[{"MediumID":"BB","Name":"Biota bløtdeler","Description":"Innmat i muslinger (blåskjell) og skalldyr (f.eks. brunmat i krabbe). Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"BH","Name":"Biota helkropp","Description":"Homogenisert prøve av fisk (ulike vevstyper). Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"BL","Name":"Biota lever","Description":"Leverprøver av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"BM","Name":"Biota muskelvev","Description":"Muskelvev av organismer, f.eks. fiskefillet og krabbeklo. Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"BS","Name":"Biota mageinnhold","Description":"Ufordøyde matrester i magesekk hos fisk."},{"MediumID":"PA","Name":"Partikler","Description":"Sedimenterende partikler fanget i sedimentfelle e.l."},{"MediumID":"SF","Name":"Sediment ferskvann","Description":"Vertikale snitt av sedimentert materiale i ferskvann. Analyseresultater angis i tørrvekt."},{"MediumID":"SS","Name":"Sediment saltvann","Description":"Vertikale snitt av sedimentert materiale i marint vann. Analyseresultater angis i tørrvekt."},{"MediumID":"VF","Name":"Ferskvann","Description":"Vannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i innsjøer og elver."},{"MediumID":"VS","Name":"Saltvann","Description":"Vannvolum fra overflate eller nærmere angitte dyp/dybdeintervall i marint vann."},{"MediumID":"BK","Name":"Biota skuddspiss","Description":"Skuddspiss av tang og tare. Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"BG","Name":"Biota gjeller","Description":"Gjeller av fisk (særlig anadrom laksefisk). Analyseresultater angis i tørrvekt."},{"MediumID":"BE","Name":"Biota egg","Description":"Homogenisert prøve av eggehvite og eggeplomme i sjøfuglegg. Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"NS","Name":"Bunnsubstrat saltvann","Description":"Marin bløtbunnsfauna og marin hardbunnsflora og -fauna."},{"MediumID":"NF","Name":"Bunnsubstrat ferskvann","Description":"Bunndyr og fastsittende organismer på innsjø- og elvebunn."},{"MediumID":"U","Name":"Uspesifisert","Description":"Organismer som ikke kan knyttes til noe bestemt medium."},{"MediumID":"BO","Name":"Biota blod","Description":"Blodprøver (fullblod) av organismer. Analyseresultater angis i våtvekt."},{"MediumID":"GV","Name":"Grunnvann","Description":"Vannvolum fra grunnvannsbrønn."},{"MediumID":"AFP","Name":"Øvrige faste bearbeidete produkter","Description":"Faste bearbeidete produkter ikke nevn i andre kategorier"},{"MediumID":"AKP","Name":"Øvrige kjemiske produkter","Description":"Kjemiske produkter ikke nevn i andre kategorier"},{"MediumID":"BF","Name":"Biota fettvev","Description":"Fettvev og spekk i organismer. Analyseresultat angis i våtvekt."},{"MediumID":"BJ","Name":"Biota hjernevev","Description":"Hjernevev. Analyseresultat angis i våtvekt."},{"MediumID":"BP","Name":"Biota blodplasma","Description":"Andel av blodet som er igjen etter at blodceller er fjernet ved sentrifugering. Analyseresultat angis i våtvekt."},{"MediumID":"BPV","Name":"Biota plantevev","Description":"Vevsprøver fra terrestriske planter f.eks. etasjemose og barnåler. Analyseresultat angis i tørrvekt."},{"MediumID":"BU","Name":"Biota blodserum","Description":"Væskefasen av blod etter at det har koagulert. Analyseresultat angis i våtvekt."},{"MediumID":"BYG","Name":"Byggevarer","Description":"En byggevare er et produkt som bygges inn i byggverk og som påvirker byggverkets grunnleggende egenskaper (mekanisk stabilitet, brannsikkerhet, beskyttelse av brukernes helse og hygiene, sikkerhet ved bruk, vern mot støy og energi)."},{"MediumID":"EEP","Name":"EE-produkter","Description":"Omfattende og sammensatt gruppe produkter, som for eksempel støvsugere, komfyrer, TV-apparater, PCer, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger"},{"MediumID":"EMB","Name":"Emballasje","Description":"Emballasje er den gjenstand et produkt er innpakket i for å sikre det under alle distribusjonspåkjenninger, fra varen produseres og frem til endelig forbruk (SNL)."},{"MediumID":"JOR","Name":"Jord","Description":"Alt løsmateriale av uorganisk og organisk opprinnelse over fast fjell."},{"MediumID":"KLS","Name":"Kloakkslam","Description":"Avvannet og stabilisert slam fra avløpsrenseanlegg. Analyseresultat angis i tørrvekt."},{"MediumID":"LEK","Name":"Leker","Description":"Produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek."},{"MediumID":"LUF","Name":"Luft","Description":"Luft inne- og utemiljø."},{"MediumID":"MAL","Name":"Maling og lakk","Description":"Pigment- og bindemiddelholdige bestrykningsmidler som brukes til overflatebehandling av tre, mur, metaller og andre materialer for å beskytte, dekorere eller merke dem. (SNL)"},{"MediumID":"MP","Name":"Mikroplastpartikler","Description":"Plastpartikler med partikkelstørrelse < 1 mm"},{"MediumID":"PSS","Name":"Porevann sediment saltvann","Description":"Vannvolum av porevann fra vertikale snitt i sedimentert materiale i marint vann."},{"MediumID":"SBA","Name":"Småbarnsartikler","Description":"Produkt beregnet på å lette barns søvn, avslapning, som brukes til hygiene, eller som barn kan mates med eller suge på."},{"MediumID":"SPF","Name":"Sport og fritidsutstyr","Description":"Omfattende og sammensatt gruppe av utstyr ment for å brukes ved fritidsaktiviteter og sport, for eksempel ski, sykler, fiskeutstyr mm. "},{"MediumID":"TEK","Name":"Tekstiler og sko","Description":"Tekstiler og sko."},{"MediumID":"VAR","Name":"Avløpsvann renset","Description":"Renset vann i utløp fra avløpsrenseanlegg (minimum mekanisk rensing)."},{"MediumID":"VAU","Name":"Avløpsvann urenset","Description":"Urenset vann i avløpsnettet (kum, overløp etc.) eller i innløp til avløpsrenseanlegg."},{"MediumID":"VRG","Name":"Regnvann","Description":"Vann oppsamlet fra nedbør i form av regn."},{"MediumID":"BA","Name":"Biota galle","Description":"Galle. Analyseresultatet angis i våtvekt."},{"MediumID":"SVS","Name":"Svevestøv","Description":"Partikler i luft med diameter mindre enn 10 µm (PM10)."},{"MediumID":"PSF","Name":"Porevann sediment ferskvann","Description":"Vannvolum av porevann fra vertikale snitt i sedimentert materiale i ferskvann."},{"MediumID":"HS","Name":"Husstøv","Description":"Støvpartikler i innemiljø oppsamlet med støvsuger"},{"MediumID":"FKG","Name":"Fyllingsmateriale kunstgress","Description":"Fyllingsmateriale i kunstgress (sand og granulat). Angis i tørrvekt."},{"MediumID":"VOV","Name":"Overvann","Description":"Vann i overvannsnett (kum etc.) fra avrenning etter nedbør."}]