assosieres med vannmiljø.


Skriv inn del av navn eller id:
MediumIDNavnBeskrivelse
BBBiota bløtdelerInnmat i muslinger (blåskjell) og skalldyr (f.eks. brunmat i krabbe). Analyseresultater angis i våtvekt.
BHBiota helkroppHomogenisert prøve av fisk (ulike vevstyper). Analyseresultater angis i våtvekt.
BLBiota leverLeverprøver av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt.
BMBiota muskelvevMuskelvev av organismer, f.eks. fiskefillet og krabbeklo. Analyseresultater angis i våtvekt.
BSBiota mageinnholdUfordøyde matrester i magesekk hos fisk.
PAPartiklerSedimenterende partikler fanget i sedimentfelle e.l.
SFSediment ferskvannVertikale snitt av sedimentert materiale i ferskvann. Analyseresultater angis i tørrvekt.
SSSediment saltvannVertikale snitt av sedimentert materiale i marint vann. Analyseresultater angis i tørrvekt.
VFFerskvannVannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i innsjøer og elver.
VSSaltvannVannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i marint vann.
BKBiota skuddspissSkuddspiss av tang og tare. Analyseresultater angis i våtvekt.
BGBiota gjellerGjeller av fisk (særlig anadrom laksefisk). Analyseresultater angis i tørrvekt.
BEBiota eggHomogenisert prøve av eggehvite og eggeplomme i sjøfuglegg. Analyseresultater angis i våtvekt.
NSBunnsubstrat saltvannMarin bløtbunnsfauna og marin hardbunnsflora og -fauna.
NFBunnsubstrat ferskvannBunndyr og fastsittende organismer på innsjø- og elvebunn.
UUspesifisertOrganismer som ikke kan knyttes til noe bestemt medium.
BOBiota blodBlodprøver (fullblod) av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt.
GVGrunnvannVannvolum fra grunnvannsbrønn.
AFPØvrige faste bearbeidete produkterFaste bearbeidete produkter ikke nevn i andre kategorier
AKPØvrige kjemiske produkterKjemiske produkter ikke nevn i andre kategorier
BFBiota fettvevFettvev og spekk i organismer. Analyseresultat angis i våtvekt.
BJBiota hjernevevHjernevev. Analyseresultat angis i våtvekt.
BPBiota blodplasmaAndel av blodet som er igjen etter at blodceller er fjernet ved sentrifugering. Analyseresultat angis i våtvekt.
BPVBiota plantevevVevsprøver fra terrestriske planter f.eks. etasjemose og barnåler. Analyseresultat angis i tørrvekt.
BUBiota blodserumVæskefasen av blod etter at det har koagulert. Analyseresultat angis i våtvekt.
BYGByggevarerEn byggevare er et produkt som bygges inn i byggverk og som påvirker byggverkets grunnleggende egenskaper (mekanisk stabilitet, brannsikkerhet, beskyttelse av brukernes helse og hygiene, sikkerhet ved bruk, vern mot støy og energi).
EEPEE-produkterOmfattende og sammensatt gruppe produkter, som for eksempel støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PCer, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger
EMBEmballasjeEmballasje er den gjenstand et produkt er innpakket i for å sikre det under alle distribusjonspåkjenninger, fra varen produseres og frem til endelig forbruk (SNL).
JORJordAlt løsmateriale av uorganisk og organisk opprinnelse over fast fjell.
KLSKloakkslamAvvannet og stabilisert slam fra avløpsrenseanlegg. Analyseresultat angis i tørrvekt.
LEKLekerProdukter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek.
LUFLuftLuft inne- og utemiljø.
MALMaling og lakkPigment- og bindemiddelholdige bestrykningsmidler som brukes til overflatebehandling av tre, mur, metaller og andre materialer for å beskytte, dekorere eller merke dem. (SNL)
MPMikroplastpartiklerPlastpartikler med partikkelstørrelse < 1 mm
PSSPorevann sediment saltvannVannvolum av porevann fra vertikale snitt i sedimentert materiale i marint vann.
SBASmåbarnsartiklerProdukt beregnet på å lette barns søvn, avslapning, som brukes til hygiene, eller som barn kan mates med eller suge på.
SPFSport og fritidsutstyrOmfattende og sammensatt gruppe av utstyr ment for å brukes ved fritidsaktiviteter og sport, for eksempel ski, sykler, fiskeutstyr mm.
TEKTekstiler og skoTekstiler og sko.
VARAvløpsvann rensetRenset vann i utløp fra avløpsrenseanlegg (minimum mekanisk rensing).
VAUAvløpsvann urensetUrenset vann i avløpsnettet (kum, overløp etc.) eller i innløp til avløpsrenseanlegg.
VRGRegnvannVann oppsamlet fra nedbør i form av regn.
BABiota galleGalle. Analyseresultatet angis i våtvekt.
SVSSvevestøvPartikler i luft med diameter mindre enn 10 µm (PM10).
PSFPorevann sediment ferskvannVannvolum av porevann fra vertikale snitt i sedimentert materiale i ferskvann.
HSHusstøvStøvpartikler i innemiljø oppsamlet med støvsuger
FKGFyllingsmateriale kunstgressFyllingsmateriale i kunstgress (sand og granulat). Angis i tørrvekt.
VOVOvervannVann i overvannsnett (kum etc.) fra avrenning etter nedbør.