[{"SamplingMethodID":"NS 9429:2007","Name":"Marine planktonalger (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 15972:2011"},{"SamplingMethodID":"NS 9459","Name":"Planteplankton i innsjøer","Description":"Veiledning i innsamling av planteplankton fra innsjøer og reguleringsmagasin"},{"SamplingMethodID":"SPOERRESKJEMA","Name":"Spørreundersøkelse","Description":"Spørreundersøkelse"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15708:2009","Name":"Bentiske alger i grunne elver","Description":"Veiledning i overvåking, innsamling og laboratorieanalyse av bentiske alger i grunne elver"},{"SamplingMethodID":"PASSIV-SPMD","Name":"Passiv vannprøvetaker (SPMD)","Description":"Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker SPMD (\"Semi Permeable Membran Devices\")"},{"SamplingMethodID":"NS 9410:2007","Name":"Marine akvakulturanlegg: B og C-undersøkelse (Tilbaketrukket)","Description":"Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9410:2016"},{"SamplingMethodID":"PASSIV-DGT","Name":"Passiv vannprøvetaker (DGT)","Description":"Prøvetaking av metallioner i vann ved hjelp av DGT (\"Diffuse Gradients in Thin films\")"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19493:2007 SO","Name":"Marin hardbunn (2007): Strandobservasjoner","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007) "},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15972:2011","Name":"Marine planktonalger","Description":"Veiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelser av marine planktonalger"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17:2008A","Name":"Partikler: Sedimentfelle","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17:2008B","Name":"Partikler: Volumprøvetaker","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"IREL","Name":"Ikke relevant","Description":"Ikke relevant"},{"SamplingMethodID":"PASSIV-POM","Name":"Passiv vannprøvetaker (POM)","Description":"Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker POM (\"Polyoxymethylene\")"},{"SamplingMethodID":"PASSIV-POCIS","Name":"Passiv vannprøvetaker (POCIS)","Description":"Prøvetaking av organiske miljøgifter i vann ved hjelp av passiv prøvetaker POCIS (\"Polar Organic Chemical Integrative Sampler\")"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17C","Name":"Partikler: Sentrifuge (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17:2008C","Name":"Partikler: Sentrifuge","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-1","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (håv)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-2","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (Surber sampler)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-3","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (bunnskrape)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-4","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (grabb)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 10870:2012-5","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i ferskvann (kolonisasjonskurver)","Description":"Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til bentiske makroinvertebrater i ferskvann (ISO 10870:2012)"},{"SamplingMethodID":"SOP1","Name":"SOP1 - Water sampling","Description":"Dickson et al. (2007). Water sampling for the parameters of the oceanic carbon dioxide system."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665:2014-1","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2014): Kjerneprøvetaker (bokscorer)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014) "},{"SamplingMethodID":"NS-EN 13946:2014","Name":"Bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer (2014)","Description":"Veiledning for rutinemessig innsamling og forbehandling av bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15110-1","Name":"Dyreplankton i stillestående vann - kvalitative metoder","Description":"Veiledning i prøvetaking av dyreplankton fra stillestående vann"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15110-2","Name":"Dyreplankton i stillestående vann - kvantitative metoder","Description":"Veiledning i prøvetaking av dyreplankton fra stillestående vann"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 14757:2015","Name":"Garnfiske","Description":"Prøvetaking av fisk med garn"},{"SamplingMethodID":"NS 9455","Name":"Retningslinjer for ferskvannsbiologiske undersøkelser (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for ferskvannsbiologiske undersøkelser. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9455:2015"},{"SamplingMethodID":"NS 9455:2015","Name":"Retningslinjer og krav for ferskvannsbiologiske undersøkelser","Description":"Retningslinjer og krav for ferskvannsbiologiske undersøkelser"},{"SamplingMethodID":"NS 9456:2015","Name":"Visuell registrering (anadrom laksefisk)","Description":"Visuell registrering av sjøvandrende laksefisk i vassdrag."},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-6:2014-1","Name":"Ferskvann (elver): Volumprøvetaker","Description":"Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014) "},{"SamplingMethodID":"NS 9410:2016","Name":"Marine akvakulturanlegg: B og C-undersøkelse","Description":"Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg "},{"SamplingMethodID":"FBOX-SENSOR","Name":"FerryBox sensormålinger (Petersen et al. 2003)","Description":"FerryBox-systemer med sensorer for måling av temperatur, salinitet, turbiditet og fluorescens (klorofyll a). Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333"},{"SamplingMethodID":"FBOX-AUTSAMPLE","Name":"FerryBox automatisk prøvetaking (Petersen et al. 2003)","Description":"FerryBox-systemer med automatisk uttak av prøvevolum for lagring og senere analyse på laboratorium. Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333"},{"SamplingMethodID":"FBOX-MANSAMPLE","Name":"FerryBox manuell prøvetaking (Petersen et al. 2003)","Description":"FerryBox-systemer med manuelt uttak av prøvevolum for umiddelbar analyse eller forbehandling/konservering, lagring og senere analyse på laboratorium. Petersen, W. et al., 2003. FerryBox systems for monitoring coastal waters, In: H. Dahlin, N.C.F.K.N., Petersson, S.E. (Eds.), Elsevier Oceanography Series. Elsevier, pp. 325-333"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-4:2016A","Name":"Ferskvann (innsjøer): Volumprøvetaker","Description":"Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:2016)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-4:2016C","Name":"Ferskvann (innsjøer): Målesonde in situ","Description":"Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:2016)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12:2017A","Name":"Ferskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12:2017B","Name":"Ferskvannssedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-4A","Name":"Ferskvann (innsjøer): Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:1987; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-4:2016)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-6A","Name":"Ferskvann (elver): Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6: 2005; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-6:2014)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-9A","Name":"Marint vann: Volumprøvetaker","Description":"Prøvetaking - Del 9: Veiledning i prøvetaking av sjøvann (ISO 5667-9:1992)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-4C","Name":"Ferskvann (innsjøer): Målesonde in situ (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 4: Veiledning i prøvetaking fra naturlige og kunstige innsjøer (ISO 5667-4:1987; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-4:2016)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-6C","Name":"Ferskvann (elver): Målesonde in situ (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6: 2005; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-6:2014)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-9C","Name":"Marint vann: Målesonde in situ","Description":"Prøvetaking - Del 9: Veiledning i prøvetaking av sjøvann (ISO 5667-9:1992)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 5667-19A","Name":"Marine sedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)","Description":"Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 5667-19B","Name":"Marine sedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)","Description":"Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 5667-19C","Name":"Marine sedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)","Description":"Prøvetaking - Del 19: Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder (ISO 5667-19:2004)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12A","Name":"Ferskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12B","Name":"Ferskvannssedimenter: Grabb (f.eks. van Veen) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12C","Name":"Ferskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter (ISO 5667-12:1995; Tilbaketrukket. Erstattet av NS-ISO 5667-12:2017A)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17A","Name":"Partikler: Sedimentfelle (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-17B","Name":"Partikler: Volumprøvetaker (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking - Del 17: Veiledning i prøvetaking av partikulært materiale i vann (ISO 5667-17:2000; Tilbaketrukket. Erstattet av ISO 5667-17:2008)"},{"SamplingMethodID":"NS 9805-2","Name":"PAH i vann: Volumprøvetaker","Description":"Prøvetaking av vann for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)"},{"SamplingMethodID":"NS 9806-1","Name":"PAH i sedimenter: Kjerneprøvetaker (bokscorer)","Description":"Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)"},{"SamplingMethodID":"NS 9806-2","Name":"PAH i sedimenter: Grabb (f.eks. van Veen)","Description":"Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)"},{"SamplingMethodID":"NS 9806-3","Name":"PAH i sedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)","Description":"Prøvetaking av sedimenter for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)"},{"SamplingMethodID":"NS 9807","Name":"PAH i biologisk materiale (marint)","Description":"Prøvetaking av marint biologisk materiale for bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)"},{"SamplingMethodID":"NS 9422","Name":"Marine sedimenter (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 5667-19."},{"SamplingMethodID":"NS 4719","Name":"Bunndyr: Prøvetaking i rennende vann. (Tilbaketrukket)","Description":"Bunnfauna - Prøvetaking med elvehåv i rennende vann. Tilbaketrukket."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 9391-1","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (bunnskrape) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-3"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 9391-2","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (grabb) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-4"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 9391-3","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på dypt vann (kolonisasjonskurver) (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking på dypt vann av bunndyr (makroevertebrater) - Veiledning i bruk av kolonisasjonskurver, kvalitative og kvantitative prøvetakere (ISO 9391:1993). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-5"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 7828","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på grunt vann (håv) (Tilbaketrukket)","Description":"Metoder for biologisk prøvetaking - Retningslinjer for prøvetaking med håv av akvatiske bunndyr (= EN 27828:1994) (ISO 7828:1985). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-1"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 8265","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på steinete bunn (Surber sampler) (Tilbaketrukket)","Description":"Utforming og bruk av kvantitative prøvetakere for virvelløse bunndyr på steinete bunn i grunt ferskvann - (= EN 28265:1994) (ISO 8265:1988). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 10870:2012-2"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 13946","Name":"Bentiske kiselalger i rennende vann (2003). (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for rutinemessig innsamling og forbehandling av bentiske kiselalger i rennende vann for vurdering av vannkvalitet. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 13964:2014"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15196","Name":"Puppeskinn fra fjærmygg","Description":"Veiledning for prøvetaking og behandling av puppeskinn fra fjærmygg (Diptera, Chironomidae) for økologisk vurdering"},{"SamplingMethodID":"NS 4789","Name":"Bakteriologisk undersøkelse (Tilbaketrukket)","Description":"Vannundersøkelse - Prøvetaking for bakteriologisk undersøkelse av vann. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 19458."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19458","Name":"Mikrobiologisk analyse (2006)","Description":"Prøvetaking for mikrobiologisk analyse (ISO 19458:2006)"},{"SamplingMethodID":"NS 9423","Name":"Marin bløtbunnsfauna (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitative undersøkelser av sublitoral bløtbunnsfauna i marint miljø. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665-1","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2005): Kjerneprøvetaker (bokscorer) (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-1"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665-2","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2005): Kjerneprøvetaker (sylinder) (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-2"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665-3","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2005): Grabb (f.eks. van Veen) (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2005). Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 16665:2014-3"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 14011","Name":"Elfiske","Description":"Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 14757","Name":"Garnfiske (Tilbaketrukket)","Description":"Prøvetaking av fisk med garn (Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14757:2015)"},{"SamplingMethodID":"NS 9456","Name":"Visuell telling (anadrom laksefisk) (Tilbaketrukket)","Description":"Visuell telling av laks, sjøørret og sjørøye. Tilbaketrukket. Erstattet av NS 9456:2015."},{"SamplingMethodID":"NS 4718","Name":"Bunndyr: Prøvetaking på bløtbunn. (Tilbaketrukket)","Description":"Bunnfauna - Prøvetaking med Ekmanhenter på bløtbunn. Tilbaketrukket."},{"SamplingMethodID":"NS 9424","Name":"Marin hardbunn (Tilbaketrukket)","Description":"Retningslinjer for marinbiologiske undersøkelser på litoral og sublitoral hardbunn. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN ISO 19493."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19493:2007 DT","Name":"Marin hardbunn (2007): Dykkertransekt","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19493:2007 KV","Name":"Marin hardbunn (2007): Kvadrater","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19493:2007 NV","Name":"Marin hardbunn (2007): Nedre voksegrense","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15460:2007","Name":"Makrovegetasjon i innsjøer","Description":"Veiledning i overvåking av makrovegetasjon i innsjøer"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 14184","Name":"Makrovegetasjon i rennende vann (2003). (Tilbaketrukket)","Description":"Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann. Tilbaketrukket. Erstattet av NS-EN 14184:2014"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 19493:2007 SF","Name":"Marin hardbunn (2007): Stereofotografering","Description":"Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og sublitoral hard bunn (ISO 19493:2007)"},{"SamplingMethodID":"UKJENT","Name":"Ukjent metode","Description":"Ukjent metode"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-12:2017C","Name":"Ferskvannssedimenter: Kjerneprøvetaker (sylinder)","Description":"Prøvetaking - Del 12: Veiledning i prøvetaking av bunnsedimenter fra elver, innsjøer og estuarine områder (ISO 5667-12:2017)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-11:2009","Name":"Grunnvann","Description":"Prøvetaking - Del11: Veiledning i prøvetaking av grunnvann"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 15910:2014","Name":"Fiskeforekomst: Hydroakustisk metode","Description":"Veiledning i beregning av fiskeforekomst med mobil hydroakustisk metode (EN 15910)"},{"SamplingMethodID":"PASSIV-SORBICELL","Name":"Passiv vannprøvetaker (SorbiCell)","Description":"Prøvetaking av metaller (SorbiCell CAN), organiske miljøgifter (SorbiCell VOC), per- og polyfluor alkylsubstanser (SorbiCell PFAS) og nærinsgsalter (SorbiCell NiP) i vann"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 16150:2012","Name":"Bunndyr: Habitatarealproporsjonal prøvetaking i vadbare elver","Description":"Veiledning i habitatarealproporsjonal prøvetaking av bentiske makroinvertebrater fra ulike habitater i vadbare elver"},{"SamplingMethodID":"FRONTASYEVA_2014","Name":"Frontasyeva et al. (2014)","Description":"Frontasyeva, M., Harmens, H. (2014) Heavy metals, nitrogen and POPs in European mosses: 2015 survey - Monitoring Manual. Bangor, UK, ICP Vegetation."},{"SamplingMethodID":"PASSIV-PUF","Name":"Passiv luftprøvetaker (PUF)","Description":"Prøvetaking av organiske miljøgifter i luft ved hjelp av passiv prøvetaker PUF (\"Polyurethane foam\") "},{"SamplingMethodID":"ROV","Name":"Fjernstyrt undervannsfarkost (ROV)","Description":"Fjernstyrt undervannsfarkost (Remotely operated vehicle) for kartlegging/observasjon av sjøbunn og marine organismer."},{"SamplingMethodID":"PRODUKTFLATE","Name":"Produkter: Stoffmengde per flatemål","Description":"Prøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde per flatemål."},{"SamplingMethodID":"NS-EN 71-11:2005","Name":"Sikkerhet for leketøy","Description":"Sikkerhet for leketøy - Del 11: Organiske kjemiske forbindelser - Analysemetoder"},{"SamplingMethodID":"HAANDSPADE","Name":"Marin bløtbunnfauna: Håndspade","Description":"Prøvetaking av marin bløtbunnsfauna utført ved hjelp av håndspade, hvor det tas ut et volum i overflatelaget av sedimentet som dekker et areal tilstrekkelig til å gi en representativ prøve."},{"SamplingMethodID":"HAANDCORER","Name":"Marine sedimenter: Håndcorer eller skje","Description":"Prøvetaking av miljøgifter i sedimenter utført ved hjelp av skje eller håndcorer, hvor det tas ut et volum i overflatelaget av sedimentet tilstrekkelig til å gi en representativ prøve."},{"SamplingMethodID":"PRODUKTVOLUM","Name":"Produkter: Stoffmengde på volumbasis","Description":"Prøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde på volumbasis (væskefase)."},{"SamplingMethodID":"PRODUKTVEKT","Name":"Produkter: Stoffmengde på vektbasis","Description":"Prøvetaking av produkter for angivelse av stoffmengde på vektbasis."},{"SamplingMethodID":"BOHLIN-NIZZETTO_2015","Name":"Husstøv: Støvsuger (Bohlin-Nizzetto et al. 2015)","Description":"Bohlin-Nizzetto, P., Hanssen, L., Herzke, D. (2015) PFASs in house dust. Kjeller, NILU (Norwegian Environment Agency report, M-430|2015) (NILU OR, 29/2015)."},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16017-2:2003","Name":"VOC: Diffusjonsprøvetaking","Description":"Prøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 2: Diffusjonsprøvetaking"},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16017-1:2000","Name":"VOC: Aktiv prøvetaking","Description":"Prøvetaking og analyse av flyktige organiske forbindelser basert på adsorpsjon, termisk desorpsjon og kapillar gasskromatografi - Del 1: Aktiv prøvetaking"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-6:2014-3","Name":"Ferskvann (elver): Målesonde in situ","Description":"Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)"},{"SamplingMethodID":"NS-ISO 5667-6:2014-2","Name":"Ferskvann (elver): Automatiske prøvetakere (loggere)","Description":"Vannundersøkelse - Prøvetaking - Del 6: Veiledning i prøvetaking fra elver og bekker (ISO 5667-6:2014)"},{"SamplingMethodID":"NS-EN 16859:2017","Name":"Overvåking av elvemuslingpopulasjoner (2017)","Description":"Veiledning for overvåking av elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) og deres livsmiljø"},{"SamplingMethodID":"HVW50","Name":"Mikroplast: High volume Water sample (50 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"HVW200","Name":"Mikroplast: High volume Water sample (200 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"FBOX200_500","Name":"Mikroplast: Ferry Box (200 - 500 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"FBOX100_200","Name":"Mikroplast: Ferry Box (100 - 200 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"VPH200","Name":"Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (200 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"VPH180","Name":"Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (180 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"VPH90","Name":"Mikroplast: Vertikalt håvtrekk (90 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"MTRL300","Name":"Mikroplast: Manta trål (300 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"MTRL333","Name":"Mikroplast: Manta trål (333 µm)","Description":null},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665:2014-2","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2014): Kjerneprøvetaker (sylinder)\t","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014) "},{"SamplingMethodID":"NS-EN ISO 16665:2014-3","Name":"Marin bløtbunnsfauna (2014): Grabb (f.eks. van Veen)","Description":"Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna (ISO 16665:2014) "},{"SamplingMethodID":"NS-EN 14184:2014","Name":"Makrovegetasjon i rennende vann (2014)","Description":"Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i rennende vann"},{"SamplingMethodID":"WIPE","Name":"Husstøv: Tørkepapir","Description":"Glassfiberfilter (GFF) vætet i isopropanol før overflaten tørkes "}]