Visning av importformat og kodeverk

Art / takson

I Vannmiljø er det lagt til rette for å registrere artsrelaterte data. Det omfatter biologiske parametre uttrykt både i kvalitative og kvantitative termer, og kjemiske stoffer målt i organismer (biota). Kvantitative artsdata danner grunnlag for beregning av artsindekser, som igjen benyttes i klassifisering av økologisk tilstand. Metodikken for beregning av slike indekser kan endres over tid. Derfor er det viktig at biologiske parametre, som krever artstilknytning, lagres på artsnivå i Vannmiljø.

Art registreres med LatinskNavn_id hentet fra Artsdatabankens artsnavnebase. Vannmiljø benytter en egen søketjeneste fra Artsdatabanken, hvor det er mulig å søke på populærnavn (norsk navn) og latinsk navn. Det er også mulig å søke med LatinskNavn_id direkte i Artsnavnebasen dersom du benytter funksjonen "Flere søkekriterier". Her vil du også få vist artsnavnet i et taksontre. Det finnes LatinskNavn_id for alle taksonomiske nivå. De mest aktuelle vil formodentlig være art, slekt og familie. I mange tilfeller er det bare oppgitt ubestemte taksa på slekts- eller familienivå. Da skal du registrere med LatinskNavn_id for vedkommende slekt eller familie.

Dersom du ikke får treff ved direkte søk i Artsnavnebasen, betyr det at arten ikke er registrert i basen. I Vannmiljø har vi tildelt midlertidige LatinskNavn_id (løpenummer med negativt fortegn) til en del arter som mangler i Artsnavnebasen. Derfor bør du fortrinnsvis benytte søkegrensesnittet i Vannmiljø nedenfor. Skulle du heller ikke få treff der, kan du melde fra om manglende LatinskNavn_id til vannmiljo@miljodir.no slik at vi får registrert arten med midlertidig LatinskNavn_id. Vi vil ved behov også legge til rette for å registrere grupperinger av arter på tvers av hierarkiet.

I lenken nedenfor kan du laste ned en alfabetisk oversikt over ca. 2000 taksa av marin bløtbunnsfauna. NB: Listen er ikke uttømmende. Manglende arter/taksa må søkes fram i søkefeltet nedenfor.

Marin bløtbunnsfauna med tilhørende LatinskNavnID

Skriv inn del av latinsk navn eller populærnavn