Visning av importformat og kodeverk

Biologiske parametre

Biologiske parametre gir uttrykk for en organismegruppes respons på miljøbelastninger. Organismegrupper deles inn i biologiske kvalitetselementer etter hvilket habitat de lever i og til en viss grad hvilke typer miljøbelastninger de reagerer på. I tråd med vannforskriften opererer Vannmiljø med kvalitetselementene planteplankton, vannplanter (makrofytter og bunnvegetasjon), bunnlevende virvelløse dyr og fisk i ferskvann. I marint miljø (brakkvann/kystvann) er det kvalitetselementene planteplankton, makroalger, angiospermer, bunnlevende virvelløse dyr og fisk som gjelder. I Norge har det også vært tradisjon for å overvåke andre organismegrupper. Derfor opererer vi i tillegg med kvalitetselementene dyreplankton, begroing (påvekstalger) og mikroorganismer (jf. drikkevannsforskriften). Det er også tatt høyde for å registrere andre vannlevende organismer, som ikke dekkes av de nevnte biologiske kvalitetselementene. Derav kvalitetselementet "Andre arter".

Alle biologiske parametre tar utgangspunkt i kvantitative eller kvalitative registreringer på artsnivå eller høyere taksonomisk nivå dersom det ikke er mulig å identifisere art. Biologiske indekser er basert på kvantitative artsdata og uttrykker ulike aspekter ved artssammensetningen. Denne kan endres over tid som følge av miljøpåvirkning. Det gir seg utslag i at sammensetningen av arter, som er følsomme eller tolerante overfor en bestemt påvirkning, endres i favør av tolerante arter dersom påvirkningen øker. Det er først og fremst biologiske indekser som benyttes i klassifisering av økologisk tilstand.

Alle biologiske parametre skal registreres med kode (ParameterID). ID-ene er dels rene bokstavkombinasjoner med en viss logisk struktur eller innarbeidede betegnelser på bl.a. biologiske indekser. Se nærmere forklaring her. Biologiske parametre, som beskriver hele populasjonen under ett, krever ikke artstilknytning. Det gjør heller ikke biologiske indekser. Øvrige parametre krever at det også registreres LatinskNavn_id.Søk direkte på parameter eller avgrens søk til kvalitetselement (nedenfor)
Skriv inn del av navn, id eller cas-nr:
Skip Navigation Links.
Ingen framsøkt


Beskrivelse:


Mulige kombinasjoner av Medium, Prøvetakingsmetode, Enhet, angivelse av Art (og Advarselnivå):

Mulige analysemetoder:

Mulige listeverdier: