Visning av importformat og kodeverk

Parametre

I Vannmiljøs terminologi er parameter en målbar eller observerbar egenskap, som gir et uttrykk for miljøtilstanden i en gitt vannlokalitet. Det må som regel flere parametre til for å gi en tilstrekkelig dekkende beskrivelse av miljøtilstanden. Alle parametre tilhører et kvalitetselement, som sorteres i fire hovedtyper:

I følge vannforskriften gis biologiske kvalitetselementer størst vekt ved fastsettelse av økologisk tilstand. Fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer er rangert lavere, men kan i noen tilfeller overstyre de biologiske kvalitetselementene. Spesifikke forurensende stoffer, herunder EUs liste av prioriterte stoffer, utgjør vurderingsgrunnlag for fastsettelse av kjemisk tilstand.

Det er mulig å søke på parameter ved hjelp av fritekstsøk (navn, id eller CAS-nr) eller ved å velge kvalitetselement. Søkeresultatet vises i form av en treffliste med parameterID som lenke til detaljopplysninger om den enkelte parameter. Ved å trykke på lenken til parameteren du søker, vil du få et oppslag som viser gyldige kombinasjoner av medium, prøvetakingsmetode og enhet for vedkommende parameter. Grunnen til det er at en parameter kan oppgis med ulik enhet avhengig av hvilket medium det er målt i (og i prinsippet hvilken prøvetakingsmetode som er anvendt). Oppslaget viser også gyldige analysemetoder for vedkommende parameter.

I importmalen er det alltid ID-ene som skal registreres, jf. kolonner uthevet med lys rød bakgrunn. Ugyldige koder eller ugyldige kombinasjoner av koder gir feilmelding ved validering, og må rettes for at import av data i det hele tatt skal være mulig.

Noen parametre har såkalte listeverdier hvor verdien oppgis i form av et heltall, som tilsvarer en semikvantitativ skala eller rent kvalitative begreper/kategorier.