[{"ParameterID":"ES100","Name":"Hurlberts diversitetsindeks (ES100) marin bløtbunnsfauna","Description":"Forventet antall arter en vil finne i en prøve ut fra et visst antall tilfeldig valgte individer (normalt 100 individ, ESn=100). E(Sn) = SUMi-1 [1 - (N - Ni)/(N)] hvor E(Sn) = forventet antall arter i en delprøve av n tilfeldig valgte individer, N = totalt antall individer i prøven, S = totalt antall arter i prøven og Ni = antall individer av art i. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Diversity (ES100) marine soft-bottom fauna","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIANTLLE","Name":"Antall individer fisk (art) innen en gitt lengdegruppe","Description":"Antall individer fisk av en bestemt art innenfor en nærmere angitt lengdegruppe.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIANTLVE","Name":"Antall individer fisk (art) innen en gitt vektklasse","Description":"Antall individer fisk av en bestemt art innenfor en nærmere angitt vektklasse.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIGYTE","Name":"Antall gytegroper","Description":"Antall gytegroper","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIKOND","Name":"Kondisjonsfaktor for fisk (art)","Description":"Lengde-vektforhold av en bestemt art beregnet etter formelen: vekt (g)/[lengde (cm)]3 x 100.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FILENG","Name":"Lengde enkeltindivid fisk (art)","Description":"Lengde i mm av artsbestemt individ.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FILENGAL","Name":"Gjennomsnittlig lengde av fisk (art) innen en gitt aldersgruppe","Description":"Gjennomsnittlig lengde i mm av en bestemt fiskeart innenfor en nærmere angitt aldersgruppe.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FITETHAR","Name":"Estimert antall fisk (art) per arealenhet","Description":"Estimert tetthet av en bestemt fiskeart oppgitt i antall fanget fisk per 100 m2 garnflate eller elveareal (elfiske).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FITETHIN","Name":"Estimert antall fisk (art) per innsatsenhet","Description":"Estimert tetthet av en bestemt fiskeart oppgitt i antall fanget fisk per innsatsenhet (f.eks. standard garnlengde og fisketid).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FITETHTOAR","Name":"Estimert totalt antall fisk per arealenhet","Description":"Estimert tetthet av alle tilstedeværende arter oppgitt i antall fanget fisk per 100 m2 garnflate eller elveareal (elfiske).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FITETHTOIN","Name":"Estimert totalt antall fisk per innsatsenhet","Description":"Estimert tetthet av alle tilstedeværende arter oppgitt i antall fanget fisk per innsatsenhet (f.eks. standard garnlengde og fisketid).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-4-Catch per unit of fishing effort(CPUE)","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIVEKT","Name":"Vekt enkeltindivid fisk (art)","Description":"Våtvekt i gram av artsbestemt individ.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIVEKTAL","Name":"Gjennomsnittlig vekt av fisk (art) innen en gitt aldersgruppe","Description":"Gjennomsnittlig vekt i gram av en bestemt fiskeart innenfor en nærmere angitt aldersgruppe.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIVEKTAR","Name":"Vekt fisk (art) per arealenhet","Description":"Fangstvekt av en bestemt fiskeart oppgitt i gram fanget fisk per 100 m2.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIVEKTIN","Name":"Vekt fisk (art) per innsatsenhet","Description":"Fangstvekt av en bestemt fiskeart oppgitt i gjennomsnittlig vekt av fanget fisk per innsatsenhet (f.eks. standard garnlengde og fisketid).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIVEKTTOIN","Name":"Totalvekt fisk per innsatsenhet","Description":"Fangstvekt av alle tilstedeværende arter oppgitt i gjennomsnittlig vekt av fanget fisk per innsatsenhet (f.eks. standard garnlengde og fisketid).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISI","Name":"Indikatorartsindeks (ISI) marin bløtbunnsfauna ","Description":"Indeksverdien til en prøve er definert som den gjennomsnittlige sensitivitetsverdien (ES100min5) til de taksa som forekommer i prøven. Indeksen tar bare hensyn til tilstedeværelse/fravær av arter. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Diversity (ISI) marine soft-bottom fauna","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KIMTALL","Name":"Totalt antall bakterier (kimtall) etter inkubasjon ved 22 °C","Description":"Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall) i vann ved å telle antall kolonier som dannes på et næringsagarmedium etter aerob inkubering ved 22 °C (NS-EN ISO 6222).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-TotalNumberBacteria22C","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KLFA","Name":"Klorofyll a","Description":"(1) Spektrofotometrisk måling av klorofyll a etter ekstrahering med 90 % aceton (NS 4766) eller 100 % metanol (NS 4767). Ekstraktets absorbans måles ved absorpsjonsmaksimum, bølgelengde 665 nm. (2) In vivo absorpsjonsteknikker for måling av klorofyll a (NS-EN 16161:2012)","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-1-ChlorophyllA","ParameterID_WISE":"EEA_3164-01-0"},{"ParameterID":"KOLI","Name":"Koliforme bakterier","Description":"Presumptivt koliforme bakterier: Bakterier som innen 24 timers aerob inkubering ved enten 35 ± 1 eller 37 ± 1 °C på et selektivt og differensierende laktose-kulturmedium er i stand til å danne kolonier med produksjon av syre. Koliforme bakterier: En presumptivt koliform koloni som etter poding til laktose-pepton-buljong danner gass i løpet av 48 timers inkubering ved 35 eller 37 °C. Membranfiltermetode (NS 4788 eller NS-EN ISO 9308-1), MPN-rørmetode (NS 4714) eller MPN-mikrotitrerplater (NS-EN ISO 9308-3).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-ColiformBacteria","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa limnisk/lotisk bunnfauna","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av limnisk/lotisk bunnfauna på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBBIOMAR","Name":"Biomasse limnisk bunnfauna (takson) per arealenhet","Description":"Biomasse (våtvekt) av limnisk bunnfauna i prøvemateriale bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 4718, NS-EN ISO 9391eller NS-ISO 8265).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBBIOMTOAR","Name":"Total biomasse limnisk bunnfauna per arealenhet","Description":"Total biomasse (våtvekt) av limnisk bunnfauna i prøvemateriale. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 4718, NS-EN ISO 9391eller NS-ISO 8265).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBAEPT","Name":"Antall EPT arter/taksa limnisk/lotisk bunnfauna","Description":"Antall tilstedeværende arter/taksa av Ephemeroptera, Plecoptera og Trichoptera på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIALD","Name":"Alder enkeltindivid fisk (art)","Description":"Alder i antall år av artsbestemt individ.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBTETHAR","Name":"Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per arealenhet","Description":"Individantall av bunnfauna i ferskvann bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) innenfor et gitt areal substrat. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBTETHTOIN","Name":"Totalt individantall limnisk/lotisk bunnfauna per innsatsenhet","Description":"Individantall totalt av limnisk/lotisk bunnfauna per innsatsenhet (f.eks. prøvetakingstid). Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBTETHTOAR","Name":"Totalt individantall limnisk/lotisk bunnfauna per arealenhet","Description":"Individantall totalt av bunnfauna i ferskvann innenfor et gitt areal substrat. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"INTEST","Name":"Intestinale enterokokker","Description":"Mirkoorganismer som har evne til å vokse aerobt ved 44 °C og hydrolysere 4-metylumbelliferyl-ß-D-glukosid (MUD) i nærvær av talliumacetat, nalidixinsyre og 2,3,5-trifenyltetrazoliumklorid (TTC) på de mediene som er spesifisert i NS-EN ISO 7899-1 eller bakterier som har evnen til å redusere TTC til formazan og til å hydrolysere esculin ved 44 °C på de mediene som er spesifisert i NS-EN ISO 7889-2.","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-IntestinalEnterococci","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MADEKNPS","Name":"Dekningsgrad makroalger (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av makroalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493). Husk å oppgi areal på rute (ev. fastmontert ramme) i kommentarfeltet.","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MADEKNSK","Name":"Dekningsgrad makroalger (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av makroalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAFREK","Name":"Frekvens makroalger","Description":"Antall ruter innen et areal substrat med forekomst av et bestemt takson i forhold til totalt antall ruter. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ASPT","Name":"Average Score per Taxon (ASPT)","Description":"ASPT = Sum toleranseverdier alle observerte familier dividert med antall observerte familier. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-AverageScorePerTaxon","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa påvekstalger","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av påvekstalger på en lokalitet. ","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISI_2012","Name":"Indikatorartsindeks (ISI2012) marin bløtbunnsfauna","Description":"Indeksverdien til en prøve er definert som den gjennomsnittlige sensitivitetsverdien (ES100min5) til de taksa som forekommer i prøven. Indeksen tar bare hensyn til tilstedeværelse/fravær av arter. Nye oppdaterte sensitivitetsverdier i 2012. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Indicator species index (ISI2012) marine soft-bottom fauna","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEDEKNPS","Name":"Dekningsgrad makroskopisk begroing (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat dekket av makroskopisk synlige påvekstalger og heterotrof begroing bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Organismer som ikke observeres i felt, kun mikroskopisk, blir enten registrert blant makroskopiske begroingselementer eller i en blandprøve, og registreres i begge tilfeller på parameteren BERFORSK (3-delt skala).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEDEKNSK","Name":"Dekningsgrad makroskopisk begroing (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat dekket av makroskopisk synlige påvekstalger og heterotrof begroing bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Organismer som ikke observeres i felt, kun mikroskopisk, blir enten registrert blant makroskopiske begroingselementer eller i en blandprøve, og registreres i begge tilfeller på parameteren BERFORSK (3-delt skala).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BERFORSK","Name":"Relativ forekomst mikroskopisk begroing (skala)","Description":"Skalert andel av mikroskopiske påvekstalger og heterotrof begroing per prøve bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Organismer som observeres makroskopisk i felt, registreres på parameter BEDEKNPS eller BEDEKNSK.","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DFANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa drivfauna","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av drivfauna på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS 9457).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DFDRAT","Name":"Drivrate drivfauna","Description":"Antall invertebrater som fanges i en drivfelle per minutt. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9457).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DFDTET","Name":"Drivtetthet drivfauna","Description":"Antall invertebrater som fanges per 100 m3 filtrert vann. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9457).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOMAR","Name":"Biomasse dyreplankton (takson) per arealenhet","Description":"Tørrvekt av dyreplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOMTOAR","Name":"Total biomasse dyreplankton per arealenhet","Description":"Tørrvekt av totalt dyreplankton i ferskvann eller marint miljø. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOMTOVO","Name":"Total biomasse dyreplankton per volumenhet","Description":"Tørrvekt av totalt dyreplankton i ferskvann eller marint miljø. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOMVO","Name":"Biomasse dyreplankton (takson) per volumenhet","Description":"Tørrvekt av dyreplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPRFORPS","Name":"Relativ forekomst dyreplankton (%) ","Description":"Prosentandel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering relatert til total biomasse eller totalt individantall. Basert på prøvetaking for kvantitativ eller kvalitativ bestemmelse (NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTETHAR","Name":"Individantall dyreplankton (takson) per arealenhet","Description":"Individantall av dyreplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (ferskvann: NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTETHTOAR","Name":"Totalt individantall dyreplankton per arealenhet","Description":"Individantall av totalt dyreplankton i ferskvann eller marint miljø. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (ferskvann: NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTETHTOVO","Name":"Totalt individantall dyreplankton per volumenhet","Description":"Individantall av totalt dyreplankton i ferskvann eller marint miljø. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (ferskvann: NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTETHVO","Name":"Individantall dyreplankton (takson) per volumenhet","Description":"Individantall av dyreplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (ferskvann: NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"E-KOLI","Name":"E. coli","Description":"Presumptivt E. coli: Termotolerante koliforme bakterier som også produserer indol i tryptonbuljong eller lauryl-tryptose-mannitol buljong med tryptofan i løpet av 24 timers inkubering ved 44,0 eller 44,5 °C. Membranfiltermetode (NS 4792 eller NS-EN ISO 9308-1), MPN-rørmetode (NS 4714) eller MPN-mikrotitrerplater (NS-EN ISO 9308-3).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-EscherichiaColi","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIANTLAL","Name":"Antall individer fisk (art) innen en gitt aldersgruppe","Description":"Antall individer fisk av en bestemt art innenfor en nærmere angitt aldersgruppe.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAH","Name":"Diversitet makroalger (Shannon-Wiener indeks)","Description":"Artsdiversitet ut fra antall arter og fordelingen av individene på artene i prøven. H’ = - SUMi-1 (pi) (log2 pi) hvor pi = ni/N, ni = antall individer av art i og N = totalt antall individer. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MANVGR","Name":"Nedre voksegrense makroalger (takson)","Description":"Laveste observerte dyp for et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) på en representativ lokalitet (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MANVGRTO","Name":"Nedre voksegrense totalt makroalger","Description":"Laveste observerte dyp for alle makroalger på en representativ lokalitet (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MARFORPS","Name":"Relativ forekomst makroalger (%)","Description":"Prosentandel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering relatert til totalt individantall. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MARFORSK","Name":"Relativ forekomst makroalger (skala)","Description":"Skalert andel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering. Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MATETHAR","Name":"Individantall makroalger (takson) per arealenhet","Description":"Individantall av makroalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) innenfor et gitt areal substrat (rute). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493). Husk å oppgi areal på rute (ev. fastmontert ramme) i kommentarfeltet.","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa marin bløtbunnsfauna","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av marin bløtbunnsfauna på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBBIOMAR","Name":"Biomasse marin bløtbunnsfauna (takson) per arealenhet","Description":"Våtvekt av marin bløtbunnsfauna i prøvemateriale bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBBIOMTOAR","Name":"Total biomasse marin bløtbunnsfauna per arealenhet","Description":"Våtvekt totalt av marin bløtbunnsfauna i prøvemateriale. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBH","Name":"Shannon-Wiener diversitetsindeks (H')","Description":"Artsdiversitet ut fra antall arter og fordelingen av individene på artene i prøven. H' = - Sum Si=1,n [(Ni/N) * log2 (Ni/N)], hvor S er antall arter/taksa i prøven, Ni er antall individer av takson i og N er totalt antall individer i prøven. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Diversity (H') marine soft-bottom fauna","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBRFORPS","Name":"Relativ forekomst marin bløtbunnsfauna (%)","Description":"Prosentandel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering relatert til total biomasse eller totalt individantall. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665). ","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBTETHAR","Name":"Individantall marin bløtbunnsfauna (takson) per arealenhet","Description":"Individantall av marin bløtbunnsfauna bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) innenfor et gitt areal substrat (grabb- eller kjerneprøver). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBTETHTOAR","Name":"Totalt individantall marin bløtbunnsfauna per arealenhet","Description":"Individantall totalt av marin bløtbunnsfauna innenfor et gitt areal substrat (grabb- eller kjerneprøver). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa makrofytter","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av karplanter og kransalger på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFBIOMAR","Name":"Biomasse makrofytter (takson) per arealenhet","Description":"Tørrvekt av karplanter og kransalger i prøvemateriale bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFBIOMTOAR","Name":"Total biomasse makrofytter per arealenhet","Description":"Tørrvekt av alle karplanter og kransalger i prøvemateriale. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFDEKNPS","Name":"Dekningsgrad makrofytter (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av karplanter og kransalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFDEKNSK","Name":"Dekningsgrad makrofytter (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av karplanter og kransalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFNVGR","Name":"Nedre voksegrense makrofytter (takson)","Description":"Laveste observerte dyp for et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) på en representativ lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa marin hardbunnfauna","Description":"Forekomst av en art av marin hardbunnfauna. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OEKOSED","Name":"Akutt toksisitet til marine og estuarine sedimenter","Description":"Akutt toksisitet til marine og estuarine sedimenter for amfipoder etter 10 dagers eksponering.","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KLFA-FLU","Name":"Fluoresensmåling av klorofyll a","Description":"In situ måling av fluoresens fra klorofyll a ved bruk av sensor.","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOVTOAR","Name":"Totalt biovolum dyreplankton per arealenhet","Description":"Volum av totalt dyreplankton i marint miljø. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPBIOVTOVO","Name":"Totalt biovolum dyreplankton per volumenhet","Description":"Volum av totalt dyreplankton i marint miljø. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANNVGRTO","Name":"Absolutt nedre voksegrense angiospermer (takson)","Description":"Største observerte dyp for ålegress (Zostera marina) uavhengig av dekningsgrad (tetthet).","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFEQRA","Name":"Makrofytter EQR forsuring","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetslement makrofytter med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_123-03-5","ParameterID_WISE":"EEA_123-03-5"},{"ParameterID":"MFNEQRA","Name":"Makrofytter nEQR forsuring","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement makrofytter med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANCPHIGHTSK","Name":"Canopyhøyde på ålegresseng (skala)","Description":"Canopyhøyden på eng er definert som høyder over bunnen for ca. 80 % av ålegresskuddene (Duarte & Kirkmann 2001), dvs. en utelukker de 20 % lengste skuddene i beregningen.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPBIOVOL","Name":"Biovolum marint planteplankton (takson) per volumenhet","Description":"Biovolum av planteplankton i marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) ved bruk av omvendt mikroskop, Utermöhls metode (NS-EN 15204).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NSI_2018","Name":"Norsk sensitivitetsindeks (NSI2018) marin bløtbunnsfauna. Revidert 2020.","Description":"En prøves NSI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle individene i prøven. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665). Revidert arstliste og sensitivitetsverdier høst 2020.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISI_2018","Name":"Indikatorartsindeks (ISI2018) marin bløtbunnsfauna. Revidert 2020.","Description":"Indeksverdien til en prøve er definert som den gjennomsnittlige sensitivitetsverdien (ES100min5) til de taksa som forekommer i prøven. Indeksen tar bare hensyn til tilstedeværelse/fravær av arter. Revidert artsliste og sensitivitetsverdier høsten 2020. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANCPHIGHTSK_PKT","Name":"Canopyhøyde ålegress punktobservasjon (skala)","Description":"Canopyhøyden av ålegress på et gitt observasjonspunkt i ålegressengen.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBDEKNSK_PKT","Name":"Dekningsgrad marine begroingsalger punktobservasjon (skala)","Description":"Skalert andel av ålegress (Zostera marina) dekket av trådformede alger på et gitt observasjonspunkt i ålegressengen.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANDEKNSK_PKT","Name":"Dekningsgrad ålegress punktobservasjon (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat dekket av ålegress (Zostera marina) på et gitt observasjonspunkt i ålegressengen.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFNVGRTO","Name":"Nedre voksegrense totalt makrofytter","Description":"Laveste observerte dyp for alle karplanter og kransalger på en representativ lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_123-05-7","ParameterID_WISE":"EEA_123-05-7"},{"ParameterID":"MBDEKNSK","Name":"Dekningsgrad marine begroingsalger (skala)","Description":"Skalert andel av ålegresseng (Zostera marina) dekket av trådformede alger.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa marin hardbunnsfauna","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av marin hardbunnsfauna på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHRFORPS","Name":"Relativ forekomst marin hardbunnsfauna (%)","Description":"Prosentandel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering relatert til totalt individantall. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHRFORSK","Name":"Relativ forekomst marin hardbunnsfauna (skala)","Description":"Skalert andel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering. Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHTETHAR","Name":"Individantall marin hardbunnsfauna (takson) per arealenhet","Description":"Individantall av marin hardbunnsfauna bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) innenfor et gitt areal substrat (rute). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493). Husk å oppgi areal på rute (ev. fastmontert ramme) i kommentarfeltet dersom denne avviker fra 1 m2.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHTETHTOAR","Name":"Totalt individantall marin hardbunnsfauna per arealenhet","Description":"Individantall totalt av marin hardbunnsfauna innenfor et gitt areal substrat (rute). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493). Husk å oppgi areal på rute (ev. fastmontert ramme) i kommentarfeltet.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MOANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa moser","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av moser på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MODEKNPS","Name":"Dekningsgrad moser (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av moser bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MODEKNSK","Name":"Dekningsgrad moser (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av moser bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAANTLTO","Name":"Totalt antall arter/taksa makroalger","Description":"Totalt antall tilstedeværende arter/taksa av makroalger på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NIVAFI","Name":"NIVA forsuringsindeks","Description":"Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-NIVA_AcidificationIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NQI1","Name":"Norsk kvalitetsindeks (NQI1) marin bløtbunnsfauna","Description":"Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Norwegian quality index (NQI1) marine soft-bottom","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NQI2","Name":"Norsk kvalitetsindeks (NQI2) marin bløtbunnsfauna","Description":"Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPBIOMTOVO","Name":"Total biomasse planteplankton per volumenhet","Description":"Biomasse av totalt planteplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt ved bruk av omvendt mikroskop, Utermöhls metode (NS-EN 15204). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9429 eller NS 9459).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-1-TotalBiomassPhytoplanktonPUV","ParameterID_WISE":"EEA_11-05-2"},{"ParameterID":"PPBIOMVO","Name":"Biomasse planteplankton (takson) per volumenhet","Description":"Biomasse av planteplankton i ferskvann bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) ved bruk av omvendt mikroskop, Utermöhls metode (NS-EN 15204). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9429 eller NS 9459).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPRFORPS","Name":"Relativ forekomst planteplankton (%)","Description":"Prosentandel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering (algeklasse) relatert til total biomasse. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9429 eller NS 9459).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPTETHTOVO","Name":"Totalt individantall planteplankton per volumenhet","Description":"Individantall av totalt planteplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt ved bruk av omvendt mikroskop, Utermöhls metode (NS-EN 15204). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9429 eller NS 9459).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPTETHVO","Name":"Individantall planteplankton (takson) per volumenhet","Description":"Individantall av planteplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) ved bruk av omvendt mikroskop, Utermöhls metode (NS-EN 15204). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS 9429 eller NS 9459).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRIM","Name":"Primærproduksjon planteplankton","Description":"Planteplanktonets nettoproduksjon av organisk materiale (målt som karbon) ved fotosyntese gjennom et år målt ved hjelp av radioaktivt karbon.","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RADDUM1","Name":"Raddum forsuringsindeks 1","Description":"Tilstedeværelse/fravær av indikatorarter som gis indeksverdier etter deres forsuringstoleranse. Svært sensitive arter gis verdi 1, mens svært tolerante arter gis verdi 0. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-RaddumAcidificationIndex1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RADDUM2","Name":"Raddum forsuringsindeks 2","Description":"Tilstedeværelse/fravær av indikatorarter som gis indeksverdier etter deres forsuringstoleranse. Indeks 2 = 0,5 + (Baetis rhodani/Stoneflies). Index 2 is valid only for clear water streams where B. rhodani is the only sensitive organism indicating score 1. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-RaddumAcidificationIndex2","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TIANTL","Name":"Trofiindeks makrofytter antall arter innsjø","Description":"TIc = (Ns - Nt)/N x 100, hvor Ns er antall sensitive arter funnet i innsjøen, Nt er antall tolerante arter, og N er total antall arter inkludert de indifferente artene. Indeksen beregner én verdi for hver innsjø. Verdien kan variere mellom +100, dersom alle tilstedeværende arter er sensitive, og -100, hvor alle er tolerante. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-3-TrophicIndexCount","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TIDEKN","Name":"Trofiindeks makrofytter dekningsgrad","Description":"TIdekning = (S As - S At)/ S An) x 100, hvor As er dekningsgrad av sensitive arter funnet i innsjøen, At er dekningsgrad tolerante arter, An er dekningsgrad alle arter inkludert de indifferente. Verdien kan variere mellom +100, dersom alle tilstedeværende arter er sensitive, og -100, hvor alle er tolerante. Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"T-KOLI","Name":"Termotolerante koliforme bakterier","Description":"Presumptivt termotolerante koliforme bakterier: Bakterier som innen 24 timers aerob inkubering ved enten 44 ± 0,2 eller 44,5 ± 0,2 °C på et selektivt og differensierende laktose-kulturmedium er i stand til å danne kolonier med produksjon av syre (presumptivt termotolerante koliforme bakterier). Termotolerante koliforme bakterier: En presumptivt koliform bakteriekoloni som etter poding til laktose-pepton-buljong eller lauryl-tryptose-mannitol buljong med tryptofan danner gass i løpet av 24 timers inkubering ved 44,0 eller 44,5 °C. Membranfiltermetode (NS 4792) eller MPN-rørmetode (NS 4714).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-ThermotolerantColiformBacteria","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIBESTE","Name":"Bestandsendring fisk","Description":"Bestandsendring fisk","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIGYTEOBS","Name":"Gyteforhold","Description":"Angir om et område har egnede gyteforhold (observasjon)","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIOPPR","Name":"Opprinnelse","Description":"Opprinnelse til en fiskestamme","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FITETHSK","Name":"Fisketetthet observert","Description":"Tetthet av fisk delt inn i observasjonskategorier","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AATRUFAK","Name":"Trusselfaktor","Description":"Trusselfaktor mot bestand","CASnr":null,"QualityElementID":"AAA","QualityElementName":"Andre arter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AAAFOR","Name":"Artsforekomst","Description":"Forekomst av en art","CASnr":null,"QualityElementID":"AAA","QualityElementName":"Andre arter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AABESTE","Name":"Bestandsendring andre arter","Description":"Bestandsendring andre arter","CASnr":null,"QualityElementID":"AAA","QualityElementName":"Andre arter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AATETHSK","Name":"Tetthet andre arter","Description":"Tetthet andre (enn fisk) arter","CASnr":null,"QualityElementID":"AAA","QualityElementName":"Andre arter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AATRUGR","Name":"Trusselgrad","Description":"Trusselgrad for en art/bestand","CASnr":null,"QualityElementID":"AAA","QualityElementName":"Andre arter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIT","Name":"Trofiindeks påvekstalger artssammensetning","Description":"PIT = SUM IVi/N der IV er indikatorverdi for art i og N er antall indikatorarter. Indeksen er basert på indikatorverdi for tilsammen 153 taksa av bentiske alger (kiselalger ekskludert), med indikatorverdier i området 1,87 for Stigonema hormoides til 68,91 for Tribonema sp. En lav PIT-indeks indikerer oligotrofe forhold, mens en høy PIT-indeks indikerer eutrofe forhold. Schneider & Lindstrøm 2011. Hydrobiologia 665 (143-155).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-4-TrophicIndexPeriphyton","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AIP","Name":"Forsuringsindeks påvekstalger artssammensetning","Description":"AIP = SUM VIi/N der VI er indikatorverdi av art i og N er antall indikatorarter. AIP er basert på indikatorverdier til 108 taksa av bentiske alger (kiselalger eksludert), med indikatorverdier i området 5,13 for Batrachospermum keratophytum til 7,5 for Cladophora glomerata. En lav AIP-indeks indikerer surt miljø, mens en høy AIP-indeks indikerer nøytrale til lett basiske forhold. Schneider & Lindstrøm 2009. Ecological Indicators 9 (1206-1211).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-4-AcidificationIndexPeriphyton","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBRFORSK","Name":"Relativ forekomst marin bløtbunnsfauna (skala)","Description":"Skalert andel av et bestemt takson (fortrinnsvis art eller slekt) eller gruppering. Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPTI","Name":"Planteplankton trofiindeks (PTI)","Description":"Planteplankton trofiindeks summerer opp indikatorverdien for hvert takson i prøven i forhold til andelen hvert takson utgjør av prøven. PTI = SUMj=1,n (Aj·Sj)/SUMj=1,n Aj; hvor Aj er andel av takson j i prøven og Sj er indikatorverdi for takson j i prøven.","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-1-PhytoplanktonThropicIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBJ","Name":"Jevnhet marin bløtbunnsfauna (Pielou's indeks)","Description":"Jevnhet er et mål på hvor jevnt individene er fordelt mellom artene. Verdiene ligger mellom 0 og 1. Jevnhet (J') beregnes som forholdet mellom observert diversitet (H') og maksimal diversitet (Hmaks): J' = H'/log2 S = H'/Hmaks. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBTETHIN","Name":"Individantall limnisk/lotisk bunnfauna (takson) per innsatsenhet","Description":"Individantall av bunnfauna i ferskvann bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt) per innsatsenhet (f.eks. prøvetakingstid). Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse. ","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEAFOR","Name":"Forekomst arter/taksa påvekstalger","Description":"Forekomst av en art av påvekstalger i ferskvann. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN 13946 eller NS-EN 15708:2009). ","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KIMTALL36","Name":"Totalt antall bakterier (kimtall) etter inkubasjon ved 36 °C","Description":"Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall) i vann ved å telle antall kolonier som dannes på et næringsagarmedium etter aerob inkubering ved 36 °C (NS-EN ISO 6222).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE4-TotalNumberBacteria36C","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa limnisk/lotisk bunnfauna","Description":"Forekomst av en art av bunnfauna i ferskvann. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa marin bløtbunnsfauna","Description":"Forekomst av en art av marin bløtbunnsfauna. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa makrofytter","Description":"Forekomst av en art av makrofytter. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller NS-EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIAFOR","Name":"Forekomst av arter fisk","Description":"Forekomst av arter fisk. Basert på spørreundersøkelse eller visuell observasjon/prøvetaking for kvalitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KADEKNSK","Name":"Dekningsgrad kransalger (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av kransalger bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 15460:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEANTL","Name":"Antall arter/taksa påvekstalger (takson)","Description":"Antall tilstedeværende arter/taksa innen et gitt taksonomisk nivå av påvekstalger på en lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHH","Name":"Diversitet marin hardbunnsfauna (Shannon-Wiener indeks)","Description":"Artsdiversitet ut fra antall arter og fordelingen av individene på artene i prøven. H’ = - SUMi-1 (pi) (log2 pi) hvor pi = ni/N, ni = antall individer av art i og N = totalt antall individer. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 14493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTETHIN","Name":"Individantall dyreplankton (takson) per prøve","Description":"Individantall av dyreplankton i ferskvann eller marint miljø bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse (ferskvann: NS-EN 15110).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHES100","Name":"Hurlberts diversitetsindeks (ES100) marin hardbunnsfauna","Description":"Forventet antall arter en vil finne i en prøve ut fra et visst antall tilfeldig valgte individer (normalt 100 individ, ESn=100). E(Sn) = SUMi-1 [1 - (N - Ni)/(N)] hvor E(Sn) = forventet antall arter i en delprøve av n tilfeldig valgte individer, N = totalt antall individer i prøven, S = totalt antall arter i prøven og Ni = antall individer av art i. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHJ","Name":"Jevnhet marin hardbunnsfauna (Pielou's indeks)","Description":"Jevnhet er et mål på hvor jevnt individene er fordelt mellom artene. Verdiene ligger mellom 0 og 1. Jevnhet (J') beregnes som forholdet mellom observert diversitet (H') og maksimal diversitet (Hmaks): J' = H'/log2 S = H'/Hmaks. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PITGML","Name":"Trofiindeks påvekstalger artssammensetning (gammel)","Description":"PIT = SUM IVi/N der IV er indikatorverdi for art i og N er antall indikatorarter. Indeksen er basert på indikatorverdi for tilsammen 138 taksa av bentiske alger (kiselalger ekskludert). En lav PIT-indeks (min. = 1,83) indikerer oligotrofe forhold, mens en høy PIT-indeks (maks. = 4,41) indikerer eutrofe forhold.","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIEOVL","Name":"Eggoverlevelse","Description":"Andel overlevende egg estimert ved å telle antall levende og døde egg og/eller plommesekkyngel.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBNEQR_A","Name":"Limnisk bunnfauna nEQR forsuring","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement limnisk bunnfauna med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_13-03-6","ParameterID_WISE":"EEA_13-03-6"},{"ParameterID":"LBNEQR_E","Name":"Limnisk bunnfauna nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvliatetselement limnisk bunnfana med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_13-04-7","ParameterID_WISE":"EEA_13-04-7"},{"ParameterID":"MSMDI2","Name":"Maksdypindeks makroalger, moderat eksponert kyst/fjord (MSMDI2)","Description":"Multi Species Max. Depth Index (MSMDI2). Gjelder for moderat eksponert kyst/fjord i økoregion Skagerrak (S2). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse(NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1- MultiSpeciesMaxDepthIndexMSMDI2","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"MFNEQR_E","Name":"Makrofytter nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement makrofytter med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_123-04-6","ParameterID_WISE":"EEA_123-04-6"},{"ParameterID":"MFNEQR_H","Name":"Makrofytter nEQR hydromorfologi","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement makrofytter med hensyn på hydromorfologi","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_123-02-4","ParameterID_WISE":"EEA_123-02-4"},{"ParameterID":"NQI1_MID","Name":"Norsk kvalitetsindeks (NQI1) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-NorwegianQualityIndex(NQI1)MeanValue","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NQI1_AKK","Name":"Norsk kvalitetsindeks (NQI1) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BENEQR_A","Name":"Begroing nEQR forsuring","Description":"Normalisert EQR for kvalitetslement begroingsalger med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_124-03-8","ParameterID_WISE":"EEA_124-03-8"},{"ParameterID":"BENEQR_E","Name":"Begroing nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement begroingsalger med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_124-04-9","ParameterID_WISE":"EEA_124-04-9"},{"ParameterID":"LBEQR_A","Name":"Limnisk bunnfauna EQR forsuring","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement limnisk bunnfauna med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BENEQR_G","Name":"Begroing nEQR organisk belastning","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement heterotrof begroing med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_124-01-6","ParameterID_WISE":"EEA_124-01-6"},{"ParameterID":"LBEQR_E","Name":"Limnisk bunnfauna EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement limnisk bunnfauna med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFEQR_E","Name":"Makrofytter EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetslement makrofytter med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHDEKNSK","Name":"Dekningsgrad marin hardbunnsfauna (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av marin hardbunnsfauna bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFEQR_H","Name":"Makrofytter EQR hydromorfologi","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetslement makrofytter med hensyn på hydromorfologi","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPEQR_E","Name":"Planteplankton EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement planteplankton med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPCC","Name":"Planteplankton cellekarbon (takson) per volumenhet","Description":"Planteplankton blir kvantifisert i henhold til Utermöhls metode (Utermöhl 1958), som er beskrevet i NS-EN 15972:2011. Biovolum for hver art beregnes i henhold til HELCOM 2006 (Olenina et al. 2006) og omregnes til karbonverdier i henhold til Menden-Deuer & Lessards metode (Menden-Deuer & Lessards 2000).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LAMI","Name":"Lake Acidification Macroinvertebrate Index (LAMI)","Description":"Bunndyrindeksen LAMI (Lake Acidification Macroinvertebrate Index) er basert på endringer i\r\nartssammensetningen målt ved tilstedeværelse av indikatortaksa med ulik toleranse for forsuring.\r\nSurhetstoleransen er angitt for totalt 196 taksa, og tilordnet en verdi mellom 2 og 8.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-LakeAcidificationMacroinvertebrateIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa makroalger","Description":"Forekomst av en art av makroalger. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"WIANTL","Name":"Vannstandsindeks makrofytter (WIANTL)","Description":"WIc = (Ns - Nt)/N x 100, hvor Ns er antall sensitive arter funnet i innsjøen, Nt er antall tolerante arter, og N er total antall arter inkludert de indifferente artene. Indeksen beregner én verdi for hver innsjø. Verdien kan variere mellom +100, dersom alle tilstedeværende arter er sensitive, og -100, hvor alle er tolerante. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-3-WaterLevelDrawdownIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANDEKNPR","Name":"Dekningsgrad åegress (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av ålegress (Zostera marina).","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANDEKNSK","Name":"Dekningsgrad ålegresseng (skala)","Description":"Skalert andel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av ålegress (Zostera marina).","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MCLEAR","Name":"MultiClear","Description":"Bunndyrindeksen MultiClear er en multimetrisk indeks som består av fire ulike bunndyrparametere: (1)\r\nantall arter av snegl, 2) antall arter av døgnfluer, 3) forsuringsindeksen AWIC-family, og 4) en modifisert\r\nversjon av forsuringsindeksen Henriksson og Medins indeks. MultiClear tilordnes en numerisk verdi mellom 1 og 5.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-MultiClear","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DI","Name":"Tetthetsindeks (DI)","Description":"DI (density index)\r\ner spesielt utviklet med tanke på tilstandsklassifisering av individfattig fauna. Indeksen beregnes ved formelen DI = abs[log10(N) - 2,05] hvor N er antall individer per 0,1 m2. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MSMDI3","Name":"Maksdypindeks makroalger, beskyttet kyst/fjord (MSMDI3)","Description":"Multi Species Max. Depth Index (MSMDI3). Gjelder for beskyttet kyst/fjord i økoregion Skagerrak (S3). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse(NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1- MultiSpeciesMaxDepthIndexMSMDI3","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"NSI_MID","Name":"Norsk sensitivitetsindeks (NSI) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-NorwegianSensitivityIndex(NSI)MeanValue","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NSI_AKK","Name":"Norsk sensitivitetsindeks (NSI) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBDEKNPS","Name":"Dekningsgrad heterotrof begroing (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat i ferskvann dekket av makroskopisk synlig heterotrof begroing (artsuavhengig).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMBI_MID","Name":"AZTI Marine Biotic Index (AMBI) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Marine Biotic Index (AMBI) mean value","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMBI_AKK","Name":"AZTI Marine Biotic Index (AMBI) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBANTLGR","Name":"Antall arter/taksa marin bløtbunnsfauna per grabbprøve.","Description":"Antall arter/taksa marin bløtbunnsfauna per grabbprøve. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEEQR_A","Name":"Begroing EQR forsuring","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement begroing med hensyn på forsuring","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEEQR_E","Name":"Begroing EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement begroing med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEEQR_G","Name":"Begroing EQR organisk belastning","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement heterotrof begroing med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBNEQR_G","Name":"Marin bløtbunnsfauna nEQR organisk belastning","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement marin bløtbunnsfauna med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_13-05-8","ParameterID_WISE":"EEA_13-05-8"},{"ParameterID":"MBANTLLO","Name":"Antall arter/taksa marin bløtbunnsfauna per lokalitet (stasjon).","Description":"Antall arter/taksa marin bløtbunnsfauna per lokalitet (statsjon). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RSLA1","Name":"Multimetrisk indeks fjæresamfunn, åpen eksponert kyst (RSLA1)","Description":"Reduced Species List with Abundanse (RSLA1). Gjelder for åpen eksponert kyst i økoregionene Norskehavet Sør (H1) og Nordsjøen Nord (M1). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1-ReducedSpeciesListAbundanceRSLA1","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"RSL4","Name":"Multimetrisk indeks fjæresamfunn, ferskvannspåvirket beskyttet fjord (RSL4)","Description":"Reduced Species List (RSL4). Gjelder for ferskvannspåvirket beskyttet fjord i økoregionene Norskehavet Sør (H4) og Nordsjøen Nord (M4). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1-ReducedSpeciesListRSL4","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"PPAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa planteplankton","Description":"Forekomst av en art/takson av planteplankton. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse.","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MHDEKNPS","Name":"Dekningsgrad marin hardbunnsfauna (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av marin hardbunnfauna bestemt til gitt taksonomisk nivå (fortrinnsvis art eller slekt). Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493). Husk å oppgi areal på rute (ev. fastmontert ramme) i kommentarfeltet.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MPNEQR_E","Name":"Marint planteplankton nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement marint planteplankton med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_11-08-5","ParameterID_WISE":"EEA_11-08-5"},{"ParameterID":"MPEQR_E","Name":"Marint planteplankton EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement marint planteplankton med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBEQR_G","Name":"Marin bløtbunnsfauna EQR organisk belastning","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement marin bløtbunnsfauna med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIWS_FBI","Name":"Pelagisk fiskeindeks (WS-FBI)","Description":"Indeksen tar utgangspunkt i den totale fiskebiomassen i vannsøylen (BMTot) og fiskens stratifiseringsgrad (fordeling) mellom epi-­ og hypolimnion (BMHypo/BMEpi).","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-4-FishPelagicIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FINEFI","Name":"Norsk endringsindeks for fisk (NEFI)","Description":"NEFI = (RT – EG)/RT der\r\nRT er referansetilstanden, og EG er endringsgraden, som består av to ledd: EG = At + Ar,\r\nder At er tapte arter og Ar er reduserte arter i forhold til dominansklasse. Ved beregning av NEFI skal endringer i fiskesamfunnet først registreres dersom arter endrer status mellom kategoriene dominant, vanlig og sjelden.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-4-FishFishIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLOPER","Name":"Clostridium perfringens","Description":"Sulfittreduserende, sporedannende anaerobe mikroorganismer, som tilhører familien Bacillaceae og slekten Clostridium. Anrikning i flytende medium (NS-ISO 6461-1) eller membranfiltermetode (NS-ISO 6461-2).","CASnr":null,"QualityElementID":"MIK","QualityElementName":"Mikroorganismer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LBH","Name":"Diversitet limnisk/lotisk bunnfauna (Shannon-Wiener indeks)","Description":"Artsdiversitet ut fra antall arter og fordelingen av individene på artene i prøven. H’ = - SUMi-1 (pi) (log2 pi) hvor pi = ni/N, ni = antall individer av art i og N = totalt antall individer. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller kvantitativ bestemmelse.\r\n","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPAFOR","Name":"Forekomst av arter/taksa dyreplankton","Description":"Forekomst av en art/takson av dyreplankton. Basert på prøvetaking for kvalitativ bestemmelse. ","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VP_EDNA","Name":"Miljø-DNA","Description":"Alle levende organismer frigjør celler som inneholder DNA til omgivelsene. Ved å benytte artsspesifikke markører (DNA-strekkoding) kan man identifisere miljø-DNA (eDNA) fra en filtrert vannprøve (Matsuhashi et. al. 2016).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBDEKNMIK","Name":"Dekningsgrad (%) mikroskopiske forekomster av heterotrof begroing","Description":"Prosentandel av areal substrat dekket av mikroskopiske forekomster av heterotrof begroing (Leptomitus lacteus og/eller Sphaerotilus natans). Ved mikroskopiske observasjoner estimeres dekningsgraden til 0,001 % for sjeldne observasjoner, 0,01 % for vanlige og\r\n0,1 % for hyppige observasjoner.","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EROD","Name":"Ethoxyresorufin-O-deethylase","Description":" Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) assay monitors the induction of the xenobiotic-metabolizing enzyme cytochrome P-450 (CYP) 1A1 and is a widely used biomarker for exposure of wildlife to substances that bind the aryl hydrocarbon (Ah) receptor.","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NSI","Name":"Norsk sensitivitetsindeks (NSI) marin bløtbunnsfauna","Description":"En prøves NSI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av\r\nsensitivitetsverdiene av alle individene i prøven. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Norwegian sensitivity index (NSI) marine soft-bottom fauna","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANNVGR","Name":"Nedre voksegrense ålegesseng (takson)","Description":"Største observerte dyp med minimum 10% dekningsgrad for ålegresseng (Zostera marina) på en representativ lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-2-LowerLimitVegetationAngiosperms","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MSMDI1","Name":"Maksdypindeks makroalger, åpen eksponert kyst (MSMDI1)","Description":"Multi Species Max. Depth Index (MSMDI1). Gjelder for åpen eksponert kyst i økoregion Skagerrak (S1). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse(NS-EN ISO 19493).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1- MultiSpeciesMaxDepthIndexMSMDI1","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"ISI_2012_MID","Name":"Indikatorartsindeks (ISI2012) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-IndicatorSpeciesIndex(ISI2012)MeanValue","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISI_2012_AKK","Name":"Indikatorartsindeks (ISI2012) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DI_MID","Name":"Tetthetsindeks (DI) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DI_AKK","Name":"Tetthetsindeks (DI) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBH_MID","Name":"Shannon-Wiener diversitetsindeks (H') for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-DiversityIndex(H)MeanValue","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBH_AKK","Name":"Shannon-Wiener diversitetsindeks (H') akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ES100_MID","Name":"Hurlberts diversitetsindeks (ES100) for grabbgjennomsnitt","Description":"Gjennomsnittlig indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-DiversityIndex(ES100)MeanValue","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ES100_AKK","Name":"Hurlberts diversitetsindeks (ES100) akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Akkumulert indeksverdi for alle grabbprøver på en lokalitet. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBNEQR_MID","Name":"Marin bløtbunnsfauna nEQR for grabbgjennomsnitt","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement marin bløtbunnsfauna. Gjennomsnitt for alle grabbprøver på en lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBNEQR_AKK","Name":"Marin bløtbunnsfauna nEQR akkumulert for alle grabbprøver","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement marin bløtbunnsfauna. Akkumulert for alle grabbprøver på en lokalitet.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RAMI","Name":"River Acidification Macroinvertebrate Index (RAMI)","Description":"Bunndyrindeksen RAMI (River Acidification Macroinvertebrate Index) er en indeks som er\r\nbasert på tilstedeværelse og relative mengder av bunndyrtaksa gitt ulik verdi avhengig av\r\ntoleranse for forsuring. Surhetstoleransen er angitt for totalt 192 taksa, og tilordnet en score mellom 2 og 8.","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-RiverAcidificationMacroinvertebrateIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMBI","Name":"AZTI Marine Biotic Index (AMBI)","Description":"En prøves AMBI-verdi beregnes ved gjennomsnittet av sensitivitetsverdiene av alle individene i prøven. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 16665).","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-Marine Biotic Index (AMBI) marine soft-bottom","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RSLA2","Name":"Multimetrisk indeks fjæresamfunn, moderat eksponert kyst/fjord (RSLA2)","Description":"Reduced Species List with Abundanse (RSLA2). Gjelder for moderat eksponert kyst/fjord i økoregionene Norskehavet Sør (H2) og Nordsjøen Nord (M2). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1-ReducedSpeciesListAbundanceRSLA2","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"RSLA3","Name":"Multimetrisk indeks fjæresamfunn, beskyttet kyst/fjord (RSLA3)","Description":"Reduced Species List with Abundanse (RSLA3). Gjelder for beskyttet kyst/fjord i økoregionene Norskehavet Sør (H3) og Nordsjøen Nord (M3). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1-ReducedSpeciesListAbundanceRSLA3","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"RSL5","Name":"Multimetrisk indeks fjæresamfunn, sterkt ferskvannspåvirket beskyttet fjord (RSL5)","Description":"Reduced Species List (RSL5). Gjelder for sterkt ferskvannspåvirket beskyttet fjord i økoregionene Norskehavet Sør (H5) og Nordsjøen Nord (M5). Uttrykkes direkte som normalisert EQR (ubenevnt) mellom 0 og 1, hvor verdier nær 1 tilsvarer naturtilstand. Basert på prøvetaking for kvantitativ bestemmelse (NS-EN ISO 19493:2007).","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-1-ReducedSpeciesListRSL5","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"LBNEQR_G","Name":"Limnisk bunnfauna nEQR organisk belastning","Description":"Normalisert EQR for kvliatetselement limnisk bunnfana med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_13-01-4","ParameterID_WISE":"EEA_13-01-4"},{"ParameterID":"LBEQR_G","Name":"Limnisk bunnfauna EQR organisk belastning","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement limnisk bunnfauna med hensyn på organisk belastning","CASnr":null,"QualityElementID":"BVD","QualityElementName":"Bunnlevende virvelløse dyr","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAEQR_E","Name":"Makroalger EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetslement makroalger med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MANEQR_E","Name":"Makroalger nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetslement makroalger med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_121-01-7","ParameterID_WISE":"EEA_121-01-7"},{"ParameterID":"ANNEQR_E","Name":"Angiospermer nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement angiospermer med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_122-02-1","ParameterID_WISE":"EEA_122-02-1"},{"ParameterID":"TIANTR","Name":"Trofiindeks makrofytter antall arter elv","Description":"TIc = (Ns - Nt)/N x 100, hvor Ns er antall sensitive arter funnet i innsjøen, Nt er antall tolerante arter, og N er total antall arter inkludert de indifferente artene. Indeksen beregner én verdi for hver innsjø. Verdien kan variere mellom +100, dersom alle tilstedeværende arter er sensitive, og -100, hvor alle er tolerante. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-3-TrophicIndexCountRiver","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LACI1","Name":"Forsuringsindeks 1 for pelagiske og litorale småkreps","Description":"Forsuringsindeks 1 (LACI-1) for pelagiske og litorale småkreps i svært kalkfattige (0 - 1 mg Ca/l), klare (< 30 mg Pt/l) innsjøer. Indeksen er basert på tilstedeværelse av forsuringsfølsomme indikatortaksa relatert til totalt antall taksa i prøven.","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-LakeAcidificationCrustaceanIndex1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LACI2","Name":"Forsuringsindeks 2 for pelagiske og litorale småkreps","Description":"Forsuringsindeks 2 (LACI-2) for pelagiske og litorale småkreps i kalkfattige (1 - 4 mg Ca/l), klare (< 30 mg Pt/l) innsjøer. LACI-2 er en multimetrisk indeks basert på (1) forholdet mellom indikatorverdien av forsuringsfølsomme og -tolerante indikatortaksa og (2) artsdiversitet uttrykt som antall taksa registrert i prøven og forventet antall taksa i regionen, jf. Limnofauna Norvegica (Aagaard & Dolmen 1996).","CASnr":null,"QualityElementID":"DPL","QualityElementName":"Dyreplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-3-LakeAcidificationCrustaceanIndex2","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIAINDW5","Name":"Fiskebestandsindeks forsuring (AindexW5)","Description":"Fiskebestandsindeks i innsjøer følsomme for eller utsatt for forsuring. Indeksen er konstruert slik at den normaliserte EQR-verdien kommer direkte ut som indeksverdi.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-4-FishAcidificationIndexW5","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIEINDW3","Name":"Fiskebestandsindeks eutrofiering (EindexW3)","Description":"Fiskebestandsindeks i innsjøer med potensiell eutrofiering. Indeksen er konstruert slik at den normaliserte EQR-verdien\r\nkommer direkte ut som indeksverdi.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-4-FishEutrophicationIndexW3","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SIANTL","Name":"Forsuringsindeks makrofytter antall arter innsjø","Description":"SIc = (Ns - Nt)/N x 100, hvor Ns er antall sensitive arter funnet i innsjøen, Nt er antall tolerante arter, og N er total antall arter inkludert de indifferente artene. Indeksen beregner én verdi for hver innsjø. Verdien kan variere mellom +100, dersom alle tilstedeværende arter er sensitive, og -100, hvor alle er tolerante. Basert på prøvetaking for kvalitativ eller semikvantitativ bestemmelse (NS-EN 14184 eller EN 15460).","CASnr":null,"QualityElementID":"VPL","QualityElementName":"Vannplanter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-3-AcidificationIndexCount","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBI2","Name":"Heterotrof begroingsindeks","Description":"Heterotrof begroingsindeks (HBI2) tar utgangspunkt i forekomst av enten soppen Leptomitus lacteus og/eller bakterien Sphaerotilus natans («lammehaler»). Indeksen beregnes ved å kombinere tykkelsen av begoring, målt i cm, og dekningsgrad, målt i prosent. Indeksverdien er ubenevnt og varierer mellom 0 og 400.","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-4-HeterotrophicGrowthIndex","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANTIZM","Name":"Eutrofiindeks ålegress (Zostera marina)","Description":"Eutrofiindeks ålegress (Zostera marina)","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-2-2-TrophicIndexZosteraMarina","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CYANOM","Name":"Cyano maks","Description":"Cyano maks er en indeks som direkte måler økt forekomst av uønskede cyanobakterier (blågrønnalger).","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"QE1-1-CyanoMax","ParameterID_WISE":"EEA_11-06-3"},{"ParameterID":"PPNEQR_E","Name":"Planteplankton nEQR eutrofiering","Description":"Normalisert EQR for kvalitetselement planteplankton med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"PPL","QualityElementName":"Planteplankton","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":"EEA_11-04-1","ParameterID_WISE":"EEA_11-04-1"},{"ParameterID":"FITRUGR","Name":"Trusselgrad fisk","Description":"Trusselgrad for en fiskeart/fiskebestand","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIGYTEOMR","Name":"Gyteområde","Description":"Angir om et område er gyteplass","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBDEKN_SNLL","Name":"Dekningsgrad (%) av Sphaerotilus natans og Leptomitus lacteus","Description":"Prosentandel av areal substrat i ferskvann dekket av heterotrof begroing (Sphaerotilus natans og Leptomitus lacteus).","CASnr":null,"QualityElementID":"BEG","QualityElementName":"Begroing","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ALAD","Name":" delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D)","Description":" delta-aminolevulinic acid dehydratase (ALA-D)","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VDSI","Name":"Vas Deferens Sequence Index","Description":"Vas Deferens Sequence Index (mean of VDS stages scored) (imposex)","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBDEKNPS","Name":"Dekningsgrad marine begroingsalger (%)","Description":"Prosentandel av areal substrat (rute eller transekt) dekket av marine begroingsalger.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FIANTL","Name":"Antall individer fisk (art)","Description":"Antall individer fisk av en bestemt art bestemt ved direkte visuell registrering.","CASnr":null,"QualityElementID":"FIS","QualityElementName":"Fiskefauna","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EC20","Name":"Effektiv konsentrasjon (EC20)","Description":"Konsentrasjon av prøvemateriale angitt i % som gir 20% inhibering av vekst hos en gitt organisme eller organismegruppe. Benytt kommentarfeltet til å angi varighet av eksponering.","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EC50","Name":"Effektiv konsentrasjon (EC50)","Description":"Konsentrasjon av prøvemateriale angitt i % som gir 50% inhibering av vekst hos en gitt organisme eller organismegruppe. Benytt kommentarfeltet til å angi varighet av eksponering.","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MSMDI","Name":"Maksdypindeks makroalger","Description":"Parameteren er ikke lenger i bruk","CASnr":null,"QualityElementID":"MAA","QualityElementName":"Makroalger","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANHIGHTSK","Name":"Høyde på ålegresseng (skala)","Description":"Høyeste registrerte høyde på ålegresseng angitt på en tredelt skala.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANEQR_E","Name":"Angiospermer EQR eutrofiering","Description":"Økologisk kvalitetsratio (EQR) for kvalitetselement angiospermer med hensyn på eutrofiering","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EC10","Name":"Effektiv konsentrasjon (EC10)","Description":"Konsentrasjon av prøvemateriale angitt i % som gir 10% inhibering av vekst hos en gitt organisme eller organismegruppe. Benytt kommentarfeltet til å angi varighet av eksponering.","CASnr":null,"QualityElementID":"OET","QualityElementName":"Økotoksisitet - Biologiske effekter","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANHIGHTME","Name":"Høyde på ålegresseng (meter)","Description":"Høyeste registrerte høyde på ålegresseng angitt i meter.","CASnr":null,"QualityElementID":"ANG","QualityElementName":"Angiospermer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null}]