Visning av importformat og kodeverk

Spesifikke forurensende stoffer (miljøgifter)

Spesifikke forurensende stoffer omfatter et bredt spekter av organiske miljøgifter og tungmetaller. De er inndelt i "prioriterte stoffer" og "andre stoffer". De prioriterte stoffene omfatter 45 stoffer eller stoffgrupper (jf. EU-direktiv 2013/39/EU). Det er utarbeidet miljøkvalitetsstandarder for disse stoffene, som danner utgangspunkt for klassifisering av kjemisk tilstand. Miljøgiftene gruppert under "andre stoffer" utgjør støtteparametre for klassifisering av økologisk tilstand i den grad det er utarbeidet klassifiseringskriterier for dem.

For å gjøre søk på miljøgiftene lettere i kodeverket er både prioriterte og andre stoffer gruppert i stoffgrupper etter kjemisk sammensetning og egenskaper (PAH, PCB osv.).

Parameterkodene for spesifikke forurensende stoffer følger i det alt vesentlige systematikken til det internasjonale havforskningsrådet (ICES), se ICES Reference Codes (RECO). Der ICES ikke har definert noen kode er det laget nye koder. Disse er i stor grad basert på godt innarbeidede forkortelser på kjemiske stoffer eller lagt så nært opp til ICES' systematikk som mulig.

Nedenfor finner du eksempler på ferdig utfylte importskjema for utvalgte kvalitetselementer. Legg merke til at det er nødvendig å oppgi prøvenummer (en fritt valgt kode) dersom registreringene gjelder enkeltindivider av f.eks. fisk eller skalldyr. På den måten vet man hvilke stoffkonsentrasjoner som tilhører ett og samme individ. Dessuten vil man unngå mistanke om duplikate registreringer dersom det er registrert samme verdi for et stoff i flere individer på samme prøvetakingstidspunkt.

Eksempel på utfylt importskjema: Miljøgifter i marine organismer
Eksempel på utfylt importskjema: Miljøgifter i marine sedimenter


Søk direkte på parameter eller avgrens søk til kvalitetselement (nedenfor)
Skriv inn del av navn, id eller cas-nr:
Alkylfenoler (APH)
Polybromerte difenyletere (PBDE)
Klorerte flammehemmere (CFR)
Grunnstoffer (GRS)
Legemidler (LEG)
Metaller (MET)
Mikroplast (MPL)
Bromorganiske forbindelser (OBR)
Klororganiske forbindelser (OCL)
Organiske forbindelser (ORG)
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Polybromerte bifenyler (PBB)
Polyklorerte bifenyler (PCB)
Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)
Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)
Fosfororganiske flammehemmere (PFR)
Ftalater (PHT)
Siloksaner (SIL)
Tinnorganiske forbindelser (TIN)
Terfenyler (TPH)
UV-filtere (UVF)

Ingen framsøkt


Beskrivelse:


Mulige kombinasjoner av Medium, Prøvetakingsmetode, Enhet, angivelse av Art (og Advarselnivå):

Mulige analysemetoder:

Mulige listeverdier: