[{"ParameterID":"LI","Name":"Litium","Description":"Litium","CASnr":"7439-93-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-93-2","ParameterID_WISE":"CAS_7439-93-2"},{"ParameterID":"PFOA","Name":"Perfluoroktansyre (PFOA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktansyre\r\n","CASnr":"335-67-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_335-67-1","ParameterID_WISE":"CAS_335-67-1"},{"ParameterID":"PFOS","Name":"Perfluoroktansulfonsyre (PFOS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonsyre","CASnr":"1763-23-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_1763-23-1","ParameterID_WISE":"CAS_1763-23-1"},{"ParameterID":"PFOSA","Name":"Perfluoroktansulfonamid (PFOSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid","CASnr":"754-91-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_754-91-6","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PYR","Name":"Pyren","Description":"Pyren","CASnr":"129-00-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_129-00-0","ParameterID_WISE":"CAS_129-00-0"},{"ParameterID":"QCB","Name":"Pentaklorbenzen","Description":"Pentaklorbenzen","CASnr":"608-93-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_608-93-5","ParameterID_WISE":"CAS_608-93-5"},{"ParameterID":"RESO","Name":"Resorcinol","Description":"1,3-benzenediol","CASnr":"108-46-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE","Name":"Sum PBDE (må spesifiseres)","Description":"Sum PBDE (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke kongenere som inngår i summen). Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-04-5","ParameterID_WISE":"EEA_33-04-5"},{"ParameterID":"SBDE_PEN","Name":"Sum PentaBDE","Description":"Sum PentaBDE. Omfatter BDE-kongenere: 28, 47, 99, 100, 153 og 154. Jf. Vannforskriften (direktiv 2013/39/EU).","CASnr":"32534-81-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_32534-81-9","ParameterID_WISE":"CAS_32534-81-9"},{"ParameterID":"SCB","Name":"Sum PCB (må spesifiseres)","Description":"Sum PCB (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke PCB-kongenere som er inkludert i summen). Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":"1336-36-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_1336-36-3","ParameterID_WISE":"CAS_1336-36-3"},{"ParameterID":"SCB7","Name":"Sum PCB7","Description":"Sum PCB7 (Sum av CB28, CB52, CB101, CB118, CB138, CB153 og CB180). Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-38-5","ParameterID_WISE":"EEA_33-38-5"},{"ParameterID":"SCCP","Name":"Kortkjedete klorparafiner (C10-13)","Description":"Kortkjedete klorparafiner (C10-13)","CASnr":"85535-84-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_85535-84-8","ParameterID_WISE":"CAS_85535-84-8"},{"ParameterID":"SDDTP","Name":"Sum DDT","Description":"Sum DDT (Sum pp'-DDT, op'-DDT, pp'-DDE og pp'-DDD)","CASnr":null,"QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"EEA_32-03-1","ParameterID_WISE":"EEA_32-03-1"},{"ParameterID":"SHBCD","Name":"Sum Heksbromsyklododekan (HBCDD)","Description":"Sum [1,2,5,6,9,10-HBCDD, 1,3,5,7,9,11-HBCDD, a-HBCDD, b-HBCDD og g- HBCDD]","CASnr":null,"QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-57-8","ParameterID_WISE":"EEA_33-57-8"},{"ParameterID":"SIMZ","Name":"Simazin","Description":"Simazin","CASnr":"122-34-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_122-34-9","ParameterID_WISE":"CAS_122-34-9"},{"ParameterID":"SPAH","Name":"Sum PAH (må spesifiseres)","Description":"Sum PAH (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke PAH-komponenter som inngår i summen). Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPFAS","Name":"Sum PFAS (må spesifiseres)","Description":"Sum PFAS (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke substanser som inngår i summen)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBA","Name":"2,4,6-tribromanisol","Description":"2,4,6-tribromanisol (TBA)","CASnr":"607-99-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_607-99-8","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBPA","Name":"Tetrabrombisfenol A","Description":"4,4'-(1-Metyletyliden)bis(2,6-dibromfenol); 4,4'-Isopropylidenbis(2,6-dibromfenol)","CASnr":"79-94-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_79-94-7","ParameterID_WISE":"CAS_79-94-7"},{"ParameterID":"BBKF","Name":"Sum Benzo[b,k]fluoranten","Description":"Sum Benzo[b,k]fluoranten","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"EEA_32-23-5","ParameterID_WISE":"EEA_32-23-5"},{"ParameterID":"TCDD","Name":"TCDD (D48)","Description":"2,3,7,8-tetraklordibenzo-p-dioksin (D48)","CASnr":"1746-01-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_1746-01-6","ParameterID_WISE":"CAS_1746-01-6"},{"ParameterID":"TCDDI","Name":"Sum TCDD-TEQ","Description":"Sum TCDD-toksisitets ekvivalenter etter WHO 2005 (Van den Berg et al., 1998)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCL","Name":"Triclosan","Description":"Triclosan","CASnr":"3380-34-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_3380-34-5","ParameterID_WISE":"CAS_3380-34-5"},{"ParameterID":"TCM","Name":"Triklormetan","Description":"Triklormetan","CASnr":"67-66-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_67-66-3","ParameterID_WISE":"CAS_67-66-3"},{"ParameterID":"TDEOP","Name":"op'-DDD","Description":"1,1-dikloro-2-(o-klorofenyl)-2-(p-klorofenyl)-etan; op'-DDD; 2,4'-DDD","CASnr":"53-19-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_53-19-0","ParameterID_WISE":"CAS_53-19-0"},{"ParameterID":"TDEPP","Name":"pp'-DDD","Description":"1,1-dikloro-2,2-bis (p-klorofenyl)-etan; pp'-DDD; 4,4'-DDD","CASnr":"72-54-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_72-54-8","ParameterID_WISE":"CAS_72-54-8"},{"ParameterID":"TECE","Name":"1,1,2,2-Tetrakloreten","Description":"Tetrakloretylen","CASnr":"127-18-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_127-18-4","ParameterID_WISE":"CAS_127-18-4"},{"ParameterID":"TI","Name":"Titan","Description":"Titan","CASnr":"7440-32-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-32-6","ParameterID_WISE":"CAS_7440-32-6"},{"ParameterID":"TRCB","Name":"1,2,4-triklorbenzen","Description":"1,2,4-triklorbenzen","CASnr":"120-82-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_120-82-1","ParameterID_WISE":"CAS_120-82-1"},{"ParameterID":"TRCBM1","Name":"Sum triklorbenzener (alle isomere)","Description":"Sum triklorbenzener (Sum av 1,2,4-triklorbenzen, 1,2,3-triklorbenzen og 1,3,5-triklorbenzen)","CASnr":"12002-48-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_12002-48-1","ParameterID_WISE":"CAS_12002-48-1"},{"ParameterID":"TRCE","Name":"1,1,2-Trikloreten","Description":"Trikloretylen","CASnr":"79-01-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_79-01-6","ParameterID_WISE":"CAS_79-01-6"},{"ParameterID":"TRF","Name":"Trifluralin","Description":"2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluormetyl)anilin","CASnr":"1582-09-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_1582-09-8","ParameterID_WISE":"CAS_1582-09-8"},{"ParameterID":"TRI","Name":"Trifenylen","Description":"Trifenylen","CASnr":"217-59-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"217-59-4 Triphenylene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"V","Name":"Vanadium","Description":"Vanadium","CASnr":"7440-62-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-62-2","ParameterID_WISE":"CAS_7440-62-2"},{"ParameterID":"ZN","Name":"Sink","Description":"Sink","CASnr":"7440-66-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-66-6","ParameterID_WISE":"CAS_7440-66-6"},{"ParameterID":"TFA","Name":"Trifluoreddiksyre","Description":"2,2,2-trifluoreddiksyre","CASnr":"76-05-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBCDD","Name":"1,3,5,7,9,11-HBCDD","Description":"1,3,5,7,9,11-Heksabromosyklododekan (HBCDD)","CASnr":"25637-99-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_25637-99-4","ParameterID_WISE":"CAS_25637-99-4"},{"ParameterID":"NAPD3","Name":"1,5-dimetylnaftalen","Description":"1,5-dimetylnaftalen","CASnr":"571-61-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"571-61-9 1,5-dimethylnaphtalene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB126","Name":"PCB126","Description":"3,3',4,4',5-pentaklorbifenyl (PCB126)","CASnr":"57465-28-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_57465-28-8","ParameterID_WISE":"CAS_57465-28-8"},{"ParameterID":"CB138","Name":"PCB138","Description":"2,2',3,4,4',5'-heksaklorbifenyl (PCB138)","CASnr":"35065-28-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35065-28-2","ParameterID_WISE":"CAS_35065-28-2"},{"ParameterID":"CB153","Name":"PCB153","Description":"2,2',4,4',5,5'-heksaklorbifenyl (PCB153)","CASnr":"35065-27-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35065-27-1","ParameterID_WISE":"CAS_35065-27-1"},{"ParameterID":"CB156","Name":"PCB156","Description":"2,3,3',4,4',5-heksaklorbifenyl (PCB156)","CASnr":"38380-08-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_38380-08-4","ParameterID_WISE":"CAS_38380-08-4"},{"ParameterID":"CB169","Name":"PCB169","Description":"3,3',4,4',5,5'-heksaklorbifenyl (PCB169)","CASnr":"32774-16-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_32774-16-6","ParameterID_WISE":"CAS_32774-16-6"},{"ParameterID":"CB180","Name":"PCB180","Description":"2,2',3,4,4',5,5'-heptaklorbifenyl (PCB180)","CASnr":"35065-29-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35065-29-3","ParameterID_WISE":"CAS_35065-29-3"},{"ParameterID":"CB209","Name":"PCB209","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-dekaklorbifenyl (PCB209)","CASnr":"2051-24-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_2051-24-3","ParameterID_WISE":"CAS_2051-24-3"},{"ParameterID":"PFETS","Name":"Pentafluoretansulfonsyre (PFEtS)","Description":"1,1,2,2,2-pentafluoretansulfonsyre","CASnr":"354-88-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB28","Name":"PCB28","Description":"2,4,4'-triklorbifenyl (PCB28)","CASnr":"7012-37-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_7012-37-5","ParameterID_WISE":"CAS_7012-37-5"},{"ParameterID":"CB52","Name":"PCB52","Description":"2,2',5,5'-tetraklorbifenyl (PCB52)","CASnr":"35693-99-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35693-99-3","ParameterID_WISE":"CAS_35693-99-3"},{"ParameterID":"CB77","Name":"PCB77","Description":"3,3',4,4'-tetraklorbifenyl (PCB77)","CASnr":"32598-13-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_32598-13-3","ParameterID_WISE":"CAS_32598-13-3"},{"ParameterID":"CCL4","Name":"Karbontetraklorid","Description":"Karbontetraklorid; Tetraklormetan","CASnr":"56-23-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_56-23-5","ParameterID_WISE":"CAS_56-23-5"},{"ParameterID":"CD","Name":"Kadmium","Description":"Kadmium","CASnr":"7440-43-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-43-9","ParameterID_WISE":"CAS_7440-43-9"},{"ParameterID":"CDD1N","Name":"PeCDD (D54)","Description":"1,2,3,7,8-pentaklordibenzo-p-dioksin (D54)","CASnr":"40321-76-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_40321-76-4","ParameterID_WISE":"CAS_40321-76-4"},{"ParameterID":"CDD4X","Name":"HxCDD (D66)","Description":"1,2,3,4,7,8-heksaklordibenzo-p-dioksin (D66)","CASnr":"39227-28-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_39227-28-6","ParameterID_WISE":"CAS_39227-28-6"},{"ParameterID":"CDD6P","Name":"HpCDD (D73)","Description":"1,2,3,4,6,7,8-heptaklordibenzo-p-dioksin (D73)","CASnr":"35822-46-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_35822-46-9","ParameterID_WISE":"CAS_35822-46-9"},{"ParameterID":"CDD6X","Name":"HxCDD (D67)","Description":"1,2,3,6,7,8-heksaklordibenzo-p-dioksin (D67)","CASnr":"57653-85-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_57653-85-7","ParameterID_WISE":"CAS_57653-85-7"},{"ParameterID":"CDD9X","Name":"HxCDD (D70)","Description":"1,2,3,7,8,9-heksaklordibenzo-p-dioksin (D70)","CASnr":"19408-74-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_19408-74-3","ParameterID_WISE":"CAS_19408-74-3"},{"ParameterID":"CDDFS","Name":"Sum dioksiner (PCDD + PCDF)","Description":"Sum polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDO","Name":"OCDD (D75)","Description":"1,2,3,4,6,7,8,9-oktaklordibenzo-p-dioksin (D75)","CASnr":"3268-87-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_3268-87-9","ParameterID_WISE":"CAS_3268-87-9"},{"ParameterID":"CDF2N","Name":"PeCDF (F114)","Description":"2,3,4,7,8-pentaklordibenzofuran (F114)","CASnr":"57117-31-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_57117-31-4","ParameterID_WISE":"CAS_57117-31-4"},{"ParameterID":"CDF2T","Name":"TCDF (F83)","Description":"2,3,7,8-tetraklordibenzofuran (F83)","CASnr":"51207-31-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_51207-31-9","ParameterID_WISE":"CAS_51207-31-9"},{"ParameterID":"CDF4X","Name":"HxCDF (F130)","Description":"2,3,4,6,7,8-heksaklordibenzofuran (F130)","CASnr":"60851-34-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_60851-34-5","ParameterID_WISE":"CAS_60851-34-5"},{"ParameterID":"CDF6P","Name":"HpCDF (F131)","Description":"1,2,3,4,6,7,8-heptaklordibenzofuran (F131)","CASnr":"67562-39-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_67562-39-4","ParameterID_WISE":"CAS_67562-39-4"},{"ParameterID":"CDF6X","Name":"HxCDF (F121)","Description":"1,2,3,6,7,8-heksaklordibenzofuran (F121)","CASnr":"57117-44-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_57117-44-9","ParameterID_WISE":"CAS_57117-44-9"},{"ParameterID":"CDF9P","Name":"HpCDF (F134)","Description":"1,2,3,4,7,8,9-heptaklordibenzofuran (F134)","CASnr":"55673-89-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_55673-89-7","ParameterID_WISE":"CAS_55673-89-7"},{"ParameterID":"CDF9X","Name":"HxCDF (F124)","Description":"1,2,3,7,8,9-heksaklordibenzofuran (F124)","CASnr":"72918-21-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_72918-21-9","ParameterID_WISE":"CAS_72918-21-9"},{"ParameterID":"CDFDN","Name":"1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-PeCDF","Description":"1,2,3,7,8/1,2,3,4,8-pentaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFDX","Name":"1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-HxCDF","Description":"1,2,3,4,7,8/1,2,3,4,7,9-heksaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFO","Name":"OCDF (F135)","Description":"1,2,3,4,6,7,8,9-oktaklordibenzofuran (F135)","CASnr":"39001-02-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_39001-02-0","ParameterID_WISE":"CAS_39001-02-0"},{"ParameterID":"CVP","Name":"Klorfenvinfos","Description":"Klorfenvinfos","CASnr":"470-90-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_470-90-6","ParameterID_WISE":"CAS_470-90-6"},{"ParameterID":"CHR","Name":"Crysen","Description":"Crysen; Chrysen; Krysen","CASnr":"218-01-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_218-01-9","ParameterID_WISE":"CAS_218-01-9"},{"ParameterID":"CHRTR","Name":"Sum Crysen og Trifenylen","Description":"Sum Crysen og Trifenylen","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-31-8","ParameterID_WISE":"EEA_33-31-8"},{"ParameterID":"CYFOS","Name":"Klorpyrifos","Description":"Klorpyrifos","CASnr":"2921-88-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_2921-88-2","ParameterID_WISE":"CAS_2921-88-2"},{"ParameterID":"CR","Name":"Krom","Description":"Krom","CASnr":"7440-47-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-47-3","ParameterID_WISE":"CAS_7440-47-3"},{"ParameterID":"CR6","Name":"Krom, seksverdig","Description":"Krom (6+)","CASnr":"18540-29-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_18540-29-9","ParameterID_WISE":"CAS_18540-29-9"},{"ParameterID":"CU","Name":"Kobber","Description":"Kobber","CASnr":"7440-50-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-50-8","ParameterID_WISE":"CAS_7440-50-8"},{"ParameterID":"DBA3A","Name":"Sum Dibenzo[a,c/a,h]antracen","Description":"Sum Dibenzo[a,c/a,h]antracen","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBAHA","Name":"Dibenzo[a,h]antracen","Description":"Dibenzo[a,h]antracen","CASnr":"53-70-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_53-70-3","ParameterID_WISE":"CAS_53-70-3"},{"ParameterID":"DCE","Name":"1,2-dikloretan","Description":"1,2-dikloretan","CASnr":"107-06-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_107-06-2","ParameterID_WISE":"CAS_107-06-2"},{"ParameterID":"DCM","Name":"Diklormetan","Description":"Diklormetan","CASnr":"75-09-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_75-09-2","ParameterID_WISE":"CAS_75-09-2"},{"ParameterID":"DIURN","Name":"Diuron","Description":"Diuron","CASnr":"330-54-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_330-54-1","ParameterID_WISE":"CAS_330-54-1"},{"ParameterID":"DDEOP","Name":"op'-DDE","Description":"1,1-dikloro-2-(o-klorofenyl)-2-(p-klorofenyl)-etylen; op'-DDE, 2,4'-DDE","CASnr":"3424-82-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_3424-82-6","ParameterID_WISE":"CAS_3424-82-6"},{"ParameterID":"DDEPP","Name":"pp'-DDE","Description":"1,1-dikloro-2,2-bis (p-klorofenyl)-etylen; pp'-DDE; 4,4'-DDE","CASnr":"72-55-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_72-55-9","ParameterID_WISE":"CAS_72-55-9"},{"ParameterID":"DDTOP","Name":"op'-DDT","Description":"1,1,1-trikloro-2-(o-klorofenyl)-2-(p-klorofenyl)-etan; op'-DDT; 2,4'-DDT","CASnr":"789-02-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_789-02-6","ParameterID_WISE":"CAS_789-02-6"},{"ParameterID":"DDTPP","Name":"pp'-DDT","Description":"1,1,1-trikloro-2,2-bis (p-klorofenyl)-etan; pp'-DDT; 4,4'-DDT","CASnr":"50-29-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_50-29-3","ParameterID_WISE":"CAS_50-29-3"},{"ParameterID":"DEHP","Name":"Bis(2-etylheksyl)ftalat","Description":"Bis(2-etylheksyl) benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"117-81-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_117-81-7","ParameterID_WISE":"CAS_117-81-7"},{"ParameterID":"DICO","Name":"Dicofol","Description":"Dicofol","CASnr":"115-32-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_115-32-2","ParameterID_WISE":"CAS_115-32-2"},{"ParameterID":"DIELD","Name":"Dieldrin","Description":"Dieldrin","CASnr":"60-57-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_60-57-1","ParameterID_WISE":"CAS_60-57-1"},{"ParameterID":"END","Name":"Endrin","Description":"Endrin","CASnr":"72-20-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_72-20-8","ParameterID_WISE":"CAS_72-20-8"},{"ParameterID":"ENDA","Name":"alfa-Endosulfan","Description":"alfa-Endosulfan","CASnr":"959-98-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_959-98-8","ParameterID_WISE":"CAS_959-98-8"},{"ParameterID":"ENDOS","Name":"Endosulfan","Description":"Endosulfan","CASnr":"115-29-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_115-29-7","ParameterID_WISE":"CAS_115-29-7"},{"ParameterID":"FE","Name":"Jern","Description":"Jern","CASnr":"7439-89-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-89-6","ParameterID_WISE":"CAS_7439-89-6"},{"ParameterID":"FLE","Name":"Fluoren","Description":"Fluoren","CASnr":"86-73-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_86-73-7","ParameterID_WISE":"CAS_86-73-7"},{"ParameterID":"FLU","Name":"Fluoranten","Description":"Fluoranten","CASnr":"206-44-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_206-44-0","ParameterID_WISE":"CAS_206-44-0"},{"ParameterID":"HBCD","Name":"1,2,5,6,9,10-HBCDD","Description":"1,2,5,6,9,10-Heksabromsyklododekan (HBCDD)","CASnr":"3194-55-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_3194-55-6","ParameterID_WISE":"CAS_3194-55-6"},{"ParameterID":"HBCDA","Name":"a-HBCDD","Description":"alfa-Heksabromsyklododekan (a-HBCDD)","CASnr":"134237-50-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_134237-50-6","ParameterID_WISE":"CAS_134237-50-6"},{"ParameterID":"HBCDB","Name":"b-HBCDD","Description":"beta-Heksabromsyklododekan (b-HBCDD)","CASnr":"134237-51-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_134237-51-7","ParameterID_WISE":"CAS_134237-51-7"},{"ParameterID":"HBCDG","Name":"g-HBCDD","Description":"gamma-Heksabromsyklododekan (g-HBCDD)","CASnr":"134237-52-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_134237-52-8","ParameterID_WISE":"CAS_134237-52-8"},{"ParameterID":"HCB","Name":"Heksaklorbenzen","Description":"Heksaklorbenzen","CASnr":"118-74-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_118-74-1","ParameterID_WISE":"CAS_118-74-1"},{"ParameterID":"HCBD","Name":"Heksaklorbutadien","Description":"Heksaklorbutadien","CASnr":"87-68-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_87-68-3","ParameterID_WISE":"CAS_87-68-3"},{"ParameterID":"HCH","Name":"Sum HCH (må spesifiseres)","Description":"Sum Heksaklorsykloheksan (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke isomere som inngår i summen)","CASnr":"608-73-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_608-73-1","ParameterID_WISE":"CAS_608-73-1"},{"ParameterID":"HCHA","Name":"a-HCH","Description":"alfa-Heksaklorsykloheksan (a-HCH)","CASnr":"319-84-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_319-84-6","ParameterID_WISE":"CAS_319-84-6"},{"ParameterID":"HCHB","Name":"b-HCH","Description":"beta-Heksaklorsykloheksan (b-HCH)","CASnr":"319-85-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_319-85-7","ParameterID_WISE":"CAS_319-85-7"},{"ParameterID":"HCHD","Name":"d-HCH","Description":"delta-Heksaklorsykloheksan (d-HCH)","CASnr":"319-86-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_319-86-8","ParameterID_WISE":"CAS_319-86-8"},{"ParameterID":"HCHG","Name":"Lindan (g-HCH)","Description":"Lindan (g-HCH)","CASnr":"58-89-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_58-89-9","ParameterID_WISE":"CAS_58-89-9"},{"ParameterID":"HG","Name":"Kvikksølv","Description":"Kvikksølv","CASnr":"7439-97-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-97-6","ParameterID_WISE":"CAS_7439-97-6"},{"ParameterID":"ICDP","Name":"Indeno[1,2,3-cd]pyren","Description":"Heksasyklo[16.3.1.0^{2,7}.0^{8,21}.0^{11,20}.0^{14,19}]dokosa-1(21),2(7),3,5,8,10,12,14,16,18(22),19-undekaen","CASnr":"193-39-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_193-39-5","ParameterID_WISE":"CAS_193-39-5"},{"ParameterID":"IOPRTN","Name":"Isoproturon","Description":"Isoproturon","CASnr":"34123-59-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_34123-59-6","ParameterID_WISE":"CAS_34123-59-6"},{"ParameterID":"IRGA","Name":"Irgarol","Description":"Irgarol 1051 (Cybutryn)","CASnr":"28159-98-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_28159-98-0","ParameterID_WISE":"CAS_28159-98-0"},{"ParameterID":"ISOD","Name":"Isodrin","Description":"Isodrin","CASnr":"465-73-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_465-73-6","ParameterID_WISE":"CAS_465-73-6"},{"ParameterID":"MCCP","Name":"Mellomkjedete klorparafiner (C14-17)","Description":"Mellomkjedete klorparafiner (C14-17)","CASnr":"85535-85-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_85535-85-9","ParameterID_WISE":"CAS_85535-85-9"},{"ParameterID":"METHG","Name":"Metylkvikksølv","Description":"Metylkvikksølv","CASnr":"22967-92-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MN","Name":"Mangan","Description":"Mangan","CASnr":"7439-96-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-96-5","ParameterID_WISE":"CAS_7439-96-5"},{"ParameterID":"MOIL","Name":"Mineralolje","Description":"Mineralolje","CASnr":"8012-95-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MP3","Name":"m-Cresol","Description":"3-Metylfenol","CASnr":"108-39-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAP","Name":"Naftalen","Description":"Naftalen","CASnr":"91-20-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_91-20-3","ParameterID_WISE":"CAS_91-20-3"},{"ParameterID":"NAP1M","Name":"1-metylnaftalen","Description":"1-metylnaftalen","CASnr":"90-12-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_90-12-0","ParameterID_WISE":"CAS_90-12-0"},{"ParameterID":"NAP2M","Name":"2-metylnaftalen","Description":"2-metylnaftalen","CASnr":"91-57-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_91-57-6","ParameterID_WISE":"CAS_91-57-6"},{"ParameterID":"NAPDI","Name":"2,6-dimetylnaftalen","Description":"2,6-dimetylnaftalen","CASnr":"581-42-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"581-42-0 2,6-dimethylnaphthalene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPTM","Name":"2,3,5-trimetylnaftalen","Description":"2,3,5-trimetylnaftalen; 1,6,7-trimetylnaftalen","CASnr":"2245-38-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NOPHE4","Name":"4-n-Nonylfenol","Description":"4-n-Nonylfenol","CASnr":"104-40-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_104-40-5","ParameterID_WISE":"CAS_104-40-5"},{"ParameterID":"NI","Name":"Nikkel","Description":"Nikkel","CASnr":"7440-02-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-02-0","ParameterID_WISE":"CAS_7440-02-0"},{"ParameterID":"OCPHEpt","Name":"4-tert-Oktylfenol","Description":"4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl)fenol","CASnr":"140-66-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_140-66-9","ParameterID_WISE":"CAS_140-66-9"},{"ParameterID":"PA","Name":"Fenantren","Description":"Fenantren","CASnr":"85-01-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_85-01-8","ParameterID_WISE":"CAS_85-01-8"},{"ParameterID":"PAM1","Name":"1-metylfenantren","Description":"1-metylfenantren","CASnr":"832-69-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"832-69-9 1-methylphenanthrene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PB","Name":"Bly","Description":"Bly","CASnr":"7439-92-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-92-1","ParameterID_WISE":"CAS_7439-92-1"},{"ParameterID":"PCDD","Name":"Sum PCDD","Description":"Sum Polyklorerte dibenzo-p-dioksiner","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-26-1","ParameterID_WISE":"EEA_33-26-1"},{"ParameterID":"PCDF","Name":"Sum PCDF","Description":"Sum Polyklorerte dibenzofuraner","CASnr":"136677-10-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_136677-10-6","ParameterID_WISE":"CAS_136677-10-6"},{"ParameterID":"PCP","Name":"Pentaklorfenol","Description":"Pentaklorfenol","CASnr":"87-86-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_87-86-5","ParameterID_WISE":"CAS_87-86-5"},{"ParameterID":"PER","Name":"Perylen","Description":"Perylen","CASnr":"198-55-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_198-55-0","ParameterID_WISE":"CAS_198-55-0"},{"ParameterID":"PFBS","Name":"Perfluorbutansulfonsyre (PFBS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonsyre","CASnr":"375-73-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_375-73-5","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDS","Name":"Perfluordekansulfonsyre (PFDS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henikosafluordekan-1-sulfonsyre","CASnr":"335-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHPA","Name":"Perfluorheptansyre (PFHpA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridekafluorheptansyre","CASnr":"375-85-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_375-85-9","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHXA","Name":"Perfluorheksansyre (PFHxA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undekafluorheksansyre","CASnr":"307-24-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_307-24-4","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHXS","Name":"Perfluorheksansulfonsyre (PFHxS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorheksan-1-sulfonsyre","CASnr":"355-46-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_355-46-4","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFNA","Name":"Perfluornonansyre (PFNA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-heptadekafluornonansyre","CASnr":"375-95-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_375-95-1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPRS","Name":"Perfluorpropansulfonsyre (PFPrS)","Description":"1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropan-1-sulfonsyre","CASnr":"423-41-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACNE","Name":"Acenaften","Description":"Acenaften","CASnr":"83-32-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_83-32-9","ParameterID_WISE":"CAS_83-32-9"},{"ParameterID":"ACNLE","Name":"Acenaftylen","Description":"Acenaftylen","CASnr":"208-96-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_208-96-8","ParameterID_WISE":"CAS_208-96-8"},{"ParameterID":"AG","Name":"Sølv","Description":"Sølv","CASnr":"7440-22-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-22-4","ParameterID_WISE":"CAS_7440-22-4"},{"ParameterID":"AL","Name":"Aluminium","Description":"Aluminium","CASnr":"7429-90-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7429-90-5","ParameterID_WISE":"CAS_7429-90-5"},{"ParameterID":"ALACL","Name":"Alaklor","Description":"2-klor-N-(2,6-dietylfenyl)-N-(metoksymetyl)acetamid","CASnr":"15972-60-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_15972-60-8","ParameterID_WISE":"CAS_15972-60-8"},{"ParameterID":"ALD","Name":"Aldrin","Description":"Aldrin","CASnr":"309-00-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_309-00-2","ParameterID_WISE":"CAS_309-00-2"},{"ParameterID":"ANT","Name":"Antracen","Description":"Antracen","CASnr":"120-12-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_120-12-7","ParameterID_WISE":"CAS_120-12-7"},{"ParameterID":"AS","Name":"Arsen","Description":"Arsen","CASnr":"7440-38-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-38-2","ParameterID_WISE":"CAS_7440-38-2"},{"ParameterID":"ATRZ","Name":"Atrazin","Description":"Atrazin","CASnr":"1912-24-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_1912-24-9","ParameterID_WISE":"CAS_1912-24-9"},{"ParameterID":"BAP","Name":"Benzo[a]pyren","Description":"Benzo[a]pyren","CASnr":"50-32-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_50-32-8","ParameterID_WISE":"CAS_50-32-8"},{"ParameterID":"BBF","Name":"Benzo[b]fluoranten","Description":"Benzo[b]fluoranten","CASnr":"205-99-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_205-99-2","ParameterID_WISE":"CAS_205-99-2"},{"ParameterID":"BBJKF","Name":"Sum Benzo[b,j,k]fluoranten","Description":"Sum Benzo[b,j,k]fluoranten","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE100","Name":"PBDE100","Description":"2,2',4,4',6-pentabromdifenyleter (PBDE100); 1,3,5-tribrom-2-(2,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-64-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_189084-64-8"},{"ParameterID":"BDE119","Name":"PBDE119","Description":"2,3',4,4',6-pentabromdifenyleter (PBDE119); 1,3,5-tribrom-2-(3,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-66-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE138","Name":"PBDE138","Description":"2,2',3,4,4',5'-heksabromdifenyleter (PBDE138); 1,2,3-tribrom-4-(2,4,5-tribromfenoksy)benzen","CASnr":"182677-30-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_182677-30-1","ParameterID_WISE":"CAS_182677-30-1"},{"ParameterID":"BDE153","Name":"PBDE153","Description":"2,2',4,4',5,5'-heksabromdifenyleter (PBDE153)","CASnr":"68631-49-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_68631-49-2"},{"ParameterID":"BDE154","Name":"PBDE154","Description":"2,2',4,4',5,6'-heksabromdifenyleter (PBDE154)","CASnr":"207122-15-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_207122-15-4"},{"ParameterID":"BDE183","Name":"PBDE183","Description":"2,2',3,4,4',5',6-heptabromdifenyleter (PBDE183)","CASnr":"207122-16-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_207122-16-5","ParameterID_WISE":"CAS_207122-16-5"},{"ParameterID":"BDE196","Name":"PBDE196","Description":"2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-oktabromdifenyleter (PBDE196)","CASnr":"446255-38-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE209","Name":"PBDE209","Description":"Dekabromdifenyleter (PBDE209); 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(2,3,4,5,6-pentabromfenoksy)benzen","CASnr":"1163-19-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_1163-19-5","ParameterID_WISE":"CAS_1163-19-5"},{"ParameterID":"BDE28","Name":"PBDE28","Description":"2,4,4'-tribromdifenyleter (PBDE28)","CASnr":"41318-75-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_41318-75-6"},{"ParameterID":"BDE47","Name":"PBDE47","Description":"2,2',4,4'-tetrabromdifenyleter (PBDE47)","CASnr":"5436-43-1","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_5436-43-1"},{"ParameterID":"BDE49_71","Name":"PBDE49+71","Description":"2,2',4,5'- + 2,3',4',6-tetrabromdifenyleter (PBDE49+71)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE77","Name":"PBDE77","Description":"3,3',4,4'-tetrabromdifenyleter (PBDE77)","CASnr":"93703-48-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_93703-48-1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE85","Name":"PBDE85","Description":"2,2',3,4,4'-pentabromdifenyleter (PBDE85); 1,2,3-tribrom-4-(2,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"182346-21-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_182346-21-0","ParameterID_WISE":"CAS_182346-21-0"},{"ParameterID":"BDE99","Name":"PBDE99","Description":"2,2',4,4',5-pentabromdifenyleter (PBDE99)","CASnr":"60348-60-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"EEA_32_04_2","ParameterID_WISE":"CAS_60348-60-9"},{"ParameterID":"BENZ","Name":"Benzen","Description":"Benzen","CASnr":"71-43-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_71-43-2","ParameterID_WISE":"CAS_71-43-2"},{"ParameterID":"BEP","Name":"Benzo[e]pyren","Description":"Benzo[e]pyren","CASnr":"192-97-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_192-97-2","ParameterID_WISE":"CAS_192-97-2"},{"ParameterID":"BGHIP","Name":"Benzo[ghi]perylen","Description":"Heksasyklo[12.8.0.0^{2,11}.0^{3,8}.0^{4,21}.0^{17,22}]dokosa-1(22),2,4(21),5,7,9,11,13,15,17,19-undekaen","CASnr":"191-24-2","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_191-24-2","ParameterID_WISE":"CAS_191-24-2"},{"ParameterID":"BHT","Name":"Butylert hydroksytoluen (BHT)","Description":"2,6-ditert-butyl-4-metylfenol","CASnr":"128-37-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_128-37-0","ParameterID_WISE":"CAS_128-37-0"},{"ParameterID":"BIPN","Name":"Bifenyl","Description":"Bifenyl","CASnr":"92-52-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"92-52-4 Biphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BJF","Name":"Benzo[j]fluoranten","Description":"Benzo[j]fluoranten","CASnr":"205-82-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"205-82-3 Benzo[j]fluoranten","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BJKF","Name":"Sum Benzo[j,k]fluoranten","Description":"Sum Benzo[j,k]fluoranten","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BKF","Name":"Benzo[k]fluoranten","Description":"Benzo[k]fluoranten","CASnr":"207-08-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_207-08-9","ParameterID_WISE":"CAS_207-08-9"},{"ParameterID":"BPA","Name":"Bisfenol A","Description":"4,4'-(1-Metyletyliden)difenol; 2,2-Bis(4-hydroksyfenyl)propan","CASnr":"80-05-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_80-05-7","ParameterID_WISE":"CAS_80-05-7"},{"ParameterID":"BRON","Name":"Bronopol","Description":"2-brom-2-nitro-1,3-propandiol","CASnr":"52-51-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_52-51-7","ParameterID_WISE":"CAS_52-51-7"},{"ParameterID":"BAA","Name":"Benzo[a]antracen","Description":"Benzo[a]antracen","CASnr":"56-55-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_56-55-3","ParameterID_WISE":"CAS_56-55-3"},{"ParameterID":"CB101","Name":"PCB101","Description":"2,2',4,5,5'-pentaklorbifenyl (PCB101)","CASnr":"37680-73-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_37680-73-2","ParameterID_WISE":"CAS_37680-73-2"},{"ParameterID":"CB105","Name":"PCB105","Description":"2,3,3',4,4'-pentaklorbifenyl (PCB105)","CASnr":"32598-14-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_32598-14-4","ParameterID_WISE":"CAS_32598-14-4"},{"ParameterID":"CB118","Name":"PCB118","Description":"2,3',4,4',5-pentaklorbifenyl (PCB118)","CASnr":"31508-00-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_31508-00-6","ParameterID_WISE":"CAS_31508-00-6"},{"ParameterID":"162FTOH","Name":"16:2 FTOH","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriakontafluoroktadekan-1-ol","CASnr":"65104-67-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"182FTOH","Name":"18:2 FTOH","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,20-heptatriakontafluorikosan-1-ol","CASnr":"65104-65-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62F53B","Name":"6:2 Cl-PFAES (F-53B)","Description":"2-(6-klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodekafluorheksoksy)-1,1,2,2-tetrafluoretansulfonat kaliumsalt","CASnr":"73606-19-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFCHECA","Name":"Perfluorosykloheksankarboksylsyre (cycC6F11-COOH)","Description":"1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undekafluorsykloheksankarboksylsyre","CASnr":"374-88-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPSN+","Name":"Trifenyltinn kation (TPhT)","Description":"Trifenyltinn kation","CASnr":"668-34-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DICYAM","Name":"Dicyandiamid","Description":"Cyanoguanidin","CASnr":"461-58-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_461-58-5","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MB1","Name":"4,4'-Metylen bis(2,6-ditertbutylfenol)","Description":"2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)metyl]fenol; Antioksidant E 702","CASnr":"118-82-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FE(II)","Name":"Jern(II)","Description":"Toverdig jern (Ferrous iron) bestemt ved spektrofotometrisk metode (ISO 6332).","CASnr":"15438-31-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FE(III)","Name":"Jern(III)","Description":"Treverdig jern (Ferric iron) bestemt ved spektrofotometrisk metode som differansen mellom totalt løst jern og løst toverdig jern (ISO 6332).","CASnr":"20074-52-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"F53BMA","Name":"F-53B Major","Description":"2-(8-klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heksadekafluoroktoksy)-1,1,2,2-tetrafluoretansulfonsyre; 11Cl-PF3OUdS","CASnr":"763051-92-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"142FTOH","Name":"14:2 FTOH","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonakosafluorheksadekan-1-ol","CASnr":"60699-51-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFCPECA","Name":"Oktafluorsyklopentankarboksylsyre (cycC5F8-COOH)","Description":"1,2,2,3,3,4,4,5-oktafluorsyklopentan-1-karboksylsyre","CASnr":"144808-89-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PF4M4O5DA","Name":"Perfluor-2,5,8,11-tetrametyl-3,6,9,12-tetraoksapentadekansyre (5x3-PFECA)","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propoksy]propoksy]propoksy]propansyre","CASnr":"65150-95-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PF5M5O8DA","Name":"Perfluor-2,5,8,11,14-pentametyl-3,6,9,12,15-pentaoksaoktadekansyre (6x3-PFECA)","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propoksy]propoksy]propoksy]propoksy]propansyre","CASnr":"52481-85-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PF4HFUCA","Name":"Perfluortetrahydro-2-furankarboksylsyre (Furan-PFECA)","Description":"2,3,3,4,4,5,5-heptafluoroksolan-2-karboksylsyre","CASnr":"65578-62-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDOHPA","Name":"Perfluor-3,6-dioksaheptansyre (36O2-PFHpA)","Description":"2,2-difluor-2-[1,1,2,2-tetrafluor-2-(trifluormetoksy)etoksy]eddiksyre","CASnr":"151772-58-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTODA","Name":"Perfluor-3,6,9-trioksadekansyre (369O3-PFDA)","Description":"2,2-difluor-2-[1,1,2,2-tetrafluor-2-[1,1,2,2-tetrafluor-2-(trifluorometoksy)etoksy]etoksy]eddiksyre","CASnr":"151772-59-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTODODA","Name":"Perfluor-2,5,8-trimetyl-3,6,9-trioksadodekansyre (369O3-PFDoDA)","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propoksy]propoksy]propansyre","CASnr":"65294-16-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"102PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordodecylfosfat (10:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluordodecyl dihydrogenfosfat","CASnr":"57678-05-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"122PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluortetradecylfosfat (12:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentakosafluortetradecyl dihydrogenfosfat","CASnr":"57678-07-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"142PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluorheksadecylfosfat (14:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-nonakosafluoroheksadecyl dihydrogenfosfat","CASnr":"94200-54-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"162PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluoroktadecylfosfat (16:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-tritriakontafluoroktadecyl dihydrogenfosfat","CASnr":"94200-55-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPOPA","Name":"2,2,3,3-tetrafluor-3-(heptafluorpropoksy)propionsyre","Description":"2,2,3,3-tetrafluor-3-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propionsyre","CASnr":"378-03-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPOTFPA","Name":"Ammonium 2-perfluorpentoksy-2,3,3,3-tetrafluorpropanoat","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undekafluorpentoksy)propanoat azanium","CASnr":"96513-97-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTFIEOPA","Name":"8-iodperfluor-6-oksaoktansyre","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluor-5-(1,1,2,2-tetrafluor-2-iodetoksy)pentansyre","CASnr":"948014-44-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PF2M2ONONA","Name":"Perfluor-2,5-dimetyl-3,6-dioksanonansyre","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propoksy]propansyre","CASnr":"13252-14-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFBSE","Name":"N-etyl perfluorbutansulfonamid etanol (N-EtFBSE)","Description":"N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)butane-1-sulfonamide","CASnr":"34449-89-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFHXSE","Name":"N-metyl perfluorheksansulfonamid etanol (N-MeFHxSE)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluor-N-(2-hydroksyetyl)-N-metylheksan-1-sulfonamid","CASnr":"68555-75-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACET","Name":"Acetat","Description":"Acetat; Etanoat; Monoacetat; Acetation","CASnr":"71-50-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDFSW","Name":"Sum dioksiner-TEQ (PCDD + PCDF) WHO 2005","Description":"Sum polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner oppgitt som toksisitetsekvivalenter (TEQ) i følge WHO 2005. Enkeltkomponenter, som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ), settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-40-9","ParameterID_WISE":"EEA_33-40-9"},{"ParameterID":"SNDIPAPNA","Name":"SN-diPAP natruimsalt ","Description":"Natrium bis[2-(N-etylperfluoroktan-1-sulfonamido)etyl] fosfat; Natrium bis[2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl)amino]etyl] fosfat; SaM-diPAP natriumsalt","CASnr":"23282-60-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SNPAPNA","Name":"SN-PAP natriumsalt","Description":"Natrium 2-(N-etylperfluoroktan-1-sulfonamido)etyl fosfat; Natrium;2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl)amino]etyl fosfat","CASnr":"2624-80-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SNDIPAPNH4","Name":"SN-diPAP ammoniumsalt","Description":"Ammonium bis[2-[N-ethyl(heptadecafluorooctane)sulphonylamino]ethyl] phosphate; Azanium bis[2-[ethyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctylsulfonyl)amino]ethyl] phosphate","CASnr":"30381-98-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"STECB3545","Name":"Sum tetraklorbenzen (TECB35 + TECB45)","Description":"Sum 1,2,3,5-tetraklorbenzen og 1,2,4,5-tetraklorbenzen","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NOPHE4T","Name":"4-tert-Nonylfenol","Description":"4-(2-metyloktan-2-yl)fenol","CASnr":"30784-30-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADKMBZN","Name":"Deaminodiketometribuzin","Description":"6-tert-butyl-2H-1,2,4-triazine-3,5-dione; Metribuzin DADK","CASnr":"52236-30-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_52236-30-3","ParameterID_WISE":"CAS_52236-30-3"},{"ParameterID":"IN70942","Name":"IN-70942","Description":"N-(3-ethylsulfonylpyridin-2-yl)-4,6-dimethoxypyrimidin-2-amine","CASnr":"151331-80-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IN70941","Name":"IN-70941","Description":"1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(3-ethylsulfonylpyridin-2-yl)urea","CASnr":"138724-53-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"INA4098","Name":"2-amino-4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin (IN-A4098)","Description":"4-metoksy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-amin; N-demethyl triazine amine","CASnr":"1668-54-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_1668-54-8","ParameterID_WISE":"CAS_1668-54-8"},{"ParameterID":"INL5296","Name":"IN-L5296","Description":"4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine","CASnr":"5248-39-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PENCYC","Name":"Pencycuron","Description":"1-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-phenylurea","CASnr":"66063-05-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IMCLOP","Name":"Imidacloprid","Description":"(NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]imidazolidin-2-ylidene]nitramide; 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine","CASnr":"138261-41-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_138261-41-3"},{"ParameterID":"F53BMI","Name":"F-53B Minor","Description":"2-(6-klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodekafluorheksoksy)-1,1,2,2-tetrafluoretansulfonsyre; 9Cl-PF3ONS","CASnr":"756426-58-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFMOPA","Name":"Perfluor-3-metoksypropansyre (13-PFECA)","Description":"2,2,3,3-tetrafluor-3-(trifluormetoksy)propansyre","CASnr":"377-73-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFMOBA","Name":"Perfluor-4-metoksybutansyre (14-PFECA)","Description":"2,2,3,3,4,4-heksafluor-4-(trifluormetoksy)butansyre","CASnr":"863090-89-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFIPOBA","Name":"Perfluor-4-isopropoksybutansyre (34-PFECA)","Description":"2,2,3,3,4,4-heksafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-yloksy)butansyre","CASnr":"801212-59-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFBSE","Name":"N-metyl perfluorbutansulfonamid etanol (N-MeFBSE)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-(2-hydroksyetyl)-N-metylbutan-1-sulfonamid","CASnr":"34454-97-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SNDIPAP","Name":"SN-diPAP (FC 807)","Description":"bis[2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl)amino]etyl] hydrogenfosfat","CASnr":"2965-52-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FENAM","Name":"Fenamidon","Description":"(5S)-3-anilino-5-methyl-2-methylsulfanyl-5-phenylimidazol-4-one","CASnr":"161326-34-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDF1T","Name":"1,2,7,8-TCDF","Description":"1,2,7,8-tetraklordibenzofuran","CASnr":"58802-20-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFDT","Name":"1,3,7,8/1,3,7,9-TeCDF","Description":"1,3,7,8/1,3,7,9-tetraklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFP3","Name":"1,2,4,7,8-PeCDF","Description":"1,2,4,7,8-pentaklordibenzofuran","CASnr":"58802-15-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFEN","Name":"1,2,3,6,8/1,3,4,7,9-PeCDF","Description":"1,2,3,6,8/1,3,4,7,9-pentaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4X3PFECA","Name":"Perfluor-2,5,8,10-tetrametyl-3,6,9-trioksaundekansyre (4x3-PFECA)","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-[1,1,2,3,3,3-heksafluor-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-yloksy)propoksy]propoksy]propansyre","CASnr":"1212077-14-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HFE7500","Name":"2-(Trifluormetyl)-3-etoksydodekafluorheksan","Description":"4-etoksy-1,1,1,2,2,3,3,4,5,6,6,6-dodekafluor-5-(trifluormetyl)heksan","CASnr":"297730-93-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB26","Name":"PCB26","Description":"2,3',5-triklorbifenyl (PCB26)","CASnr":"38444-81-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB44","Name":"PCB44","Description":"2,2',3,5'-tetraklorbifenyl","CASnr":"41464-39-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB70","Name":"PCB70","Description":"2,3',4',5-tetraklorbifenyl (PCB70)","CASnr":"32598-11-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB95","Name":"PCB95","Description":"2,2',3,5',6-pentaklorbifenyl (PCB95)","CASnr":"38379-99-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB110","Name":"PCB110","Description":"2,3,3',4',6-pentaklorbifenyl (PCB110)","CASnr":"38380-03-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB146","Name":"PCB146","Description":"2,2',3,4',5,5'-heksaklorbifenyl (PCB146)","CASnr":"51908-16-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB174","Name":"PCB174","Description":"2,2',3,3',4,5,6'-heptaklorbifenyl (PCB174)","CASnr":"38411-25-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB4749","Name":"PCB47/49","Description":"2,2',4,4'-tetraklorbifenyl / 2,2',4,5'-tetraklorbifenyl","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB7476","Name":"PCB74/76","Description":"2,4,4',5-tetraklorbifenyl / 2,3',4',5-tetraklorbifenyl","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"INDEN","Name":"Inden","Description":"1H-inden; Indonaften","CASnr":"95-13-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3NBA","Name":"3-Nitrobenzantron (3-NBA)","Description":"3-nitrobenzo[b]phenalen-7-one","CASnr":"17117-34-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE15","Name":"PBDE15","Description":"4,4'-Dibromdifenyleter (PBDE15); 1-brom-4-(4-bromfenoksy)benzen","CASnr":"2050-47-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IDDPP","Name":"Isodecyldifenylfosfat","Description":"8-metylnonyldifenylfosfat","CASnr":"29761-21-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PDPA","Name":"N-fenyl-4-difenylamin","Description":"N,4-difenylanilin","CASnr":"32228-99-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SNPAP","Name":"SN-PAP","Description":"2-(N-etylperfluoroktanesulfonamido)etyl fosfat; 2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl)amino]etyl dihydrogenfosfat","CASnr":"3820-83-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFP2","Name":"PeCDF (F94)","Description":"1,2,3,7,8-pentaklordibenzofuran (F94)","CASnr":"57117-41-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_57117-41-6","ParameterID_WISE":"CAS_57117-41-6"},{"ParameterID":"M3T","Name":"Metyltris(trimetylsiloksy)silan","Description":"1,1,1,3,5,5,5-Heptametyl-3-[(trimetylsilyl)oksy]trisiloksan; Trimetyl-[metyl-bis(trimetylsilyloksy)silyl]oksysilan","CASnr":"17928-28-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3CAREN","Name":"3-Caren","Description":"3,7,7-trimetylbisyklo[4.1.0]hept-3-en","CASnr":"13466-78-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TAC","Name":"Triallylcyanurat","Description":"2,4,6-tris(prop-2-enoksy)-1,3,5-triazin; 2,4,6-Triallyloxy-1,3,5-triazin","CASnr":"101-37-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEBZDPA","Name":"4,4'-Bis(1,1-dimetylbenzyl)difenylamin","Description":"4-(2-fenylpropan-2-yl)-N-[4-(2-fenylpropan-2-yl)fenyl]anilin; Naugard 445","CASnr":"10081-67-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DHXDPA","Name":"Bis(4-heksylfenyl)amin","Description":"4-heksyl-N-(4-heksylfenyl)anilin","CASnr":"419566-33-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOCDPA","Name":"4,4'-di-tert-oktyldifenylamin","Description":"4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)-N-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenyl]anilin","CASnr":"15721-78-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2BHA","Name":"2-tert-butyl-4-hydroksyanisol","Description":"3-tert-butyl-4-metoksyfenol","CASnr":"88-32-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHA","Name":"Butylert hydroksyanisol","Description":"2-tert-butyl-4-metoksyfenol og 3-tert-butyl-4-metoksyfenol (blanding)","CASnr":"25013-16-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"53FTCA","Name":"2H,2H,3H,3H-Perfluoroktansyre (5:3 FTCA)","Description":"4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-undekafluoroktansyre","CASnr":"914637-49-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"5HPFPEA","Name":"5H-Perfluorpentansyre (5H-PFPeA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorpentansyre","CASnr":"376-72-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"9HPFNA","Name":"9H-Perfluornonansyre (9H-PFNA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-heksadekafluornonansyre","CASnr":"76-21-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ENDB","Name":"beta-Endosulfan","Description":"beta-Endosulfan","CASnr":"33213-65-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFEESA","Name":"Perfluor(2-etoksyetan)sulfonsyre","Description":"1,1,2,2-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoretoksy)etanesulfonsyre","CASnr":"113507-82-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ADONA","Name":"Ammonium 4,8-dioksa-3H-perfluornonanoat","Description":"Ammonium; 2,2,3-trifluor-3-[1,1,2,2,3,3-heksafluor-3-(trifluormetoksy)propoksy]propanoat","CASnr":"958445-44-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D8","Name":"Heksadekametylsyklooktasiloksan (D8)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-heksadekametyl-1,3,5,7,9,11,13,15-oktaoksa-2,4,6,8,10,12,14,16-oktasilasykloheksadekan","CASnr":"556-68-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D9","Name":"Oktadekametylsyklononasiloksan (D9)","Description":",2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,18-oktadekametyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaoksa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-nonasilasykooktadekan","CASnr":"556-71-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"STBECH_GD","Name":"Sum gamma- og delta-TBECH","Description":"1,2-dibrom-4-(1,2 dibrometyl)sykloheksan","CASnr":"3322-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LASC12","Name":"Dodecylbenzensulfonat (C12)","Description":"Dodecylbenzensulfonat, natriumsalt","CASnr":"25155-30-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCZEP","Name":"Okskarbazepin (legemiddel)","Description":"5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid","CASnr":"28721-07-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SDZIN","Name":"Sulfadiazin (legemiddel)","Description":"4-amino-N-pyrimidin-2-ylbenzensulfonamid","CASnr":"68-35-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CETRIZ","Name":"Cetirizin (legemiddel)","Description":"2-[2-[4-[(4-klorfenyl)-fenylmetyl]piperazin-1-yl]etoksy]eddiksyre","CASnr":"83881-51-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MEKLO","Name":"Meklozin (legemiddel)","Description":"1-[(4-klorofenyl)fenylmetyl]-4-[(3-metylfenyl)metyl]piperazin","CASnr":"569-65-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MIANS","Name":"Mianserin (legemiddel)","Description":"5-metyl-2,5-diazatetrasyklo[13.4.0.0^{2,7}.0^{8,13}]nonadeca-1(15),8(13),9,11,16,18-hexaen","CASnr":"24219-97-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PROPR","Name":"Propranolol (legemiddel)","Description":"1-naftalen-1-yloksy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol","CASnr":"525-66-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TELMIS","Name":"Telmisartan (legemiddel)","Description":"2-[4-[[4-metyl-6-(1-metylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]metyl]fenyl]benzosyre","CASnr":"144701-48-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TERBIN","Name":"Terbinafin (legemiddel)","Description":"(E)-N,6,6-trimetyl-N-(naftalen-1-ylmetyl)hept-2-en-4-yn-1-amin","CASnr":"91161-71-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFX1","Name":"HxCDF (F118)","Description":"1,2,3,4,7,8-heksaklordibenzofuran (F118)","CASnr":"70648-26-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_70648-26-9","ParameterID_WISE":"CAS_70648-26-9"},{"ParameterID":"FLUM9","Name":"9-metylfluoren","Description":"9-metyl-9H-fluoren","CASnr":"2523-37-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLUM2","Name":"2-metylfluoren","Description":"2-metyl-9H-fluoren","CASnr":"1430-97-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANTM9","Name":"9-metylantracen","Description":"9-metylantracen","CASnr":"779-02-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PYRM1","Name":"1-metylpyren","Description":"1-metylpyren","CASnr":"2381-21-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAPA","Name":"Benzo[c]fenantren","Description":"benzo[c]fenantren","CASnr":"195-19-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE1","Name":"PBDE1 (Monobromdifenyleter)","Description":"1-brom-2-fenoksybenzen","CASnr":"7025-06-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDEDI","Name":"Sum DiBDE","Description":"Sum DiBDE","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOTSN","Name":"Trioktyltinn","Description":"Tri-n-oktyltinn","CASnr":"869-59-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC22_35","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C22-C35","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C22-C35","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"P2O5","Name":"Fosforpentoksid (P2O5)","Description":"1,3-dioksodifosfoksan 1,3-dioksid;\r\nDifosforpentoksid","CASnr":"1314-56-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DONEP","Name":"Donepezil (legemiddel)","Description":"2-[(1-benzylpiperidin-4-yl)metyl]-5,6-dimetoksy-2,3-dihydroinden-1-on","CASnr":"120014-06-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"POA","Name":"Polyamid","Description":"Polyamid","CASnr":"395661-93-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"POE","Name":"Polyester","Description":"Fatty acids, castor-oil, caustic-oxidized, distn. residues, esters with 1,3-butanediol","CASnr":"113669-95-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ABS","Name":"Acrylnitril butadien styren (ABS)","Description":"Acrylonitrile 1,3-Butadiene Styrene","CASnr":"9003-56-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB146","Name":"OH-PCB146","Description":"4-hydroksy-2,2',3,4',5,5'-heksaklorbifenyl","CASnr":"145413-90-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB187","Name":"OH-PCB187","Description":"4-hydroksy-2,2',3,4',5,5',6-heptaklorbifenyl","CASnr":"158076-68-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PARACET","Name":"Paracetamol (legemiddel)","Description":"N-(4-hydroksyfenyl)acetamid","CASnr":"103-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPROX","Name":"Naproxen (legemiddel)","Description":"(2S)-2-(6-metoksynaftalen-2-yl)propansyre","CASnr":"22204-53-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPIRAM","Name":"Spiramycin (legemiddel)","Description":"2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[5-(4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-[5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde","CASnr":"8025-81-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MORFIN","Name":"Morfin (legemiddel)","Description":"(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-3-methyl-2,4,4a,7,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7,9-diol","CASnr":"57-27-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMOXIC","Name":"Amoksicillin (legemiddel)","Description":"(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid","CASnr":"26787-78-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CEFOTAX","Name":"Cefotaksim (legemiddel)","Description":"(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid","CASnr":"63527-52-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CEFALOT","Name":"Cefalotin (legemiddel)","Description":"(6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid","CASnr":"153-61-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MEROPEN","Name":"Meropenem (legemiddel)","Description":"(4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid","CASnr":"96036-03-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OFLOX","Name":"Ofloksacin (legemiddel)","Description":"7-fluoro-2-methyl-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylic acid","CASnr":"82419-36-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BENZPEN","Name":"Benzylpenicillin (legemiddel)","Description":"Penicillin G; (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid","CASnr":"61-33-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIVMEC","Name":"Pivmecillinam (legemiddel)","Description":"2,2-dimethylpropanoyloxymethyl (2S,5R,6R)-6-(azepan-1-ylmethylideneamino)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate","CASnr":"32886-97-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IODIX","Name":"Jodiksanol (legemiddel)","Description":"5-[acetyl-[3-[N-acetyl-3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodoanilino]-2-hydroxypropyl]amino]-1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide","CASnr":"92339-11-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IOPROM","Name":"Iopromide (legemiddel)","Description":"1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-[(2-methoxyacetyl)amino]-3-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide","CASnr":"73334-07-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOXOR","Name":"Doksorubicin (legemiddel)","Description":"(7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione","CASnr":"23214-92-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOXOROL","Name":"Doksorubicinol (legemiddelrest)","Description":"(7S,9S)-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-9-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione","CASnr":"54193-28-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IRINOTEK","Name":"Irinotekan (legemiddel)","Description":"[(19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4(9),5,7,10,15(20)-heptaen-7-yl] 4-piperidin-1-ylpiperidine-1-carboxylate","CASnr":"97682-44-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BORTEZO","Name":"Bortezomib (legemiddel)","Description":"[(1R)-3-methyl-1-[[(2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoyl]amino]butyl]boronic acid","CASnr":"179324-69-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOCET","Name":"Docetaxel (legemiddel)","Description":"[(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,9,12-trihydroxy-15-[(2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoyl]oxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate","CASnr":"114977-28-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PACLIT","Name":"Paclitaxel (legemiddel)","Description":"[(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate","CASnr":"33069-62-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"6OHPACLIT","Name":"6-Hydroksypaclitaxel (legemiddelrest)","Description":"[(1S,2S,3R,4S,7R,8S,9R,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,8,9-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate","CASnr":"153212-75-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUPAR","Name":"Butylparaben","Description":"Butyl 4-hydroksybenzoat","CASnr":"94-26-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AVOBENZ","Name":"Avobenzone","Description":"1-(4-tert-butylfenyl)-3-(4-metoksyfenyl)propan-1,3-dion","CASnr":"70356-09-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LIMON","Name":"Limonen","Description":"1-metyl-4-(1-metylvinyl)cykloheksen","CASnr":"138-86-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CYMEN","Name":"p-Cymene","Description":"1-metyl-4-(propan-2-yl)benzen; 1-isopropyl-4-metylbenzen","CASnr":"99-87-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"123TMB","Name":"1,2,3-trimetylbenzen","Description":"1,2,3-trimetylbenzen","CASnr":"526-73-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LINFOR","Name":"Linalylformat","Description":"3,7-dimetylokta-1,6-dien-3-yl format","CASnr":"115-99-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATERP","Name":"alfa-Terpineol","Description":"2-[(1S)-4-metylcykloheks-3-en-1-yl]propan-2-ol; 2-(4-metyl-1-cykloheks-3-enyl)propan-2-ol","CASnr":"10482-56-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LILIAL","Name":"Lilial","Description":"3-(4-tert-butylfenyl)-2-metylpropanal; 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd","CASnr":"80-54-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"34DCBTC","Name":"3,4-DCBTC","Description":"1,2-diklor-4-(triklorometyl)benzen","CASnr":"13014-24-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEFLEDPA","Name":"N-(4-Bifenyl)-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)amin","Description":"9,9-dimetyl-N-(4-fenylfenyl)fluoren-2-amin","CASnr":"897671-69-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV312","Name":"2-Etoksy-2'-etyloksanilid (UV-312)","Description":"N'-(2-etoksyfenyl)-N-(2-etylfenyl)oksamid","CASnr":"23949-66-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SY124","Name":"Solvent yellow 124","Description":"N-etyl-N-[2-[1-(2-metylpropoksy)etoksy]etyl]-4-fenyldiazenylanilin; Unisol 124U","CASnr":"34432-92-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LASC10","Name":"Decylbenzensulfonat (C10)","Description":"Decylbenzensulfonat, natriumsalt","CASnr":"1322-98-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"COCOAM","Name":"Kokamidopropylbetain","Description":"2-[3-(dodecanoylamino)propyl-dimetylazaniumyl]acetat","CASnr":"61789-40-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CETRIM","Name":"Cetrimonium","Description":"Heksadecyl(trimetyl)azanium","CASnr":" 6899-10-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OXOLIN","Name":"Oksolinsyre","Description":"5-etyl-8-okso-[1,3]dioksolo[4,5-g]quinolin-7-karboksylsyre","CASnr":"14698-29-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLUMEQ","Name":"Flumequin","Description":"7-fluoro-12-methyl-4-oxo-1-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-2,5,7,9(13)-tetraene-3-carboxylic acid","CASnr":"42835-25-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFOCCL","Name":"1-klorheptadekafluoroktan","Description":"1-klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan","CASnr":"307-33-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFOCYLCL","Name":"Perfluoroktanoylklorid","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktanoylklorid","CASnr":"335-64-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFMDDODTAC","Name":"32-(Perfluor-9-metyldecyl)-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-dekaoksodotriacontan-31-ol","Description":"33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,39,40,40,41,42,42,42-icosafluoro-31-hydroksy-41-(trifluormetyl)dotetracontan-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29-decon","CASnr":"93776-10-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ETPFHPA","Name":"Etylperfluorheptanoat","Description":"Etyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridekafluorheptanoat","CASnr":"41430-70-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDOF","Name":"Perfluorododekan (PFDoF)","Description":"1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heksakosafluordodekan","CASnr":"307-59-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EHTRZ","Name":"Etylheksyl triazon","Description":"2-etylheksyl 4-[[4,6-bis[4-(2-etylheksoksykarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoat","CASnr":"88122-99-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFUNS","Name":"Perfluorundekanesulfonsyre (PFUnS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-trikosafluoroundekan-1-sulfonsyre","CASnr":"749786-16-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTS","Name":"Perfluortetradekansulfonsyre (PFTS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonakosafluortetradekan-1-sulfonsyre","CASnr":"1379460-39-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PA66","Name":"Nylon 6,6","Description":"Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl]","CASnr":"32131-17-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CEA","Name":"Klorendik anhydrid","Description":"1,4,5,6,7,7-heksaklor-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dikarboksyl anhydrid; Kloran 542","CASnr":"115-27-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MOCIN","Name":"4-metoksycinnamat","Description":"(E)-3-(4-metoksyfenyl)prop-2-ensyre","CASnr":"830-09-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MTCL","Name":"Metyltriklosan","Description":"2,4-diklor-1-(4-klor-2-metoksyfenoksy)benzen","CASnr":"4640-01-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE37","Name":"PBDE37","Description":"3,4,4'-tribromdifenyleter (PBDE37)","CASnr":"147217-81-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SLES","Name":"Natriumlauretsulfat","Description":"Natrium 2-(dodecyloksy)etylsulfat","CASnr":"15826-16-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SLS","Name":"Natriumdodecylsulfat","Description":"Natriumlaurylsulfat","CASnr":"151-21-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBTZ","Name":"2-Metylbenzotiazol","Description":"2-metyl-1,3-benzotiazol","CASnr":"120-75-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MTBTZ","Name":"2-(Metyltio)benzotiazol","Description":"2-Metylsulfanyl-1,3-benzotiazol","CASnr":"615-22-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTDAO","Name":"N,N-dimetyltetradecylamin N-oksid","Description":"N,N-dimetyltetradecan-1-amin oksid","CASnr":"3332-27-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDDAO","Name":"N,N-Dimetyldodecylamin N-oksid","Description":"N,N-dimetyldodekan-1-amin oksid; Lauramin oksid","CASnr":"1643-20-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDDA","Name":"N,N-Dimetyldodecylamin","Description":"N,N-dimetyldodekan-1-amin","CASnr":"112-18-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DHDA","Name":"N,N-Dimetylheksadecylamin","Description":"N,N-dimetylheksadecan-1-amin; Dimetyl palmitamin","CASnr":"112-69-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTDA","Name":"N,N-dimetyltetradecylamin","Description":"N,N-dimetyltetradekan-1-amin; Dimetyl myristamin","CASnr":"112-75-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDOA","Name":"N,N-Dimetyldocosylamin","Description":"N,N-dimetyldocosan-1-amin; Dimetyl behenamin","CASnr":"21542-96-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDAO","Name":"N,N-Dimetyldecylamin N-oksid","Description":"N,N-dimetyldecan-1-amin oksid; Decylamin oksid","CASnr":"2605-79-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOA","Name":"N,N-Dimetyloktylamin","Description":"N,N-dimetyloktan-1-amin","CASnr":"7378-99-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TAHCC12_35","Name":"Sum alifatiske hydrokarboner >C12-C35","Description":"Sum alifatiske hydrokarboner (åpne kjeder). Gjelder for fraksjoner med mer enn 12 karbonatomer til og mer 35.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"APFMOHXA","Name":"Ammonium perfluor(2-metyl-3-oksahekssanoat)","Description":"Ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoksy)propanoat","CASnr":"62037-80-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBDTA","Name":"4,4'-Methylenebis(2,6-diethylaniline)","Description":"4-[(4-amino-3,5-diethylphenyl)methyl]-2,6-diethylaniline","CASnr":"13680-35-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUTRA","Name":"Butralin","Description":"N-butan-2-yl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline","CASnr":"33629-47-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ZIRSALT","Name":"Zirkonium salt av neodekansyre","Description":"Zirkonium(4+) 7,7-dimetyloctanoat; Zirkonium neodekanoat","CASnr":"39049-04-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"INDPYR","Name":"indeno(1,2,3-cd)perylen","Description":"heptacyclo[12.9.2.12,6.011,24.015,20.021,25.010,26]hexacosa-1(24),2,4,6(26),7,9,11,13,15,17,19,21(25),22-tridecaene","CASnr":"101686-49-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RESMET","Name":"Resmethrin","Description":"(5-benzylfuran-3-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate","CASnr":"10453-86-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BTFTPCH","Name":"1,1'-Biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-","Description":"1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phenyl]benzene","CASnr":"132123-39-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BCHODF","Name":"[1,1'-Bicyclohexyl]-4-one, 4'-(3,4-difluorophenyl)-, trans-","Description":"4-[4-(3,4-difluorophenyl)cyclohexyl]cyclohexan-1-one","CASnr":"147622-85-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEDFPC","Name":"Benzene, 1-ethoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-","Description":"1-ethoxy-2,3-difluoro-4-(4-propylcyclohexyl)benzene","CASnr":"174350-05-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BBDFPC","Name":"Benzene, 1-butoxy-2,3-difluoro-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-","Description":"1-butoxy-2,3-difluoro-4-(4-propylcyclohexyl)benzene","CASnr":"208709-55-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPEFP","Name":"1,1':4',1''-Terphenyl, 4''-ethyl-2'-fluoro-4-propyl-","Description":"4-(4-ethylphenyl)-2-fluoro-1-(4-propylphenyl)benzene","CASnr":"95759-44-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDCDMB","Name":"[2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate","Description":"[(2R,4R)-2-(bromomethyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl benzoate","CASnr":"61397-56-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TDBPTZT","Name":"1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione","Description":"1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione","CASnr":"52434-90-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMPTBD","Name":"2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative","Description":"3-bromanyl-2,2-bis(bromomethyl)propan-1-ol","CASnr":"36483-57-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CAREN","Name":"Isodiprene","Description":"(1S,6R)-3,7,7-trimetylbisyklo[4.1.0]hept-3-en; (+)-3-Caren","CASnr":"498-15-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BMTDM","Name":"2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-","Description":"4-methyl-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione","CASnr":"53988-10-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TXOI","Name":"Thioxanthen-9-one, 2-isopropyl-","Description":"2-propan-2-ylthioxanthen-9-one","CASnr":"5495-84-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ROD6G","Name":"Rhodamine 6G (legemiddel)","Description":"[9-(2-ethoxycarbonylphenyl)-6-(ethylamino)-2,7-dimethylxanthen-3-ylidene]-ethylazanium;chloride","CASnr":"989-38-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GUREA","Name":"Guanylurea (legemiddel)","Description":"Diaminomethylideneurea","CASnr":"141-83-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UROPIN","Name":"Urotropine (legemiddel)","Description":"1,3,5,7-tetrazatricyclo[3.3.1.13,7]decane","CASnr":"100-97-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACESULK","Name":"Acesulfame_K","Description":"potassium;6-methyl-2,2-dioxo-1-oxa-2?6-thia-3-azanidacyclohex-5-en-4-one","CASnr":"55589-62-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PYRAZOL","Name":"Pyrazole (legemiddel)","Description":"1H-pyrazole","CASnr":"288-13-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBAB","Name":"Tetrabutylammoniumbromid","Description":"Tetrabutylazanium bromide","CASnr":"1643-19-2 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPAB","Name":"Tetrapentylammoniumbromid","Description":"Tetrapentylazanium;bromide","CASnr":"866-97-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMITRYP","Name":"Amitryptyline (legemiddel)","Description":"N,N-dimethyl-3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaenylidene)propan-1-amine;hydrochloride","CASnr":"549-18-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"METPRO","Name":"Metoprolol (legemiddel)","Description":"1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol","CASnr":"37350-58-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDFAX","Name":"N-Desmethylcitalopram (legemiddel)","Description":"1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile","CASnr":"62498-67-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"QAUAAC","Name":"Quaternary ammonium compounds, tri-C8-10-alkylmethyl, chlorides","Description":"Methyl(trioctyl)azanium;chloride","CASnr":"63393-96-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCVIOL","Name":"D and C Violet 2","Description":"1-hydroxy-4-(4-methylanilino)anthracene-9,10-dione","CASnr":"81-48-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PE","Name":"Polyetylen","Description":"Polyetylen","CASnr":"9002-88-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PP","Name":"Polypropylen","Description":"12-[(2S,3R)-3-octyloxiran-2-yl]dodecanoic acid","CASnr":"9003-07-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PS","Name":"Polystyren","Description":"Polystyren","CASnr":"9003-53-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PVC","Name":"Polyvinylklorid (PVC)","Description":"Polyvinylklorid; PVC","CASnr":"9002-86-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PET","Name":"Polyetylentereftalat","Description":"Polyetylentereftalat","CASnr":"25038-59-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PA6","Name":"Polyamid 6 (Nylon 6)","Description":"Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediyl)]","CASnr":"25038-54-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PMMA","Name":"Polymetylmetakrylat (PMMA)","Description":"Poly(metyl metacrylat): PMMA","CASnr":"9011-14-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PC","Name":"Polykarbonat","Description":"Polykarbonat","CASnr":"25037-45-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NB","Name":"Niob","Description":"Niobium","CASnr":"7440-03-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TE","Name":"Tellur","Description":"Tellurium","CASnr":"13494-80-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HF","Name":"Hafnium","Description":"Hafnium","CASnr":"7440-58-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PT","Name":"Platina","Description":"Platinum","CASnr":"7440-06-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GA","Name":"Gallium","Description":"Gallium","CASnr":"7440-55-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GE","Name":"Germanium","Description":"Germanium","CASnr":"7440-56-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SC","Name":"Scandium","Description":"Scandium","CASnr":"7440-20-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPAH8","Name":"Sum PAH8","Description":"Sum av følgende PAH-komponenter: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benzo[a]antracen, crysen og benzo[a]pyren. Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ZR","Name":"Zirkonium","Description":"Zirconium","CASnr":"7440-67-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IN","Name":"Indium","Description":"Indium","CASnr":"7440-74-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TA","Name":"Tantal","Description":"Tantalum","CASnr":"7440-25-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBU","Name":"Polybutadien","Description":"Polybutadien","CASnr":"9003-17-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIPR","Name":"Polyisopren","Description":"Polyisopren","CASnr":"9003-31-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"APET","Name":"Alkoholpolyetoksilat (C10-C14)","Description":"Etoksilerte C10-C14 alkoholer; alpha-Dodecyl-omega-hydroxy-polyoxyethylene","CASnr":"66455-15-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C20","Name":"Eicosyltrimetylammoniumbromid (ATAC-C20)","Description":"icosyl(trimethyl)azanium;bromide","CASnr":"7342-61-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C22","Name":"Behentrimonium chloride (ATAC-C22)","Description":"N,N,N-Trimethyldocosan-1-aminium chloride; docosyl(trimethyl)azanium;chloride","CASnr":"17301-53-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPPDA","Name":"N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine","Description":"N-cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine","CASnr":"74-31-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CHMCHA","Name":"N-Cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine","Description":"N-cyclohexyl-N-methylcyclohexanamine","CASnr":"7560-83-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RH","Name":"Rhodium","Description":"Rhodium","CASnr":"7440-16-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DETTXO","Name":"2,4-diethyl-9H-thioxanthen-9-one","Description":"2,4-diethylthioxanthen-9-one","CASnr":"82799-44-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDPT","Name":"Diundecylftalat, forgrenet og lineær","Description":"1-O-dodecyl 2-O-[(2R,3S)-3-ethyl-2-propylhexyl] benzene-1,2-dicarboxylate","CASnr":"85507-79-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBMPASBF","Name":"6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one","Description":"2'-anilino-6'-(dibutylamino)-3'-methylspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one","CASnr":"89331-94-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PERM","Name":"Permetrin","Description":"(3-phenoxyphenyl)methyl 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate","CASnr":"52645-53-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISOLOG","Name":"Isolongifolene","Description":"(1R,8S)-2,2,7,7-tetramethyltricyclo[6.2.1.01,6]undec-5-ene","CASnr":"1135-66-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BTEHA","Name":"barium 3,5,5-trimethylhexanoate","Description":"barium(2+);3,5,5-trimethylhexanoate","CASnr":"36211-43-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDAMS","Name":"Neodekanoat magnesiumsalt","Description":"Magnesium 3,3,5,5-tetrametylheksanoat; Magnesium neodekanoat","CASnr":"57453-97-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NBBMP","Name":"N-benzoyl-5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxyadenosine","Description":"N-[9-[(2R,4S,5R)-5-[[bis(4-methoxyphenyl)-phenylmethoxy]methyl]-4-hydroxyoxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamide","CASnr":"64325-78-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPGUAN","Name":"1,3-Diphenylguanidine","Description":"1,2-diphenylguanidine","CASnr":"102-06-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTGUAN","Name":"1,3-Di-o-tolylguanidine","Description":"1,2-bis(2-methylphenyl)guanidine","CASnr":"97-39-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CAPLAC","Name":"e-Caprolactam","Description":"azepan-2-one","CASnr":"105-60-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MAMIN","Name":"Melamine","Description":"1,3,5-triazine-2,4,6-triamine","CASnr":"108-78-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPA","Name":"Tetrapropylammonium (TPA)","Description":"tetrapropylazanium;bromide","CASnr":"1941-30-6 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBPOL","Name":"2,3-dibromopropan-1-ol","Description":"2,3-dibromopropan-1-ol","CASnr":"96-13-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EDTA","Name":"Etylendiamintetraeddiksyre (EDTA)","Description":"2-[2-[bis(karboksymetyl)amino]etyl-(karboksymetyl)amino]eddiksyre","CASnr":"60-00-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FENBEN","Name":"Fenbendazol","Description":"Metyl N-(6-fenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat","CASnr":"43210-67-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRAZIQ","Name":"Prazikvantel","Description":"2-(cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one","CASnr":"55268-74-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EMAMEC","Name":"Emamektin","Description":"(1'R,2R,3S,4'S,6S,8'R,10'E,12'S,13'S,14'E,16'E,20'R,21'R,24'S)-2-[(2S)-butan-2-yl]-21',24'-dihydroxy-12'-[(2R,4S,5S,6S)-4-methoxy-5-[(2S,4S,5S,6S)-4-methoxy-6-methyl-5-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3,11',13',22'-tetramethylspiro[2,3-dihydropyran-6,6'-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24]pentacosa-10,14,16,22-tetraene]-2'-one","CASnr":"119791-41-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFCYOXON","Name":"Perfluorsyklooxanon","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-heksadekafluoroksonan","CASnr":"1978-24-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DHEA92DPAP","Name":"Dihydroksyetylamino 9:2 diPAP","Description":"[bis(2-hydroksyetyl)amino] bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-nonadekafluorundecyl) fosfat","CASnr":"101896-22-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTEF","Name":"Perfluortetradekan (PFTeF)","Description":"1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-triakontafluortetradekan","CASnr":"307-62-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OBBPS","Name":"Oktabromobisfenol-S","Description":"1,3-dibrom-5-[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrompropoksy)fenyl]sulfonyl-2-(2,3-dibrompropoksy)benzen","CASnr":"42757-55-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTBSBP","Name":"Antioksidant 330","Description":"4-[[3,5-bis[(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)metyl]-2,4,6-trimetylfenyl]metyl]-2,6-ditert-butylfenol; Antioksidant 330; Ionox 330","CASnr":"1709-70-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UVHA88","Name":"Uvasorb HA 88","Description":"1,3-Propandiamin, N1,N1'-1,2-etandiylbis-, polymer med 2,4,6-trickor-1,3,5-triazin","CASnr":"136504-96-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"9NAA","Name":"9-Nitroantracen (9-NAA)","Description":"9-nitroantracen","CASnr":"602-60-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPES","Name":"Perfluorpentadekanesulfonsyre (PFPeS)(","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-hentriakontafluorpentadekan-1-sulfonsyre","CASnr":"1379460-34-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBSN+","Name":"Tributyltinn kation (TBT)","Description":"Tributyltinn kation","CASnr":"36643-28-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":"CAS_36643-28-4","ParameterID_WISE":"CAS_36643-28-4"},{"ParameterID":"NAPT3","Name":"1,2,4-trimetylnaftalen","Description":"1,2,4-trimetylnaftalen","CASnr":"2717-42-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPT2","Name":"2,3,6-trimetylnaftalen","Description":"2,3,6-trimetylnaftalen","CASnr":"829-26-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPT4","Name":"1,2,3-trimetylnaftalen","Description":"1,2,3-trimetylnaftalen","CASnr":"879-12-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPD2","Name":"1,6-dimetylnaftalen","Description":"1,6-dimetylnaftalen","CASnr":"575-43-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"575-43-9 1,6-dimethylnaphtalene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBT","Name":"Dibenzotiofen","Description":"Dibenzotiofen","CASnr":"132-65-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PAM2","Name":"2-metylfenantren","Description":"2-metylfenantren","CASnr":"2531-84-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"2531-84-2 2-methylphenanthrene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PADM1","Name":"3,6-dimetylfenantren","Description":"3,6-dimetylfenantren","CASnr":"1576-67-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PADM2","Name":"9,10-dimetylfenantren","Description":"9,10-dimetylfenantren","CASnr":"604-83-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"604-83-1 9,10-dimethylphenathrene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCS","Name":"Oktaklorstyren","Description":"1,2,3,4,5-pentaklor-6-(1,2,2-trikloretenyl)benzen","CASnr":"29082-74-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE66","Name":"PBDE66","Description":"2,3',4,4'-tetrabromdifenyleter (PBDE66); 1,2-dibrom-4-(2,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-61-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE49","Name":"PBDE49","Description":"2,2',4,5'-tetrabromdifenyleter (PBDE49)","CASnr":"243982-82-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE71","Name":"PBDE71","Description":"2,3',4',6-tetrabromdifenyleter (PBDE71); 1,2-dibrom-4-(2,6-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-62-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB15","Name":"PBB15","Description":"4,4'-dibrombifenyl","CASnr":"92-86-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB153","Name":"PBB153","Description":"2,2',4,4',5,5'-heksabrombifenyl","CASnr":"59080-40-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBSN+","Name":"Monobutyltinn kation (MBT)","Description":"Monobutyltinn kation","CASnr":"78733-54-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBSN+","Name":"Dibutyltinn kation (DBT)","Description":"Dibutyltinn kation","CASnr":"878794-24-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOL","Name":"Toluen","Description":"Toluen","CASnr":"108-88-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_108-88-3","ParameterID_WISE":"CAS_108-88-3"},{"ParameterID":"XYL","Name":"Xylen (sum alle isomerer)","Description":"Xylen; Dimetylbenzen","CASnr":"1330-20-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_1330-20-7","ParameterID_WISE":"CAS_1330-20-7"},{"ParameterID":"CB81","Name":"PCB81","Description":"3,4,4',5-tetraklorbifenyl (PCB81)","CASnr":"70362-50-4","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_70362-50-4","ParameterID_WISE":"CAS_70362-50-4"},{"ParameterID":"CB114","Name":"PCB114","Description":"2,3,4,4',5-pentaklorbifenyl (PCB114)","CASnr":"74472-37-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_74472-37-0","ParameterID_WISE":"CAS_74472-37-0"},{"ParameterID":"CB123","Name":"PCB123","Description":"2,3',4,4',5'-pentaklorbifenyl (PCB123)","CASnr":"65510-44-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_65510-44-3","ParameterID_WISE":"CAS_65510-44-3"},{"ParameterID":"CB157","Name":"PCB157","Description":"2,3,4,3',4',5'-heksaklorbifenyl (PCB157)","CASnr":"69782-90-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_69782-90-7","ParameterID_WISE":"CAS_69782-90-7"},{"ParameterID":"CB167","Name":"PCB167","Description":"2',3,4,4',5,5'-heksaklorbifenyl (PCB167)","CASnr":"52663-72-6","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_52663-72-6","ParameterID_WISE":"CAS_52663-72-6"},{"ParameterID":"CB189","Name":"PCB189","Description":"2,3,3',4,4',5,5'-heptaklorbifenyl (PCB189)","CASnr":"39635-31-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_39635-31-9","ParameterID_WISE":"CAS_39635-31-9"},{"ParameterID":"DEHA","Name":"Bis[2-etylheksyl] adipat","Description":"Bis[2-etylheksyl] adipat","CASnr":"103-23-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DOTDC","Name":"Dioktyltinndiklorid","Description":"Dioktyltinndiklorid","CASnr":"3542-36-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":"3542-36-7 Di-n-octyltin dichloride","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOTC","Name":"Trioktyltinnklorid","Description":"Trioktyltinnklorid","CASnr":"2587-76-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":"2587-76-0 Tri-n-octyltin chloride","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"B","Name":"Bor","Description":"Bor","CASnr":"7440-42-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"GRS","SubGroupName":"Grunnstoffer (GRS)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-42-8","ParameterID_WISE":"CAS_7440-42-8"},{"ParameterID":"HEPC","Name":"Heptaklor","Description":"1,4,5,6,7,8,8-heptaklor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden","CASnr":"76-44-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_76-44-8","ParameterID_WISE":"CAS_76-44-8"},{"ParameterID":"HEPCEP","Name":"Heptaklorepoksid","Description":"(1S,2R,3S,5S,6R,7S,8R)-1,6,8,9,10,11,11-heptaklor-4-oksatetrasyklo[6.2.1.0^{2,7}.0^{3,5}]undec-9-en; 2,3-epoksy-1,4,5,6,7,8,8-heptaklor-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindan; cis-Heptaklorepoksid","CASnr":"1024-57-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_1024-57-3","ParameterID_WISE":"CAS_1024-57-3"},{"ParameterID":"TERB","Name":"Terbutryn","Description":"Terbutryn","CASnr":"886-50-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_886-50-0","ParameterID_WISE":"CAS_886-50-0"},{"ParameterID":"V6","Name":"V6","Description":"2,2-bis(klorometyl)propan-1,3-diyl tetrakis(2-kloroetyl) bis(fosfat); Phosgard 2xc20","CASnr":"38051-10-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":"38051-10-4 Phosgard 2xc20","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82FTS","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordekansulfonsyre (8:2 FTS)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordekan-1-sulfonsyre","CASnr":"39108-34-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_39108-34-4","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"42FTOH","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluorheksanol (4:2 FTOH)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-1-heksanol","CASnr":"2043-47-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62FTOH","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluoroktanol (6:2 FTOH)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluor-1-oktanol","CASnr":"647-42-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82FTOH","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordekanol (8:2 FTOH)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluor-1-dekanol\r\n","CASnr":"678-39-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"102FTOH","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordodekanol (10:2 FTOH)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluor-1-dodekanol\r\n","CASnr":"865-86-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFOSA","Name":"N-etyl perfluoroktansulfonamid (N-EtFOSA)","Description":"N-etyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid","CASnr":"4151-50-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFOSA","Name":"N-metyl oktansulfonamid (N-MeFOSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluor-N-metyloktan-1-sulfonamid","CASnr":"31506-32-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB49","Name":"PBB49","Description":"2,2',4,5'-tetrabrombifenyl","CASnr":"60044-24-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB52","Name":"PBB52","Description":"2,2',5,5'-tetrabrombifenyl","CASnr":"59080-37-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CO","Name":"Kobolt","Description":"Kobolt","CASnr":"7440-48-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-48-4","ParameterID_WISE":"CAS_7440-48-4"},{"ParameterID":"CB18","Name":"PCB18","Description":"2,2',5-triklorbifenyl (PCB18)","CASnr":"37680-65-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB141","Name":"PCB141","Description":"2,2',3,4,5,5'-heksaklorbifenyl (PCB141)","CASnr":"52712-04-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB31","Name":"PCB31","Description":"2,4',5-triklorbifenyl (PCB31)","CASnr":"16606-02-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPAH16","Name":"Sum PAH16 (USEPA)","Description":"Sum av følgende PAH-komponenter: Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen, Fluoranten, Pyren, Benzo[a]antracen, Crysen, Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]antracen og Benzo[ghi]perylen. Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB149","Name":"PCB149","Description":"2,2',3',4,5,6'-heksaklorbifenyl (PCB149)","CASnr":"38380-04-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB33","Name":"PCB33","Description":"2,3',4'-triklorbifenyl (PCB33)","CASnr":"38444-86-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB37","Name":"PCB37","Description":"3,4,4'-triklorbifenyl (PCB37)","CASnr":"38444-90-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB47","Name":"PCB47","Description":"2,2',4,4'-tetraklorbifenyl (PCB47)","CASnr":"2437-79-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB66","Name":"PCB66","Description":"2,3',4,4'-tetraklorbifenyl (PCB66)","CASnr":"32598-10-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB74","Name":"PCB74","Description":"2,4,4',5-tetraklorbifenyl (PCB74)","CASnr":"32690-93-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB99","Name":"PCB99","Description":"2,2',4,4'5-pentaklorbifenyl (PCB99)","CASnr":"38380-01-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB122","Name":"PCB122","Description":"2',3,3',4,5-pentaklorbifenyl (PCB122)","CASnr":"76842-07-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB128","Name":"PCB128","Description":"2,2',3,3',4,4'-heksaklorbifenyl (PCB128)","CASnr":"38380-07-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB170","Name":"PCB170","Description":"2,2',3,3',4,4',5-heptaklorbifenyl (PCB170)","CASnr":"35065-30-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35065-30-6","ParameterID_WISE":"CAS_35065-30-6"},{"ParameterID":"CB183","Name":"PCB183","Description":"2,2',3,4,4',5',6-heptaklorbifenyl (PCB183)","CASnr":"52663-69-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB187","Name":"PCB187","Description":"2,2',3,4',5,5',6-heptaklorbifenyl (PCB187)","CASnr":"52663-68-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB194","Name":"PCB194","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5'-oktaklorbifenyl (PCB194)","CASnr":"35694-08-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"CAS_35694-08-7","ParameterID_WISE":"CAS_35694-08-7"},{"ParameterID":"CB206","Name":"PCB206","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaklorbifenyl (PCB206)","CASnr":"40186-72-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TTBT","Name":"Tetrabutyltinn (TTBT)","Description":"Tetrabutyltinn","CASnr":"1461-25-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_1461-25-2"},{"ParameterID":"MICYS","Name":"Mikrocystin-LR","Description":"Microcystin-LR (Cyanoginosin-LR) er et lite, syklisk peptid, som har fått navn etter Microcystis, fordi det første gang ble isolert fra denne cyanobakteriearten. Det er vist at mikrocystin også produseres av andre cyanobakterier som Anabaena, Oscillatoria og Gomphosphaeria. Over seksti varianter av dette toksinet er kjent, og toksisiteten til de forskjellige varierer sterkt; Cyanoginosin (77238-39-2)","CASnr":"101043-37-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNNP","Name":"Dinonylftalat","Description":"Dinonylftalat","CASnr":"84-76-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SB","Name":"Antimon","Description":"Antimon","CASnr":"7440-36-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-36-0","ParameterID_WISE":"CAS_7440-36-0"},{"ParameterID":"DOSN+","Name":"Dioktyltinn kation (DOT)","Description":"Dioktyltinn kation","CASnr":"15231-44-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PG","Name":"Propylenglykol","Description":"Propylenglykol (1,2-Propandiol)","CASnr":"57-55-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SUK","Name":"Sukralose","Description":"4,1',6'-triklorgalaktosukrose","CASnr":"56038-13-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"56038-13-2 Sucralose","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPYR","Name":"N-nitrosopyrrolidin","Description":"Pyrrolidin, 1-nitroso-","CASnr":"930-55-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"930-55-2 N-Nitrosopyrrolidine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPIP","Name":"N-nitrosopiperazin","Description":"Piperazin, 1-nitroso-","CASnr":"5632-47-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"5632-47-3 N-Nitrosopiperazine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPID","Name":"N-nitrosopiperidin","Description":"Piperidin, 1-nitroso-","CASnr":"100-75-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE_HEP","Name":"Sum HeptaBDE","Description":"Sum HeptaBDE","CASnr":"68928-80-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_68928-80-3","ParameterID_WISE":"CAS_68928-80-3"},{"ParameterID":"SBDE_OCT","Name":"Sum OktaBDE","Description":"Sum OktaBDE","CASnr":"32536-52-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_32536-52-0","ParameterID_WISE":"CAS_32536-52-0"},{"ParameterID":"TIBP","Name":"Triisobutylfosfat (TIBP)","Description":"Triisobutylfosfat","CASnr":"126-71-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBP","Name":"Tributylfosfat (TBP)","Description":"Tributylfosfat; Tri-n-butylfosfat","CASnr":"126-73-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_126-73-8"},{"ParameterID":"ETBEN","Name":"Etylbenzen","Description":"Etylbenzen","CASnr":"100-41-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_100-41-4","ParameterID_WISE":"CAS_100-41-4"},{"ParameterID":"THCGC","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner basert på gasskromatografi (NS-EN ISO 9377-2:2000). Gjelder for alle fraksjoner.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-22-7","ParameterID_WISE":"EEA_33-22-7"},{"ParameterID":"SN","Name":"Tinn","Description":"Tinn","CASnr":"7440-31-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-31-5","ParameterID_WISE":"CAS_7440-31-5"},{"ParameterID":"BBJF","Name":"Sum Benzo[b,j]fluoranten","Description":"Sum Benzo[b,j]fluoranten","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MOSN+","Name":"Monooktyltinn kation (MOT)","Description":"Monooktyltinn kation","CASnr":"15231-57-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDMA","Name":"N-nitrosodimetylamin","Description":"Metanamin, N-metyl-N-nitroso-","CASnr":"62-75-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"62-75-9 N-Nitrosodimethylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDELA","Name":"N-nitrosodietanolamin","Description":"Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-","CASnr":"1116-54-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPSN+","Name":"Difenyltinn kation (DPhT)","Description":"Difenyltinn kation","CASnr":"53675-52-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDODA","Name":"Perfluordodekansyre (PFDoDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-trikosafluordodekansyre\r\n","CASnr":"307-55-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_307-55-1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE_NON","Name":"Sum NonaBDE","Description":"Sum NonaBDE","CASnr":"63936-56-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"63936-56-1 Nonabromodiphen ether","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE_TET","Name":"Sum TetraBDE","Description":"Sum TetraBDE","CASnr":"40088-47-9","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_40088-47-9","ParameterID_WISE":"CAS_40088-47-9"},{"ParameterID":"GLY","Name":"Glykol","Description":"1,2-Etandiol; Etylenglykol; 1,2-Dihydroksyetan; 2-Hydroksyetanol","CASnr":"107-21-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_DBF","Name":"Dekloran 602","Description":"1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,11-dodekaklor- 1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-oktahydro-1,4:6,9-dimetandibenzofuran","CASnr":"31107-44-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HPFHPA","Name":"7H-dodekafluorheptansyre (HPFHpA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodekafluorheptansyre","CASnr":"1546-95-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHPS","Name":"Perfluorheptansulfonsyre (PFHpS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadekafluorheptan-1-sulfonsyre","CASnr":"375-92-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPEDA","Name":"Perfluorpentadekansyre (PFPeDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-nonakosafluorpentadekansyre","CASnr":"141074-63-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"42FTS","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluorheksansulfonsyre (4:2 FTS)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorheksan-1-sulfonsyre","CASnr":"757124-72-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4TOPEO1","Name":"4-tert-Oktylfenol monoetoksylat (OP1EO)","Description":"2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoksy]etanol","CASnr":"2315-67-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MOTTC","Name":"Monooktyltinntriklorid","Description":"Monooktyltinntriklorid","CASnr":"3091-25-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":"3091-25-6 Mono-n-octyltin trichloride","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDSN","Name":"Sum PeCDD","Description":"Sum pentaklordibenzodioksin","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDSP","Name":"Sum HpCDD","Description":"Sum heptaklordibenzodioksin","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDST","Name":"Sum TCDD","Description":"Sum tetraklordibenzodioksin","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDSX","Name":"Sum HxCDD","Description":"Sum heksaklordibenzodioksin","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFSN","Name":"Sum PeCDF","Description":"Sum pentaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFSP","Name":"Sum HpCDF","Description":"Sum heptaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFST","Name":"Sum TCDF","Description":"Sum tetraklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFSX","Name":"Sum HxCDF","Description":"Sum heksaklordibenzofuran","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"QUOX","Name":"Quinoxyfen","Description":"5,7-diklor-4-(4-fluorofenoksy)quinolin","CASnr":"124495-18-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_124495-18-7","ParameterID_WISE":"CAS_124495-18-7"},{"ParameterID":"AKL","Name":"Aklonifen","Description":"Aklonifen","CASnr":"74070-46-5","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_74070-46-5","ParameterID_WISE":"CAS_74070-46-5"},{"ParameterID":"BFEN","Name":"Bifenox","Description":"Bifenox","CASnr":"42576-02-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_42576-02-3","ParameterID_WISE":"CAS_42576-02-3"},{"ParameterID":"CYP","Name":"Cypermetrin","Description":"Cypermetrin","CASnr":"52315-07-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_52315-07-8","ParameterID_WISE":"CAS_52315-07-8"},{"ParameterID":"DCV","Name":"Diklorvos","Description":"Diklorvos","CASnr":"62-73-7","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_62-73-7","ParameterID_WISE":"CAS_62-73-7"},{"ParameterID":"ETESTR","Name":"Etinylestradiol (legemiddel)","Description":"17alfa-Etinylestradiol; (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etynyl-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantrene-3,17-diol","CASnr":"57-63-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_57-63-6","ParameterID_WISE":"CAS_57-63-6"},{"ParameterID":"ESTR","Name":"Estradiol","Description":"17beta-Estradiol; (8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrosyklopenta[a]fenantrene-3,17-diol","CASnr":"50-28-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_50-28-2","ParameterID_WISE":"CAS_50-28-2"},{"ParameterID":"DICFEN","Name":"Diklofenak (legemiddel)","Description":"2-[2-(2,6-dikloranilin)fenyl]eddiksyre","CASnr":"15307-86-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_15307-86-5","ParameterID_WISE":"CAS_15307-86-5"},{"ParameterID":"DDPHE","Name":"Dodecylfenol","Description":"Dodecylfenol (blanding av isomere)","CASnr":"27193-86-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_27193-86-8","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D3","Name":"Heksametylsyklotrisiloksan (D3)","Description":"2,2,4,4,6,6-heksametyl-1,3,5,2,4,6-trioksatrisilinan","CASnr":"541-05-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D4","Name":"Oktametylsyklotetrasiloksan (D4)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8-oktametyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasilokan","CASnr":"556-67-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D5","Name":"Dekametylsyklopentasiloksan (D5)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametyl-1,3,5,7,9,2,4,6,8,10-pentaoksapentasilekan","CASnr":"541-02-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D6","Name":"Dodekametylsykloheksasiloksan (D6)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-dodekametyl-1,3,5,7,9,11-heksaoksa-2,4,6,8,10,12-heksasilasyklododekan","CASnr":"540-97-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MM","Name":"Heksametyldisiloksan (MM)","Description":"Trimetyl(trimetylsilyloksy)silan","CASnr":"107-46-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":"CAS_107-46-0","ParameterID_WISE":"CAS_107-46-0"},{"ParameterID":"TL","Name":"Thallium","Description":"Thallium","CASnr":"7440-28-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCPP","Name":"Tri(1-klor-2-propyl) fosfat","Description":"Tris(1-klorpropan-2-yl)fosfat; Tri-(2-klorisopropyl)fosfat","CASnr":"13674-84-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TDCP","Name":"Tri(1,3-diklor-2-propyl) fosfat (TDCP)","Description":"Tris(1,3-diklor-2-propyl) fosfat","CASnr":"13674-87-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBEP","Name":"Tri(2-butoxyetyl)fosfat (TBEP)","Description":"Tri(2-butoxyetyl)fosfat","CASnr":"78-51-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TEHP","Name":"Tri(2-etylhexyl) fosfat (TEHP)","Description":"Tris(2-etylhexyl)fosfat","CASnr":"78-42-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":"78-42-2 Tris(2-ethylhexyl) phosphate","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPHP","Name":"Trifenylfosfat (TPhP)","Description":"Trifenylfosfat","CASnr":"115-86-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EHDPP","Name":"2-Etylhexyldifenylfosfat (EHDPP)","Description":"2-Etylhexyldifenylfosfat","CASnr":"1241-94-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOCRP","Name":"Tri-o-kresylfosfat (ToCrP)","Description":"Tris(2-metylfenyl) fosfat","CASnr":"78-30-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCRP","Name":"Trikresylfosfat (TCrP)","Description":"Reaksjonsblanding av tri-o-kresylfosfat, tri-m-kresylfosfat og tri-p-kresylfosfat","CASnr":"1330-78-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBPHP","Name":"Dibutylfenylfosfat (DBPhP)","Description":"Dibutylfenylfosfat","CASnr":"2528-36-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPHBP","Name":"Butyldifenylfosfat (DPhBP)","Description":"Butyldifenylfosfat","CASnr":"2752-95-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CCDAN","Name":"cis-Klordan","Description":"cis-Klordan (alfa-Klordan)","CASnr":"5103-71-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"5103-71-9","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NOPHE4I","Name":"4-iso-Nonylfenol","Description":"4-(7-metyloktyl)fenol","CASnr":"84852-15-3","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_84852-15-3","ParameterID_WISE":"CAS_84852-15-3"},{"ParameterID":"PEPHE4T","Name":"4-tert-Pentylfenol","Description":"4-(2-metylbutan-2-yl)fenol; 4-tert-Amylfenol","CASnr":"80-46-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDPHE4","Name":"4-dodecylfenol","Description":"4-dodecylfenol","CASnr":"104-43-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDPHEI","Name":"iso-Dodecylfenol","Description":"iso-Dodecylfenol","CASnr":"11067-80-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPHEN","Name":"Sum fenoler","Description":"Sum destillerbare fenoler, jf. NS 4738:1977","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE206","Name":"PBDE206","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5',6'-nonabromdifenyleter (PBDE206)","CASnr":"68928-79-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCEP","Name":"Tri(2-kloroetyl)fosfat (TCEP)","Description":"Tri(2-kloroetyl)fosfat","CASnr":"115-96-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCTIN+","Name":"Trisykloheksyltinn kation (TCHT)","Description":"Trisykloheksyltinn kation","CASnr":"6056-50-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBPH","Name":"Dibutylftalat","Description":"Dibutylftalat","CASnr":"84-74-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_84-74-2","ParameterID_WISE":"CAS_84-74-2"},{"ParameterID":"H4PFUNA","Name":"2H,2H,3H,3H-perfluorundekansyre (H4PFUnA)","Description":"4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadekafluorundekansyre","CASnr":"34598-33-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82FTUCA","Name":"Umettet fluortelomer karboksylsyre (8:2 FTUCA)","Description":"3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heksadekafluor-2-dekansyre","CASnr":"70887-84-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AZOX","Name":"Azoksystrobin","Description":"Azoksystrobin","CASnr":"131860-33-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_131860-33-8"},{"ParameterID":"MCPA","Name":"MCPA","Description":"(2-metyl-4-klorfenoksy)eddiksyre","CASnr":"94-74-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_94-74-6","ParameterID_WISE":"CAS_94-74-6"},{"ParameterID":"BENTZN","Name":"Bentazon","Description":"Bentazon","CASnr":"25057-89-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_25057-89-0","ParameterID_WISE":"CAS_25057-89-0"},{"ParameterID":"BI","Name":"Vismut","Description":"Vismut","CASnr":"7440-69-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BA","Name":"Barium","Description":"Barium","CASnr":"7440-39-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-39-3","ParameterID_WISE":"CAS_7440-39-3"},{"ParameterID":"NAPC1","Name":"C1-Naftalener","Description":"Metylnaftalener (uspesifisert)","CASnr":"1321-94-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPC2","Name":"C2-Naftalener","Description":"Dimetylnaftalener (uspesifisert)","CASnr":"28804-88-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"28804-88-8 C2-Naphthalenes","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPT6","Name":"Isopropylnaftalen","Description":"Isopropylnaftalen, (1-metyletyl)-naftalen","CASnr":"29253-36-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB110","Name":"4-metylsulfonyl-2,3,3´,4´,6-pentaklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2,3,3´,4´,6-pentaklorbifenyl","CASnr":"149949-89-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB132","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,3´,4´,5,6-heksaklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,3´,4´,5,6-heksaklorbifenyl","CASnr":"149949-90-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB132","Name":"4-metylsulfonyl-2,2´,3,3´,4´,6-heksaklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2,2´,3,3´,4´,6-heksaklorbifenyl","CASnr":"104086-16-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACR","Name":"Akridin","Description":"Benzo[b]kinolin","CASnr":"260-94-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"260-94-6 Acridine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"QUIN","Name":"Kinolin","Description":"Benzo[b]pyridin","CASnr":"91-22-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"91-22-5 Quinoline","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RET","Name":"Reten","Description":"1-methyl-7-isopropylfenantren","CASnr":"483-65-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"483-65-8 Retene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PANTC1","Name":"C1-Fenantrener/antracener","Description":"C1-Fenantrener/antracener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PANTC3","Name":"C3-Fenantrener/antracener","Description":"C3-Fenantrener/antracener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PANTC4","Name":"C4-Fenantrener/antracener","Description":"C4-Fenantrener/antracener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BACRC1","Name":"C1-Benzo[a]antracener/crysener","Description":"C1-Benzo[a]antracener/crysener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BACRC2","Name":"C2-Benzo[a]antracener/crysener","Description":"C2-Benzo[a]antracener/crysener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BACRC3","Name":"C3-Benzo[a]antracener/crysener","Description":"C3-Benzo[a]antracener/crysener (ubestemt)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BACRC4","Name":"C4-Benzo[a]antracener/crysener","Description":"C4-Benzo[a]antracener/crysener (ubestemt)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BFBPC1","Name":"C1-Benzofluorantener/benzopyrener","Description":"C1-Benzofluorantener/benzopyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BFBPC2","Name":"C2-Benzofluorantener/benzopyrener","Description":"C2-Benzofluorantener/benzopyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BIPNC1","Name":"C1-Bifenyler","Description":"C1-Bifenyler (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BIPNC2","Name":"C2-Bifenyler","Description":"C2-Bifenyler (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACNEC1","Name":"C1-Acenaftener","Description":"C1-Acenaftener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"C1-Acenaphtenes","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFOSE","Name":"N-metyl perfluoroktansulfonamid etanol (N-MeFOSE)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluor-N-(2-hydroksyetyl)-N-metyloktan-1-sulfonamid","CASnr":"24448-09-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFOSE","Name":"N-etyl perfluoroktansulfonamid etanol (N-EtFOSE)","Description":"N-etyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluor-N-(2-hydroksyetyl)oktan-1-sulfonamid\r\n","CASnr":"1691-99-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_1691-99-2","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MA","Name":"Metylamin","Description":"Metylamin, Metanamin","CASnr":"74-89-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"74-89-5 Methylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PANTC2","Name":"C2-Fenantrener/antracener","Description":"C2-Fenantrener/antracener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62FTCA","Name":"2H,2H-Perfluoroktansyre (6:2 FTCA)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktansyre","CASnr":"53826-12-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82FTCA","Name":"2H,2H-Perfluordekansyre (8:2 FTCA)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordekansyre","CASnr":"27854-31-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NBUT","Name":"n-Butanol","Description":"n-Butanol; 1-Butanol; 1-Butylalkohol","CASnr":"71-36-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"71-36-3 n-Butanol","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"METFOR","Name":"Metformin (legemiddel)","Description":"Metformin; 1,1-Dimethylbiguanide; 3-(diaminometyliden)-1,1-dimetylguanidin","CASnr":"657-24-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC5_8","Name":"Sum alifatiske hydrokarboner >C5-C8","Description":"Sum alifatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 5 karbonatomer til og med 8.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB101","Name":"PBB101","Description":"2,4,5,2',5'-pentabrombifenyl","CASnr":"67888-96-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB209","Name":"PBB209","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-dekabrombifenyl (PBB209); 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(2,3,4,5,6-pentabromofenyl)benzen","CASnr":"13654-09-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC12_35","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C12-C35","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 12 karbonatomer til og mer 35.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC5_35","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C5-C35","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 5 karbonatomer til og med 35.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IOHEX","Name":"Ioheksol (legemiddel)","Description":"5-[acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-Benzenedicarboxamide; 5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetamido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide","CASnr":"66108-95-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"66108-95-0 Iohexol","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BTEX","Name":"BTEX","Description":"Sum Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylen","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-05-6","ParameterID_WISE":"EEA_33-05-6"},{"ParameterID":"XYLM","Name":"m-Xylen","Description":"Meta-Xylen; 1,3-Xylen; 1,3-Dimetylbenzen","CASnr":"108-38-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_108-38-3","ParameterID_WISE":"CAS_108-38-3"},{"ParameterID":"XYLO","Name":"o-Xylen","Description":"Orto-Xylen; 1,2-Xylen; 1,2-Dimetylbenzen","CASnr":"95-47-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-47-6","ParameterID_WISE":"CAS_95-47-6"},{"ParameterID":"232TH","Name":"Thorium-232","Description":"Radioaktivt isotop av thorium (Th) med atomvekt 232","CASnr":"7440-29-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_PS","Name":"Dekloran Plus syn","Description":"1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodekaklor-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodekahydro-1,4:7,10-dimetandibenzo(a,E)syklookten","CASnr":"135821-03-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNT24","Name":"2,4-dinitrotoluen","Description":"2,4-dinitrotoluen; 1-metyl-2,4-dinitrobenzen","CASnr":"121-14-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_121-14-2","ParameterID_WISE":"CAS_121-14-2"},{"ParameterID":"3MESOCB87","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,3´,4´,5-pentaklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,3´,4´,5-pentaklorbifenyl","CASnr":"66640-58-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB91","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,6-pentaklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,6-pentaklorbifenyl","CASnr":"149949-86-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB91","Name":"4-metylsulfonyl-2-2´,3,4´,6-pentaklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2-2´,3,4´,6-pentaklorbifenyl","CASnr":"149949-87-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRIB","Name":"Tribenuron metyl","Description":"Tribenuron metyl","CASnr":"101200-48-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RSULF","Name":"Rimsulfuron","Description":"1-(4,6-dimetoksypyrimidin-2-yl)-3-(3-etylsulfonylpyridin-2-yl)sulfonylurea","CASnr":"122931-48-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_122931-48-0","ParameterID_WISE":"CAS_122931-48-0"},{"ParameterID":"OPPEO","Name":"2-(4-oktylfenoksy)etanol","Description":"2-(4-oktylfenoksy)etanol, Oktylfenol polyetoksilat","CASnr":"26636-32-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"26636-32-8 Octylphenol polyethoxylate","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GD","Name":"Gadolinium","Description":"Gadolinium","CASnr":"7440-54-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"7440-54-2 Gadolinium","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDDF_DLSI","Name":"Sum dioksiner-TEQ (PCDD + PCDF) og dioksinlignende stoffer-TEQ (PCB-DL)","Description":"Sum 7 polyklorerte dibenzo-p-dioksiner, 10 polyklorerte dibenzofuraner og 12 dioksinlignende polyklorerte bifenyler oppgitt som toksisitetsekvivalenter (TEQ) i følge WHO 2005. Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-58-9","ParameterID_WISE":"EEA_33-58-9"},{"ParameterID":"FORM","Name":"Formaldehyd","Description":"Formalin, Metylenoksid, Metanal","CASnr":"50-00-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_50-00-0","ParameterID_WISE":"CAS_50-00-0"},{"ParameterID":"NGIG_STD","Name":"DagTest","Description":null,"CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPF","Name":"Bisfenol F","Description":"4,4'-Metylendifenol; Bis(4-hydroksyfenyl)metan","CASnr":"620-92-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TEP","Name":"Trietylfosfat (TEP)","Description":"Trietylfosfat (TEP)","CASnr":"78-40-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":"78-40-0 Triethyl phosphate","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPRP","Name":"Tripropylfosfat (TPrP)","Description":"Tripropylfosfat (TPrP)","CASnr":"513-08-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DLSI","Name":"Sum dioksinlignende stoffer-TEQ (PCB-DL)","Description":"Sum 12 dioksinlignende polyklorerte bifenyler oppgitt som toksisitetsekvivalenter (TEQ) i følge WHO 2005. Enkeltkomponenter som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ) skal settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-54-5","ParameterID_WISE":"EEA_33-54-5"},{"ParameterID":"PF37DMOA","Name":"Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (PF-3,7-DMOA)","Description":"2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,8,8,8-tridekafluor-3,7-bis(trifluormetyl)oktansyre","CASnr":"172155-07-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFOSEA","Name":"2-[[(heptadekafluoroktyl)sulfonyl]metylamino]etyl akrylat) (N-MeFOSEA)","Description":"N-Metyl-N-[2-(akryloyloksy)etyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan-1-sulfonamid","CASnr":"25268-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBRP","Name":"Dibromfenol","Description":"2,4-Dibromfenol","CASnr":"615-58-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBRP","Name":"Tribromfenol","Description":"2,4,6-Tribromfenol","CASnr":"118-79-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBRP","Name":"Pentabromfenol","Description":"2,3,4,5,6-pentabromfenol","CASnr":"608-71-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL3","Name":"Triklordifenyl","Description":"Sum triklordifenyler","CASnr":"25323-68-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"25323-68-6 Trichlorodiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL4","Name":"Tetraklordifenyl","Description":"Sum tetraklordifenyler","CASnr":"26914-33-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"26914-33-0 Tetrachlorodiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL5","Name":"Pentaklordifenyl","Description":"Sum pentaklordifenyler","CASnr":"25429-29-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"25429-29-2 Pentachlorodiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL6","Name":"Heksaklordifenyl","Description":"Sum heksaklordifenyler","CASnr":"26601-64-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL7","Name":"Heptaklordifenyl","Description":"Sum heptaklordifenyl","CASnr":"28655-71-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CL8","Name":"Oktaklordifenyl","Description":"Sum oktaklordifenyler","CASnr":"55722-26-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":"55722-26-4 Octachlorodiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB110","Name":"3-metylsulfonyl-2,3´,4´,5,6-pentaklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,3´,4´,5,6-pentaklorbifenyl","CASnr":"116807-23-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4NPEO1","Name":"4-Nonylfenol monoetoksylat (NP1EO)","Description":"2-(4-nonylfenoksy)etanol","CASnr":"104-35-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV328","Name":"UV-328","Description":"2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimetylpropyl)-fenol; 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol; UV-328; Tinuvin 328","CASnr":"25973-55-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"210PB","Name":"Bly-210","Description":"Radioaktivt isotop av bly (Pb) med atomvekt 210","CASnr":"14255-04-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_CO","Name":"Dekloran A","Description":"1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodekaklor-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodekahydro-1,4:7,10-dimetandibenzo[a,e]syklookten; Dekloran Plus","CASnr":"13560-89-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_PA","Name":"Dekloran Plus anti","Description":"1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodekaklor-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodekahydro-1,4:7,10-dimetandibenzo(a,E)syklookten","CASnr":"135821-74-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPAF","Name":"Bisfenol AF","Description":"4,4'-(Heksafluorisopropyliden)difenol; 2,2-Bis(4-hydroksyfenyl)heksafluorpropan","CASnr":"1478-61-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIBP","Name":"Diisobutylftalat","Description":"bis(2-metylpropyl)ftalat; 1,2-Benzendikarboksylsyre, bis(2-metylpropyl) ester","CASnr":"84-69-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_84-69-5","ParameterID_WISE":"CAS_84-69-5"},{"ParameterID":"DIHP","Name":"Diisoheptylftalat","Description":"1,2-Benzenedikarboksylsyre, Di-C6-8-forgreinede alkylestere, C7-rik; Bis(5-metylheksyl) benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"71888-89-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_DI","Name":"Sum Dibrombifenyl","Description":"Sum av inntil 12 kongenere av dibrombifenyl, dvs. med to brom-substituenter.","CASnr":"27479-65-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"27479-65-8 Dibromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_TRI","Name":"Sum Tribrombifenyl","Description":"Sum av inntil 24 kongenere av tribrombifenyl, dvs. med tre brom-substituenter.","CASnr":"51202-79-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"51202-79-0 Tribromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TH","Name":"Thorium","Description":"Thorium","CASnr":"7440-29-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BE","Name":"Beryllium","Description":"Beryllium","CASnr":"7440-41-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-41-7","ParameterID_WISE":"CAS_7440-41-7"},{"ParameterID":"CS","Name":"Cesium","Description":"Cesium","CASnr":"7440-46-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"U","Name":"Uran","Description":"Uran","CASnr":"7440-61-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-61-1","ParameterID_WISE":"CAS_7440-61-1"},{"ParameterID":"ESRO","Name":"Estron","Description":"(8R,9S,13S,14S)-3-hydroksy-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-syklopenta[a]fenantren-17-on","CASnr":"53-16-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_53-16-7","ParameterID_WISE":"CAS_53-16-7"},{"ParameterID":"THCC5_6","Name":"Sum alifatiske hydrokarboner >C5-C6","Description":"Sum alifatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 5 karbonatomer til og med 6.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC6_8","Name":"Sum alifatiske hydrokarboner >C6-C8","Description":"Sum alifatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 6 karbonatomer til og med 8.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PHENOL","Name":"Fenol","Description":"Hydroksybenzen, Fenylhydroksid, Fenylalkohol","CASnr":"108-95-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_108-95-2"},{"ParameterID":"EPH2","Name":"2-etylfenol","Description":"2-etylfenol, o-etylfenol; 1-etyl-2-hydroksybenzen","CASnr":"90-00-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EPH3","Name":"3-etylfenol","Description":"3-etylfenol, m-etylfenol; 1-etyl-3-hydroksybenzen","CASnr":"620-17-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THYM","Name":"Tymol","Description":"Thymol, 2-isopropyl-5-metylfenol","CASnr":"89-83-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMP35","Name":"3,5-dimetylfenol","Description":"3,5-dimetylfenol; 3,5-xylenol; 1-hydroksy-3,5-dimetylbenzen","CASnr":"108-68-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_108-68-9"},{"ParameterID":"DMP23","Name":"2,3-dimetylfenol","Description":"2,3-dimetylfenol; 2,3-xylenol; 1-hydroksy-2,3-dimetylbenzen","CASnr":"526-75-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_526-75-0","ParameterID_WISE":"CAS_526-75-0"},{"ParameterID":"73FTCA","Name":"2H,2H,3H,3H-Perfluordekansyre (7:3 FTCA)","Description":"4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-pentadekafluordekansyre","CASnr":"812-70-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MO","Name":"Molybden","Description":"Molybden","CASnr":"7439-98-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7439-98-7","ParameterID_WISE":"CAS_7439-98-7"},{"ParameterID":"SI","Name":"Silisium","Description":"Silisium","CASnr":"7440-21-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BBP","Name":"Butylbenzylftalat","Description":"Butylbenzylftalat","CASnr":"85-68-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_85-68-7","ParameterID_WISE":"CAS_85-68-7"},{"ParameterID":"DNOP","Name":"Dioktylftalat","Description":"Di-n-oktylftalat","CASnr":"117-84-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIDP","Name":"Diisodecylftalat","Description":"Diisodecylftalat","CASnr":"26761-40-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DINP","Name":"Diisononylftalat","Description":"Diisononylftalat","CASnr":"28553-12-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMP","Name":"Dimetylftalat","Description":"Dimetylftalat","CASnr":"131-11-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_131-11-3","ParameterID_WISE":"CAS_131-11-3"},{"ParameterID":"DEP","Name":"Dietylftalat","Description":"Dietylftalat","CASnr":"84-66-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_84-66-2","ParameterID_WISE":"CAS_84-66-2"},{"ParameterID":"TMP235","Name":"2,3,5-trimetylfenol","Description":"2,3,5-trimetylfenol; 1-Hydroksy-2,3,5-trimetylbenzen","CASnr":"697-82-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TMP246","Name":"2,4,6-trimetylfenol","Description":"2,4,6-trimetylfenol; 1-Hydroksxy-2,4,6-trimetylbenzen","CASnr":"527-60-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRPHE4N","Name":"4-n-propylfenol","Description":"4-propylfenol; p-propylfenol","CASnr":"645-56-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRPHE2I","Name":"2-isopropylfenol","Description":"2-(propan-2-yl)fenol","CASnr":"88-69-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPD4","Name":"1,2-dimetylnaftalen","Description":"1,2-dimetylnaftalen","CASnr":"573-98-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"573-98-8 1,2-dimethylnaphthalene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPC3","Name":"C3-Naftalener","Description":"Trimetylnaftalener (uspesifisert)","CASnr":"28652-77-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"28652-77-9 C3-Naphthalenes","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KPAH","Name":"Sum karsinogene PAH","Description":"Sum av følgende PAH-komponenter: Benzo[a]antracen, Crysen, Benzo[b]fluoranten, Benzo[k]fluoranten, Benzo[a]pyren], Dibenzo[a,h]antracen og Indeno[1,2,3-cd]pyren.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"COR","Name":"Coronen","Description":"Heksabenzobenzen; Dibenzo(ghi,pqr)perylen","CASnr":"191-07-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBAEP","Name":"Dibenzo[a,e]pyren","Description":"Heksasyklo[10.10.2.0^{2,7}.0^{8,24}.0^{15,23}.0^{16,21}]tetrakosa-1(22),2(7),3,5,8(24),9,11,13,15(23),16(21),17,19-dodekaen; 1,2,4,5-Dibenzopyren; Nafto(1,2,3,4-def)crysen","CASnr":"192-65-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_192-65-4"},{"ParameterID":"DBAIP","Name":"Dibenzo[a,i]pyren","Description":"Benzo[r,s,t]pentafen; heksasyklo[10.10.2.0^{2,7}.0^{9,23}.0^{14,19}.0^{20,24}]tetrakosa-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23-dodekaen","CASnr":"189-55-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_189-55-9"},{"ParameterID":"DBAHP","Name":"Dibenzo[a,h]pyren","Description":"Dibenzo[b,def]crysen; DB(a,h)P","CASnr":"189-64-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCHL","Name":"Sum klordaner (må spesifiseres)","Description":"Sum av cis-/trans-Klordan, cis-/trans-Nonaklor og Heptaklor.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BBFL","Name":"Benzo[b]fluoren","Description":"11H-benzo[b]fluoren","CASnr":"243-17-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_MON","Name":"Sum Monoklorbifenyl","Description":"Sum av inntil tre kongenere av monoklorbifenyl, dvs. med en klor-substituent.","CASnr":"27323-18-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_DI","Name":"Sum Diklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 12 kongenere av diklorbifenyl, dvs. med to klor-substituenter.","CASnr":"25512-42-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_TRI","Name":"Sum Triklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 24 kongenere av triklorbifenyl, dvs. med tre klor-substituenter.","CASnr":"25323-68-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_TET","Name":"Sum Tetraklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 42 kongenere av tetraklorbifenyl, dvs. med fire klor-substituenter.","CASnr":"26914-33-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_PEN","Name":"Sum Pentaklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 46 kongenere av pentaklorbifenyl, dvs. med fem klor-substituenter.","CASnr":"25429-29-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_HEX","Name":"Sum Heksaklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 42 kongenere av heksaklorbifenyl, dvs. med seks klor-substituenter.","CASnr":"26601-64-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_HEP","Name":"Sum Heptaklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 24 kongenere av heptaklorbifenyl, dvs. med syv klor-substituenter.","CASnr":"28655-71-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_OCT","Name":"Sum Oktaklorbifenyl","Description":"Sum av inntil 12 kongenere av oktaklorbifenyl, dvs. med åtte klor-substituenter.","CASnr":"55722-26-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCB_NON","Name":"Sum Nonaklorbifenyl","Description":"Sum av inntil tre kongenere av nonaklorbifenyl, dvs. med ni klor-substituenter.","CASnr":"53742-07-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCE2","Name":"1,1,2-Trikloretan","Description":null,"CASnr":"79-00-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBE","Name":"1,2-dibrometan","Description":"Etylenbromid","CASnr":"106-93-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_106-93-4"},{"ParameterID":"THCC5_40","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C5-C40","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 5 karbonatomer til og med 40.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE118","Name":"PBDE118","Description":"2,3',4,4',5-pentabromdifenyleter (PBDE118)","CASnr":"446254-80-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC10_40","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C10-C40","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 10 karbonatomer til og med 40.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIFET","Name":"Difetialone","Description":"3-[3-[4-(4-bromfenyl)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-2-hydroksytiokromen-4-on","CASnr":"104653-34-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMSA","Name":"N,N'-Dimetylsulfamid","Description":"N-(metylsulfamoyl)metanamin","CASnr":"22504-72-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ZINEB","Name":"Zineb","Description":"sink, N-[2-(sulfidokarbotioylamino)etyl]karbamoditioat","CASnr":"12122-67-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ETU","Name":"Etylenetiourea","Description":"Imidazolidin-2-tione; 2-Mercaptoimidazolin","CASnr":"96-45-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"W","Name":"Wolfram","Description":"Wolfram, Tungsten","CASnr":"7440-33-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SM","Name":"Samarium","Description":"Samarium","CASnr":"7440-19-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ND","Name":"Neodym","Description":"Neodym","CASnr":"7440-00-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BTSA","Name":"Benzotiazol-2-sulfonsyre","Description":"Benzotiazol-2-sulfonsyre","CASnr":"941-57-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CBTS","Name":"N-Sykloheksyl-2-benzotiazosulfenamid","Description":"N-(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)sykloheksanamin","CASnr":"95-33-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBT","Name":"2-Mercaptobenzotiazol","Description":"3H-1,3-benzotiazole-2-tion","CASnr":"149-30-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TTBNPP","Name":"Tris(Tribromneopentyl) fosfat","Description":"1-Propanol, 3-brom-2,2-bis(brommetyl)-, 1,1',1''-fosfat","CASnr":"19186-97-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FORT","Name":"Formiat","Description":"Metanoat","CASnr":"71-47-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV360","Name":"UV-360","Description":"2,2'-methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol); Tinuvin 360","CASnr":"103597-45-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCHA","Name":"Disykloheksylamin","Description":"N-sykloheksyl-sykloheksanamin","CASnr":"101-83-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PD","Name":"Palladium","Description":"Palladium","CASnr":"7440-05-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KAB4","Name":"1,3,5-triklor-2,4,6-trimetylbenzen","Description":"1,3,5-triklor-2,4,6-trimetylbenzen","CASnr":"5324-68-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MET","Name":"Metan","Description":"Metan","CASnr":"74-82-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE181","Name":"PBDE181","Description":"2,2',3,4,4',5,6-heptabromdifenyleter (PBDE181); 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(2,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-67-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE190","Name":"PBDE190","Description":"2,3,3',4,4',5,6-heptabromdifenyleter (PBDE190); 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(3,4-dibromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-68-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE195","Name":"PBDE195","Description":"2,2',3,3',4,4',5,6-oktabromodifenyleter (PBDE195)","CASnr":"446255-38-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE203","Name":"PBDE203","Description":"2,2',3,4,4',5,5',6-oktabromodifenyleter (PBDE203)","CASnr":"337513-72-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE205","Name":"PBDE205","Description":"2,3,3',4,4',5,5',6-oktabromodifenyleter (PBDE205)","CASnr":"446255-56-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE35","Name":"PBDE35","Description":"3,3',4-tribromodifenyleter (PBDE35)","CASnr":"147217-80-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE75","Name":"PBDE75","Description":"2,4,4',6-tetrabromodifenyleter (PBDE75); 1,3,5-tribrom-2-(4-bromfenoksy)benzen","CASnr":"189084-63-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ADCA","Name":"1,2-Diazenedicarboxamide","Description":"Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide))","CASnr":"123-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"122FTS","Name":"1H,2H-perfluortetradekansulfonsyre (12:2 FTS)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentacosafluortetradekan-1-sulfonsyre","CASnr":"149246-64-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV329","Name":"UV-329","Description":"2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol","CASnr":"3147-75-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PB_BIO","Name":"Biotilgjengelig bly","Description":"Beregnet biotilgjengelig konsentrasjon av bly hvor det er tatt hensyn til konsentrasjonen av løst organisk materiale (DOC). Beregningsmetode: \"Lead EQS Screening Tool\" (http://www.wca-environment.com/models-anddownloads/\r\nPb-EQS-Screening-Tool).","CASnr":"PB_BIO","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IPN2","Name":"2-isopropylnaftalen","Description":"2-propan-2-ylnaftalen","CASnr":"2027-17-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIPN26","Name":"2,6-diisopropylnaftalen","Description":"2,6-bis(propan-2-yl)naftale","CASnr":"24157-81-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIPN27","Name":"2,7-diisopropylnafthalen","Description":"2,7-bis(propan-2-yl)naftalen","CASnr":"40458-98-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SDIPN","Name":"Sum diisopropylnaftalen","Description":"Bis(isopropyl)naftalen (blanding av isomere)","CASnr":"38640-62-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE175_183","Name":"PBDE175+183","Description":"2,2',3,3',4,5',6- + 2,2',3,4,4',5',6-heptabromdifenyleter (PBDE175+183)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CB50","Name":"PCB50","Description":"2,2',4,6-tetraklorbifenyl (PCB50)","CASnr":"62796-65-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANAT","Name":"Anatoksin-a(S)","Description":"1-[(1S,6S)-9-azabisyklo[4.2.1]non-2-en-2-yl]etanon; Anatoksinene er alkaloider oppkalt etter arten Anabaena som de først ble isolert fra. Anatoksin-a(S) er en organofosfatkolinesterase-hemmer. Toksinet hemmer det naturlige enzymet acetylkolinesterase som bryter ned nervetransmittoren acetylkolin.","CASnr":"92142-32-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCP","Name":"1,2-Diklorpropan","Description":"Propylendiklorid","CASnr":"78-87-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPRP","Name":"Dipropylftalat","Description":"Di-n-propylftalat; 1,2-dipropyl benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"131-16-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_131-16-8","ParameterID_WISE":"CAS_131-16-8"},{"ParameterID":"LA","Name":"Lantan","Description":"Lantan","CASnr":"7439-91-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL3","Name":"Triklornaftalen","Description":"Triklornaftalen (uspesifisert). Kan teoretisk sett omfatte i alt 14 ulike varianter av triklornaftalen avhengig av posisjonene til kloratomene.","CASnr":"1321-65-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_1321-65-9","ParameterID_WISE":"CAS_1321-65-9"},{"ParameterID":"DCP26","Name":"2,6-diklorfenol","Description":"2,6-diklorfenol","CASnr":"87-65-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_87-65-0","ParameterID_WISE":"CAS_87-65-0"},{"ParameterID":"82F53B","Name":"8:2 Cl-PFAES","Description":"2-(8-klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heksadekafluoroktoksy)-1,1,2,2-tetrafluoretansulfonat kaliumsalt","CASnr":"83329-89-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFBSA","Name":"Perfluorbutansulfonamid","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonamid","CASnr":"30334-69-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHPSA","Name":"Perfluorheptansulfonamid (PFHpSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadekafluorheptan-1-sulfonamid","CASnr":"82765-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAPC4","Name":"C4-Naftalener","Description":"Tetrametylnaftalener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"C4-Naphtalenes","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLEC1","Name":"C1-Fluorener","Description":"Metylfluorener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLEC2","Name":"C2-Fluorener","Description":"Dimetylfluorener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLEC3","Name":"C3-Fluorener","Description":"Trimetylfluorener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLPYC1","Name":"C1-Fluorantener/pyrener","Description":"C1-Fluorantener/pyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLPYC2","Name":"C2-Fluorantener/pyrener","Description":"C2-Fluorantener/pyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLPYC3","Name":"C3-Fluorantener/pyrener","Description":"C3-Fluorantener/pyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLPYC4","Name":"C4-Fluorantener/pyrener","Description":"C4-Fluorantener/pyrener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBTC1","Name":"C1-Dibenzotiofener","Description":"C1-Dibenzotiofener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBTC2","Name":"C2-Dibenzotiofener","Description":"C2-Dibenzotiofener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBTC3","Name":"C3-Dibenzotiofener","Description":"C3-Dibenzotiofener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBTC4","Name":"C4-Dibenzotiofener","Description":"C4-Dibenzotiofener (uspesifisert)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SR","Name":"Strontium","Description":"Strontium","CASnr":"7440-24-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":"CAS_7440-24-6","ParameterID_WISE":"CAS_7440-24-6"},{"ParameterID":"THCC5_10","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C5-C10","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 5 karbonatomer til og med 10.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"XYLP","Name":"p-Xylen","Description":"Para-Xylen; 1,4-Xylen; 1,2-Demtylbenzen","CASnr":"106-42-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_106-42-3","ParameterID_WISE":"CAS_106-42-3"},{"ParameterID":"MELAX","Name":"Metalaksyl","Description":"methyl 2-(N-(2-methoxyacetyl)-2,6-dimethylanilino)propanoate; Metalaxyl","CASnr":"57837-19-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_57837-19-1","ParameterID_WISE":"CAS_57837-19-1"},{"ParameterID":"MCPP","Name":"Mekoprop","Description":"2-(2-metyl-4-klorfenoksy)propansyre; 7085-19-0","CASnr":"93-65-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"93-65-2 Mecoprop","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TNB","Name":"Trinitrobenzen","Description":"1,3,5-Trinitrobenzen","CASnr":"99-35-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"99-35-4 Trinitrobenzene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNB","Name":"Dinitrobenzen","Description":"1,3-Dinitrobenzen; m-Dinitrobenzen","CASnr":"99-65-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"99-65-0 Dinitrobenzene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PNT","Name":"4-Nitrotoluen","Description":"1-metyl-4-nitrobenzen; p-Nitrotoluen","CASnr":"99-99-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"99-99-0 p-Nitrotoluene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE202","Name":"PBDE202","Description":"2,2',3,3',5,5',6,6'-oktabromdifenyleter (PBDE202)","CASnr":"67797-09-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE207","Name":"PBDE207","Description":"2,2',3,3',4,4',5,6,6'-nonabromdifenyleter (PBDE207)","CASnr":"437701-79-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"XYLMP","Name":"Sum m- og p-Xylen","Description":"Sum 1,3- og 1,4-Xylen","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"EEA_33-18-1","ParameterID_WISE":"EEA_33-18-1"},{"ParameterID":"SE","Name":"Selen","Description":"Selen","CASnr":"7782-49-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"GRS","SubGroupName":"Grunnstoffer (GRS)","ParameterID_VannNett":"CAS_7782-49-2","ParameterID_WISE":"CAS_7782-49-2"},{"ParameterID":"TNT","Name":"Trinitrotoluen","Description":"2,4,6-trinitrotoluen; 2-metyl-1,3,5-trinitrobenzen","CASnr":"118-96-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_118-96-7","ParameterID_WISE":"CAS_118-96-7"},{"ParameterID":"CYCL","Name":"Syklonitt","Description":"Heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin","CASnr":"121-82-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PECL","Name":"Perklorat","Description":"Perklorat","CASnr":"14797-73-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4ADNT","Name":"4-amino-2,6-dinitrotoluen","Description":"4-amino-2,6-dinitrotoluen; 3,5-dinitro-p-toluidin; 4-metyl-3,5-dinitrobenzenamin","CASnr":"19406-51-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCTG","Name":"Oktogen","Description":"Syklotetrametylentetranitramin; Oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocin","CASnr":"2691-41-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"2691-41-0 Octogen","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TETR","Name":"Tetryl","Description":"n-Metyl-N,2,4,6-tetranitroanilin","CASnr":"479-45-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"479-45-8 Tetryl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NGL","Name":"Nitroglycerin","Description":"1,2,3-Propantriol, trinitrat","CASnr":"55-63-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"55-63-0 Nitroglycerin","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNT26","Name":"2,6-Dinitrotoluen","Description":"2,6-Dinitrotoluen; 2-methyl-1,3-dinitrobenzen","CASnr":"606-20-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"606-20-2 2,6-Dinitrotoluene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNGL","Name":"Dinitroglycol","Description":"Dinitroglycol; Etyleneglycoldinitrat; 1,2-Etanediol dinitrat","CASnr":"628-96-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"628-96-6 Dinitroglycol","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ONT","Name":"2-Nitrotoluen","Description":"o-Nitrotoluen; 1-metyl-2-nitrobenzen","CASnr":"88-72-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"88-72-2 o-Nitrotoluene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIKR","Name":"Pikrinsyre","Description":"2,4,6-trinitrofenol","CASnr":"88-89-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"88-89-1 Picric acid","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NBENZ","Name":"Nitrobenzen","Description":"Nitrobenzen","CASnr":"98-95-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"98-95-3 Nitrobenzene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MNT","Name":"3-Nitrotoluen","Description":"m-Nitrotoluen; 1-metyl-3-nitrobenzen","CASnr":"99-08-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"99-08-1 m-Nitrotoluene","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC8_10","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C8-C10","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 8 karbonatomer til og med 10.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC10_12","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C10-C12","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 10 karbonatomer til og med 12.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC12_16","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C12-C16","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 12 karbonatomer til og mer 16.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC16_35","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C16-C35","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 16 karbonatomer til og med 35.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB206","Name":"PBB206","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonabrombifenyl","CASnr":"69278-62-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB194","Name":"PBB194","Description":"2,2',3,3',4,4',5,5'-oktabrombifenyl","CASnr":"67889-00-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBB180","Name":"PBB180","Description":"2,2',3,4,4',5,5'-heptabrombifenyl","CASnr":"67733-52-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB","Name":"Sum PBB (må spesifiseres)","Description":"Sum PBB (Spesifiser i kommentarfeltet eller filvedlegg hvilke kongenere som inngår i summen)","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE197","Name":"PBDE197","Description":"2,2’,3,3’,4,4’,6,6’-oktabromdifenyleter (PBDE197)","CASnr":"117964-21-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE184","Name":"PBDE184","Description":"2,2',3,4,4',6,6'-heptabromdifenyleter (PBDE184)","CASnr":"117948-63-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE191","Name":"PBDE191","Description":"2,3,3',4,4',5',6-heptabromdifenyleter (PBDE191)","CASnr":"446255-30-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE17","Name":"PBDE17","Description":"2,2',4-tribromdifenyleter (PBDE17)","CASnr":"147217-75-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC35_40","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C35-C40","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 35 karbonatomer til og med 40.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ASULF","Name":"Amidosulfuron","Description":"Amidosulfuron","CASnr":"120923-37-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_120923-37-7","ParameterID_WISE":"CAS_120923-37-7"},{"ParameterID":"MBZN","Name":"Metribuzin","Description":"Metribuzin; 4-Amino-6-tert-butyl-3-methylthio-as-triazin-5-one; 1,2,4-Triazin-5(4H)-one; 4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-Triazin-5(4H)-one","CASnr":"21087-64-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_21087-64-9","ParameterID_WISE":"CAS_21087-64-9"},{"ParameterID":"DAMBZN","Name":"Deaminometribuzin","Description":"Deaminometribuzin; 6-tert-Butyl-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one; 6-(1,1-Dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-triazin-5(2H)-one","CASnr":"35045-02-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBZN_DADK","Name":"Metribuzin DADK","Description":"Metribuzin DADK; 6-tert-Butyl-3,5-dihydroxy-1,2,4-triazine; 6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione; Deaminodiketometribuzin","CASnr":"52236-30-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_52236-30-3","ParameterID_WISE":"CAS_52236-30-3"},{"ParameterID":"DELMETR","Name":"Deltamethrin","Description":"Deltamethrin; Dekametrin","CASnr":"52918-63-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"52918-63-5 Deltamethrin","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DKMBZN","Name":"Diketometribuzin","Description":"Diketometribuzin; 4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione","CASnr":"56507-37-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_56507-37-0","ParameterID_WISE":"CAS_56507-37-0"},{"ParameterID":"CDDFSI","Name":"Sum dioksiner-TEQ (PCDD + PCDF) NATO/CCMS","Description":"Sum polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og polyklorerte dibenzofuraner oppgitt som toksisitetsekvivalenter (TEQ) i følge NATO/CCMS. Enkeltkomponenter, som er oppgitt å være under deteksjonsgrensen (LOD) eller kvantifiseringsgrensen (LOQ), settes til 0 ,jf. EU-direktiv 2009/90/EC.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CN","Name":"Cyanid","Description":"Cyanid anion","CASnr":"57-12-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_57-12-5","ParameterID_WISE":"CAS_57-12-5"},{"ParameterID":"CN-TOT","Name":"Totalt cyanid","Description":"Totalt cyanid","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NGIG_EPT","Name":"DagTest","Description":null,"CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AWIC","Name":"DagTest","Description":null,"CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":null,"SubGroupName":null,"ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPBP","Name":"Bisfenol BP","Description":"4,4'-(Difenylmetylen)difenol; 1,1-Bis(4-hydroxyfenyl)-1,1-difenylmetan","CASnr":"1844-01-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MSULFM","Name":"Metsulfuronmetyl","Description":"methyl 2-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate","CASnr":"74223-64-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_74223-64-6","ParameterID_WISE":"CAS_74223-64-6"},{"ParameterID":"TFSULFM","Name":"Thifensulfuron-metyl","Description":"methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate","CASnr":"79277-27-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"79277-27-3 Thifensulfuron-methyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPS","Name":"Bisfenol S","Description":"4,4'-Sulfonyldifenol; Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon","CASnr":"80-09-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BP3","Name":"Benzofenon-3","Description":"(2-hydroksy-4-metoksyfenyl)-fenylmetanon; Oksybenzon","CASnr":"131-57-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV327","Name":"UV-327","Description":"2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorobenzotriazol-2-yl)fenol; 2-(5-kloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimetyletyl)-fenol; Tinuvin\r\n327","CASnr":"3864-99-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFNS","Name":"Perfluornonansulfonsyre (PFNS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-nonadekafluor-1-nonansulfonsyre ","CASnr":"17202-41-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPS","Name":"Perfluorpentansulfonsyre (PFPS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undekafluor-1-pentanesulfonsyre","CASnr":"2706-91-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OXCL","Name":"Oksyklordan","Description":"1,5,6,8,9,10,11,11-oktaklor-4-oksatetrasyklo[6.2.1.0;{2,7}.0;{3,5}]undek-9-en","CASnr":"27304-13-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DECL","Name":"Dekloran (Mirex)","Description":"Perklorpentasyklodekan; Mirex; 1,1a, 2,2,3,3a, 4,5,5,5a, 5b, 6-dodekakloroktahydro-1,3,4-methen-1H-syklobuta(cd)pentalen","CASnr":"2385-85-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":"CAS_2385-85-5","ParameterID_WISE":"CAS_2385-85-5"},{"ParameterID":"HCBPHEP","Name":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-bromfenylbisyklo [2.2.1]hept-2-en","Description":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-bromfenyl-2-norbornen","CASnr":"36483-55-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCTBPHEP","Name":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-(2,4,6-tribromfenyl)bisyklo[2.2.1]hept-2-en","Description":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-(2,4,6-tribromfenyl)-1,4-metan-2-sykloheksen","CASnr":"56890-89-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMP25","Name":"2,5-dimetylfenol","Description":"2,5-dimetylfenol; 2,5-xylenol; 1-hydroksy-2,5-dimetylbenzen","CASnr":"95-87-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-87-4","ParameterID_WISE":"CAS_95-87-4"},{"ParameterID":"238U","Name":"Uran-238","Description":"Radioaktivt isotop av uran (U) med atomvekt 238","CASnr":"7440-61-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMP26","Name":"2,6-dimetylfenol","Description":"2,6-dimetylfenol; 2,6-xylenol; 1-hydroksy-2,6-dimetylbenzen","CASnr":"576-26-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_576-26-1","ParameterID_WISE":"CAS_576-26-1"},{"ParameterID":"EHMC","Name":"Oktylmetoksycinnamat (EHMC)","Description":"2-etylheksyl (E)-3-(4-metoksyfenyl)prop-2-enoat; 2-Etylheksyl 4-metoksycinnamat","CASnr":"5466-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":"CAS_5466-77-3","ParameterID_WISE":"CAS_5466-77-3"},{"ParameterID":"BP1","Name":"Benzofenon-1","Description":"(2,4-dihydroksyfenyl)-fenylmetanon; 2,4-dihydroksybenzofenon; Benzoresorcinol","CASnr":"131-56-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCTOC","Name":"Oktokrylen","Description":"2-etylheksyl 2-cyano-3,3-difenylprop-2-enoat","CASnr":"6197-30-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_ANT","Name":"Dekloran 603","Description":"1,2,3,4,5,6,7,8,12,12,13,13-dodekaklor- 1,4,4a,5,8,8a,9,9a,10,10a-dekahydro-1,4:5,8:9,10-trimetanantrancen","CASnr":"13560-92-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCTBPH","Name":"Dekloran 604","Description":"1,2,3,4,7,7-heksaklor-5-(2,3,4,5-tetrabromfenyl)bisyklo[2.2.1]hept-2-en","CASnr":"34571-16-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPE","Name":"Bisfenol E","Description":"4,4'-Etylidendifenol; 1,1-Bis(4-hydroksyfenyl)etan","CASnr":"2081-08-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPZ","Name":"Bisfenol Z","Description":"4.4,4'-Sykloheksylidendifenol; 1,1-Bis(4-hydroksyfenyl)-sykloheksan","CASnr":"843-55-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPM","Name":"Bisfenol M","Description":"4,4'-(1,3-Fenylendiisopropyliden)difenol; 1,3-Bis(2-(4-hydroksyfenyl)-2-propyl)benzen","CASnr":"13595-25-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPG","Name":"Bisfenol G","Description":"4,4'-Isopropylidenbis(2-isopropylfenol); 2,2-Bis(4-hydroksy-3-isopropyl-fenyl)propan ","CASnr":"127-54-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPA24","Name":"2,4'-Bisfenol A","Description":"2,4’-(isopropyliden)difenol; 2-(1-(4-hydroksyfenyl)-1-metyletyl)fenol","CASnr":"837-08-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BRDIFA","Name":"Brodifacoum","Description":"3-[3-[4-(4-bromfenyl)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]-2-hydroksychromen-4-on","CASnr":"56073-10-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"56073-10-0 Brodifacoum","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLOCO","Name":"Flocoumafen","Description":"2-hydroksy-3-[3-[4-[[4-(trifluormetyl)fenyl]metoksy]fenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]chromen-4-on","CASnr":"90035-08-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIFEN","Name":"Difenacoum","Description":"2-hydroksy-3-[3-(4-fenylfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-yl]chromen-4-on","CASnr":"56073-07-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"56073-07-5 Difenacoum","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISOFF","Name":"Isofenfos","Description":"1-Metyletyl-2-((etoksy((1-metyletyl)amino)fosfinotioyl)oksy) benzoat; Oftanol","CASnr":"25311-71-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"25311-71-1 Isofenphos","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRISYK","Name":"Trisyklazol","Description":"16.5-Metyl-1,2,4-triazol(3,4-b)benzotiazol","CASnr":"41814-78-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"41814-78-2 Tricyclazole","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FLUM","Name":"Flumetrin","Description":"Cyano(4-fluor-3-fenoksyfenyl)metyl 3-[2-klor-2-(4-klorofenyl)etenyl]-2,2-dimetylsyklopropancarboksylate","CASnr":"69770-45-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"69770-45-2 Flumethrin","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SORB","Name":"Sorbitol","Description":"D-1,2,3,4,5,6-hexanhexol","CASnr":"50-70-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_50-70-4","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEP","Name":"Bis(2-metoksyetyl)ftalat","Description":"Bis(2-metoksyetyl) benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"117-82-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNPP","Name":"Dipentylftalat","Description":"Di-n-pentylftalat; 1,2-Benzenedikarboksylsyre, dipentylester","CASnr":"131-18-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":"CAS_131-18-0","ParameterID_WISE":"CAS_131-18-0"},{"ParameterID":"DIPP","Name":"Diisopentylftalat","Description":"1,2-Benzenedikarboksylsyre, bis(3-metylbutyl) ester","CASnr":"605-50-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIPP","Name":"n-Pentyl-isopentylftalat","Description":"2-O-(3-metylbutyl) 1-O-pentyl benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"776297-69-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBFU","Name":"Dibenzofuran","Description":"Dibenzo[b,d]furan; 2,2'-Difenylenoksid","CASnr":"132-64-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BP2","Name":"Benzofenon-2","Description":"bis(2,4-dihydroksyfenyl)metanon; 2,2',4,4'-tetrahydroksybenzofenon","CASnr":"131-55-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPAP","Name":"Bisfenol AP","Description":"4,4'-(1-Fenyletyliden)difenol; \r\n1,1-Bis(4-hydroksyfenyl)-1-fenyletane ","CASnr":"1571-75-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNHP","Name":"Diheksylftalat","Description":"Diheksylbenzen-1,2-dikarboksylat; Di-n-heksylftalat","CASnr":"84-75-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DHNUP","Name":"1,2-benzendikarboksylsyre","Description":"di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere; 1-O-heptyl 2-O-undecyl benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"68515-42-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_MON","Name":"Sum Monobrombifenyl","Description":"Sum av inntil tre kongenere av monobrombifenyl, dvs. med en brom-substituent.","CASnr":"26264-10-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"26264-10-8 Monobromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_TET","Name":"Sum Tetrabrombifenyl","Description":"Sum av inntil 42 kongenere av tetrabrombifenyl, dvs. med fire brom-substituenter.","CASnr":"40088-45-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"40088-45-7 Tetrabromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_PEN","Name":"Sum Pentabrombifenyl","Description":"Sum av inntil 46 kongenere av pentabrombifenyl, dvs. med fem brom-substituenter.","CASnr":"56307-79-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"56307-79-0 Pentabromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_HEX","Name":"Sum Heksabrombifenyl","Description":"Sum av inntil 42 kongenere av heksabrombifenyl, dvs. med seks brom-substituenter.","CASnr":"36355-01-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"36355-01-8 Hexabromobiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_HEP","Name":"Sum Heptabrombifenyl","Description":"Sum av inntil 24 kongenere av heptabrombifenyl, dvs. med syv brom-substituenter.","CASnr":"35194-78-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_OCT","Name":"Sum Oktabrombifenyl","Description":"Sum av inntil 12 kongenere av oktabrombifenyl, dvs. med åtte brom-substituenter.","CASnr":"27858-07-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"27858-07-7 Octabrombiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBB_NON","Name":"Sum Nonabrombifenyl","Description":"Sum av inntil tre kongenere av nonabrombifenyl, dvs. med ni brom-substituenter.","CASnr":"27753-52-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PBB","SubGroupName":"Polybromerte bifenyler (PBB)","ParameterID_VannNett":"27753-52-2 Nonabrombiphenyl","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBDPE","Name":"Dekabromdifenyletan","Description":"1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentabromofenyl)etan","CASnr":"84852-53-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ERYMY","Name":"Erytromycin (legemiddel)","Description":"(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2R,3S,4R,6S)-4-(dimetylamino)-3-hydroksy-6-metyl-tetrahydropyran-2-yl]oksy-14-etyl-7,12,13-trihydroksy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroksy-4-metoksy-4,6-dimetyl-tetrahydropyran-2-yl]oksy-3,5,7,9,11,13-heksametyl-oksasyklotetradekan-2,10-dion ","CASnr":"114-07-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_114-07-8","ParameterID_WISE":"CAS_114-07-8"},{"ParameterID":"AESTR","Name":"Alfa-Estradiol","Description":"17alpha-Estradiol; (8R,9S,13S,14S,17R)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrosyklopenta[a]fenantrene-3,17-diol","CASnr":"57-91-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IBUP","Name":"Ibuprofen (legemiddel)","Description":"2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]propansyre","CASnr":"15687-27-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_15687-27-1","ParameterID_WISE":"CAS_15687-27-1"},{"ParameterID":"ROXMY","Name":"Roksitromycin (legemiddel)","Description":"Roxithromycin; (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroksy-6-metyloksan-2-yl]oksy-14-etyl-7,12,13-trihydroksy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroksy-4-metoksy-4,6-dimetyloksan-2-yl]oksy-10-(2-metoksyetoksymetoksyimino)-3,5,7,9,11,13-heksametyl-oksasyklotetradekan-2-on","CASnr":"80214-83-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TYLO","Name":"Tylosin","Description":"2-[(4R,6S,7R,9R,11E,13E,16R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroksy-4,6-dimetyloksan-2-yl]oksy-4-(dimetylamino)-3-hydroksy-6-metyloksan-2-yl]oksy-16-etyl-4-hydroksy-15-[[(3R,4R,5R,6R)-5-hydroksy-3,4-dimetoksy-6-metyloksan-2-yl]oxymetyl]-5,9,13-trimetyl-2,10-diokso-1-oksasykloheksadeka-11,13-dien-7-yl]acetaldehyd","CASnr":"1401-69-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC16_21","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C16-C21","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 16 karbonatomer til og med 21.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC21_36","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C21-C36","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C21-C36","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MP2","Name":"o-Cresol","Description":"2-Metylfenol","CASnr":"95-48-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-48-7","ParameterID_WISE":"CAS_95-48-7"},{"ParameterID":"DMP34","Name":"3,4-dimetylfenol","Description":"3,4-dimetylfenol; 3,4-xylenol; 1-hydroksy-3,4-dimetylbenzen","CASnr":"95-65-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-65-8","ParameterID_WISE":"CAS_95-65-8"},{"ParameterID":"BPP","Name":"Bisfenol P","Description":"4,4'-(1,4-Fenylendiisopropyliden)difenol; 1,4-Bis(2-(4-hydroksyfenyl)-2-propyl)benzen","CASnr":"2167-51-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPTMC","Name":"Bisfenol TMC","Description":" 4,4'-(3,3,5-Trimetylsykloheksyliden)difenol; 1,1-Bis(4-hydroksyfenyl)-3,3,5-trimetylsykloheksan","CASnr":"129188-99-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPF24","Name":"2,4'-Bisfenol F","Description":"2,4'-Metylendifenol; 2-(4-Hydroksybenzyl)fenol","CASnr":"2467-03-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPFL","Name":"Bisfenol FL","Description":"4,4'-(9H-fluoren-9,9-diyl)difenol; 9,9-Bis(4-hydroksyfenyl)fluoren","CASnr":"3236-71-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPS24","Name":"2,4'-Bisfenol S","Description":"2,4’-Sulfonyldifenol; 2-(4-Hydroksyfenylsulfonyl)fenol","CASnr":"5397-34-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPF22","Name":"2,2'-Bisfenol F","Description":"2,2'-Metylendifenol; Bis(2-hydroksyfenyl)metan","CASnr":"2467-02-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLAMY","Name":"Claritromycin (legemiddel)","Description":"(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroksy-6-metyloksan-2-yl]oksy-14-etyl-12,13-dihydroksy-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroksy-4-metoksy-4,6-dimetyloksan-2-yl]oksy-7-metoksy-3,5,7,9,11,13-heksametyl-oksasyklotetradekan-2,10-dion","CASnr":"81103-11-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_81103-11-9","ParameterID_WISE":"CAS_81103-11-9"},{"ParameterID":"AZIMY","Name":"Azitromycin (legemiddel)","Description":"(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-11-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetylamino)-3-hydroksy-6-metyloksan-2-yl]oksy-2-etyl-3,4,10-trihydroksy-13-[(2R,4R,5S,6S)-5-hydroksy-4-metoksy-4,6-dimetyloksan-2-yl]oksy-3,5,6,8,10,12,14-heptametyl-1-oksa-6-azasyklopentadekan-15-on","CASnr":"83905-01-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":"CAS_83905-01-5","ParameterID_WISE":"CAS_83905-01-5"},{"ParameterID":"METCA","Name":"Metiocarb","Description":"(3,5-dimetyl-4-metylsulfanylfenyl) N-metylkarbamat","CASnr":"2032-65-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_2032-65-7","ParameterID_WISE":"CAS_2032-65-7"},{"ParameterID":"THICL","Name":"Tiakloprid","Description":"Thiacloprid; [3-[(6-kloropyridin-3-yl)metyl]-1,3-tiazolidin-2-yliden]cyanamid","CASnr":"111988-49-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_111988-49-9","ParameterID_WISE":"CAS_111988-49-9"},{"ParameterID":"THIME","Name":"Tiametoksam","Description":"(NE)-N-[3-[(2-kloro-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-5-metyl-1,3,5-oksadiazinan-4-yliden]nitramid","CASnr":"153719-23-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_153719-23-4","ParameterID_WISE":"CAS_153719-23-4"},{"ParameterID":"CLOTH","Name":"Klotianidin","Description":"Clothianidin; 1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-2-methyl-3-nitroguanidine","CASnr":"210880-92-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_210880-92-5","ParameterID_WISE":"CAS_210880-92-5"},{"ParameterID":"ACMI","Name":"Acetamiprid","Description":"N-[(6-kloropyridin-3-yl)metyl]-N'-cyano-N-metyletanimidamid","CASnr":"135410-20-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_135410-20-7","ParameterID_WISE":"CAS_135410-20-7"},{"ParameterID":"OXAD","Name":"Oksadiazon","Description":"5-tert-butyl-3-(2,4-dikloro-5-propan-2-yloksyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-on","CASnr":"19666-30-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_19666-30-9","ParameterID_WISE":"CAS_19666-30-9"},{"ParameterID":"TRIAL","Name":"Triallat","Description":"Tri-allate; S-(2,3,3-trikloroprop-2-enyl) N,N-di(propan-2-yl)karbamotioat","CASnr":"2303-17-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_2303-17-5","ParameterID_WISE":"CAS_2303-17-5"},{"ParameterID":"DMP24","Name":"2,4-dimetylfenol","Description":"2,4-dimetylfenol; 2,4-xylenol; 1-hydroksy-2,4-dimetylbenzen","CASnr":"105-67-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_105-67-9","ParameterID_WISE":"CAS_105-67-9"},{"ParameterID":"DIFBENZ","Name":"Diflubenzuron","Description":"N-(4-Klorfenylkarbamoyl)-2,6-difluorbenzamide; Difluron; 1-(4-Klorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)urea","CASnr":"35367-38-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TEFBENZ","Name":"Teflubenzuron","Description":"4.N-(((3,5-dikloro-2,4-difluorfenyl)amino)karbonyl)-2,6-difluorbenzamid; Tefluron","CASnr":"83121-18-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GLIBE","Name":"Glibenklamid (legemiddel)","Description":"1-[[4-[2-[(5-Chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-cyclohexylurea","CASnr":"10238-21-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HOMO","Name":"Homosalat","Description":"(3,3,5-trimetylsykloheksyl) 2-hydroksybenzoat","CASnr":"118-56-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATOR","Name":"Atorvastatin (legemiddel)","Description":"1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, 2-(4-fluorophenyl)-ß,d-dihydroxy-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-, [R-(R,R)]-","CASnr":"134523-00-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOLYTRI","Name":"Tolutriazol","Description":"5-methyl-2H-benzotriazol","CASnr":"136-85-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_136-85-6"},{"ParameterID":"BEN2YL","Name":"Bensotiasol-2-ylamin","Description":"1,3-benzothiazol-2-amine ","CASnr":"136-95-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VALS","Name":"Valsartan (legemiddel)","Description":"\r\n(2S)-3-metyl-2-[N-({4-[2-(1H-1,2,3,4-tetrasol-5-yl)fenyl]fenyl}metyl)pentanamido]butanoiksyre","CASnr":"137862-53-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IRBE","Name":"Irbesartan (legemiddel)","Description":"2-butyl-3-({4-[2-(1H-1,2,3,4-tetrasol-5-yl)fenyl]fenyl}methyl)-1,3-diasaspiro[4.4]non-1-en-4-one ","CASnr":"138402-11-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBPAAE","Name":"2,2',6,6'-Tetrabrombisfenol A diallyleter","Description":"1,1'-Isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene]","CASnr":"25327-89-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MIT","Name":"Methylisothiazolinone","Description":"2-methyl-2H-isothiazol-3-one","CASnr":"2682-20-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOLYLTRIAZOL","Name":"Methyl-1H-benzotriazole","Description":"1-methyl-1H-1,2,3-benzotriazole ","CASnr":"29385-43-1 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CARB","Name":"Carbamazepin (legemiddel)","Description":"5H-Dibenz(b,f)azepine-5-carboxamide","CASnr":"298-46-4 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLOMI","Name":"Clomipramin (legemiddel)","Description":"(3-{5-chloro-2-azatricyclo[9.4.0.0³,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaen-2-yl}propyl)dimethylamine","CASnr":"303-49-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFO","Name":"Perfluoroktan","Description":"1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Octadecafluorooctane","CASnr":"307-34-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHP","Name":"Perfluorheptan ","Description":"1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-heksadekafluorheptan","CASnr":"335-57-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCTAFLUOR","Name":"Oktafluordiklorsykloheksen","Description":"1,2-diklor-3,3,4,4,5,5,6,6-oktafluorsylloheksen","CASnr":"336-19-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DILZEM","Name":"Diltiazem (legemiddel)","Description":"[(2S,3S)-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetate","CASnr":"42399-41-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FENBRA","Name":"Fenofibrat (legemiddel)","Description":"propan-2-yl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate","CASnr":"49562-28-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMITYLIN","Name":"Amitriptylin (legemiddel)","Description":"3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:2',1'-f][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine","CASnr":"50-48-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TEPA","Name":"Trietylenfosforamid","Description":"Tris(1-aziridinyl)fosfinoksid","CASnr":"545-55-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TXP","Name":"Trixylylfosfat","Description":"Tris(3,5-xylyl)fosfat; Tris(3,5-dimetylfenyl)fosfat","CASnr":"25155-23-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AO246","Name":"Antioksidant 2246","Description":"2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol","CASnr":"119-47-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ODIPB","Name":"1,2- Diisopropylbenzen","Description":"1,2-di(propan-2-yl)benzen; o-Diisopropylbenzen","CASnr":"577-55-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MDIPB","Name":"1,3-Diisopropylbenzen","Description":"1,3-bis(propan-2-yl)benzen; m-Diisopropylbenzen","CASnr":"99-62-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PDIPB","Name":"1,4-Diisopropylbenzen","Description":"1,4-bis(propan-2-yl)benzen; p-Diisopropylbenzen","CASnr":"100-18-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRBPH4I","Name":"4-isopropylbifenyl ","Description":"1-phenyl-4-propan-2-ylbenzene; 4-(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl","CASnr":"25640-78-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"L3","Name":"Oktametyltrisiloksan (L3)","Description":"Dimetyl-bis(trimetylsilyloksy)silan; 1,1,1,3,3,5,5,5-oktametyltrisiloksan","CASnr":"107-51-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"L4","Name":"Dekametyltetrasiloksan (L4)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8-oktametyl-3,5,7-trioksa-2,4,6,8-tetrasilanonan","CASnr":"141-62-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"L5","Name":"Dodekametylpentasiloksan (L5)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-dekametyl-3,5,7,9-tetraoksa-2,4,6,8,10-pentasilaundekan","CASnr":"141-63-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCPHEP","Name":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-fenylbisyklo[2.2.1]hept-2-en","Description":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-fenyl-2-norbornen","CASnr":"17064-54-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDC_BBF","Name":"Dekloran 601","Description":"1,2,3,4,6,7,8,9,13,13,14,14-dodekaklor-4,4a,4b,5,5a,6,9,9a,10,10a,11,11a-dodekahydro- 1,4:5,10:6,9-trimetan-1H-benzo[b]fluoren","CASnr":"13560-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BFDGE","Name":"Bisfenol F diglycidyleter","Description":null,"CASnr":"2095-03-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBALD","Name":"Dibromaldrin","Description":"9,10-dibromo-3,4,5,6,12,12-hexachlorotetracyclo[6.2.1.1^{3,6}.0^{2,7}]dodec-4-ene","CASnr":"20389-65-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HPP","Name":"4-(a,a-dimetylbenzyl)fenol","Description":"4-(1-metyl-1-fenyletyl)fenol; p-Cumulfenol; 4-alpha-Cumylfenol","CASnr":"599-64-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBEP","Name":"2,6-Di-tert-butyl-4- etylfenol","Description":"2,6-ditert-butyl-4-ethylphenol","CASnr":"4130-42-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BBM","Name":"4,4'-Butan-1,1- diylbis(2-tert-butyl- 5-metylfenol)","Description":"2-tert-butyl-4-[1-(5-tert-butyl-4-hydroksy-2-metylfenyl)butyl]-5-metylfenol; 6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidendi-m-cresol; Santowhite","CASnr":"85-60-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE ","Name":"Bisfenol A diglycidyleter ","Description":"2-[[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]methyl]oxirane","CASnr":"1675-54-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE-HCl ","Name":"Bisphenol A (3-klor-2-hydroksypropyl)glycidyleter","Description":"1-chloro-3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol","CASnr":"13836-48-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE-2HCl","Name":"Bisfenol A bis(3-klor-2-hydroksypropyl)eter ","Description":"1-chloro-3-[4-[2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propan-2-ol","CASnr":"4809-35-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE-H20","Name":"Bisfenol A (2,3-dihydroksypropyl)glycidyleter","Description":"3-[4-[2-[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol","CASnr":"76002-91-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE-2H2O","Name":"Bisfenol A bis(2,3-dihydroksypropyl)eter","Description":"3-[4-[2-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol","CASnr":"5581-32-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BADGE-HCl-H2O","Name":"Bisfenol A (3-klor-2-hydroksypropyl) (2,3-dihydroksypropyl)eter","Description":"3-[4-[2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol","CASnr":"227947-06-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BFDGE-2HCl","Name":"Bisfenol F bis(2-klor-1-propanol)eter","Description":"2-chloro-3-[4-[[4-(2-chloro-3-hydroxypropoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propan-1-ol","CASnr":"374772-79-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BFDGE-2H2O","Name":"Bisfenol F bis(2,3-dihydroksypropyl)eter","Description":"3-[4-[[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methyl]phenoxy]propane-1,2-diol","CASnr":"72406-26-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPiA","Name":"Bis (nonafluor butyl) fosfinsyre","Description":"bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)phosphinic acid","CASnr":"52299-25-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NFACRYLAT","Name":"2- [metyl(1,1,2, 2,3,3,4,4,4- nonafluorbut ylsulfonyl)ami no]etyl prop- 2-enoat (NFakrylat)","Description":"2-[methyl(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutylsulfonyl)amino]ethyl prop-2-enoate","CASnr":"67584-55-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPPT","Name":"Trifenylfosfortioat","Description":"O,O,O-Triphenyl phosphorothioate","CASnr":"597-82-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPA-BDPP","Name":"Bisfenol A bis(bisfenylfosfat) ","Description":"[4-[2-(4-diphenoxyphosphoryloxyphenyl)propan-2-yl]phenyl] diphenyl phosphate","CASnr":"5945-33-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MCKETON","Name":"Acetylcedrene","Description":"1-((3R,3aR,7R,8aS)-3,6,8,8-Tetramethyl-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethanone","CASnr":"32388-55-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NBBSULFON","Name":"n-Butylbensene sulfonamid ","Description":"N-butylbenzenesulfonamide","CASnr":"3622-84-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DNOKTYL","Name":"Di-n-oktyltinoksid","Description":"dioctyl(oxo)tin","CASnr":"870-08-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"U10CDE","Name":"10-undekenyl 2-syano- 3,3-difenylpropenoat","Description":"undec-10-en-1-yl 2-cyano-3,3-diphenylprop-2-enoate","CASnr":"947701-81-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TEBUK","Name":"Tebukonasol","Description":"1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol","CASnr":"107534-96-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AKHT","Name":"Aketyl heksametyl tetralin ","Description":"1-(3,5,5,6,8,8-hexamethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone","CASnr":"1506-02-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHAC","Name":"Perfluorheksyletylacrylat ","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl prop-2-enoate","CASnr":"17527-29-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TDFHxM","Name":"Tridekafluorheksyletylmetakrylat","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate","CASnr":"2144-53-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"P-HEPT","Name":"4-heptylfenol","Description":"4-heptylphenol","CASnr":"72624-02-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUPHE4T","Name":"4-tert-butylfenol","Description":"4-tert-butylfenol","CASnr":"98-54-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"T2MVS","Name":"Tris(2-metoksyetoksy)vinylsilan","Description":"ethenyl-tris(2-methoxyethoxy)silane","CASnr":"1067-53-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE_TRI","Name":"Sum TriBDE","Description":"Sum TriBDE","CASnr":"49690-94-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EA","Name":"Etylamin","Description":"Etylamin, Etanamin","CASnr":"75-04-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"75-04-7 Ethylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMA","Name":"Dimetylamin","Description":"N-metylmetanamin","CASnr":"124-40-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_124-40-3","ParameterID_WISE":"CAS_124-40-3"},{"ParameterID":"DEA","Name":"Dietylamin","Description":"N-etyletanamin","CASnr":"109-89-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_109-89-7"},{"ParameterID":"MEA","Name":"Monoetanolamin","Description":"2-Aminoetanol","CASnr":"141-43-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMP","Name":"2-Amino-2-metylpropanol ","Description":"1-Propanol, 2-amino-2-methyl-","CASnr":"124-68-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIP","Name":"Piperazin","Description":"1,4-Piperazin","CASnr":"110-85-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMNO","Name":"N-nitrodimetylamin","Description":"Metanamin, N-metyl-N-nitro-","CASnr":"4164-28-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"4164-28-7 N-Nitrodimethylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MNO","Name":"N-nitrometylamin","Description":"Metanamin, N-nitro-","CASnr":"88727-16-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"88727-16-6 N-Nitromethylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDEA","Name":"N-nitrosodietylamin","Description":"Etanamin, N-etyl-N-nitroso-","CASnr":"55-18-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"55-18-5 N-Nitrosodiethylamine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMOR","Name":"N-nitrosomorfolin","Description":"Morfoline, 4-nitroso-","CASnr":"59-89-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"59-89-2 N-Nitrosomorpholine","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIPNO","Name":"N-nitropiperazin","Description":"Piperazin, 1-nitro-","CASnr":"42499-41-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NEMA","Name":"N-nitrosometyletylamin","Description":"Etanamin, N-metyl-N-nitroso-","CASnr":"10595-95-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MPSN+","Name":"Monofenyltinn kation (MPhT)","Description":"Monofenyltinn kation","CASnr":"2406-68-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TIN","SubGroupName":"Tinnorganiske forbindelser (TIN)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDA","Name":"Perfluordekansyre (PFDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadekafluordekansyre","CASnr":"335-76-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_335-76-2","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFBA","Name":"Perfluorbutansyre (PFBA)","Description":"2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyre","CASnr":"375-22-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_375-22-4","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPEA","Name":"Perfluorpentansyre (PFPeA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluorpentansyre","CASnr":"2706-90-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFUNDA","Name":"Perfluorundekansyre (PFUnDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-henikosafluorundekansyre","CASnr":"2058-94-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_2058-94-8","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62FTS","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluoroktansulfonsyre (6:2 FTS)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktan-1-sulfonsyre","CASnr":"27619-97-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_27619-97-2","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE126","Name":"PBDE126","Description":"3,3'4,4',5-pentabromdifenyleter (PBDE126)","CASnr":"366791-32-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SBDE_HEX","Name":"Sum HeksaBDE","Description":"Sum HeksaBDE","CASnr":"36483-60-0","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":"CAS_36483-60-0","ParameterID_WISE":"CAS_36483-60-0"},{"ParameterID":"CB111","Name":"PCB111","Description":"2,3,3',5,5'-pentaklorbifenyl (PCB111)","CASnr":"39635-32-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTRDA","Name":"Perfluortridekansyre (PFTrDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentakosafluortridekansyre","CASnr":"72629-94-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTEDA","Name":"Perfluortetradekansyre (PFTeDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-heptakosafluortetradekansyre","CASnr":"376-06-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":"CAS_376-06-7","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BDE156","Name":"PBDE156","Description":"2,3,3',4,4',5-heksabromdifenyleter (PBDE156)","CASnr":"35854-94-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCDAN","Name":"trans-Klordan","Description":"trans-Klordan (trans-gamma-Klordan; beta-Klordan)","CASnr":"5103-74-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TNONC","Name":"trans-Nonaklor","Description":"trans-Nonaklor","CASnr":"39765-80-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_39765-80-5","ParameterID_WISE":"CAS_39765-80-5"},{"ParameterID":"CNONC","Name":"cis-Nonaklor","Description":"cis-Nonaklor","CASnr":"5103-73-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"5103-73-1","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"METOC","Name":"Metoksyklor","Description":"p,p'-Metoksyklor (Metoksy-DDT; Marlat)","CASnr":"72-43-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_72-43-5","ParameterID_WISE":"CAS_72-43-5"},{"ParameterID":"PDMT","Name":"Pendimetalin","Description":"3,4-dimetyl-2,6-dinitro-N-pentan-3-ylanilin; N-(1-Ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitrobenzenamin","CASnr":"40487-42-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_40487-42-1","ParameterID_WISE":"CAS_40487-42-1"},{"ParameterID":"102FTUCA","Name":"Umettet fluortelomer karboksylsyre (10:2 FTUCA)","Description":"3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluor-2-dodekansyre","CASnr":"70887-94-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PEPHE4N","Name":"4-n-pentylfenol","Description":"4-n-Pentylfenol","CASnr":"14938-35-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HEPHE4N","Name":"4-n-heptylfenol","Description":"4-n-heptylfenol","CASnr":"1987-50-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OCPHE4N","Name":"4-n-Oktylfenol","Description":"4-n-oktylfenol","CASnr":"1806-26-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":"CAS_1806-26-4","ParameterID_WISE":"CAS_1806-26-4"},{"ParameterID":"GS26575","Name":"Deetylterbutryn","Description":"2-N-tert-butyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine; GS-26575","CASnr":"30125-65-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ACYP","Name":"alfa-Cypermetrin, Alfametrin","Description":"[cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1R,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate","CASnr":"67375-30-8","QualityElementID":"PRI","QualityElementName":"Prioriterte stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB49","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5-tetraklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5-tetraklorbifenyl","CASnr":"116807-52-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB49","Name":"4-metylsulfonyl-2,2´,4´5-tetraklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2,2´,4´5-tetraklorbifenyl","CASnr":"69797-52-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB52","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,5,5´-tetraklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,5,5´-tetraklorbifenyl","CASnr":"60640-54-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB52","Name":"4-metylsulfonyl-2,2´,5,´5-tetraklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2,2´,5,´5-tetraklorbifenyl","CASnr":"60640-55-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3MESOCB101","Name":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,5´-pentaklorbifenyl","Description":"3-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,5´-pentaklorbifenyl","CASnr":"66640-60-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MESOCB101","Name":"4-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,5´-pentaklorbifenyl","Description":"4-metylsulfonyl-2,2´,4´,5,5´-pentaklorbifenyl","CASnr":"66640-61-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EPH4","Name":"4-etylfenol","Description":"4-etylfenol; p-etylfenol; 1-etyl-4-hydroksybenzen","CASnr":"123-07-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBTS","Name":"2,2'-Ditiobisbenzotiazol","Description":"2-(1,3-benzotiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzotiazol; Dibenzotiazyldisulfid","CASnr":"120-78-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BBTO","Name":"2-butyl-2,3-dihydrobenzisotiazol-3-on","Description":"2-butyl-1,2-benzotiazol-3-on","CASnr":"4299-07-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBTS","Name":"2-fenylbenzotiazol","Description":"2-fenyl-1,3-benzotiazol","CASnr":"883-93-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SAXI","Name":"Saxitoksin","Description":"Saxitoxin is an alkaloid isolated from the marine dinoflagellates and cyanobacteria that causes paralytic shellfish poisoning. It has a role as a neurotoxin, a toxin, a sodium channel blocker and a marine metabolite.","CASnr":"35523-89-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV234","Name":"UV-234","Description":"2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenyletyl)fenoll","CASnr":"70321-86-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV571","Name":"UV-571","Description":"2-(2H-benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-metylfenol; Benzotriazolyl dodecyl p-cresol","CASnr":"125304-04-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DEET","Name":"N,N-dimetyl-m-toluamid","Description":"N,N-dietyl-3-metylbenzamid","CASnr":"134-62-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_134-62-3"},{"ParameterID":"SKAB","Name":"Sum triklortrimetylbenzen","Description":null,"CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FOSAA","Name":"Perfluoroktansulfonamid eddiksyre (FOSAA)","Description":"2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonylamino)eddiksyre; N-(heptadekafluoroktylsulfonyl)glycin","CASnr":"2806-24-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LASC13","Name":"Tridecylbenzensulfonat (C13)","Description":"Tridecylbenzensulfonat, natriumsalt","CASnr":"26248-24-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LASC11","Name":"Undecylbenzensulfonat (C11)","Description":"Undecylbenzensulfonat, natriumsalt","CASnr":"27636-75-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DINCH","Name":"1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,2-diisononyl ester","Description":"bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate","CASnr":"166412-78-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MEHP","Name":"(2-ethylheksyl)hydrogenftalate","Description":"2-(2-etylheksoksykarbonyl)benzosyre","CASnr":"4376-20-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBP","Name":"Monobutylftalate ","Description":"Bytylhydrogenftalat; 2-(butoxycarbonyl)benzosyre","CASnr":"131-70-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EHMCE","Name":"(E)-EHMC","Description":"2-etylheksyl (2E)-3-(4-metoksyfenyl)prop-2-enoat; 2-Etylheksyl trans-4-methoksycinnamat","CASnr":"83834-59-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KODEIN","Name":"Kodein (legemiddel)","Description":"(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-9-metoksy-3-metyl-2,4,4a,7,7a,13-heksahydro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ol","CASnr":"76-57-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD3B","Name":"F-D3b","Description":"2,4,6-trimetyl-2,4,6-tris-(3,3,3-trifluor-propyl)-[1,3,5,2,4,6]trioksatrisilinan; (2a,4a,6ß)-2,4,6-\r\ntrimetyl-2,4,6-\r\ntris(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)syklotrisiloksan\r\n ","CASnr":"2810-62-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD3C","Name":"F-D3c","Description":"(2a,4a,6a)-2,4,6-\r\ntrimetyl-2,4,6-\r\ntris(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)syklotrisiloxan","CASnr":"2810-63-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD4A","Name":"F-D4a","Description":"(2a,4a,6a,8a)-\r\n2,4,6,8-tetrametyl-\r\n2,4,6,8-tetrakis(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)-\r\nsyklotetrasiloxan","CASnr":"141901-56-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD4B","Name":"F-D4b","Description":"(2a,4ß,6a,8ß)-\r\n2,4,6,8-tetrametyl-\r\n2,4,6,8-tetrakis(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)-\r\nsyklotetrasiloxan","CASnr":"141901-57-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD4C","Name":"F-D4c","Description":"(2a,4a,6ß,8ß)-\r\n2,4,6,8-tetrametyl-\r\n2,4,6,8-tetrakis(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)-\r\nsyklotetrasiloxan","CASnr":"141901-58-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD4D","Name":"F-D4d","Description":"(2a,4a,6a,8ß)-\r\n2,4,6,8-tetrametyl-\r\n2,4,6,8-tetrakis(3,3,3-\r\ntrifluorpropyl)-\r\nsyklotetrasiloxan","CASnr":"141901-59-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4EMP","Name":"Etylmetylbutylfenol","Description":"4-(1-etyl-1-metylbutyl)-fenol","CASnr":"30784-32-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TUV622","Name":"Tinuvin 622","Description":"2-(4-metoksy-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-1-yl)etyl 4-oksopentanoat","CASnr":"65447-77-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BP8","Name":"Benzofenon-8","Description":"(2-hydroksy-4-metoksyfenyl)-(2-hydroksyfenyl)metanon","CASnr":"131-53-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"THCC10_16","Name":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner >C10-C16","Description":"Sum alifatiske og aromatiske hydrokarboner. Gjelder for fraksjoner med mer enn 10 karbonatomer til og med 16.","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL8","Name":"Oktaklornaftalen","Description":"1,2,3,4,5,6,7,8-oktakloronaftalen","CASnr":"2234-13-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_2234-13-1","ParameterID_WISE":"CAS_2234-13-1"},{"ParameterID":"NACL33","Name":"1,2,4-Triklornaftalen","Description":"1,2,4-Triklornaftalen","CASnr":"50402-51-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL34","Name":"1,2,3-Triklornaftalen","Description":"1,2,3-Triklornaftalen","CASnr":"50402-52-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL32","Name":"2,3,6-Triklornaftalen","Description":"2,3,6-Triklornaftalen","CASnr":"55720-40-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL5","Name":"Pentaklornaftalen","Description":"Pentaklornaftalen (uspesifisert). Kan teoretisk sett omfatte i alt 14 ulike varianter av pentaklornaftalen avhengig av posisjonene til kloratomene","CASnr":"1321-64-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_1321-64-8","ParameterID_WISE":"CAS_1321-64-8"},{"ParameterID":"NACL6","Name":"Heksaklornaftalen","Description":"Heksaklornaftalen (uspesifisert). Kan teoretisk sett omfatte i alt 10 ulike varianter av heksaklornaftalen avhengig av posisjonene til kloratomene.","CASnr":"1335-87-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_1335-87-1","ParameterID_WISE":"CAS_1335-87-1"},{"ParameterID":"NACL7","Name":"Heptaklornaftalen","Description":"Heptaklornaftalen (uspesifisert). Kan teoretisk sett omfatte i alt 2 ulike varianter av heptaklornaftalen avhengig av posisjonene til kloratomene.","CASnr":"32241-08-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_32241-08-0","ParameterID_WISE":"CAS_32241-08-0"},{"ParameterID":"PFHXSA","Name":"Perfluorheksansulfonamid (PFHxSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorheksan-1-sulfonamid","CASnr":"41997-13-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPESA","Name":"Perfluorpentansulfonamid (PFPeSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undekafluorpentan-1-sulfonamid","CASnr":"82765-76-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTRS","Name":"Perfluortridekansulfonsyre (PFTrS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-trikosafluorundekan-1-sulfonsyre","CASnr":"791563-89-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPH","Name":"Di-n-heksylftalate","Description":"1,2-Benzenedikarboksylsyre, 1,2-diheksyl ester, forgrenet og lineær","CASnr":"68515-50-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NACL4","Name":"Tetraklornaftalen","Description":"Tetraklornaftalen (uspesifisert). Kan teoretisk sett omfatte i alt 22 ulike varianter av tetraklornaftalen avhengig av posisjonene til kloratomene.","CASnr":"1335-88-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_1335-88-2"},{"ParameterID":"BUPHE3T","Name":"3-tert-butylfenol","Description":"3-tert-butylfenol","CASnr":"585-34-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCP23","Name":"2,3-diklorfenol","Description":"2,3-diklorfenol","CASnr":"576-24-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFBSA","Name":"N-etyl perfluorbutansulfonamid (N-EtFBSA)","Description":"1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undekafluor-5-propylsulfonylpentan","CASnr":"40630-67-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFHPSA","Name":"N-etyl perfluorheptansulfonamid (N-EtFHpSA)","Description":"N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadekafluorheptan-1-sulfonamid","CASnr":"68957-62-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFHXSA","Name":"N-etyl perfluorheksanesulfonamid (N-EtFHxSA)","Description":"N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorheksane-1-sulfonamid","CASnr":"87988-56-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NETFPESA","Name":"N-etyl perfluorpentansulfonamid (N-EtFPeSA)","Description":"N-ethyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undekafluorpentan-1-sulfonamid","CASnr":"162682-16-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFBSA","Name":"N-metyl perfluorbutansulfonamid (N-MeFBSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metylbutan-1-sulfonamid","CASnr":"68298-12-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFHPSA","Name":"N-metyl perfluorheptansulfonamid (N-MeFHpSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadekafluor-N-metylheptan-1-sulfonamid","CASnr":"68259-14-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFHXSA","Name":"N-metyl perfluorheksansulfonamid (N-MeFHxSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluor-N-metylheksan-1-sulfonamid","CASnr":"68259-15-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NMEFPESA","Name":"N-metyl perfluorpentansulfonamid (N-MeFPeSA)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undekafluor-N-metylpentan-1-sulfonamid","CASnr":"68298-13-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HHCB","Name":"Galaksolid","Description":"\r\n1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran","CASnr":"1222-05-5 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3BC","Name":"3-Bensylidenkamfor","Description":"3-benzyliden-1,7,7-trimetylbisyklo[2.2.1]heptan-2-on","CASnr":"15087-24-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MECLASTIN","Name":"Klemastin (legemiddel)","Description":"(2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine; Meclastine","CASnr":"15686-51-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RIVOTRIL","Name":"Klonazepam (legemiddel)","Description":"5-(2-chlorophenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one: Rivotril","CASnr":"1622-61-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MOGB","Name":"Sulfapyridin (legemiddel)","Description":"4-amino-N-(pyridin-2-yl)benzene-1-sulfonamide; M&B 693","CASnr":"144-83-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLEOCIN","Name":"Klindamysin (legemiddel)","Description":"(2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(methylsulfanyl)oxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide","CASnr":"18323-44-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AXURA","Name":"Memantin (legemiddel)","Description":"3,5-dimethyladamantan-1-amine","CASnr":"19982-08-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TONA","Name":"Tonalid","Description":"1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one","CASnr":"21145-77-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCMTB","Name":"2-(Tiosyanatometyltio)-bensotiasol","Description":"(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)methyl thiocyanate","CASnr":"21564-17-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBA","Name":"Tetrabromobisfenol A bis (dibrompropyl eter) ","Description":"1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene]","CASnr":"21850-44-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KLIND","Name":"Klindamysin sulfoksid (legemiddel)","Description":"(2R)-N-[2-chloro-1-[(3R,4R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfinyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide;hydrochloride","CASnr":"22431-46-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BENAZOL P","Name":"2-(2H-bensotriasol-2-yl)-4-metyl-fenol","Description":"2-(2'-Hydroxy-5'-methylphenyl) benzotriazole","CASnr":"2440-22-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRAMADOL","Name":"Tramadol (legemiddel)","Description":"(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol","CASnr":"27203-92-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ENSZ","Name":"Ensulizol ","Description":"2-fenyl-3H-benzimidazol-5-sulfonsyre","CASnr":"27503-81-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ROSU","Name":"Rosuvastatin (legemiddel)","Description":"7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-(methyl-methylsulfonyl-amino)-pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxy-hept-6-enoic acid","CASnr":"287714-41-4 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DKOFB","Name":"1,4-Dikloroktafluorbutan","Description":"1,4-diklor-1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluorbutan","CASnr":"355-24-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHXCL","Name":"Perfluorheksylklorid ","Description":"1-Klor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorheksan","CASnr":"355-41-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4MBC","Name":"4-Metylbenzylidenkamfor ","Description":"(3Z)-1,7,7-trimetyl-3-[(4-metylfenyl)metyliden]bisyklo[2.2.1]heptan-2-on","CASnr":"36861-47-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DISOP","Name":"Disopyramid (legemiddel)","Description":"4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide","CASnr":"3737-09-05","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFOMC","Name":"Perfluoroktylmetakrylate ","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktyl metakrylat","CASnr":"3934-23-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"O3PS","Name":"Tiofosfat","Description":"O3-P-S","CASnr":"15181-41-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBPAS","Name":"4,4'-Sulfonylbis(2,6-dibromfenol)","Description":"2,6-dibromo-4-(3,5-dibromo-4-hydroxybenzenesulfonyl)phenol","CASnr":"39635-79-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"XYTRIAZOL","Name":"Xylyltriazol ","Description":"5,6-dimethyl-2H-benzotriazole","CASnr":"4184-79-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BESA","Name":"Besafibrat (legemiddel)","Description":"2-(4-{2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl}phenoxy)-2-methylpropanoic acid","CASnr":"41859-67-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62DPAP","Name":"bis (1H,1H,2H,2H-perfluoroktylfosfat)","Description":"bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) hydrogenfosfat\r\n","CASnr":"57677-95-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"62PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluoroktylfosfat (6:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl dihydrogenfosfat","CASnr":"57678-01-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIK","Name":"Diklorofen","Description":"4-klor-2-[(5-klor-2-hydroksyfenyl)metyl]fenol","CASnr":"97-23-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"METOSYRE","Name":"Metoprololsyre (legemiddel) ","Description":"2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetic acid","CASnr":"56392-14-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBDPP","Name":"Tetrafenylresorcinoldifosfat","Description":"(3-diphenoxyphosphoryloxyphenyl) diphenyl phosphate","CASnr":"57583-54-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BOT","Name":"Bensotiasol","Description":"C7H5NS","CASnr":"95-16-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82PAP","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordecylfosfat (8:2 PAP)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordecyl dihydrogenfosfat","CASnr":"57678-03-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BOTR","Name":"Bensotriasol","Description":"C6H5N3","CASnr":"95-14-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SULFA","Name":"Sulfametazin","Description":"4-amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide","CASnr":"57-68-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GLIM","Name":"Glimepirid (legemiddel)","Description":"4-ethyl-3-methyl-N-[2-[4-[(4-methylcyclohexyl)carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxamide","CASnr":"93479-97-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KOFFEIN","Name":"Koffein","Description":"1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione","CASnr":"58-08-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BOTA","Name":"Bensotiasolon","Description":"C7H5NOS, 3H-1,3-benzothiazol-2-one","CASnr":"934-34-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VEFA","Name":"Venlafaksin (legemiddel)","Description":"1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol","CASnr":"93413-69-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DVEFA","Name":"Desvenlafaksin (legemiddel)","Description":"4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol","CASnr":"93413-62-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CITALO","Name":"Citalopram (legemiddel)","Description":"1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrile","CASnr":"59729-33-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KXYL","Name":"Klorxylenol ","Description":"C8H9ClO (legemiddel) para-chloro-meta-xylenol (PCMX)","CASnr":"88-04-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OXAZE","Name":"Oxazepam (legemiddel)","Description":"7-chloro-3-hydroxy-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one","CASnr":"604-75-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NSERT","Name":"Norsertralin (legemiddel)","Description":"(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine","CASnr":"87857-41-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MIRTA","Name":"Mirtazapin (legemiddel) ","Description":"1.(N-methyl-11C)mirtazapine","CASnr":"61337-67-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BISOP","Name":"Bisoprolol (legemiddel)","Description":"1-(propan-2-ylamino)-3-[4-(2-propan-2-yloxyethoxymethyl)phenoxy]propan-2-ol","CASnr":"66722-44-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ORF","Name":"Orfenadrin (legemiddel)","Description":"N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]ethanamine","CASnr":"83-98-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"82DPAP","Name":"bis (1H,1H,2H,2H-perfluordecylfosfat)","Description":"bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluordecyl) hydrogenfosfat","CASnr":"678-41-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FEXO","Name":"Feksofenadin (legemiddel)","Description":"2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid","CASnr":"83799-24-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IMC","Name":"Isoamyl p-metoxycinnamat ","Description":"3-methylbutyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate","CASnr":"71617-10-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MEFOSAA","Name":"N-metyl perfluoroktansulfonamido eddiksyre (Me-FOSAA)","Description":"2-[1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl(metyl)amino]eddiksyre","CASnr":"2355-31-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DEXPRO","Name":"Dexpropranolol (legemiddel)","Description":"2R)-1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol","CASnr":"5051-22-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"METO","Name":"Metoprolol (legemiddel)","Description":"1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol","CASnr":"51384-51-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VERA","Name":"Verapamil (legemiddel)","Description":"2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile","CASnr":"52-53-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SANOL","Name":"Sanol","Description":"2,2-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)decanedioate; Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate","CASnr":"52829-07-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HALO","Name":"Haloperidol (legemiddel)","Description":"4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-one","CASnr":"52-86-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SOTALOL","Name":"Sotalol (legemiddel)","Description":"N-[4-[1-hydroxy-2-(propan-2-ylamino)ethyl]phenyl]methanesulfonamide;hydrochloride; Sotalol hydroklorid","CASnr":"959-24-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LOPER","Name":"Loperamid (legemiddel)","Description":"4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide","CASnr":"53179-11-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MI","Name":"Metylisotia zolinon ","Description":"5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no.247- 500-7] / 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) ","CASnr":"55965-84-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ALFU","Name":"Alfuzosin (legemiddel)","Description":"N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide","CASnr":"81403-80-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MUXY","Name":"Musk xylen","Description":"C12H15N3O6 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-2,4,6-trinitrobenzene","CASnr":"81-15-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SULFATOX","Name":"Sulfametoxazol (legemiddel)","Description":"4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide","CASnr":"723-46-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MUKE","Name":"Musk ketone","Description":"C14H18N2O5 1-(4-tert-butyl-2,6-dimethyl-3,5-dinitrophenyl)ethanone","CASnr":"81-14-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SERT","Name":"Sertralin (legemiddel)","Description":"(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine","CASnr":"79617-96-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TTBPH","Name":"2,4,6-tri-tert-butylfenol","Description":"2,4,6-tris(1,1-dimetyletyl)-fenol","CASnr":"732-26-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRIM","Name":"Trimetoprim (legemiddel)","Description":"5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]pyrimidine-2,4-diamine","CASnr":"738-70-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"42F53B","Name":"4:2 Cl-PFAES","Description":"2-(4-klor-1,1,2,2,3,3,4,4-oktafluortetroksy)-1,1,2,2-tetrafluoretansulfonat kaliumsalt","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CP2","Name":"2-klorfenol","Description":"2-klorfenol","CASnr":"95-57-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PTBX","Name":"2,3,5,6-Tetrabrom-p-xylen","Description":"1,2,4,5-tetrabrom-3,6-dimetylbenzen","CASnr":"23488-38-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OMITE","Name":"Propargit","Description":"[2-(4-tert-butylphenoxy)cyclohexyl] prop-2-ynyl sulfite","CASnr":"2312-35-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BCPS","Name":"Bis(4- klorofenyl) sulfon","Description":"1-chloro-4-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene","CASnr":"80-07-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"XYLENOL","Name":"4,6-Xylenol ","Description":"4-[(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylphenol","CASnr":"5384-21-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AMIL","Name":"Amiloksat","Description":"Isopentyl pmethoxycinnamate","CASnr":"71617-10-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUPREN","Name":"Buprenorfin (legemiddel) ","Description":"17-(cyclopropylmethyl)-7-(1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl)-6-methoxy-18,19-dihydro-4,5-epoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol; Subutex","CASnr":"52485-79-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HMSTS","Name":"Heptametylsyklotetrasiloksan ","Description":"2,2,4,4,6,6,8-heptametyl-8-fenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasilokan","CASnr":"10448-09-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VINYLD4","Name":"Vinyl-D4","Description":"1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetrametylsyklotetrasiloxan; 2,4,6,8-tetraetenyl-2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasilokan","CASnr":"2554-06-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HFPOT","Name":"Heksafluorpropenoxidetrimer ","Description":"2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoyl fluoride","CASnr":"2641-34-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DFTMD","Name":"oktadekafluortrifluormetyldekanoylfluorid","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,10,10,10-octadecafluoro-9-(trifluoromethyl)decanoyl fluoride","CASnr":"15720-98-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NATP","Name":"6-[(2-Nitrofenyl)aso]-2,4-ditert-pentylfenol","Description":"(6E)-2,4-bis(2-methylbutan-2-yl)-6-[(2-nitrophenyl)hydrazinylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one","CASnr":"52184-19-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPTMD","Name":"2,2,3,5,6-Pentafluor-5-(pentafluoretoksy)-3,6- bis(trifluormetyl)-1,4-dioksan","Description":"2,2,3,5,6-pentafluoro-5-(1,1,2,2,2-pentafluoroethoxy)-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxane","CASnr":"84041-66-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KLORMET","Name":"Klortalonil metabolitt","Description":"4-hydroxy-2,5,6-\r\ntrichloroisophthalonitrile","CASnr":"28343-61-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PROPIC","Name":"Propikonazol","Description":"1-[[2-(2,4-diklorfenyl)-4-propyl-1,3-dioksolan-2-yl]metyl]-1,2,4-triazol","CASnr":"60207-90-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OTNE","Name":"Isosyklemon E","Description":"1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethylnaphthalen-2yl]ethan-1-one","CASnr":"54464-57-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MUAM","Name":"Musk ambrett","Description":"1-tert-butyl-2-methoxy-4-methyl-3,5-dinitrobenzene","CASnr":"83-66-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MOSK","Name":"Mosken","Description":"1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitro-2H-indene","CASnr":"116-66-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MUTI","Name":"Musk tibeten","Description":"1-Tert-butyl-2,6-dinitro-3,4,5-trimethylbenzene","CASnr":"145-39-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CASH","Name":"Cashmeran ","Description":"1,1,2,3,3-pentamethyl-2,5,6,7-tetrahydroinden-4-one","CASnr":"33704-61-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KELE","Name":"Celestolid","Description":"1-(6-tert-butyl-1,1-dimethyl-2,3-dihydroinden-4-yl)ethanone","CASnr":"88401-65-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PANT","Name":"Pantolid ","Description":"1-(1,1,2,3,3,6-hexamethyl-2H-inden-5-yl)ethanone; 1,1,2,3,3,6-hexamethylindan-5-yl methyl ketone","CASnr":"15323-35-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRAS","Name":"Traseolid","Description":"1,1,2,6-Tetramethyl-3-isopropyl-5-acetylindan","CASnr":"68140-48-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HEPSILOK","Name":"Heptametyltrisiloksan","Description":"Bis(trimetylsiloksy)metylsilan; 1,1,1,3,5,5,5-heptametyltrisiloksan","CASnr":"1873-88-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIHYD","Name":"Difenhydramin (legemiddel) ","Description":"methyl-bis(trimethylsilyloxy)silicon","CASnr":"58-73-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIKLOR","Name":"Dikloretylen ","Description":"1,1-dichloroethene","CASnr":"75-35-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ZDCE","Name":"cis-1,2-dikloreten","Description":"(Z)-1,2-dikloreten; (Z)-1,2-dikloretylen; cis-1,2-dikloreten","CASnr":"156-59-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_156-59-2"},{"ParameterID":"TDCE","Name":"trans-1,2-dikloreten","Description":"(E)-1,2-dikloreten; (E)-1,2-dikloretylen","CASnr":"156-60-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_156-60-5"},{"ParameterID":"STYREN","Name":"Styren","Description":"1-metyl-2-fenyl-1H-indol; Vinylbenzen; Etenylenbenzen","CASnr":"100-42-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_100-42-5"},{"ParameterID":"MCB","Name":"Klorbenzen ","Description":"Monoklorbenzen","CASnr":"108-90-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_108-90-7"},{"ParameterID":"DCB13","Name":"1,3-diklorbenzen","Description":"m-diklorbenzen","CASnr":"541-73-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_541-73-1","ParameterID_WISE":"CAS_541-73-1"},{"ParameterID":"DCB14","Name":"1,4-diklorbenzen","Description":"p-diklorbenzen","CASnr":"106-46-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_106-46-7"},{"ParameterID":"DCB12","Name":"1,2-diklorbenzen","Description":"o-diklorbenzen","CASnr":"95-50-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MTBE","Name":"Metyl tert-butyleter","Description":"2-metoksy-2-metylpropan","CASnr":"1634-04-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_1634-04-4"},{"ParameterID":"KUM","Name":"Kumen ","Description":"Isopropylbenzen","CASnr":"98-82-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPP","Name":"Difenylftalate","Description":"1,2-benzendikarboksylsyredipentylester, forgrenet og lineær","CASnr":"84777-06-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCE","Name":"Heksakloretan","Description":"1,1,1,2,2,2-heksakloroetan","CASnr":"67-72-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IBENZ","Name":"Isobenzan","Description":"Telodrin; 1,3,4,5,6,8,8-Oktakloro-1,3,3a,4,7,7a-heksahydro-4,7-metanoisobenzofuran","CASnr":"297-78-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_297-78-9","ParameterID_WISE":"CAS_297-78-9"},{"ParameterID":"HCEPT","Name":"trans-Heptaklorepoksid","Description":"(1S,2R,3R,5R,6R,7S,8R)-1,6,8,9,10,11,11-heptaklor-4-oksatetrasyklo[6.2.1.0^{2,7}.0^{3,5}]undec-9-en","CASnr":"28044-83-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATE","Name":"TBP-AE (ATE)","Description":"1,3,5-tribrom-2-prop-2-enoksybenzen; Allyl 2,4,6-tribromfenyleter","CASnr":"3278-89-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEHTBP","Name":"Bis(2-etylheksyl)tetrabromftalat","Description":"bis(2-etylheksyl) 3,4,5,6-tetrabrombenzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"26040-51-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBEB","Name":"Pentabrometylbenzen","Description":"1,2,3,4,5-pentabrom-6-etylbenzen","CASnr":"85-22-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"CAS_85-22-3","ParameterID_WISE":"CAS_85-22-3"},{"ParameterID":"PBT","Name":"Pentabromtoluen","Description":"1,2,3,4,5-pentabrom-6-metylbenzen","CASnr":"87-83-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IPBP","Name":"4-Isopropylbifenyl","Description":"1-fenyl-4-propan-2-ylbenzen","CASnr":"7116-95-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ISOPHORONE","Name":"3,5,5-trimetylsykloheks-2- enon","Description":null,"CASnr":"78-59-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DETDA","Name":"Dietylmetylbenzendiamin","Description":"Benzenediamine, ar,ar-diethyl-ar-methyl-Diethyltoluylendiamin","CASnr":"68479-98-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SURFADONE","Name":"Laurylpyrrolidon ","Description":"1-dodecylpyrrolidin-2-one","CASnr":"2687-96-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"B-2ETF","Name":"Bis(2-etylheksyl)tereftalat","Description":"bis(2-etylheksyl) benzen-1,4-dikarboksylat","CASnr":"6422-86-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TRCBV","Name":"1,2,3-triklorbenzen","Description":"1,2,3-triklorbenzen","CASnr":"87-61-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_87-61-6","ParameterID_WISE":"CAS_87-61-6"},{"ParameterID":"TRCBS","Name":"1,3,5-triklorbenzen","Description":"1,3,5-triklorbenzen","CASnr":"108-70-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_108-70-3","ParameterID_WISE":"CAS_108-70-3"},{"ParameterID":"PA1OH","Name":"1-Hydroksyfenantren","Description":"1-Fenantrenol","CASnr":"2433-56-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PYR1OH","Name":"1-Hydroksypyren","Description":"1-Pyrenol","CASnr":"5315-79-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CP3","Name":"3-klorfenol","Description":"3-klorfenol","CASnr":"108-43-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_108-43-0"},{"ParameterID":"CP4","Name":"4-klorfenol","Description":"4-klorfenol","CASnr":"106-48-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_106-48-9"},{"ParameterID":"TECB34","Name":"1,2,3,4-tetraklorbenzen","Description":"1,2,3,4-tetraklorbenzen","CASnr":"634-66-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TECB35","Name":"1,2,3,5-tetraklorbenzen","Description":"1,2,3,5-tetraklorbenzen","CASnr":"634-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TECB45","Name":"1,2,4,5-tetraklorbenzen","Description":"1,2,4,5-tetraklorbenzen","CASnr":"95-94-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAP3OH","Name":"3-Hydroksybenzo[a]pyren","Description":"Benzo[a]pyren-3-ol","CASnr":"13345-21-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NAP2OH","Name":"2-naftol","Description":"Naftalen-2-ol; 2-Naftalenol; 2-hydroksynaftalen; beta-Naftol","CASnr":"135-19-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":"CAS_135-19-3","ParameterID_WISE":"CAS_135-19-3"},{"ParameterID":"BTBPE","Name":"1,2-Bis(2,4,6-tribromfenoksy)etan","Description":"1,3,5-tribrom-2-[2-(2,4,6-tribromfenoksy)etoksy]benzen","CASnr":"37853-59-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DPTE","Name":"TBP-DPBE (DPTE)","Description":"1,3,5-Tribrom-2-(2,3-dibromopropoksy)benzen","CASnr":"35109-60-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HBBZ","Name":"Heksabrombenzen","Description":"1,2,3,4,5,6-heksabrombenzen","CASnr":"87-82-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBBZ","Name":"Pentabrombenzen","Description":"1,2,3,4,5-pentabrombenzen","CASnr":"608-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBCOA","Name":"alfa-Tetrabromsyklooktan","Description":"1,2,5,6-Tetrabromsyklooktan ","CASnr":"3194-57-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBECHA","Name":"alfa-TBECH","Description":"1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometyl)sykloheksan","CASnr":"3322-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4TOPEO2","Name":"4-tert-Oktylfenol dietoksylat (OP2EO)","Description":"2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)fenoksy]etoksy]etanol\r\n","CASnr":"2315-61-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCP34","Name":"3,4-diklorfenol","Description":"3,4-diklorfenol","CASnr":"95-77-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCP35","Name":"3,5-diklorfenol","Description":"3,5-diklorfenol","CASnr":"591-35-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDHO","Name":"Dekylheksylftalat","Description":"2-O-dekyl 1-O-heksyl benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"68648-93-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CE","Name":"Cerium","Description":"Cerium","CASnr":"7440-45-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PR","Name":"Praseodym","Description":"Praseodym","CASnr":"7440-10-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EU","Name":"Europium","Description":"Europium","CASnr":"7440-53-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TB","Name":"Terbium","Description":"Terbium","CASnr":"7440-27-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DY","Name":"Dysprosium","Description":"Dysprosium","CASnr":"7429-91-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HO","Name":"Holmium","Description":"Holmium","CASnr":"7440-60-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ER","Name":"Erbium","Description":"Erbium","CASnr":"7440-52-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TM","Name":"Thulium","Description":"Thulium","CASnr":"7440-30-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"YB","Name":"Ytterbium","Description":"Ytterbium","CASnr":"7440-64-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LU","Name":"Lutetium","Description":"Lutetium","CASnr":"7439-94-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"H18PT","Name":"p-tersykloheksyl","Description":"1,4-disykloheksylsykloheksan; Oktadekahydro-p-terfenyl","CASnr":"1795-19-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SH12MT","Name":"1,3-disykloheksylbenzen","Description":"m-Disykloheksylbenzen; Symmetrisk dodekahydro-m-terfenyl\r\n","CASnr":"4016-06-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UH12MT","Name":"3-fenylbisyckoheksyl","Description":"1,1'-bisykloheksyl-3-yl-benzen; Unsymmetrisk Dodekahydro-m-terfenyl","CASnr":"20273-26-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UH12PT","Name":"4-fenyl-bisykloheksyl","Description":"(4-sykloheksylsykloheksyl)benzen; (1,1'-Bisykloheksyl)-4-yl-benzen; Unsymmetrisk Dodekahydro-p-terfenyl\r\n","CASnr":"20273-27-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SH12PT","Name":"1,4-disyckoheksylbenzen","Description":"p-Disyckoheksylbenzen; Symmetrisk Dodekahydro-p-terfenyl\r\n","CASnr":"1087-02-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UH6MT","Name":"3-sykloheksylbifenyl","Description":"1-sykloheksyl-3-fenylbenzen; Unsymmetrisk Heksahydro-m-terfenyl\r\n","CASnr":"1973-15-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CSH6MT","Name":"cis-1,3-difenylsykloheksan","Description":"[(1R,3S)-3-fenylsykloheksyl]benzen; cis Heksahydro-m-terfenyl ","CASnr":"21072-39-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TSH6PT","Name":"trans-1,4-difenylsykloheksan","Description":"(4-fenylsykloheksyl)benzen; trans Heksahydro-p-terfenyl ","CASnr":"21072-42-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OTPHE","Name":"o-terfenyl","Description":"1,1':2',1''-Terfenyl","CASnr":"84-15-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MTPHE","Name":"m-terfenyl","Description":"3-fenyl-1,1'-bifenyl","CASnr":"92-06-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PTPHE","Name":"p-terfenyl","Description":"1,1':4',1''-terfenyl; 1,4-Difenylbenzen","CASnr":"92-94-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"TPH","SubGroupName":"Terfenyler (TPH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCP24","Name":"2,4-diklorfenol","Description":"2,4-diklorfenol","CASnr":"120-83-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_120-83-2","ParameterID_WISE":"CAS_120-83-2"},{"ParameterID":"DCP25","Name":"2,5-diklorfenol","Description":"2,5-diklorfenol","CASnr":"583-78-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SDCP45","Name":"Sum 2,4- og 2,5-diklorfenol","Description":"Sum 2,4- og 2,5-diklorfenol","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCP234","Name":"2,3,4-triklorfenol","Description":"2,3,4-triklorfenol","CASnr":"15950-66-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_15950-66-0"},{"ParameterID":"TCP235","Name":"2,3,5-triklorfenol","Description":"2,3,5-triklorfenol","CASnr":"933-78-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCP236","Name":"2,3,6-triklorfenol","Description":"2,3,6-triklorfenol","CASnr":"933-75-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCP245","Name":"2,4,5-triklorfenol","Description":"2,4,5-triklorfenol","CASnr":"95-95-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-95-4","ParameterID_WISE":"CAS_95-95-4"},{"ParameterID":"TCP345","Name":"3,4,5-triklorfenol","Description":"3,4,5-triklorfenol","CASnr":"609-19-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCP246","Name":"2,4,6-triklorfenol","Description":"2,4,6-triklorfenol","CASnr":"88-06-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_88-06-2","ParameterID_WISE":"CAS_88-06-2"},{"ParameterID":"TECP45","Name":"2,3,4,5-tetraklorfenol","Description":"2,3,4,5-tetraklorfenol","CASnr":"4901-51-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_4901-51-3","ParameterID_WISE":"CAS_4901-51-3"},{"ParameterID":"TECP46","Name":"2,3,4,6-tetraklorfenol","Description":"2,3,4,6-tetraklorfenol","CASnr":"58-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":"CAS_58-90-2 ","ParameterID_WISE":"CAS_58-90-2 "},{"ParameterID":"TECP56","Name":"2,3,5,6-tetraklorfenol","Description":"2,3,5,6-tetraklorfenol","CASnr":"935-95-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4NPEO3","Name":"4-Nonylfenol trietoksylat (NP3EO)","Description":"2-[2-[2-(4-nonylpenoksy)etoksy]etoksy]etanol","CASnr":"51437-95-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4TOPEO3","Name":"4-tert-Oktylfenol trietoksylat (OP3EO)","Description":"2-[2-[2-[4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)penoksy]etoksy]etoksy]etanol","CASnr":"2315-62-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBCCH","Name":"Pentabromklorsykloheksan","Description":"1,2,3,4,5-Pentabromo-6-\r\nchlorocyclohexane (PBCCH)","CASnr":"87-84-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TTBP","Name":"Tetrabrompyren","Description":"1,3,6,8-tetrabrompyren","CASnr":"128-63-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBT-BR","Name":"3,5-Bis(trifluormetyl)brombenzen","Description":"1-bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene","CASnr":"328-70-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PERFLUAMINE","Name":"Perfluortripropylamin","Description":"1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)propan-1-amine","CASnr":"338-83-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPHA","Name":"Perfluorperhydrofenantren","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4a,4b,5,5,6,6,7,7,8,8,8a,9,9,10,10,10a-tetracosafluorophenanthrene","CASnr":"306-91-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFTBA","Name":"Tris(perfluoobutyl)amin","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)butan-1-amine","CASnr":"311-89-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPFB","Name":"Brompentafluorbenzen","Description":"1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene","CASnr":"344-04-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UNCPB","Name":"Undekafluor(nonafluorbutyl)sykloheksan Perfluor(butylsykloheksanan)","Description":"1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene","CASnr":"374-60-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TKHFB","Name":"Tetraklorheksafluorbutan","Description":"1,2,3,4-tetrachloro-1,1,2,3,4,4-hexafluorobutane","CASnr":"375-45-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DFTFMH","Name":"Dodekafluortrifluormetylheksan","Description":"1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,6,6-\r\nDodecafluoro-3,4--\r\nbis(trifluoromethyl)hexane","CASnr":"1735-48-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DKTFP","Name":"Diklortrifluorpyridin ","Description":"3,5-Dichloro-2,4-6-trifluoropyridine ","CASnr":"1737-93-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBKD","Name":"Dibutylklorendat ","Description":"Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-\r\ndicarboxylic acid, 1,4,5,6,7,7-\r\nhexachloro, dibutyl ester","CASnr":"1770-80-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD3A","Name":"F-D3a","Description":"2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane; 2,4,6-trimetyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluorpropyl)-syklotrisiloksan","CASnr":"2374-14-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFMEP","Name":"Perfluordimetyletylpentan ","Description":"1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pentane","CASnr":"50285-18-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NNTFB","Name":"N,N'-Bis(4-(tertbutyl)fenyl)benzene-1,4- diamin","Description":"1-N,4-N-bis[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]benzene-1,4-diamine","CASnr":"5432-99-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBTE","Name":"Tetrabromtalimidetan ","Description":"1,2-Bis(tetrabromophthalimide)ethane ","CASnr":"32588-76-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KTFF","Name":"Klortrifluormetylfenoksyfenylasetat","Description":"[3-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl] acetate","CASnr":"50594-77-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTMB","Name":"1,2-diklor-3-(triklormetyl)benzen","Description":"1,2-diklor-3-(triklorometyl)benzen","CASnr":"84613-97-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BIFENTRIN","Name":"Bifentrin","Description":"(2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate","CASnr":"82657-04-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DAKTAL","Name":"Daktal","Description":"dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate","CASnr":"1861-32-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"KLOTALONIL","Name":"Klortalonil","Description":"2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile","CASnr":"1897-45-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_1897-45-6"},{"ParameterID":"BPB","Name":"Bisfenol B ","Description":"4-[2-(4-hydroxyphenyl)butan-2-yl]phenol","CASnr":"77-40-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ODPABA","Name":"Oktyldimetyl-p-aminobenzoat","Description":"2-etylheksyl 4-(dimetylamino)benzoat","CASnr":"21245-02-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV320","Name":"UV-320","Description":"2-(benzotriazol-2-yl)-4,6-ditert-butylfenol","CASnr":"3846-71-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV326","Name":"UV-326","Description":"2-tert-butyl-6-(5-klorobenzotriazol-2-yl)-4-metylfenol","CASnr":"3896-11-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV928","Name":"UV-928","Description":"2-(benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol","CASnr":"73936-91-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBECHB","Name":"beta-TBECH","Description":"1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometyl)sykloheksan","CASnr":"3322-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCTCPHEP","Name":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-(tetraklorfenyl)bisyklo[2.2.1]hept-2-en","Description":"1,2,3,4,7,7-Heksaklor-5-(tetraklorfenyl)-2-norbornen","CASnr":"34571-15-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCUPER","Name":"Dicumyl peroksid","Description":"Bis(1-metyl-1-fenyletyl peroksid; 2-(2-fenylpropan-2-ylperoksy)propan-2-ylbenzen; Diisopropylbenzen peroksid","CASnr":"80-43-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FD4","Name":"F-D4","Description":"2,4,6,8-tetrametyl-2,4,6,8-tetrakis(3,3,3-trifluorpropyl)-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoksatetrasiloxan","CASnr":"429-67-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"23DBTOL","Name":"2,3-Dibenzyltoluen","Description":"1,2-dibenzyl-3-metylbenzen","CASnr":"26898-17-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBTOL","Name":"Dibenzyltoluen","Description":"Dibenzyltoluen (blanding av isomere)","CASnr":"29589-57-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIGMOR","Name":"Pigment orange","Description":"Pyrazolone Orange; (4E)-4-[[2-kloro-4-[3-kloro-4-[(2E)-2-(3-metyl-5-okso-1-fenylpyrazol-4-yliden)hydrazinyl]fenyl]fenyl]hydrazinyliden]-5-metyl-2-fenylpyrazol-3-on","CASnr":"3520-72-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIGMR146","Name":"Pigment Red 146","Description":"(4Z)-N-(4-klor-2,5-dimetoksyfenyl)-4-[[2-metoksy-5-(fenylkarbamoyl)fenyl]hydrazinyliden]-3-oksonaftalen-2-karboksamid","CASnr":"5280-68-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIGMR14","Name":"Pigment Red 14","Description":"(4Z)-4-[(4-klor-2-nitrofenyl)hydrazinyliden]-N-(2-metylfenyl)-3-oksonaftalen-2-karboksamid","CASnr":"6471-50-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PIGMR112","Name":"Pigment Red 112","Description":"(4E)-N-(2-metylfenyl)-3-okso-4-[(2,4,5-triklorfenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-karboksamid","CASnr":"6535-46-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PGMR3","Name":"Pigment red 3","Description":"(1Z)-1-[(4-metyl-2-nitrofenyl)hydrazinyliden]naftalen-2-on","CASnr":"2425-85-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"122FTOH","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluortetradekan-1-ol (12:2 FTOH)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-pentakosafluor-1-tetradekanol","CASnr":"39239-77-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BATE","Name":"2-Bromallyl-2,4,6-tribromfenyleter","Description":"1,3,5-tribrom-2-[(2-brom-2-propenyl)oksy]-benzen","CASnr":"99717-56-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFHXDA","Name":"Perfluorheksadekansyre (PFHxDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-hentriakontafluorheksadekansyre; Perfluorpalmitinsyre","CASnr":"67905-19-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFOCDA","Name":"Perfluoroktadekansyre (PFOcDA)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriakontafluoroktadekansyre; Perfluorstearinsyre","CASnr":"16517-11-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PA3M","Name":"3-Metylfenantren","Description":"3-Metylfenantren","CASnr":"832-71-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBCUPER","Name":"Tert-Butyl cumyl peroksid","Description":"2-tert-butylperoksypropan-2-ylbenzen; 1,1-Dimetyletyl 1-metyl-1-fenyletyl peroksid","CASnr":"3457-61-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLPFOS","Name":"8-Klorperfluoroktansulfonsyre (Cl-PFOS)","Description":"8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctane-1-sulfonic acid","CASnr":"777011-38-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TIPPP","Name":"Tris(4-isopropylfenyl) fosfat","Description":"tris(4-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"26967-76-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TTBPP","Name":"Tris(4-tert-butylfenyl) fosfat","Description":"Tris(p-tert-butylfenyl) fosfat","CASnr":"78-33-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OPEO","Name":"2-(4-Oktylfenoksy)etanol","Description":"4-Oktylfenol polyetoksylat","CASnr":"51437-89-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OPEO2","Name":"4-n-Oktylfenol dietoksylat","Description":"2-[2-(4-Oktylfenoksy)etoksy]etanol","CASnr":"51437-90-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4NPEO2","Name":"4-Nonylfenol dietoksylat (NP2EO)","Description":"2-[2-(4-nonylfenoksy)etoksy]etanol","CASnr":"20427-84-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"102FTS","Name":"1H,1H,2H,2H-perfluordodekansulfonsyre (10:2 FTS)","Description":"3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-henikosafluordodekan-1-sulfonsyre","CASnr":"120226-60-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPIPPP","Name":"Tris(p-isopropylfenyl) fosfat","Description":"tris(4-propan-2-ylfenyl) fosfat; 26967-76-0","CASnr":"2502-15-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"T3IPPP","Name":"Tris(3-isopropylfenyl) fosfat","Description":"tris(3-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"72668-27-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ETFOSAA","Name":"N-etyl perfluoroktansulfonamid eddiksyre (Et-FOSAA)","Description":"2-[etyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktylsulfonyl)amino]eddiksyre","CASnr":"2991-50-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PA9M","Name":"9-Metylfenantren","Description":"9-Metylfenantren","CASnr":"883-20-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANT2M","Name":"2-Metylantracen","Description":"2-Metylantracen","CASnr":"613-12-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAFL","Name":"Benzo[a]fluoren","Description":"11H-benzo[a]fluorene","CASnr":"238-84-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BGHIF","Name":"Benzo[ghi]fluoranten","Description":"Benzo[ghi]fluoranten","CASnr":"203-12-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SPCDP","Name":"Syklopenta[cd]pyren","Description":"Syklopenta[cd]pyren","CASnr":"27208-37-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAF","Name":"Benzo[a]fluoranten","Description":"Benzo[a]fluoranten","CASnr":"203-33-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ANTANT","Name":"Antantren","Description":"Dibenzo[def,mno]crysen; Dibenzo[cd,jk]pyren","CASnr":"191-26-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TCE","Name":"1,1,1-Trikloretan","Description":"Metylkloroform","CASnr":"71-55-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TECE2","Name":"1,1,2,2-Tetrakloretan","Description":"Acetylentetraklorid; Bonoform","CASnr":"79-34-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBPERBENZ","Name":"1,4-Bis(1-tert-butyldioksy-1-metyletyl)benzen","Description":"1,4-Bis(2-tert-butylperoksypropan-2-yl)benzen; 1,4-Bis(alfa-(tert-butyldioksy)isopropyl)benzen; Peroximon","CASnr":"25155-25-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMTBHEKS","Name":"2,5-Dimetyl-2,5-di-(tert-butylperoksy)heksan","Description":"2,5-Bis(tert-butylperoksy)-2,5-dimetylheksan","CASnr":"78-63-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CLPFOA","Name":"8-Klorperfluoroktansyre (Cl-PFOA)","Description":"8-Klor-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradekafluoroktansyre","CASnr":"335-63-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EHTBB","Name":"2-Etylheksyl 2,3,4,5-tetrabrombenzoat","Description":"2,3,4,5-Tetrabrombenzosyre 2-etylheksylester","CASnr":"183658-27-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NADONA","Name":"Natrium 4,8-dioksa-3H-perfluornonanoat","Description":"Natrium; 2,2,3-trifluor-3-[1,1,2,2,3,3-heksafluor-3-(trifluormetoksy)propoksy]propanoat","CASnr":"958445-44-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HFPODA","Name":"Heksafluorpropylenoksid dimersyre (HFPO-DA)","Description":"2,3,3,3-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoksy)propansyre","CASnr":"13252-13-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBECHG","Name":"gamma-TBECH","Description":"1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometyl)sykloheksan","CASnr":"3322-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBECHD","Name":"delta-TBECH","Description":"1,2-dibrom-4-(1,2-dibrometyl)sykloheksan","CASnr":"3322-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"F53","Name":"F-53","Description":"1,1,2,2-tetrafluor-2-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridekafluorheksoksy)etansulfonsyre","CASnr":"754925-54-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MDI","Name":"4,4'-metylendifenyl diisocyanat","Description":"1,1'-metylenbis[4-isocyanatbenzen","CASnr":"101-68-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"M3TPH","Name":"Polyfenylmetylsiloksan","Description":"1,1,1,5,5,5-heksametyl-3-fenyl-3-(trimetylsilyloksy)trisiloksan; Fenyl-tris(trimetylsiloksy)silan","CASnr":"2116-84-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"AZMP","Name":"Azametifos","Description":"Azamethiphos; S-[(6-klor-2-oksooksazol[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl] O,O-dimetyl fosforothioat","CASnr":"35575-96-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDOS","Name":"Perfluordodekansulfonsyre (PFDoS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentakosafluordodekan-1-sulfonsyre","CASnr":"79780-39-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CPHENET","Name":"1-[2-kloro-4-(4-klorofenoksy)fenyl]etanon","Description":"2'-klor-4'-(4-klorfenoksy)acetofenon","CASnr":"119851-28-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PBO","Name":"Piperonyl butoksid","Description":"5-[2-(2-butoksyetoksy)etoksymetyl]-6-propyl-1,3-benzodioksol","CASnr":"51-03-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OBEN","Name":"Oktabenzon","Description":"(2-hydroksy-4-oktoksyfenyl)-fenylmetanon","CASnr":"1843-05-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CYANOF","Name":"Cyanofos","Description":"4-dimetoksyfosfintioyloksybenzonitril; Cyanox","CASnr":"2636-26-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFDCS","Name":"Perfluordekansulfonsyre ammoniumsalt (PFDcS)","Description":"1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henikosafluordekan-1-sulfonat azanium","CASnr":"67906-42-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFECHS","Name":"Perfluor-4-(perfluoretyl)sykloheksylsulfonsyre (PFECHS)","Description":"1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-dekafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluoretyl)sykloheksan-1-sulfonsyre","CASnr":"646-83-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NOPHE","Name":"Nonylfenol","Description":"Nonylfenol (blanding av isomere)","CASnr":"25154-52-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFPA","Name":"Perfluorpropansyre","Description":"2,2,3,3,3-pentafluorpropansyre","CASnr":"422-64-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BRDIOL","Name":"Bromadiolon","Description":"3-[3-[4-(4-bromofenyl)fenyl]-3-hydroksy-1-fenylpropyl]-2-hydroksykromen-4-on","CASnr":"28772-56-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":"28772-56-7 Bromadiolon","ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"226RA","Name":"Radium-226","Description":"Radioaktivt isotop av radium (Ra) med atomvekt 226","CASnr":"7440-14-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"SCRES","Name":"Sum Cresol","Description":"Sum 2-metylfenol (o-Cresol), 3-metylfenol (m-Cresol) og 4-metylfenol (p-Cresol)","CASnr":"1319-77-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MP4","Name":"p-Cresol","Description":"4-Metylfenol","CASnr":"106-44-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_106-44-5","ParameterID_WISE":"CAS_106-44-5"},{"ParameterID":"DCHP","Name":"Disykloheksylftalat","Description":"1,2-disykloheksyl benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"84-61-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VCM","Name":"Kloretylen","Description":"Kloreten; Vinylklorid; Vinylklorid monomer","CASnr":"75-01-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"228RA","Name":"Radium-228","Description":"Radioaktivt isotop av radium (Ra) med atomvekt 228","CASnr":"15262-20-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IMID","Name":"Imidakloprid","Description":"Imidacloprid; N-[1-[(6-kloropyridin-3-yl)metyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramid","CASnr":"105827-78-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":"CAS_105827-78-9"},{"ParameterID":"142FTS","Name":"14:2 FTS","Description":null,"CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBNA","Name":"N-nitrosodibutylamin","Description":"N,N-dibutylnitrousamid","CASnr":"924-16-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NDPA","Name":"N-Nitrosodipropylamin","Description":"N,N-dipropylnitrousamid","CASnr":"621-64-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HENA","Name":"2-(nitroamino)etanol","Description":"N-(2-hydroksyetyl)nitramid","CASnr":"74386-82-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HMPNA","Name":"2-metyl-2-(nitroamino)-1-propanol","Description":"N-(1-hydroksy-2-metylpropan-2-yl)nitramid","CASnr":"1239666-60-4 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DM18D","Name":"N,N-dimethyloctadecan-1-amine","Description":"N,N-dimethyloctadecan-1-amine","CASnr":"124-28-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"APPPPA","Name":"4,4'-(Isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy))dianiline","Description":"4-[4-[2-[4-(4-aminophenoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]aniline","CASnr":"13080-86-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C8","Name":"Benzyldimethyloctylammonium (BAC-C8)","Description":"benzyl-dimethyl-octylazanium;chloride","CASnr":"959-55-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C10","Name":"benzyldimethyldecylammonium (BAC-C10)","Description":"benzyl-decyl-dimethylazanium;chloride","CASnr":"965-32-2 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C12","Name":"benzyldimethyldodecylammonium (BAC-C12)","Description":"benzyl-dodecyl-dimethylazanium;chloride","CASnr":"139-07-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C14","Name":"benzyldimethyltetradecylammonium (BAC-C14)","Description":"benzyl-dimethyl-tetradecylazanium;chloride","CASnr":"139-08-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C16","Name":"benzyldimethylhexadecylammonium (BAC-C16)","Description":"benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chloride","CASnr":"122-18-9 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BAC_C18","Name":"benzyldimethyloctadecylammonium (BAC-C18)","Description":"benzyl-dimethyl-octadecylazanium;chloride","CASnr":"122-19-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C8","Name":"dimethyldioctylammonium (DADMAC-C8)","Description":"dimethyl(dioctyl)azanium;bromide","CASnr":"3026-69-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C10","Name":"didecyldimethylammonium (DADMAC-C10)","Description":"didecyl(dimethyl)azanium;bromide","CASnr":"2390-68-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C12","Name":"didodecyldimethylammonium (DADMAC-C12)","Description":"didodecyl(dimethyl)azanium;bromide","CASnr":"3282-73-3 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C14","Name":"dimethylditetradecylammonium (DADMAC-C14)","Description":"dimethyl-di(tetradecyl)azanium;bromide","CASnr":"68105-02-2 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C16","Name":"dihexadecyldimethylammonium (DADMAC-C16)","Description":"dihexadecyl(dimethyl)azanium;bromide","CASnr":"70755-47-4 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DADMAC_C18","Name":"dimethyldioctadecylammonium (DADMAC-C18)","Description":"dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromide","CASnr":"3700-67-2 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C8","Name":"trimethyloctylammonium (ATAC-C8)","Description":"trimethyl(octyl)azanium;bromide","CASnr":"2083-68-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C10","Name":"decyltrimethylammonium (ATAC-C10)","Description":"decyl(trimethyl)azanium;bromide","CASnr":"2082-84-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C12","Name":"dodecyltrimethylammonium (ATAC-C12)","Description":"dodecyl(trimethyl)azanium;bromide","CASnr":"1119-94-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C14","Name":"tetradecyltrimethylammonium (ATAC-C14)","Description":"trimethyl(tetradecyl)azanium;bromide","CASnr":"1119-97-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C16","Name":"hexadecyltrimethylammonium (ATAC-C16)","Description":"hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide","CASnr":"57-09-0 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATAC_C18","Name":"trimethyloctadecylammonium  (ATAC-C18)","Description":"trimethyl(octadecyl)azanium;bromide","CASnr":"1120-02-1 ","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BZT","Name":"BZT","Description":"benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride","CASnr":"121-54-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPH","Name":"Terphenyl, hydrogenated","Description":"1-cyclohex-2-en-1-yl-4-cyclohex-3-en-1-ylbenzene","CASnr":"61788-32-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IR","Name":"Iridium","Description":"Iridium","CASnr":"7439-88-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMCTMHC","Name":"7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate","Description":"2-[[3,5,5-trimethyl-6-[2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethoxycarbonylamino]hexyl]carbamoyloxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate","CASnr":"72869-86-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"RB","Name":"Rubidium","Description":"Rubidium","CASnr":"7440-17-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"Y","Name":"Yttrium","Description":"Yttrium","CASnr":"7440-65-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EHMCZ","Name":"(Z)-EHMC","Description":"2-etylheksyl (Z)-3-(4-metoksyfenyl)prop-2-enoat; 2-Etylheksyl cis-4-metoksycinnamat","CASnr":"177352-99-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDFP1","Name":"1,2,3,4,8-PeCDF","Description":"1,2,3,4,8-pentaklordibenzofuran","CASnr":"67517-48-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_67517-48-0 ","ParameterID_WISE":"CAS_67517-48-0 "},{"ParameterID":"CDFX2","Name":"1,2,3,4,7,9-HxCDF","Description":"1,2,3,4,7,9-heksaklordibenzofuran","CASnr":"91538-84-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PDX","SubGroupName":"Polyklorerte dibenzofuraner/dioksiner (PCDF/DD)","ParameterID_VannNett":"CAS_91538-84-0","ParameterID_WISE":"CAS_91538-84-0"},{"ParameterID":"90SR","Name":"Strontium-90","Description":"Radioaktivt isotop av strontium (Sr) med atomvekt 90","CASnr":"10098-97-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"241AM","Name":"Americium-241","Description":"Radioaktivt isotop av americium (Am) med atomvekt 241","CASnr":"14596-10-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"137CS","Name":"Cesium-137","Description":"Radioaktivt isotop av cesium (Cs) med atomvekt 137","CASnr":"10045-97-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"239PU","Name":"Plutonium-239","Description":"Radioaktivt isotop av plutonium (Pu) med atomvekt 239","CASnr":"19257-39-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"240PU","Name":"Plutonium-240","Description":"Radioaktivt isotop av plutonium (Pu) med atomvekt 240","CASnr":"14119-33-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"S239240PU","Name":"Sum plutonum-239 og plutonium-240","Description":"Sum av de radioaktive isotopene 239Pu og 240Pu","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"40K","Name":"Kalium-40","Description":"Radioaktivt isotop av kalium (K) med atomvekt 40","CASnr":"13966-00-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"234U","Name":"Uran-234","Description":"Radioaktivt isotop av uran (U) med atomvekt 234","CASnr":"13966-29-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"235U","Name":"Uran-235","Description":"Radioaktivt isotop av uran (U) med atomvekt 235","CASnr":"15117-96-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"134CS","Name":"Cesium-134","Description":"Radioaktivt isotop av cesium (Cs) med atomvekt 134","CASnr":"13967-70-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MET","SubGroupName":"Metaller (MET)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"131I","Name":"Iod-131","Description":"Radioaktivt isotop av iod (I) med atomvekt 131","CASnr":"10043-66-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"GRS","SubGroupName":"Grunnstoffer (GRS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TFE","Name":"Trifluoretanol","Description":"2,2,2-trifluoretanol","CASnr":"75-89-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"APIN","Name":"alfa-Pinen","Description":"(1R,5R)-2,6,6-trimetylbisyklo[3.1.1]hept-2-en; (+)-alfa-Pinen","CASnr":"7785-70-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BPIN","Name":"beta-Pinen","Description":"6,6-dimetyl-2-metylidenbisyklo[3.1.1]heptan; (-)-beta-Pinen","CASnr":"127-91-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"135TMB","Name":"1,3,5-trimetylbenzen","Description":"1,3,5-trimetylbenzen","CASnr":"108-67-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_108-67-8","ParameterID_WISE":"CAS_108-67-8"},{"ParameterID":"124TMB","Name":"1,2,4-trimetylbenzen","Description":"1,2,4-trimetylbenzen","CASnr":"95-63-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":"CAS_95-63-6","ParameterID_WISE":"CAS_95-63-6"},{"ParameterID":"HXDCOH","Name":"2-Heksyldekanol","Description":"2-heksyldekan-1-ol","CASnr":"2425-77-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTE","Name":"Ditolyleter","Description":"1,1'-oksybis[metyl-]benzen; Di-p-tolyleter","CASnr":"28299-41-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DIPBP","Name":"Diisopropylbifenyl","Description":"1-fenyl-2,3-di(propan-2-yl)benzen; 2,3-Diisopropylbifenyl","CASnr":"69009-90-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TIPBP","Name":"Triisopropylbifenyl","Description":"1-fenyl-2,3,4-tri(propan-2-yl)benzen; 2,2',3-triisopropylbifenyl","CASnr":"29225-91-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BT","Name":"Benzyltoluen","Description":"1-benzyl-2-metylbenzen; 1-benzyl-3-metylbenzen; 1-benzyl-4-metylbenzen","CASnr":"27776-01-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ITAC","Name":"Triallyl isocyanurat","Description":"1,3,5-tris(prop-2-enyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion; 1,3,5-Tri-2-propenyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion","CASnr":"1025-15-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CTC","Name":"2-klorotritylklorid","Description":"1-kloro-2-[kloro(difenyl)metyl]benzen","CASnr":"42074-68-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CTA","Name":"O-klorfenylmetanol","Description":"(2-klorfenyl)-difenylmetanol; 2-klor-alfa,alfa-difenyl-benzenmetanol","CASnr":"66774-02-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBNPA","Name":"Tribromneopentylalkohol","Description":"3-brom-2,2-bis(brommetyl)propan-1-ol","CASnr":"1522-92-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"13DPMA","Name":"1,3-DPMA","Description":"(2R,3R,4S,5R)-2-[6-[[2-(3,5-dimetoksyfenyl)-2-(2-metylfenyl)etyl]amino]purin-9-yl]-5-(hydroksymetyl)oxolan-3,4-diol; 1,3-Dekloran Plus monoadduct","CASnr":"120442-40-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"15DPMA","Name":"1,5-DPMA","Description":"1,5-Decloran Plus Mono Adduct","CASnr":"135821-04-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CDP","Name":"Klorden Plus","Description":"1,2,3,4,5,6,7,8,10,10,11,11-dodekaklor-4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-oktahydro-1h-1,4:5,8-dimetanfluoren","CASnr":"13560-91-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"CFR","SubGroupName":"Klorerte flammehemmere (CFR) ","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ATBC","Name":"Tributyl o-acetylcitrat","Description":"Tributyl 2-acetyloksypropan-1,2,3-trikarboksylate","CASnr":"77-90-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPGD","Name":"Neopentyl glycol dibenzoat","Description":"(3-benzoyloksy-2,2-dimetylpropyl) benzoat; 2,2-dimetylpropan-1,3-diyl dibenzoat","CASnr":"4196-89-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DDP","Name":"Didecylftalat","Description":"Didecylbenzen-1,2-dicarboksylat","CASnr":"84-77-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TOTM","Name":"Trioktyltrimellitat","Description":"tris(2-etylheksyl) benzen-1,2,4-trikarboksylat","CASnr":"3319-31-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BEEP","Name":"Bis(2-etoksyetyl)ftalat","Description":"Bis(2-etoksyetyl) benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"605-54-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBOEP","Name":"Bis(2-butoksyetyl)ftalat","Description":"Bis(2-butoksyetyl) benzen-1,2-dikarboksylat","CASnr":"117-83-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PHT","SubGroupName":"Ftalater (PHT)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2IPPDPP","Name":"2-Isopropylfenyl difenylfosfat","Description":"Difenyl (2-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"64532-94-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TMCRP","Name":"Tri-m-kresylfosfat (TmCrP)","Description":"Tris(3-metylfenyl) fosfat","CASnr":"563-04-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4IPPDPP","Name":"4-isopropylfenyl difenylfosfat","Description":"Difenyl (4-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"55864-04-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TPCRP","Name":"Tri-p-kresylfosfat (TpCrP)","Description":"Tris(4-metylfenyl) fosfat","CASnr":"78-32-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"T2IPPP","Name":"Tri(isopropylfenyl) fosfat","Description":"Tris(2-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"64532-95-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"T35DMPP","Name":"Tri(3,5-dimetylfenyl) fosfat","Description":"Tris(3,5-dimetylfenyl) fosfat","CASnr":"25653-16-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"B4IPPPP","Name":"Bis(4-isopropylfenyl) fenyl fosfat","Description":"Fenyl bis(4-propan-2-ylfenyl) fosfat","CASnr":"55864-07-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFR","SubGroupName":"Fosfororganiske flammehemmere (PFR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEDPA","Name":"Bis(3,4-dimetylfenyl)amin","Description":"N-(3,4-dimetylfenyl)-3,4-dimetylanilin","CASnr":"55389-75-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUDPA","Name":"4-tert-butyldifenylamin","Description":"4-tert-butyl-N-fenylanilin","CASnr":"4496-49-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEFLEPA","Name":"Dimetyl-N-fenylfluorenamin","Description":"9,9-dimetyl-N-fenylfluoren-2-amin","CASnr":"355832-04-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BRPDPA","Name":"N-(4-Bromfenyl)-4-difenylamin","Description":"N-(4-bromfenyl)-4-fenylanilin","CASnr":"1160294-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TMEBUDPA","Name":"4-tert-oktylfenylfenylamin","Description":"N-fenyl-4-(2,4,4-trimetylpentan-2-yl)anilin; N-fenyl-ar-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-benzenamin: Naugalube 680","CASnr":"68921-45-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBUDPA","Name":"4,4'-di-tert-butyldifenylamin","Description":"4-tert-butyl-N-(4-tert-butylfenyl)anilin","CASnr":"4627-22-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BUDMEFLEPA","Name":"N-(4-(tert-Butyl)fenyl)-9,9-dimetyl-9H-fluoren-2-amin","Description":"N-(4-tert-butylfenyl)-9,9-dimetylfluoren-2-amin","CASnr":"944418-46-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IPRCHXDPA","Name":"(4-cykloheksylfenyl)-(4-isopropylfenyl)amin","Description":"4-cykloheksyl-N-(4-propan-2-ylfenyl)anilin","CASnr":"886365-92-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMEDFLEA","Name":"Bis-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)amin","Description":"N-(9,9-dimetylfluoren-2-yl)-9,9-dimetylfluoren-2-amin","CASnr":"500717-23-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DAT","Name":"2,4-Diaminotoluen","Description":"4-metylbenzen-1,3-diamin","CASnr":"95-80-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MDA","Name":"4,4'-Metmylendianilin","Description":"4-[(4-aminofenyl)metyl]anilin","CASnr":"101-77-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBM","Name":"Dibenzoylmetan","Description":"1,3-difenylpropan-1,3-dion","CASnr":"120-46-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IPBC","Name":"3-iod-2-propynylbutylkarbamat","Description":"3-iodprop-2-ynyl N-butylkarbamat; Iodocarb","CASnr":"55406-53-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"FB351","Name":"Tinopal (FB-351)","Description":"2-[(E)-2-[4-[4-[(E)-2-(2-sulfonatfenyl)etenyl]fenyl]fenyl]etenyl]benzensulfonate dinatrium; 2,2'-(bifenyl-4,4'-diyldieten-2,1-diyl)dibenzensulfonat dinatrium","CASnr":"27344-41-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV310","Name":"Iscotrizinol (UV-310)","Description":"2-etylheksyl 4-[[4-[4-(tert-butylkarbamoyl)anilino]-6-[4-(2-etylheksoksykarbonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoat","CASnr":"154702-15-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"UVF","SubGroupName":"UV-filtere (UVF)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBS","Name":"N-tert-butylbenzotiazol-2-sulfenamid","Description":"N-(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin;Sulfenax TBBS ","CASnr":"95-31-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV350","Name":"UV-350","Description":"2-(benzotriazol-2-yl)-6-butan-2-yl-4-tert-butylfenol; 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)fenol","CASnr":"36437-37-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DBD","Name":"N,N'-ditiodi-o-fenylenedibenzamid","Description":"N-[2-[(2-benzamidofenyl)disulfanyl]fenyl]benzamid; Pepton 22","CASnr":"135-57-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MTBS","Name":"2-(1,3-benzotiazol-2-yltio)succinsyre","Description":"2-(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)butandisyre","CASnr":"95154-01-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHTCHO","Name":"3,5-ditert-butyl-4-hydroksybenzaldehyd","Description":"3,5-ditert-butyl-4-hydroksybenzaldehyd","CASnr":"1620-98-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHTCOOH","Name":"3,5-ditert-butyl-4-hydroksybenzosyre","Description":"3,5-ditert-butyl-4-hydroksybenzosyre","CASnr":"1421-49-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHTOH","Name":"2,6-ditert-butyl-4-(hydroksymetyl)fenol","Description":"2,6-ditert-butyl-4-(hydroksymetyl)fenol","CASnr":"88-26-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHTQ","Name":"2,6-Di-tert-butyl-P-benzoquinon (BHT-Q)","Description":"2,6-ditert-butylcykloheksa-2,5-dien-1,4-dion","CASnr":"719-22-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"LCCP","Name":"Langkjedete klorparafiner (C18-28)","Description":"Langkjedete klorparafiner (C18-28)","CASnr":"85535-86-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBBC","Name":"4,4'-tiobis(6-tert-butyl-m-cresol)","Description":"2-tert-butyl-4-(5-tert-butyl-4-hydroksy-2-metylfenyl)sulfanyl-5-metylfenol; 4,4'-tiobis[2-(1,1-dimetyletyl)-5-metyl-fenol","CASnr":"96-69-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"26DTB4BP","Name":"2,6 ditert-butyl-4-sec-butylfenol (Vanox)","Description":"4-butan-2-yl-2,6-ditert-butylfenol","CASnr":"17540-75-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"24DTBP","Name":"2,4-di-tert-butylfenol","Description":"2,4-ditert-butylfenol","CASnr":"96-76-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"24DTPP","Name":"2,4-di-tert-pentylfenol","Description":"2,4-bis(2-metylbutan-2-yl)fenol","CASnr":"120-95-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4IPPSP","Name":"4-(4-isopropoksyfenylsulfonyl)fenol","Description":"4-(4-propan-2-yloksyfenyl)sulfonylfenol; D8(HPS)","CASnr":"95235-30-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BHTQOH","Name":"2,6-ditert-butyl-4-metyl-4-hydroksybenzen-1(4H)-on (BHT-quinol)","Description":"2,6-ditert-butyl-4-hydroksy-4-metylcykloheksa-2,5-dien-1-on","CASnr":"10396-80-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3BHA","Name":"3-tert-butyl-4-hydroksyanisol","Description":"2-tert-butyl-4-metoksyfenol","CASnr":"121-00-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TBHQ","Name":"2-tert-butylhydroquinon","Description":"2-tert-butylbenzen-1,4-diol","CASnr":"1948-33-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"EPA","Name":"Etylparaben","Description":"etyl 4-hydroksybenzoat","CASnr":"120-47-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MPA","Name":"Metylparaben","Description":"metyl 4-hydroksybenzoat","CASnr":"99-76-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PPA","Name":"Propylparaben","Description":"propyl 4-hydroksybenzoat","CASnr":"94-13-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"IPPA","Name":"Isopropylparaben","Description":"propan-2-yl 4-hydroksybenzoat","CASnr":"4191-73-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MBETBP","Name":"2,2'-metylenbis(4-etyl-6-tert-butylfenol)","Description":"2-tert-butyl-6-[(3-tert-butyl-5-etyl-2-hydroksyfenyl)metyl]-4-etylfenol","CASnr":"88-24-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"ODDTBHPP","Name":"Oktadecyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionat (Irganox)","Description":"Oktadecyl 3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)propanoat","CASnr":"2082-79-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTBHPPA","Name":"3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)propionsyre (Fenozansyre)","Description":"3-(3,5-ditert-butyl-4-hydroksyfenyl)propansyre","CASnr":"20170-32-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DTPHQ","Name":"2,5-ditert-pentylhydroquinon","Description":"2,5-bis(2-metylbutan-2-yl)benzen-1,4-diol","CASnr":"79-74-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"26DTBP","Name":"2,6-ditert-butylfenol","Description":"2,6-ditert-butylfenol","CASnr":"128-39-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"VOC","Name":"VOC","Description":"Volatile Organic Compounds; Flyktige organiske forbindelser","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPEO1","Name":"Nonylfenol monoetoksylat","Description":"2-(2-nonylfenoksy)etanol","CASnr":"27986-36-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"NPEO2","Name":"Nonylfenol dietoksylat","Description":"2-[2-(2-nonylfenoksy)etoksy]etanol","CASnr":"27176-93-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"D7","Name":"Tetradekametylsykloheptasiloksan (D7)","Description":"2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14-tetradekametyl-1,3,5,7,9,11,13-heptaoksa-2,4,6,8,10,12,14-heptasilasyklotetradekan","CASnr":"107-50-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"SIL","SubGroupName":"Siloksaner (SIL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4NBP","Name":"4-Butylfenol","Description":"4-n-Butylfenol; p-Butylfenol","CASnr":"1638-22-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"GALAX","Name":"Galaxolidon","Description":"4,6,6,7,8,8-heksametyl-4,7-dihydro-3H-syklopenta[g]isokromen-1-on","CASnr":"507442-49-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HXPHE4N","Name":"4-n-Heksylfenol","Description":"4-heksylfenol","CASnr":"2446-69-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"APH","SubGroupName":"Alkylfenoler (APH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2-AMUKE","Name":"2-Aminomusk keton","Description":"1-(3-amino-4-tert-butyl-2,6-dimetyl-5-nitrofenyl)etanon","CASnr":"255393-52-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4-AMUXY","Name":"4-Aminomusk xylen","Description":"4-tert-butyl-2,6-dimetyl-3,5-dinitroanilin","CASnr":"107342-55-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2-AMUXY","Name":"2-Aminomusk xylen","Description":"2-tert-butyl-4,6-dimetyl-3,5-dinitroanilin","CASnr":"107342-67-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"WARF","Name":"Warfarin","Description":"4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylbutyl)kromen-2-on","CASnr":"81-81-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PUR","Name":"Polyuretan","Description":"Aromatic type Thermoplastic Polyurethane Resin","CASnr":"9009-54-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"MPL","SubGroupName":"Mikroplast (MPL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB118","Name":"OH-PCB118","Description":"3-hydroksy-2,3',4,4',5-pentaklorbifenyl","CASnr":"170946-11-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB107","Name":"OH-PCB107","Description":"4-hydroksy-2,3,5,3',4'-pentaklorbifenyl","CASnr":"152969-11-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB159","Name":"OH-PCB159","Description":"4-hydroksy-2',3,3',4',5,5'-heksaklorbifenyl","CASnr":"158076-63-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB180","Name":"OH-PCB180","Description":"3-hydroksy-2,2',3',4,4',5,5'-heptaklorbifenyl","CASnr":"158076-69-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB138","Name":"OH-PCB138","Description":"3-hydroksy-2,2',3',4,4',5-heksaklorbifenyl","CASnr":"149589-59-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHBDE47","Name":"OH-PBDE47","Description":"6-hydroksy-2,2',4,4'-tetrabromdifenyleter","CASnr":"79755-43-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"BDE","SubGroupName":"Polybromerte difenyletere (PBDE)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFVOHP","Name":"Perfluor-7-(vinyloksy)heptan","Description":"7-etenoksy-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodekafluorheptan","CASnr":"78971-81-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFVONO","Name":"Perfluor-9-(vinyloksy)nonan","Description":"9-etenoksy-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heksadekafluornonan","CASnr":"71726-31-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFVOUN","Name":"Perfluor-11-(vinyloksy)undekan","Description":"11-etenoksy-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-icosafluorundekan","CASnr":"94231-58-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DCBM1","Name":"Sum diklorbenzen (alle isomere)","Description":"Diklorbenzen","CASnr":"25321-22-6","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TECBM1","Name":"Sum tetraklorbenzen (alle isomere)","Description":"Tetraklorbenzen","CASnr":"12408-10-5","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"HCS","Name":"Heptaklorstyren","Description":"1,2,3,4,5-pentaklor-6-[(Z)-1,2-dikloretenyl]benzen","CASnr":"29086-39-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3H","Name":"Hydrogen-3 (Tritium)","Description":"Radioaktivt isotop av hydrogen (H) med atomvekt 3","CASnr":"10028-17-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"GRS","SubGroupName":"Grunnstoffer (GRS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PRBUDPA","Name":"4-tert-butyl-fenyl-4'-isopropyl-fenylamin","Description":"N-(4-tert-butylfenyl)-4-propan-2-ylanilin","CASnr":"782504-35-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"MFPDE","Name":"Mefenpyr-dietyl","Description":"Dietyl 1-(2,4-diklorofenyl)-5-metyl-4H-pyrazol-3,5-dikarboksylat","CASnr":"135590-91-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"TAMOKS","Name":"Tamoksifen (legemiddel)","Description":"2-[4-[(Z)-1,2-difenylbut-1-enyl]fenoksy]-N,N-dimetyletanamin","CASnr":"10540-29-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"OHCB172","Name":"OH-PCB172","Description":"4-hydroksy-2,2',3,3',4',5,5'-heptaklorbifenyl","CASnr":"158076-64-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PCB","SubGroupName":"Polyklorerte bifenyler (PCB)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PHT4","Name":"Tetrabromftalsyreanhydrid","Description":"4,5,6,7-tetrabrom-2-benzofuran-1,3-dion","CASnr":"632-79-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OBR","SubGroupName":"Bromorganiske forbindelser (OBR)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"PFOAF","Name":"Perfluoroktanoyl fluorid (PFOAF)","Description":"2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadekafluoroktanoyl fluorid","CASnr":"335-66-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PFA","SubGroupName":"Perfluorerte alkylerte substanser (PFAS)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"BTMMS","Name":"Behentrimonium metosulfat","Description":"Docosyl(trimetyl)azanium metylsulfat","CASnr":"81646-13-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"22MD5CLPE","Name":"2,2'-Metylen bis(5-klorofenol)","Description":"5-klor-2-[(4-klor-2-hydroksyfenyl)metyl]fenol","CASnr":"1215-74-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2BE4CLPE","Name":"2-Benzyl-4-klorfenol","Description":"2-benzyl-4-klorofenol","CASnr":"120-32-1","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UVINUL","Name":"Uvinul 4050H","Description":"N-[6-[formyl-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino]heksyl]-N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)formamid","CASnr":"124172-53-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"CHIMAS","Name":"Chimassorb 944","Description":"Poly[[6-[(1,1,3,3-tetrametylbutyl)amino]-s-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]-heksametylen-[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]]","CASnr":"71878-19-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"ORG","SubGroupName":"Organiske forbindelser (ORG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"UV3529","Name":"UV-3529","Description":"1,6-Heksandiamin, N,N’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyl)-, polymer med morfoline-2,4,6-triklor-1,3,5-triazin reaksjonsprodukter, metylert","CASnr":"193098-40-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"OCL","SubGroupName":"Klororganiske forbindelser (OCL)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"DMCITP","Name":"Desmetylcitalopram (legemiddel)","Description":"(1S)-1-(4-fluorfenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril","CASnr":"144025-14-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"LEG","SubGroupName":"Legemidler (LEG)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"7NBAA","Name":"7-Nitrobenz[a]antracen (7-NBAA)","Description":"7-Nitrobenz[a]antracen","CASnr":"20268-51-3","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"2NFA","Name":"2-Nitrofluoranten (2-NFA)","Description":"2-Nitrofluoranten","CASnr":"13177-29-2","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"3NFA","Name":"3-Nitrofluoranten (3-NFA)","Description":"3-Nitrofluoranten","CASnr":"892-21-7","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"S23NFA","Name":"Sum 2-NFA og 3-NFA","Description":"Sum 2-nitrofluoranten og 3-nitrofluoranten","CASnr":null,"QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"1NPY","Name":"1-Nitropyren (1-NPY)","Description":"1-Nitropyren","CASnr":"5522-43-0","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"4NPY","Name":"4-Nitropyren (4-NPY)","Description":"4-Nitropyren","CASnr":"57835-92-4","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"13DNPY","Name":"1,3-Dinitropyren (1,3-dNPY)","Description":"1,3-Dinitropyren","CASnr":"75321-20-9","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null},{"ParameterID":"16DNPY","Name":"1,6-Dinitropyrene (1,6-dNPY)","Description":"1,6-Dinitropyren","CASnr":"42397-64-8","QualityElementID":"AST","QualityElementName":"Andre stoffer","SubGroupID":"PAH","SubGroupName":"Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)","ParameterID_VannNett":null,"ParameterID_WISE":null}]