Visning av importformat og kodeverk

Fysisk-kjemiske parametre

Fysisk-kjemiske parametre omfatter fysiske egenskaper og kjemiske stoffer målt i vann eller sediment. De beskriver miljøtilstand som resultat av naturlige variasjoner eller ulike miljøpåvirkninger. Jevnt over vil fysisk-kjemiske parametre gi raskere respons på de enkelte miljøpåvirkningene enn biologiske parametre. Derimot beskriver biologiske parametre miljøtilstanden i større grad som et resultat av den samlede miljøbelastningen.

Fysisk-kjemiske parametre er i likhet med biologiske parametre inndelt i kvalitetselementer i tråd med vannforskriften. Det er siktedyp, temperaturforhold, oksygenforhold, saltholdighet, forsuringstilstand og næringsstofforhold. Det har imidlertid vært nødvendig å utvide antall kvalitetselementer for å dekke parametre, som ikke naturlig lar seg gruppere etter vannforskriftens inndeling. Derfor opererer Vannmiljø i tillegg med kvalitetselementene farge, hovedioner, organisk materiale, partikler og tetthet. Noen av kvalitetselementene inneholder bare én parameter slik som siktedyp, temperaturforhold og tetthet, mens andre kvalitetselementer inneholder et bredt spekter av parametre slik som forsuringstilstand og næringsstofforhold.

Parameterkodene til fysisk-kjemiske parametre følger i utgangspunktet systematikken til det internasjonale havforskningsrådet (ICES), se ICES Reference Codes (RECO). Der ICES ikke har definert noen kode, er det laget nye koder. Disse er i stor grad basert på godt innarbeidede forkortelser på kjemiske stoffer og fysiske egenskaper.

Nedenfor finner du eksempler på ferdig utfylte importskjema for utvalgte kvalitetselementer. Overvåking med hensyn på forsuring og eutrofi vil naturligvis omfatte flere fysisk-kjemiske kvalitetselementer enn bare forsuringstilstand og næringsstofforhold. Biologiske kvalitetselementer vil også inngå i denne typen overvåking.

Eksempel på utfylt importskjema: Forsuringsovervåking
Eksempel på utfylt importskjema: Eutrofiovervåking


Søk direkte på parameter eller avgrens søk til kvalitetselement (nedenfor)
Skriv inn del av navn, id eller cas-nr:
Skip Navigation Links.
Ingen framsøkt


Beskrivelse:


Mulige kombinasjoner av Medium, Prøvetakingsmetode, Enhet, angivelse av Art (og Advarselnivå):

Mulige analysemetoder:

Mulige listeverdier: