Visning av importformat og kodeverk

Prøvetakingsmetode

I likhet med analysemetode er det vesentlig å dokumentere hvilken prøvetakingsmetode som er anvendt med tanke på sammenlignbarhet av data. Ulike prøvetakingsmetoder kan gi svært ulike resultater.

Vannmiljø tillater et gitt sett av gyldige koder, som bygger på norsk standard for vannundersøkelse. Enkelte standarder beskriver flere ulike metoder. Derfor finnes flere koder med endelsen -1, -2, -3 eller A, B, C for å skille mellom metodene beskrevet i standarden. Vær oppmerksom på at koden (SamplingMethodID) er avhengig av kombinasjonen parameter og medium. Det fremgår av detaljvisningen av hver enkelt parameter.


Skriv inn del av navn eller id:
SamplingMethodIDNavnBeskrivelse
NS 9429:2007Marine planktonalger (Tilbaketrukket)Retningslinjer for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 15972:2011
NS 9459Planteplankton i innsjøerVeiledning i innsamling av planteplankton fra innsjøer og reguleringsmagasin
SPOERRESKJEMASpørreundersøkelseSpørreundersøkelse
NS-EN 15708:2009Bentiske alger i grunne elverVeiledning i overvåking, innsamling og laboratorieanalyse av bentiske alger i grunne elver
PASSIV-SPMDPassiv vannprøvetaker (SPMD)Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker SPMD ("Semi Permeable Membran Devices")
NS 9410:2007Marine akvakulturanlegg: B og C-undersøkelse (Tilbaketrukket)Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9410:2016
PASSIV-DGTPassiv vannprøvetaker (DGT)Prøvetaking av metallioner i vann ved hjelp av DGT ("Diffuse Gradients in Thin films")
NS-EN ISO 19493:2007 SOMarin hardbunn (2007): StrandobservasjonerVeiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)
NS-EN 15972:2011Marine planktonalgerVeiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger
NS-ISO 5667-17:2008APartikler: SedimentfellePrøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)
NS-ISO 5667-17:2008BPartikler: VolumprøvetakerPrøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)
IRELIkke relevantIkke relevant
PASSIV-POMPassiv vannprøvetaker (POM)Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker POM ("Polyoxymethylene")
PASSIV-POCISPassiv vannprøvetaker (POCIS)Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker POCIS ("Polar Organic Chemical Integrative Sampler")
NS-ISO 5667-17CPartikler: Sentrifuge (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)
NS-ISO 5667-17:2008CPartikler: SentrifugePrøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)
NS-EN ISO 10870:2012-1Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv)Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)
NS-EN ISO 10870:2012-2Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (Surber sampler)Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)
NS-EN ISO 10870:2012-3Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (bunnskrape)Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)
NS-EN ISO 10870:2012-4Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (grabb)Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)
NS-EN ISO 10870:2012-5Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (kolonisasjonskurver)Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)
SOP1SOP1 - Water samplingDickson et al. (2007). Water sampling for the parameters of the oceanic carbon dioxide system.
NS-EN ISO 16665:2014-1Marin bløtbunnsfauna (2014): Kjerneprøvetaker (bokscorer)Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014)
NS-EN 13946:2014Bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer (2014)Veiledning for rutinemessig innsamling og forbehandling av bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer
NS-EN 15110-1Dyreplankton i stillestående vann - kvalitative metoderVeiledning i prøvetaking av dyreplankton fra stillestående vann
NS-EN 15110-2Dyreplankton i stillestående vann - kvantitative metoderVeiledning i prøvetaking av dyreplankton fra stillestående vann
NS-EN 14757:2015GarnfiskePrøvetaking av fisk med garn
NS 9455Retningslinjer for ferskvannsbiologiske undersøkelser (Tilbaketrukket)Retningslinjer for ferskvannsbiologiske undersøkelser. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9455:2015
NS 9455:2015Retningslinjer og krav for ferskvannsbiologiske undersøkelserRetningslinjer og krav for ferskvannsbiologiske undersøkelser
NS 9456:2015Visuell registrering (anadrom laksefisk)Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag.
NS-ISO 5667-6:2014-1Ferskvann (elver): VolumprøvetakerVannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)
NS 9410:2016Marine akvakulturanlegg: B og C-undersøkelseMiljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg
FBOX-SENSORFerryBox sensormålinger (Petersen et al. 2003)FerryBox-systemer med sensorer for måling av temperatur, salinitet, turbiditet og fluorescens (klorofyll a). Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333
FBOX-AUTSAMPLEFerryBox automatisk prøvetaking (Petersen et al. 2003)FerryBox-systemer med automatisk uttak av prøvevolum for lagring og senere analyse på laboratorium. Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333
FBOX-MANSAMPLEFerryBox manuell prøvetaking (Petersen et al. 2003)FerryBox-systemer med manuelt uttak av prøvevolum for umiddelbar analyse eller forbehandling/konservering, lagring og senere analyse på laboratorium. Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333
NS-ISO 5667-4:2016AFerskvann (innsjøer): VolumprøvetakerPrøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:2016)
NS-ISO 5667-4:2016CFerskvann (innsjøer): Målesonde in situPrøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:2016)
NS-ISO 5667-12:2017AFerskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)
NS-ISO 5667-12:2017BFerskvannssedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)
NS-ISO 5667-4AFerskvann (innsjøer): Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:1987; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-4:2016)
NS-ISO 5667-6AFerskvann (elver): Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6: 2005; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-6:2014)
NS-ISO 5667-9AMarint vann: VolumprøvetakerPrøvetaking - Del 9: Veiledning i prøvetaking av sjøvann (ISO 5667-9:1992)
NS-ISO 5667-4CFerskvann (innsjøer): Målesonde in situ (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:1987; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-4:2016)
NS-ISO 5667-6CFerskvann (elver): Målesonde in situ (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6: 2005; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-6:2014)
NS-ISO 5667-9CMarint vann: Målesonde in situPrøvetaking - Del 9: Veiledning i prøvetaking av sjøvann (ISO 5667-9:1992)
NS-EN ISO 5667-19AMarine sedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)
NS-EN ISO 5667-19BMarine sedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)
NS-EN ISO 5667-19CMarine sedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)
NS-ISO 5667-12AFerskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer) (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)
NS-ISO 5667-12BFerskvannssedimenter: Grabb (f.eks. van Veen) (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)
NS-ISO 5667-12CFerskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder) (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)
NS-ISO 5667-17APartikler: Sedimentfelle (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)
NS-ISO 5667-17BPartikler: Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)
NS 9805-2PAH i vann: VolumprøvetakerPrøvetaking av vann for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
NS 9806-1PAH i sedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
NS 9806-2PAH i sedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
NS 9806-3PAH i sedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
NS 9807PAH i biologisk materiale (marint)Prøvetaking av marint biologisk materiale for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
NS 9422Marine sedimenter (Tilbaketrukket)Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 5667-19.
NS 4719Bunndyr: Prøvetaking i rennende vann. (Tilbaketrukket)Bunnfauna - Prøvetaking med elvehåv i rennende vann. Tilbaketrukket.
NS-EN ISO 9391-1Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (bunnskrape) (Tilbaketrukket)Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-3
NS-EN ISO 9391-2Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (grabb) (Tilbaketrukket)Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-4
NS-EN ISO 9391-3Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (kolonisasjonskurver) (Tilbaketrukket)Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-5
NS-ISO 7828Bunndyr: Prøvetaking på grunt vann (håv) (Tilbaketrukket)Metoder for biologisk prøvetaking - Retningslinjer for prøvetaking med håv av akvatiske bunndyr (= EN 27828:1994) (ISO 7828:1985). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-1
NS-ISO 8265Bunndyr: Prøvetaking på steinete bunn (Surber sampler) (Tilbaketrukket)Utforming og bruk av kvantitative prøvetakere for virvelløse bunndyr på steinete bunn i grunt ferskvann - (= EN 28265:1994) (ISO 8265:1988). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-2
NS-EN 13946Bentiske kiselalger i rennende vann (2003). (Tilbaketrukket)Retningslinjer for rutinemessig innsamling og forbehandling av bentiske kiselalger i rennende vann for vurdering av vannkvalitet. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 13964:2014
NS-EN 15196Puppeskinn fra fjærmyggVeiledning for prøvetaking og behandling av puppeskinn fra fjærmygg (Diptera, Chironomidae) for økologisk vurdering
NS 4789Bakteriologisk undersøkelse (Tilbaketrukket)Vannundersøkelse - Prøvetaking for bakteriologisk undersøkelse av vann. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 19458.
NS-EN ISO 19458Mikrobiologisk analyse (2006)Prøvetaking for mikrobiologisk analyse (ISO 19458:2006)
NS 9423Marin bløtbunnsfauna (Tilbaketrukket)Retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i marint miljø. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665.
NS-EN ISO 16665-1Marin bløtbunnsfauna (2005): Kjerneprøvetaker (bokscorer) (Tilbaketrukket)Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-1
NS-EN ISO 16665-2Marin bløtbunnsfauna (2005): Kjerneprøvetaker (sylinder) (Tilbaketrukket)Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-2
NS-EN ISO 16665-3Marin bløtbunnsfauna (2005): Grabb (f.eks. van Veen) (Tilbaketrukket)Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-3
NS-EN 14011ElfiskeInnsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat
NS-EN 14757Garnfiske (Tilbaketrukket)Prøvetaking av fisk med garn (Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14757:2015)
NS 9456Visuell telling (anadrom laksefisk) (Tilbaketrukket)Visuell telling av laks, sjøørret og sjørøye. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9456:2015.
NS 4718Bunndyr: Prøvetaking på bløtbunn. (Tilbaketrukket)Bunnfauna - Prøvetaking med Ekmanhenter på bløtbunn. Tilbaketrukket.
NS 9424Marin hardbunn (Tilbaketrukket)Retningslinjer for marinbiologiske undersøkelser på litoral og sublitoral hardbunn. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 19493.
NS-EN ISO 19493:2007 DTMarin hardbunn (2007): DykkertransektVeiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)
NS-EN ISO 19493:2007 KVMarin hardbunn (2007): KvadraterVeiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)
NS-EN ISO 19493:2007 NVMarin hardbunn (2007): Nedre voksegrenseVeiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)
NS-EN 15460:2007Makrovegetasjon i innsjøerVeiledning i overvåking av makrovegetasjon i innsjøer
NS-EN 14184Makrovegetasjon i rennende vann (2003). (Tilbaketrukket)Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14184:2014
NS-EN ISO 19493:2007 SFMarin hardbunn (2007): StereofotograferingVeiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)
UKJENTUkjent metodeUkjent metode
NS-ISO 5667-12:2017CFerskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)
NS-ISO 5667-11:2009GrunnvannPrøvetaking - Del11: Veiledning i prøvetaking av grunnvann
NS-EN 15910:2014Fiskeforekomst: Hydroakustisk metodeVeiledning i beregning av fiskeforekomst med mobil hydroakustisk metode (EN 15910)
PASSIV-SORBICELLPassiv vannprøvetaker (SorbiCell)Prøvetaking av metaller (SorbiCell CAN), organiske miljøgifter (SorbiCell VOC), per- og polyfluor alkylsubstanser (SorbiCell PFAS) og nærinsgsalter (SorbiCell NiP) i vann
NS-EN 16150:2012Bunndyr: Habitatarealproporsjonal prøvetaking i vadbare elverVeiledning i habitatarealproporsjonal prøvetaking av bentiske makroinvertebrater fra ulike habitater i vadbare elver
FRONTASYEVA_2014Frontasyeva et al. (2014)Frontasyeva, M., Harmens, H. (2014) Heavy metals, nitrogen and POPs in European mosses: 2015 survey - Monitoring Manual. Bangor, UK, ICP Vegetation.
PASSIV-PUFPassiv luftprøvetaker (PUF)Prøvetaking av organiske miljøgifter i luft ved hjelp av passiv prøvetaker PUF ("Polyurethane foam")
ROVFjernstyrt undervannsfarkost (ROV)Fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely operated vehicle) for kartlegging/observasjon av sjøbunn og marine organismer.
PRODUKTFLATEProdukter: Stoffmengde per flatemålPrøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde per flatemål.
NS-EN 71-11:2005Sikkerhet for leketøySikkerhet for leketøy - Del 11: Organiske kjemiske forbindelser - Analysemetoder
HAANDSPADEMarin bløtbunnfauna: HåndspadePrøvetaking av marin bløtbunnsfauna utført ved hjelp av håndspade, hvor det tas ut et volum i overflatelaget av sedimentet som dekker et areal tilstrekkelig til å gi en representativ prøve.
HAANDCORERMarine sedimenter: Håndcorer eller skjePrøvetaking av miljøgifter i sedimenter utført ved hjelp av skje eller håndcorer, hvor det tas ut et volum i overflatelaget av sedimentet tilstrekkelig til å gi en representativ prøve.
PRODUKTVOLUMProdukter: Stoffmengde på volumbasisPrøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde på volumbasis (væskefase).
PRODUKTVEKTProdukter: Stoffmengde på vektbasisPrøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde på vektbasis.
BOHLIN-NIZZETTO_2015Husstøv: Støvsuger (Bohlin-Nizzetto et al. 2015)Bohlin-Nizzetto, P., Hanssen, L., Herzke, D. (2015) PFASs in house dust. Kjeller, NILU (Norwegian Environment Agency report, M-430|2015) (NILU OR, 29/2015).
NS-EN ISO 16017-2:2003VOC: DiffusjonsprøvetakingPrøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 2: Diffusjonsprøvetaking
NS-EN ISO 16017-1:2000VOC: Aktiv prøvetakingPrøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 1: Aktiv prøvetaking
NS-ISO 5667-6:2014-3Ferskvann (elver): Målesonde in situVannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)
NS-ISO 5667-6:2014-2Ferskvann (elver): Automatiske prøvetakere (loggere)Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)
NS-EN 16859:2017Overvåking av elvemuslingpopulasjoner (2017)Veiledning for overvåking av elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) og deres livsmiljø
HVW50Mikroplast: High volume Water sample (50 µm) 
HVW200Mikroplast: High volume Water sample (200 µm) 
FBOX200_500Mikroplast: Ferry Box (200 - 500 µm) 
FBOX100_200Mikroplast: Ferry Box (100 - 200 µm) 
VPH200Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (200 µm) 
VPH180Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (180 µm) 
VPH90Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (90 µm) 
MTRL300Mikroplast: Manta trål (300 µm) 
MTRL333Mikroplast: Manta trål (333 µm) 
NS-EN ISO 16665:2014-2Marin bløtbunnsfauna (2014): Kjerneprøvetaker (sylinder) Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014)
NS-EN ISO 16665:2014-3Marin bløtbunnsfauna (2014): Grabb (f.eks. van Veen)Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014)
NS-EN 14184:2014Makrovegetasjon i rennende vann (2014)Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann
WIPEHusstøv: TørkepapirGlassfiberfilter (GFF) vætet i isopropanol før overflaten tørkes